Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-02-18

Sammanträde 2013-02-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Marie Ljungberg Schött
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2012:39 av Stefan Hansson (S) om stadens engagemang för att öka intresset för gymnasiets yrkesutbildningar. RII

Dnr 323-1491/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2012:40 av Mirja Räihä (S) om tider inom hemtjänsten. RV

Dnr 327-1492/2012 (framställd 5/11, bordlagd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2012:41 av Jan Valeskog (S) om närpolisens arbete med cityvåld och ungdomsbrottslighet. RI

Dnr 329-1493/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2012:42 av Jan Valeskog (S) om nedläggningen av Farsta gymnasium och Frans Schartau. RIV

Dnr 323-1598/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2012:43 av Tomas Rudin (S) om den eventuella avvecklingen av campingstugorna vid Drevvikens strand, Hökarängsbadet. RI

Dnr 302-1599/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2012:44 av Kaj Nordquist (S) om det är skolborgarrådet eller barn med särskilda behov som ansvarar för skolrotelns budget? RIV

Dnr 322-1600/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2012:45 av Jan Valeskog (S) om nya principer för lönesättning av Stockholms lärare, vilka strider mot intentionerna i Avtal 12, m.m. RIV

Dnr 210-1601/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2012:46 av Malte Sigemalm (S) om ersättning till PR-byrå för ombildningsverksamhet - kostnader i världsklass. RV

Dnr 329-1602/2012 (framställd 26/11, bordlagd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2012:47 av Eivor Karlsson (MP) om för tidig lunch och skolmatens betydelse för bra studieresultat. RIV

Dnr 322-1603/2012 (framställd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2012:48 av Roger Mogert (S) om Ersta vändpunkts barn- och tonårsprogram. RVII

Dnr 325-1717/2012 (framställd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2012:49 av Tomas Rudin (S) om möjligheterna att behålla golfträningsanläggningen vid Årstafältet. RIII

Dnr 328-1720/2012 (framställd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2012:50 av Karin Rågsjö (V) om korttidsboende för äldre under tiden som bostadsanpassning utförs. RV

Dnr 327-1808/2012 (framställd 28/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2012:51 av Karin Rågsjö (V) om snö och beredskap. RII

Dnr 314-1809/2012 (framställd 28/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2012:52 av Jan Valeskog (S) om granskningen av Volvo IT upphandlingen. RI

Dnr 031-1846/2012 (framställd 28/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2012:53 av Roger Mogert (S) om riktlinjer för personalövertagande. RI

Dnr 329-1847/2012 (framställd 28/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

17 Nr 2013:1 av Eivor Karlsson (MP) om ökad psykisk ohälsa bland elever. RIV

18 Nr 2013:2 av Jan Valeskog (S) om vilka som bör ha ansvaret för upphandling och kontroll av snöröjning och städning i Stockholm. RII

19 Nr 2013:3 av Jan Valeskog (S) om stadens bristande ansvarstagande för kolloverksamheten på Barnens Ö. RI

20 Nr 2013:4 av Mirja Räihä (S) om stadens beredskap att ta emot äldre från akutsjukhus under storhelger. RV

21 Nr 2013:5 av Katarina Luhr (MP) om outsourcing av Stockholm Vattens verksamheter. RVI

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel III

27 Utl. 2013:16. Detaljplan för del av fastigheten Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stadsdelen Kristineberg, Dp 2007-37127-54.

Rotel V+ VII

28 Utl. 2013:17. Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 (som vårdar och stöder närstående).

Förslag från socialnämnden och äldrenämnden.
Dnr 325-1035/2012

Rotel VI

29 Utl. 2013:18. Av- och slutrapportering av klimatinvesteringsprogram, Klimp 2008 samt sammanfattning av de fyra klimatinvesteringsprogrammen.

30 Utl. 2013:19. Ny miljöbilsdefinition och justerade miljöbilsmål.

Rotel I

31 Utl. 2013:20. Arvodering av förtroendevald.

Rotel I+ V

32 Utl. 2013:21. Markanvisning för bostäder, handel och kontor inom fastigheterna Åkeshov 1:1, Pundet 1, Vävnaden 1 och Linneduken 4 i Åkeslund och Riksby till JM AB.

Inriktningsbeslut.
Förslag från exploateringsnämnden.
Dnr 302-1707/2012

33 Utl. 2013:22. AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kvarteret N15 inom detaljplan Norra 2, Östermalm, Norra Djurgårdsstaden.

Rotel I+ VIII

34 Utl. 2013:23. Överföring av Kulturhusets verksamhet i gemensam organisation inom Stockholms Stadsteater AB.

Genomförandebeslut.
Dnr 023-1888/2012

Rotel II

35 Utl. 2013:24. Cykelplan Stockholm 2012.

36 Utl. 2013:25. Avfallsplan för Stockholm 2013 - 2016.

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.
Dnr 303-1728/2012

37 Utl. 2013:26. Förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan.

Genomförandebeslut.
Dnr 314-1877/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BORDLAGDA MOTIONER

38 Utl. 2012:137. Uteslutning av företag som är registrerade i skatteparadis från stadens upphandlingar. Motion (2011:64) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 309-2043/2011(bordlagd 26/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Utl. 2012:142. Principer för hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Motion (2011:78) av Kaj Nordquist (S). RVII

40 Utl. 2012:154. Fler bänkar i stadsmiljön.

Motion (2011:53) av Åke Askensten (MP). RII
Dnr 329-1610/2011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Utl. 2012:155. Bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan. Motion (2011:69) av Åke Askensten (MP). RII

42 Utl. 2012:156. Jämställd trafik. Motion (2011:72) av Emilia Hagberg (MP). RII

43 Utl. 2012:157. Uppkallande av någon offentlig plats efter Sven Tumba Johansson. Motion (2011:59) av Tomas Rudin (S). RIII

44 Utl. 2012:158. Uppkallande av en plats efter författaren Emelie Flygare-Carlén. Motion (2011:75) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RIII

45 Utl. 2012:159. Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken. Motion (2011:57) av Jan Valeskog (S). RIII

46 Utl. 2012:160. Ombyggnation av Mälarhöjdens skola. Motion (2011:66) av Jan Valeskog (S). RIV

47 Utl. 2012:161. Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshindersråd. Motion (2011:80) av Kaj Nordquist (S). RVII

48 Utl. 2012:162. Stockholm ska ansöka om och förbereda för att bli en Fair Trade City. Motion (2011:60) av Emilia Bjuggren (S). RI

49 Utl. 2013:4. Om barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor. Motion (2012:12) av Emilia Hagberg m.fl. (MP).RVI

50 Utl. 2013:5. Om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad. Motion (2011:25) av Ann-Margarethe Livh (V). RVII

51 Utl. 2013:6. Nya konstytor i stadsmiljön. Motion (2011:62) av Åke Askensten (MP). RVIII

52 Utl. 2013:7. Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna. Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S). RIV

53 Utl. 2013:8. Ersättande av slogan "The Capital of Scandinavia". Motion (2012:13) av Åke Askensten (MP). RI

54 Utl. 2013:9. Utformande av en lönestrategi i Stockholms stad. Motion (2012:34) av Jan Valeskog (S). RI

55 Utl. 2013:10. Tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision. Motion (2012:24) av Karin Rågsjö (V). RI

NY MOTION, Rotel IV

56 Utl. 2013:27. Policy för bedömning i skolan.

Motion (2012:21) av Per Olsson (MP).
Dnr 322-660/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ordföranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 25 februari 2013.

§2 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2012:39.

§3 Interpellation om tider inom hemtjänsten (nr2012:40)

Dnr 327-1492/2012

Mirja Räihä (S) hade lämnat in en interpellation om tider inom hemtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä och borgarrådet Larsson.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2012:41.

§5 Interpellation om nedläggningen av Farsta gymnasium och Frans Schartau (nr2012:42)

Dnr 323-1598/2012

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om nedläggningen av Farsta gymnasium och Frans Schartau.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Edholm, Gunnar Sandell, Sebastian Wiklund samt borgarrådet Rudin.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2012:43.

§7 Interpellation om det är skolborgarrådet eller barn med särskilda behov som har ansvar för skolrotelns budget? (nr2012:44)

Dnr 322-1600/2012

Kaj Nordqvist (S) hade lämnat in en interpellation om det är skolborgarrådet eller barn med särskilda behov som har ansvar för skolrotelns budget?

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Kaj Nordquist och borgarrådet Edholm.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 och 53 för år 2012.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2013:1) av Eivor Karlsson (MP) om ökad psykisk ohälsa bland elever
Dnr 322-150/2013;

2. (2013:2) av Jan Valeskog (S) om vilka som bör ha ansvaret för upp­handling och kontroll av snöröjning och städning i Stockholm
Dnr 303-151/2013;

3. (2013:3) av Jan Valeskog (S) om stadens bristande ansvarstagande för kolloverksamheten på Barnens Ö
Dnr 324-152/2013;

4. (2013:4) av Mirja Räihä (S) om stadens beredskap att ta emot äldre från akutsjukhus under storhelger
Dnr 327-153/2013;

5. (2013:5) av Katarina Luhr (MP) om outsourcing av Stockholm Vattens verksamheter
Dnr 315-211/2013.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Den sjunkande sysselsättningstrenden i Stockholm

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om den sjunkande sysselsättningstren­den i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

Fråga nr 2. Hur ser planerna ut på ombyggnad av Nynäsvägen och Södra län­ken vid arenaområdet och hur är det tänkt med Huddingevägen från Södra län­ken till stadsgränsen?

Borgarrådet Helldén (MP) ställde frågan: Hur ser planerna ut på ombyggnad av Nynäsvägen och Södra länken vid arenaområdet och hur är det tänkt med Hud­dingevägen från Södra länken till stadsgränsen?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Helldén och Hamilton.

Fråga nr 3. Bostadsköns utveckling i Stockholm

Emma Lindqvist (S) ställde en fråga om bostadsköns utveckling i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emma Lindqvist och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 4. Studentlägenheter i Skarpnäck

Ewa Larsson (MP) ställde en fråga om studentlägenheter i Skarpnäck.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Larsson och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 5. Hantering av kulturverksamheter i Stockholm

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om hantering av kulturverksamheter i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Sjöstedt.

Fråga nr 6. Sopsnusket i Stockholm

Malte Sigemalm (S) ställde en fråga om sopsnusket i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Hamilton.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 25 januari 2013

Beslut (25 januari) angående anmälan om ändring i Stockholms kommuns före­skrifter (01FS 2008:372) om ändring av lokala ordningsföreskrifter för Stock­holms kommun gällande Ändring av felaktig karta över alkoholförtäringsområde i Fruängens centrum.

Länsstyrelsen finner att den beslutade ändringen inte strider mot ordningslagen. Ändringen gäller enligt kommunens beslut fr.o.m. den dag den kungjorts på kommunens anslagstavla.

Dnr 667-1498/2012

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 30 januari 2013

Beslut (30 januari) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (23 augusti 2012) avseende Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparker­ingsavgifter (boendeparkering).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Dnr 314-2345/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 23 januari 2013

Beslut (23 januari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 9 november 2012) avseende Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksam­heter för äldre.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 327-1060/2011

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 31 januari 2013

Beslut (31 januari) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (15 oktober 2012) i fråga om detaljplan för del av Lunda 6:1 m.fl. Älk­varnsvägen, Tumultvägen och Banvägen i stadsdelarna Lunda och Kälvesta (34 småhus) Dp 2004-06696-54.

Länsstyrelsen avvisar överklagandena från BG, Lunda företagsgrupp och KB Forsmark 2.

Länsstyrelsen avslår överklagandena i övrigt.

Dnr 311-1021/2012

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 7 februari 2013

Beslut (7 februari) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges be­slut (12 mars 2012) i fråga om detaljplan för Nybohovsbacken del av Liljehol­men 1:1 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen, Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 311-2135/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 12 februari 2013

Beslut (12 februari) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (3 september 2012) avseende Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Genomföran­debeslut samt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Dnr 314-932/2012

§12 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 25februari 2013 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Detaljplan för del av fastigheten Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stadsdelen Kristineberg, Dp 2007-37127-54 (utl.2013:16)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:16 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för del av fastigheten Krillans Krog 1 i stadsdelen Kristi­neberg.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, borgarrådet Helldén, Ewa Samuelsson, Björn Ljung, Ingegerd Akselsson Le Douaron och Jonas Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (V) att ärendet återremitteras enligt följande.

1. Planen omarbetas så att byggnadshöjden blir lägre

2. Samt att därutöver anföra
Vänsterpartiet vill att planen omarbetas i enlighet med kontorets tidigare förslag med den lägre byggnadshöjden. Stadens siluett, sett från Trane­bergsbron, påverkas starkt med de förhöjda byggnaderna vilket ger en negativ inverkan på stadsmiljön.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp Maria Hannäs (V) återremissyrkande. Vid propositio­ner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garrådet Helldéns (MP) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Detaljplanen för del av fastigheten Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stadsdelen Kristineberg, Dp 2007-37127-54 antas.

§15 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 (som vårdar och stöder närstående)

Förslag från socialnämnden och äldrenämnden (utl.2013:17)

Dnr 325-1035/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:17 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ett program för stöd till anhöriga som vårdar en närstående.

Ordet innehades av Mirja Räihä, borgarrådet Larsson, Jackie Nylander, Ewa Samuelsson, Christopher Ödmann, Dennis Wedin, Ann-Katrin Åslund, Torun Boucher, Tara Twana och Salar Rashid.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Christopher Ödmann (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 godkänns, enligt bilaga 2 till utlåtandet, utom den del som avser programmets indi­katorer och aktiviteter. Delen som avser programmets indikatorer och aktiviteter inarbetas inte som kommunfullmäktiges indikatorer.

2. Socialnämnden och äldrenämnden uppmanas att inarbeta de tre före­slagna indikatorerna i respektive nämnds verksamhetsplan.

3. Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 ersätter Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

(Dnr 327-194/2010).

§16 Av- och slutrapportering av klimatinvesteringsprogram, Klimp 2008 samt sammanfattning av de fyra klimatinvesteringsprogrammen (utl.2013:18)

Dnr 432-3203/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:18 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om av- och slutrapportering av klimatinvesteringsprogram Klimp 2008 samt sammanfattning av de fyra klimatinvesteringsprogrammen.

Ordet innehades av Mikael Magnusson, Yvonne Ruwaida, borgarrådet Ankersjö, Stellan Hamrin och Jonas Nilsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Av- och slutrapportering av klimatinvesteringsprogram 2008, dnr 432-3203/2007 samt sammanfattning av de fyra klimatinvesteringsprogrammen godkänns.

§17 Ny miljöbilsdefinition och justerade miljöbilsmål

Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl.2013:19)

Dnr 303-1566/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:19 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ny miljöbilsdefinition och justerade miljöbilsmål för Stockholms stad.

Ordet innehades av Katarina Luhr, borgarrådet Ankersjö, Mikael Magnusson och Stellan Hamrin.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mikael Magnusson (S) och Katarina Luhr (MP) bifall till Socialdemo­kraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebä­rande återremiss.

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

§18 Arvodering av förtroendevald (utl.2013:20)

Dnr 109-97/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:20 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Emilia Bjuggren (S) om 41 procent av helt arvode under perioden 2013-01-23 - 2014-10-20.

Det antecknades till protokollet att Emilia Bjuggren (S) ej deltog i handläggning och beslut av ärendet på grund av jäv.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Markanvisning för bostäder, handel och kontor inom fastigheterna Åkeshov 1:1, Pundet 1, Vävnaden 1 och Linneduken 4 i Åkeslund och Riksby till JM AB

Inriktningsbeslut

Förslag från exploateringsnämnden (utl.2013:21)

Dnr 302-1707/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:21 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om markanvisning av bostäder, handel och kontor inom fastigheterna Åkeshov 1:1, Pundet 1, Vävnaden 1 och Linneduken 4 i Åkeslund och Riksby till JM AB.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Helen Törnqvist, Sebastian Wiklund, Björn Ljung, borgarrådet Helldén, Erik Slottner och Emilia Bjuggren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Sebastian Wiklund (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunsty­relsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

1. Markanvisningsavtal för bostäder, handel och kontor inom fastigheterna Åkeshov1:1, Pundet 1, Vävnaden 1 och Linneduken 4 till JM AB god­känns.

2. Exploateringsnämnden får i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt bilaga 2 till utlåtandet. Utgifterna för kommande år får behandlas i budget för 2014.

§20 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kvarteret N15 inom de­taljplan Norra 2, Östermalm, Norra Djurgårdsstaden

Inriktningsbeslut (utl.2013:22)

Dnr 311-1705/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:22 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kvarteret N15 inom detaljplan Norra 2, Östermalm, Norra Djurgårdsstaden.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Björn Ljung, Jackie Nylander, borgarrådet Larsson samt Maria Antonsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Antonsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Inriktningen för nyproduktion om ca 150 hyreslägenheter med komplette­rande lokaler, inom kv. N15 inom detaljplan Norra 2, Östermalm, Norra Djurgårdsstaden till en total investeringsutgift om 517 mnkr, godkänns.

§21 Överföring av Kulturhusets verksamhet i gemensam organisation inom Stockholms Stadsteater AB

Genomförandebeslut (utl.2013:23)

Dnr 023-1888/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:23 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ett samgående mellan Kulturhuset och Stockholms stadsteater i ett gemensamt bolag.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Mats Berglund, Torun Boucher, Markus Nordström, borgarrådet Rudin, Monika Lindh samt borgarrådet Helldén.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Berglund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Torun Boucher (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Genomförande av förslag till sammanslagning/överföring av verksamhe­ten i Kulturhuset från kulturnämnden per den 1 juli 2013 till ett av Stock­holms Stadshus AB helägt dotterbolag, Stockholms Stadsteater AB, god­känns.

2. Arkiverat material från Kulturhuset under kulturnämnden överförs till Stockholms stadsarkiv senast den 31 december 2013.

3. Den ekonomiska regleringen mellan kulturnämnden och Stockholms Stadsteater AB sker enligt föreslagna principer i ärendet.

4. Förslag till ändrad bolagsordning för Stockholms Stadsteater AB, bilaga 1 till utlåtandet, godkänns.

5. Kulturnämnden får i uppdrag att verkställa beslut och vidta åtgärder för genomförande av sammanslagningen.

6. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholms Stadsteater AB i uppdrag att verkställa beslut och vidta åtgärder för genomförande av sammanslagningen.

§22 Cykelplan Stockholm 2012

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2013:24)

Dnr 314-1559/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:24 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende från trafik- och renhållningsnämnden om en Cykelplan för Stockholm med en handlingsplan och en övergripande och långsiktig inriktning för stadens cykelarbete.

Ordet innehades av borgarråden Hamilton och Helldén, Mark Klamberg, Maria Antonsson, Jonas Naddebo, Erik Slottner, Sebastian Wiklund, borgarrådet Ankersjö, Malte Sigemalm, Rahma Dirie samt Mehdi Oguzsoy.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Sebastian Wiklund (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Cykelplan Stockholm 2012 godkänns.

§23 Avfallsplan för Stockholm 2013-2016

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2013:25)

Dnr 303-1728/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:25 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om en avfallsplan för Stockholm 2013-2016.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Maria Antonsson, Mark Klamberg, Stellan Hamrin, Malte Sigemalm samt borgarråden Helldén och Ankersjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Avfallsplan för Stockholm 2013 – 2016, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

2. Stadens nämnder ges i uppdrag och Stockholms Stadshus AB uppmanas att uppdra åt stadens bolag att arbeta enligt avfallsplanen.

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§24 Förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan

Genomförandebeslut (utl.2013:26)

Dnr 314-1877/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:26 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Trafik- och renhållningsnämnden ska genomföra förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan till en investeringsutgift om högst 70 mnkr. Utgiften ska rymmas inom nämndens investeringsbudget.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr137, 142, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 och 162 för år 2012 samt nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 för år 2013.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr2013:27.

§26 Motioner

Under tiden 29 januari – 18 februari 2013 väcktes och inlämnades följande mo­tioner:

1. (2013:12) av Ewa Larsson (MP) om fastigheten Stiftelsen 1, Björn­gårdsgatan på Södermalm ska, vid upprustning kvarhålla sin ursprung­liga inriktning för och med kvinnor så att Stockholms stads stolta kvin­nor i dåtid, nutid och framtid får en gemensam plats att möta varandra
Dnr 313-177/2013;

2. (2013:13) av Stefan Nilsson m.fl. (MP) om Stockholms Stadion som en elitarena för damfotboll
Dnr 328-238/2013;

3. (2013:14) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP) om en lokal barnombudsman och ett handlingsprogram för att stärka barnets rättig­heter
Dnr 325-279/2013;

4. (2013:15) av Salar Rashid (S) om Vårbergstoppen – Stockholms nya amfiteater
Dnr 328-298/2013

5. (2013:16) av Tomas Rudin och Leif Rönngren (båda S) om Fryshusets möjligheter att drivas vidare i egna lokaler
Dnr 324-299/2013;

6. (2013:17) av Emilia Bjuggren (S) om kvinnor utanför arbetsmarknaden
Dnr 331-300/2013;

7. (2013:18) av Emilia Bjuggren (S) om ersättning för avgifter för fritids­aktiviteter
Dnr 325-301/2013;

8. (2013:19) av Tomas Rudin (S) om öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i city, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla Brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan
Dnr 319-303/2013;

9. (2013:20) av Emilia Bjuggren (S) om satsningar på ungas fritid
Dnr 324-304/2013;

10. (2013:21) av Kaj Nordquist (S) om Stockholms stads stöd till daglig verksamhet för människor med afasi
Dnr 326-305/2013;

11. (2013:22) av Tomas Rudin (S) om utvidgat pilotprojekt Bo på Båt, Vat­tenvillor
Dnr 309-306/2013;

12. (2013:23) av Mats Berglund (MP) om kulturhusfilialer
Dnr 328-307/2013.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.20.