Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-02-21

Sammanträde 2011-02-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:35 av Elisabeth Brandt Ygeman (S) om stadens upphandling av tolkar. RVII

Dnr 125-1289/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2010:39 av Ann Mari Engel (V) om uppföljning av klotterpolicy och förbud mot graffiti. RII

Dnr 329-1293/2010 (framställd 21/6, bordlagd 29/11, 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:40 av Ann-Margarethe Livh (V) om möjligheter för äldre med låga inkomster att bo i trygghetsboende. RV

Dnr 327-2502/2010 (framställd 8/11, bordlagd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2010:41 av Jan Valeskog (S) om varför moderaterna förbjuder 20-30% av hushållen i Norra Djurgårdsstaden att äga en miljöbil. RII

Dnr 314-2532/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:42 av Jan Valeskog (S) om mörkade resandesiffror för spårvägen på Kungsholmen. RII

Dnr 314-2533/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:43 av Mirja Räihä Järvinen (S) om medel från länsstyrelsen för arbetet med förvaltningsområdet för det finska språket. RI

Dnr 337-2536/2010 (framställd 29/11, bordlagd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:44 av Karin Rågsjö (V) om sprutbyte - en fråga om allas rätt till hälsa. RVII

Dnr 325-2537/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2010:45 av Tomas Rudin (S) om upprustningen av Bellevueparken. RI

Dnr 328-2636/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2010:46 av Mirja Räihä Järvinen (S) om stadens demensboenden. RV

11 Nr 2010:47 av Roger Mogert (S) om förutsättningarna för damfotbollen i Stockholm. RIII

12 Nr 2010:48 av Roger Mogert (S) om de urholkade resurserna till förortsskolorna. RIV

13 Nr 2010:49 av Tomas Rudin (S) om offentlig revision av utförare av tjänsten personlig assistans. RVII

NYA INTERPELLATIONER

14 Nr 2011:1 av Awad Hersi (MP) om återuppbyggnaden av gamla förvaltningshuset på Tenstagången 55. RV

15 Nr 2011:2 av Karin Rågsjö (V) om a-kassan som klassmarkör. RII

16 Nr 2011:3 av Tomas Rudin (S) om vilken beredskap staden har för att hantera de problem som orsakas i centrummiljöer ägda av fastighetsbolaget Boultbee. RI

17 Nr 2011:4 av Carin Jämtin (S) om neddragningar av tillgänglighetsmedel inom Stockholms stads idrottsverksamheter. RIII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

23 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:14, tre ersättare i stadsdelsnämnder och en ledamot i valnämnden.
Mem. 2010:15, i vad avser val av en ersättare i Storstockholms brandförsvar.
Mem. 2010:16, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation.
Mem. 2010:17, i vad avser val av tre ledamöter i revisorsgrupp 1, en ledamot i revisorsgrupp 2, två ledamöter i revisorsgrupp 3, en ledamot och två ersättare i revisorskollegiet och två revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.
Mem. 2010:19, i vad avser val av nitton nämndemän i Solna tingsrätt, sexton nämndemän i Stockholms tingsrätt och fyrtiotvå nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:1, i vad avser val av en ersättare i kyrkogårdsnämnden, två nämndemän i Solna tingsrätt, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:2, i vad avser nominering av en ledamot och en lekmannarevisorssuppleant till Stockholmsregionens Europaförening samt nominering av en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant till Stockholmsregionens Europakontor AB.
Utl. 2011:11, i vad avser val av sju ledamöter och sju ersättare i kommunstyrelsens stadsmiljöråd.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

24 Nya valärenden.

Mem. 2011:3. Val av ledamöter och suppleanter i bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.
Mem. 2011:4. Val av lekmannarevisorer och suppleanter hos bolag.
Mem. 2011:5. Val av ledamöter och ersättare till Mälardalsrådets rådsstämma.
Mem. 2011:6. Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB.
Mem. 2011:7. Val av ytterligare 4 ombud och 4 ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Mem. 2011:8. Avsägelser och fyllnadsval.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

25 Utl. 2011:33. 2011 års bolagsstämma vid Stockholms Stadshus AB samt standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag. Val av stämmoombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. - jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående hel- och delägda bolag.

BORDLAGDA MOTIONER

26 Utl. 2010:139. Tillfälliga platser för ungdomsbostäder. Motion (2010:8) av Ann Mari Engel (V). RI

27 Utl. 2011:16. Studentboende på färja. Motion (2009:35) av Ann Mari Engel (V). RV

28 Utl. 2011:18. Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt. Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S). RV

29 Utl. 2011:19. Elförbrukningsmätare. Motion (2009:43) av Teres Lindberg (S). RVI

30 Utl. 2011:20. En ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm. Motion (2009:27) av Stefan Nilsson (MP). RVII

31 Utl. 2011:21. Ökat fokus på tillgänglighetsarbetet. Motion (2009:33) av Stefan Nilsson m.fl. (MP). RVII

32 Utl. 2011:22. Plånbokskort till stöd för de anställdas meddelarfrihet och meddelarskydd. Motion (2009:41) av Ann-Margarethe Livh (V).

33 Utl. 2011:23. Återköp av Rinkeby Torg och planering för återköp av andra strategiska förortscentra. Motion (2009:42) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

34 Utl. 2011:25. Skärpning av kraven på och uppföljningen av tillgänglighet i samband med exploatering av mark. Motion (2010:14) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

35 Utl. 2011:26. Ändring av kommunallagen så att europeiska och utomeuropeiska invandrare behandlas lika angående den lokala rösträtten. Motion (2010:21) av Paul Lappalainen (MP). RI

36 Utl. 2011:28. Stockholms stad som föredöme i Europa för att stärka romernas mänskliga rättigheter. Motion (2009:29) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

37 Utl. 2011:24. Inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm. Motion (2009:50) av Tomas Rudin (S). RII

38 Utl. 2011:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion (2000:25) av Lars Rådh (S). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 september 2006. RII

39 Utl. 2011:29. Utbyggnad av tunnelbana i Stockholmsregionen. Motion (2009:31) av Jan Valeskog (S). RII

40 Utl. 2011:30. Ekoism framför egoism - källsortera nu! Motion (2009:37) av Karin Wanngård (S). RII

41 Utl. 2011:31. Ekoism framför egoism - införande av dubbdäcksförbud. Motion (2009:38) av Karin Wanngård (S). RII

42 Utl. 2011:32. Utvidgning av återvinningscentral i Östberga. Motion (2010:2) av Malte Sigemalm (S). RII

NY MOTION, Rotel VII

43 Utl. 2011:34. Krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster. Motion (2009:44) av Roger Mogert (S).

§2 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2010:35.

§3 Interpellation om uppföljning av klotterpolicy och förbud mot graffiti (nr2010:39)

Dnr 329-1293/2010

Ann Mari Engel (V) hade lämnat in en interpellation om uppföljning av klot­terpolicy och förbud mot graffiti.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel, Tomas Rudin och borgarrådet Hamilton.

§4 Interpellation om möjligheter för äldre med låga inkomster att bo i trygg­hetsboende (nr2010:40)

Dnr 327-2502/2010

Ann Margarethe Livh (V) hade lämnat in en interpellation om möjligheter för äldre med låga inkomster att bo i trygghetsboende.

Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ann-Margarethe Livh, Eivor Karlsson och borgarrådet Larsson.

§5 Interpellation om varför moderaterna förbjuder 20-30% av hushållen i Norra Djurgårdsstaden att äga en miljöbil (nr2010:41)

Dnr 314-2532/2010

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om varför moderaterna för­bjuder 20-30% av hushållen i Norra Djurgårdsstaden att äga en miljöbil.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Hamilton och Ewa Larsson.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 och 49 för år 2010.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2011:1) av Awad Hersi (MP) om återuppbyggnaden av gamla förvalt­ningshuset på Tenstagången 55
Dnr 319-314/2011;

2. (2011:2) av Karin Rågsjö (V) om a-kassan som klassmarkör
Dnr 331-315/2011;

3. (2011:3) av Tomas Rudin (S) om vilken beredskap staden har för att han­tera de problem som orsakas i centrummiljöer ägda av fastighetsbola­get Boultbee
Dnr 316-317/2011;

4. (2011:4) av Carin Jämtin (S) om neddragningar av tillgänglighetsmedel inom Stockholms stads idrottsverksamheter
Dnr 328-318/2011.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Hyresrätters roll på bostadsmarknaden

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om hyresrätters roll på bostadsmarkna­den.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Nordin.

Fråga nr 2. Samordning för bostadsbyggande i Stockholm

Borgarrådet Bolund (MP) ställde en fråga om samordning för bostadsbyggande i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Bolund och Nordin.

Fråga nr 3. Bostadsfusk

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om bostadsfusk.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Vårdcentralen i Husby

Mirja Räihä Järvinen (S) ställde en fråga om vårdcentralen i Husby.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 5. Varför gick inte skolvillig elev i skolan på 11 månader?

Eivor Karlsson (MP) ställde en fråga om varför en skolvillig elev inte gick i skolan på 11 månader.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 6. Sprutbytet – vad händer?

Karin Rågsjö (V) ställde en fråga om sprutbytet – vad händer?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 7. Synen på välgörenhetens roll för välfärden

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om synen på välgörenhetens roll för välfärden.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och König Jerlmyr.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 26 januari 2011

Beslut (26 januari) med anledning av överklagande av Regeringens (Miljödepar­tementets) beslut (14 oktober 2010) avseende Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen), Hjorthagen 1:1 m.fl. i stadsdelen Hjortha­gen, Dp 2008-12203-54.

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökan om rättsprövning, avslår yrkan­den om muntlig förhandling, inhibition, inhämtande av förhandsavgörande m.m.

Dnr 311-2057/2009

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 4 februari 2011

Beslut (4 februari) med anledning av överklagat avgörande av Regeringen, Mil­jödepartementet (12 maj 2010) avseende Förslag till detaljplan för Norra Djur­gårdsstaden, Hjorthagen, Dp 2001-07633-54.

Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om inhämtande av förhandsavgö­rande från EU-domstolen. Regeringens beslut ska stå fast.

Dnr 311-2056/2008

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 16 februari 2011

Beslut (16 februari) med anledning av överklagat avgörande av Regeringen (Miljödepartementet) (5 februari 2009) avseende Förslag till detaljplan för en ny trafikplats vid Hjorthagen (Ladugårdsgärdet 1:9 m.m.) i stadsdelarna Hjorthagen och Ladugårdsgärde.

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningarna om rättsprövning och av­slår yrkande om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstol. Regering­ens beslut ska stå fast.

Dnr 311-3957/2009

§10 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 28februari 2011 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Fyllnadsval (mem. nr 14, 15, 16, 17 och 19 för år 2010, mem. 1 och 2 för år 2011 samt utlåtande nr2011:11)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14, 15, 16, 17 och 19 för år 2010, mem. 1 och 2 för år 2011 samt utlåtande nr2011:11 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, en ersättare i Ös­termalms stadsdelsnämnd, en ledamot i valnämnden (mem. 2010:14), en er­sät­tare i Storstockholms brandförsvar (mem. 2010:15), tre ledamöter i revisors­grupp 1, en ledamot, tillika vice ordförande, i revisorsgrupp 2, två ledamöter i revisorsgrupp 3, en ledamot och två ersättare i revisorskollegiet, en revisor för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning (mem.2010:17), 18 nämndemän i Solna Tingsrätt, 16 nämndemän i Stockholms Tingsrätt, 39 nämn­demän i Södertörns Tingsrätt (mem.2010:19), en ersättare i kyrkogårdsnämn­den, två nämndemän i Solna Tingsrätt, tre nämndemän i Stockholms Tingsrätt, en nämndeman i Södertörns Tingsrätt (mem.2011:1), en lekmannarevisors­suppleant i Stockholmsregionens Europaförening, en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i Stockholmsregionens Europakontor AB (mem.2011:2), en ersättare i kommunstyrelsens stadsmiljöråd (utl.2011:11).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2010:16

i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation för tiden till och med år 2011:

till suppleant: Stellan Hamrin (V);

Memorial 2010:17

för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning för tiden till och med år 2014:

till revisor: Bo Irsten (S);


Memorial 2010:19

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2014:

till nämndeman: Christina Bergqvist Roos (M);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2014:

till nämndemän: Stefan Bergen (M), Habib Golzadeh (M), Ann-Louise Richter (M);

Memorial 2011:2

i styrelsen för Stockholmsregionens Europaförening för tiden från ordinarie föreningsstämma 2011 till och med ordinarie föreningsstämma 2015:

till ledamot: Carin Jämtin (S);

Utlåtande 2011:11

i kommunstyrelsens stadsmiljöråd för tiden 1 mars 2011 till 31 december 2014:

till ledamot tillika ordförande: Per Ankersjö (C);

till ledamot tillika vice ordförande: Emilia Hagberg (MP);

till ledamöter: Daniel Valiollahi (M), Therese Carlborg (M), Madeleine Sjöstedt (FP), Mikael Magnusson (S), Maria Östberg Svanelind (S);

till ersättare: Johan Brege (M), Torbjörn Erbe (M), Karin Karlsbro (FP), Erik Slottner (KD), Tomas Rudin (S), Stellan Hamrin (V).

§13 Val av ledamöter och suppleanter i bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB (mem.2011:3)

Kommunstyrelsens memorial nr 2011:3 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och suppleanter i bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäk­tige utan omröstning

1 att utse

1.1. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio suppleanter i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden från ordi­narie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.2. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju suppleanter i styrelsen för AB Familjebostäder för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.3. tre ledamöter, bland dem en ordförande, och en suppleant i styrelsen för Familjebostäder Fastighetsnät AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.4. tre ledamöter, bland dem en ordförande, och en suppleant i styrelsen för Hemmahamnen Kontor AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.5. tre ledamöter, bland dem en ordförande, och en suppleant i styrelsen för Hemmahamnen Bostad AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.6. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju suppleanter i styrelsen för AB Stockholmshem för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.7. två ledamöter, bland dem en ordförande, och en suppleant i styrelsen för AB Stockholmshem Fastighetsnät för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.8. två ledamöter, bland dem en ordförande, och en suppleant i styrelserna för Asignalen S5 AB och Asignalen Ä5 AB för tiden från ordinarie års­stämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.9. två ledamöter, bland dem en ordförande, och en suppleant i styrelsen för Bostads AB Hammarbygård för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.10. två ledamöter, bland dem en ordförande, och en suppleant i styrelsen för Västertorp Energi AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till or­dinarie årsstämma 2015,

1.11. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande och sju suppleanter i styrelsen för AB Svenska Bostäder för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.12. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju suppleanter i styrelsen för AB Stadsholmen för tiden från ordinarie års­stämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.13. en ledamot och en suppleant i styrelsen för Fastighetsaktiebolag Centrum­huset i Vällingby AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.14. en ledamot och en suppleant i styrelsen för IT-Bo i Stockholm AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.15. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju suppleanter i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.16. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem suppleanter i styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB
(SISAB) för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie års­stämma 2015,

1.17. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio suppleanter i styrelserna för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.18. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio suppleanter i styrelsen för Stockholms Hamn AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.19. tre ledamöter, bland dem en ordförande, och en suppleant i styrelsen för Nynäshamns Hamn AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.20. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tre suppleanter i styrelsen för AB Stokab för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.21. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tre suppleanter i styrelsen för AB S:t Erik Fiber för tiden från ordinarie års­stämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.22. tre ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och en suppleant i styrelsen för S:t Erik Kom AB för tiden från ordinarie års­stämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.23. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och tre suppleanter i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.24. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och sju suppleanter i styrelsen för Stockholms Stadsteater AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.25. fem ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem suppleanter i styrelsen för Stockholms Globe Arena Fastigheter AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.26. två ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och två suppleanter i styrelsen för Stockholmsarenan AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.27. sju ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och fem suppleanter i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.28. nio ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och nio suppleanter i styrelsen för Stockholm Business Region AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.29. tre ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och två suppleanter i styrelsen för Stockholm Business Region Development AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.30. tre ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och två suppleanter i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.31. tre ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och två suppleanter i styrelsen för Stockholms stads Utrednings- och statistik­kontor AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie års­stämma 2015,

1.32. tre ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och en suppleant i styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB för tiden från ordi­narie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.33. tre ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och en suppleant i styrelsen för Fastighets AB G-mästaren för tiden från ordina­rie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.34. tre ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och en suppleant i styrelsen för Fastighets AB Runda Huset för tiden från ordi­narie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.35. tre ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och en suppleant i styrelsen för Fastighets AB Styckmästaren för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.36. tre ledamöter, bland dem en ordförande och en vice ordförande, och en suppleant i styrelsen för Fastighets AB Charkuteristen för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.37. fem ledamöter bland dem en ordförande och en vice ordförande i styrel­sen för S:t Erik Livförsäkring AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.38. sex ledamöter bland dem en ordförande och en vice ordförande i styrel­sen för S:t Erik Försäkrings AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.39. tre ledamöter, bland dem en ordförande, i styrelsen för Kaplansbacken AB (tidigare Stockholm 2004 AB) för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

1.40. fyra ledamöter i styrelsen för AB Fortum Värme Holding för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015,

2. att kommunfullmäktige i samband med ovan föreslagna val av suppleanter i styrelserna bestämmer den ordning i vilken suppleanterna ska inträda i tjänst­göring.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§14 Val av lekmannarevisorer och suppleanter hos bolag (mem.2011:4)

Kommunstyrelsens memorial nr 2011:4 behandlades. Memorialet gäller val av lekmannarevisorer och suppleanter hos bolag.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäk­tige utan omröstning

1. att utse

1.1. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Stadshus AB för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.2. en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Familjebostäder och hos dess dotterbolag AB Familjebostäder Fastighetsnät, Hemmahamnen Kontor AB och Hemmahamnen Bostad AB för tiden till och med ordi­narie årsstämma år 2015,


1.3. en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Stockholmhem och hos dess dotterbolag AB Stockholmshem Fastighetsnät, Asignalen Ä 5 AB, Asignalen S 5 AB, Bostads AB Hammarbygård och Västertorp Energi AB för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.4. en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Svenska Bostäder och hos dess dotterbolag AB Stadsholmen, IT-BO i Stockholm och Fastighets AB Centrumhuset i Vällingby för tiden till och med ordinarie års­stämma år 2015,

1.5. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Stads Bostadsför­medling AB för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.6. en lekmannarevisor och en suppleant hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.7. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholm Vatten AB och dess dotterbolag Stockholm Vatten VA AB för tiden till och med ordi­narie årsstämma år 2015,

1.8. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Hamn AB och dess dotterbolag Nynäshamns Hamn AB för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.9. en lekmannarevisor och en suppleant hos AB Stokab och dess dotterbo­lag AB S:t Erik Fiber och S:t Erik Kom för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.10. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Stads Parkerings AB för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.11. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms Stadsteater AB för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.12. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholm Globe Arena Fastig­heter AB och dess dotterbolag Stockholmsarenan AB för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.13. en lekmannarevisor och en suppleant hos Micasa Fastigheter i Stock­holm AB för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.14. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholm Business Region AB och dess dotterbolag Stockholm Business Region Devolpment AB och Stockholm Visitors Board AB för tiden till och med ordinarie års­stämma år 2015,

1.15. en lekmannarevisor och en suppleant hos Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor AB för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.16. en lekmannarevisor och en suppleant hos S:t Erik Markutveckling AB och dess dotterbolag Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB Charkuteristen och Fastighets AB Styckmästaren för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.17. en lekmannarevisor och en suppleant hos S:t Erik Livförsäkring AB för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.18. en lekmannarevisor och en suppleant hos S:t Erik Försäkring AB för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015,

1.19. en lekmannarevisor och en suppleant hos Kaplansbacken AB för tiden till och med ordinarie årsstämma år 2015.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§15 Val av ledamöter och ersättare till Mälardalsrådets rådsstämma (mem.2011:5)

Kommunstyrelsens memorial nr 2011:5 behandlades. Memorialet gäller val av ledamöter och ersättare till Mälardalsrådets rådsstämma.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att utse

Nio ledamöter med personlig ersättare för varje ledamot för tiden till och med ordinarie rådsmöte 2015.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

till Mälardalsrådets rådsstämma för tiden till och med ordinarie rådsmöte 2015:

till ledamöter: Sten Nordin (M), Ulla Hamilton (M), Anna König Jerlmyr (M), Helen Törnqvist (C), Ulf Fridebäck (FP), Carin Jämtin (S), Roger Mogert (S), Emilia Hagberg (MP), Dick Urban Vestbro (V);

till ersättare: Helena Bonnier (M), Lise-Lotte Fylking (M), Katharina Gratschew (M), Cecilia Lund (M), Helen Jäderlund Eckardt (FP), Elisabeth Brandt Ygeman (S), Tomas Rudin (S), Christian Valtersson (MP).

§16 Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB (mem.2011:6)

Kommunstyrelsens memorial nr 2011:6 behandlades. Memorialet gäller nomine­ring av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att nominera

fem ledamöter, däribland ordförande och vice ordförande, och två suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie årsstämma 2011 till och med ordinarie årsstämma 2012.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga nominering av en suppleant.


Härefter nominerade kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie årsstämma 2011 till och med ordinarie årsstämma 2012:

till ledamot tillika ordförande: Sten Nordin (M);

till ledamot tillika vice ordförande: Mats Hulth (S);

till ledamöter: Margareta Björk (M), Michael Storåkers (M), Eva-Louise Erlandsson Slorach (S);

till suppleant: Lennart Rydberg (FP).

§17 Val av ytterligare 4 ombud och 4 ersättare till förbundsmöten i Kommun­förbundet Stockholms län, KSL (mem.2011:7)

Kommunstyrelsens memorial nr 2011:7 behandlades. Memorialet gäller val av ytterligare 4 ombud och 4 ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. utse ytterligare 4 ombud och 4 ersättare för dessa till Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förbundsmöten under åren 2011 – 2014,

2. bestämma den ordning i vilken ersättarna ska inkallas vid förfall för
ordinarie ombud,

3. besluta att sammanträdesarvode ska utgå till ombud och ersättare med sed­vanligt sammanträdesarvode.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att utse

till Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förbundsmöten under åren 2011 – 2014:

till ombud: Burhan Yildiz (FP), Per Ankersjö (C), Ewa Samuelsson (KD), Maria Hannäs (V) (tidigare ersättare);

till ersättare: Mark Klamberg (FP), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD), Jackie Nylander (V), Mattias Ericson (V) (efter Hannäs).

§18 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2011:8)

Kommunstyrelsens memorial nr2011:8 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1.1.- utse en nämndeman i Stockholms Tingsrätt för tiden till och med 2014,

1.2. utse en nämndeman i Södertörns Tingsrätt för tiden till och med 2014.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman i Stockholms Tingsrätt och tre nämndemän i Södertörns Tingsrätt.

§19 2011 års bolagsstämma vid Stockholms Stadshus AB samt standardbolags­ordning för stadens helägda aktiebolag

Val av stämmoombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. – jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående hel- och delägda bolag (utl.2011:33)

Dnr 023-2771/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:33 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om 2011 års bolagsstämma vid Stockholms Stadshus AB samt standard­bolagsordning för stadens helägda aktiebolag.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Ann Mari Engel, borgarråden Bolund och Jämtin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag godkänns enligt bilaga 3 till utlåtandet.

§20 Motion om tillfälliga platser för ungdomsbostäder (utl.2010:139)

Dnr 316-678/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:139 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann Mari Engel (V) i vilken hon föreslår att kom­munfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten att placera tillfälliga modul­bostäder på mark som avsatts för framtida exploatering.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, Christoffer Järkeborn, Elina Åberg, Emma Lindqvist, Björn Ljung samt borgarråden Rudin och Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elina Åberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:8) av Ann Mari Engel (V) om ”Tillfälliga platser för ung­domsbostäder” anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§21 Motion om studentboende på färja (utl.2011:16)

Dnr 316:1992/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:16 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Marie Engel (V) i vilken hon föreslår att staden undersöker möjligheten att köpa in en färja och göra om den till boende riktat till studenter och andra ungdomar.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, Emma Lindqvist, Mariana Moreira Duarte och borgarrådet Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:35) av Ann Mari Engel (V) om ”Studentboende på färja” an­ses besvarad med hänvisning till utlåtandet.

§22 Motion om ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt (utl.2011:18)

Dnr 316-1080/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:18 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Teres Lindberg (S) i vilken hon föreslår en ombygg­nad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till nya hyresrätter som ett sätt att bidra till en mer levande stadskärna.

Ordet innehades av borgarrådet Rudin, Åke Askensten, Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S) om ”Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt” anses besvarad med hänvisning till utlåtandet.

§23 Motion om elförbrukningsmätare (utl.2011:19)

Dnr 315-2291/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:19 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Teres Lindberg (S) i vilken hon föreslår att staden inför ett system för utlåning av elförbrukningsmätare och yttertermometrar.

Ordet innehades av Mikael Magnusson, borgarrådet Ankersjö, Katarina Luhr, Stellan Hamrin, Awad Hersi och Ewa Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mikael Magnusson (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Katarina Luhr (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:43) av Teres Lindberg (S) om ”Elförbrukningsmätare” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§24 Motion om en ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm (utl.2011:20)

Dnr 325-1540/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:20 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Stefan Nilsson (MP) i vilken han föreslår att Stock­holms stad ska bilda en organisation med uppdraget att köpa upp och förfoga över lägenheter som hyrs ut till hemlösa.

Ordet innehades av Stefan Nilsson, borgarrådet König Jerlmyr, Karin Rågsjö, Stina Bengtsson, borgarrådet Rudin, Hanna Broberg, Inger Stark, Yvonne Fernell-Ingelström, Arba Kokalari, Åsa Jernberg, Patrik Silverudd och Ewa Samuelsson.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

På begäran av Stefan Nilsson (MP) tog ordföranden först upp att-sats 2 i Miljöpartiets yrkande som borgarrådet Rudin (S) och Karin Rågsjö (V) instämt i. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Stefan Nilsson, Berthold Gustavsson och Åsa Jernberg i en ordningsfråga om begäran om votering.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garrådet Rudins (S), Stefan Nilssons (MP) och Karin Rågsjös (V) respektive för­slag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion (2009:27) av Stefan Nilsson (MP) om ”En ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i ut­låtandet.

§25 Motion om ökat fokus på tillgänglighetsarbetet (utl.2011:21)

Dnr 326-1826/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011: 21behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Stefan Nilsson m.fl. (MP) i vilken de föreslår att Stockholms stads handikappolitiska program revideras och kompletteras med delmål för tillgänglighetsarbetet.

Ordet innehades av Stefan Nilsson, Kaj Nordquist, Ewa Samuelsson, Anders Wallner, Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:33) av Stefan Nilsson m.fl. (MP) om ”Ökat fokus på tillgäng­lighetsarbetet” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

§26 Motion om plånbokskort till stöd för de anställdas meddelarfrihet och meddelarskydd (utl.2011:22)

Dnr 335-2009/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:22 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon föreslår att ett plånbokskort med några enkla tumregler för meddelarfrihet och meddelarskydd tas fram.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh, Christian Valtersson, Marie Ljungberg Schött och Kaj Nordquist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Christian Valtersson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:41) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Plånbokskort till stöd för de anställdas meddelarfrihet och meddelarskydd” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­rel­sens utlåtanden nr 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 och 32 för år 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­de nr 34 för år 2011.

§28 Motioner

Under tiden 8 – 21 februari 2011 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2011:11) av Mehdi Oguzsoy (V) om en inventering av våra idrottsanlägg­ningar och se över eventuella upprustningsbehov samt ny­byggnadsbehov av idrottsanläggningar
Dnr 328-339/2011;

2. (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V) om tillsättning av en kris­kommitté för hyresrätten
Dnr 316-340/2011;

3. (2011:13) av Annika Ödebrink (S) om förbättrad situation för hemlösa i Stockholm
Dnr 325-431/2011;

4. (2011:14) av Karin Wanngård (S) om stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar
Dnr 316-432/2011;

5. (2011:15) av Tomas Rudin (S) om namnsättning av del av Norra Bantor­get till ”Brantingparken”
Dnr 312-433/2011;

6. (2011:16) av Tomas Rudin (S) om framtagande av ett skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och deras historia
Dnr 319-434/2011;

7. (2011:17) av Carin Jämtin (S) om tillsättande av en levnadsnivåutred­ning i Stockholm för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i lev­nadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun
Dnr 325-435/2011;

8. (2011:18) av Kaj Nordquist (S) om ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare
Dnr 326-436/2011;9. (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V) om stöd till invånarna i Gaza
Dnr 333-437/2011;

10. (2011:20) av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda V) om ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm
Dnr 312-438/2011;

11. (2011:21) av Åke Askensten m.fl. (MP) om sandlådor för halkbekämp­ning
Dnr 303-440/2011;

12. (2011:22) av Rebecca Adami (MP) om tidigare insatser vid flyktingmotta­gande i Stockholms stad
Dnr 333-441/2011.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.57.