Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-12-02

Sammanträde 2013-12-02

Datum
Klockan
Plats

2 Nr 2013:6 av Tomas Rudin (S) om målen för bostadsbyggande i Stockholm. RIII

Dnr 316-292/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2013:14 av Jan Valeskog (S) om stadens ansvar för bygglov m.m. som upplevs som integritetskränkande av boende i fastigheten Bulten 19, vid Hornstull. RIII

Dnr 319-563/2013 (framställd 29/4, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2013:18 av Awad Hersi (MP) om samarbete med fristående skolor för utveckling av skolor i Järva. RIV

Dnr 322-859/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2013:20 av Roger Mogert (S) om X-CONS boende i Vinsta. RVII

Dnr 325-861/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2013:22 av Rana Carlstedt (S) om återställning av bollplaner och idrottsplatser efter vinterns snödumpning. RII

Dnr 329-864/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2013:23 av Mats Berglund (MP) om konstverket Hyenor vid Stureplan. RII

Dnr 328-951/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2013:24 av Mats Berglund (MP) om hanteringen av kulturmiljövärden vid Slussen. RIII

Dnr 311-952/2013 (framställd 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2013:25 av Ann-Margarethe Livh (V) om hur arbetsmarknaden i Stockholm hårdnar och oseriösa företag skor sig på redan utsatta människor. RV

Dnr 331-972/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2013:26 av Jan Valeskog (S) om stadens passivitet när det gäller byggande av tunnelbana till Hagastaden. RII

Dnr 314-973/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2013:27 av Jan Valeskog (S) om den beräknade bristen på 131 000 bostäder i länet år 2030. RI

Dnr 316-974/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2013:28 av Emilia Bjuggren (S) om fritiden för barn och unga i Hjulsta. RV

Dnr 324-975/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2013:29 av Jan Valeskog (S) om förestående nedläggning av 11-mannaplan på Stadshagens IP. RIII

Dnr 328-976/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2013:30 av Åsa Jernberg (MP) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RI

Dnr 321-1035/2013 (framställd 23/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2013:31 av Eivor Karlsson (MP) om elevernas och resursskolornas problem. RIV

Dnr 322-1293/2013 (framställd 23/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2013:32 av Karin Rågsjö (V) om skillnaden i trygghet mellan olika delar av staden. RI

Dnr 336-1406/2013 (framställd 14/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2013:33 av Jan Valeskog (S) om kommunledningens åtgärder mot den växande skolsegregationen i Stockholm. RIV

Dnr 322-1548/2013 (framställd 4/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2013:34 av Jan Valeskog (S) om det i nya bostadsområden för små hushåll skall vara möjligt att sova med öppet fönster, m.m. RVI

Dnr 303-1549/2013 (framställd 4/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2013:35 av Tara Twana (S) om vad gör Stockholms stad för att ge plats åt dagverksamheter åt de hemlösa i innerstaden? RVII

Dnr 325-1550/2013 (framställd 4/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

20 Nr 2013 36 av Eivor Karlsson (MP) om behovet av fler gruppboenden. RVII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel V

26 Utl. 2013:148 Järvalyftet 2007-2012 - En satsning som gör skillnad. Rapport, avveckling av den politiska styrgruppen och fortsatt samordning och uppdrag.

Rotel I

27 Utl. 2013:149 Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2013.

Dnr 113-1294/2013
Renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Reviderat genomförandebeslut.
Dnr 302-289/2013
Finanspolicy
Dnr 023-1449/2013
Reviderade riktlinjer för stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete.
Dnr 222-1384/2013
Återremiss från kommunfullmäktige den 17 december 2012.
Dnr 149-1655/2012
Omstrukturering inom Älvsjö servicehus.
Dnr 327-1398/2013
Centralupphandling av kontantkort.
Sammanställning av uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet, samtliga regiformer, samt stadens uppföljning av ramavtal om enstaka platser, för år 2012.
Dnr 327-1052/2013
Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen och insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
Dnr 326-1319/2013
Förslag om hundrastområde på Fåfängan.
Dnr 667-4/2013
Telia Soneras flytt från nuvarande kontorslokaler.
Dnr 336-1013/2013
Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2012, Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2013.
Dnr 326-552/2013
Stockholm Ren och Vacker, lägesrapport 11.
Dnr 303-1871/2012
Stockholm Ren och Vacker, lägesrapport 11.
Dnr 303-1076/2013
Norra Länken, lägesrapport.
Dnr 314-4956/2013
Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (upphävande av hundförbud på Långholmens klippbad).
Dnr 667-525/2013

28 Utl. 2013:150 Forsgrénska stiftelsen år 2013.

Rotel I V

29 Utl. 2013:151 Inriktningsbeslut AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden.

30 Utl. 2013:152 Uppförande av parkeringsanläggning i Hagastaden. Inriktningsbeslut m.m.

Rotel I VI

31 Utl. 2013:153 Västerorts framtida avloppsrening. Inriktningsbeslut för Stockholm Vatten VA AB.

Rotel II

32 Utl. 2013:154 Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting avseende förlängning av Tvärbanan från Sickla Udde till kommungränsen Stockholm/Nacka.

33 Utl. 2013:155 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända. Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län.

BORDLAGDA MOTIONER

34 Utl. 2013:55. Byggnation och upprustning av Nälstaskolan i Vällingby. Motion (2012:16) av Jan Valeskog och Kaj Nordquist (båda S). RIV

35 Utl. 2013:67. Nya samlingslokaler, ett Folkets hus, i Hammarby Sjöstad. Motion (2012:29) av Tomas Rudin och Karin Gustafsson (båda S). RVIII

36 Utl. 2013:68. Användning av Riddersviksparken och den mark som står till ingen nytta efter nedläggning av plantskolan i Hässelby villastad. Motion (2012:35) av Kaj Nordquist och Tomas Rudin (båda S). RI

Dnr 324-947/2012 (bordlagd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2013:69. Sänkt rösträttsålder i kommunvalet 2014. Motion (2012:65) av Åsa Jernberg (MP). RI

38 Utl. 2013:70. Möjligheten att skapa föreningsdrivna odlingslottsområden av grönmark kring flerfamiljshus samt skapandet av kolonilottsområden. Motion (2012:28) av Tomas Rudin, Bengt Sandberg och Maria Östberg Svanelind (alla S). RI

39 Utl. 2013:71. Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa. Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V). RII

40 Utl. 2013:72. Stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar. Motion (2012:2) av Jan Valeskog (S). RII

41 Utl. 2013:73. Frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm. Motion (2012:3) av Jan Valeskog (S). RII

42 Utl. 2013:74. Metoder för att vara konstaterat bäst i världen. Motion (2012:36) av Kaj Nordquist (S). RVII

Dnr 326-949/2012 (bordlagd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2013:86. Utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande. Motion (2012:63) av Maria Hannäs (V). RI

44 Utl. 2013:87. Program för gröna skyskrapor i Stockholm. Motion (2012:4) av Tomas Rudin (S). RIII

45 Utl. 2013:88. Krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras. Motion (2012:17) av Jan Valeskog (S). RIII

46 Utl. 2013:89. En trygghetskarta för Stockholm. Motion (2012:15) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RIII

47 Utl. 2013:90. Inrättande av kombolägenheter i Stockholm. Motion (2012:6) av Emilia Bjuggren m.fl. (S). RV

48 Utl. 2013:91. Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram. Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V). RV

49 Utl. 2013:92. Föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler. Motion (2012:31) av Tomas Rudin, Gunnar Sandell och Emilia Bjuggren (alla S). RV

50 Utl. 2013:93. En mer positiv attityd till gatukonst och graffiti. Motion (2012:37) av Mats Berglund (MP). RVIII

51 Utl. 2013:104. En träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm. Motion (2012:66) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP). RIII

52 Utl. 2013:97. Skapandet av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar. Motion (2012:49) av Emilia Bjuggren och Jari Visshed (båda S). RIV

53 Utl. 2013:94. Förbättringar av stadens föreningstavlor. Motion (2012:42) av Maria Hannäs (V). RI

54 Utl. 2013:96. Stående avsättning av budget för samverkans-utveckling av City. Motion (2012:45) av Tomas Rudin (S). RI

55 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen. Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S) RI

56 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50) av Roger Mogert (S). RI

57 Utl. 2013:107. Öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i city, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla Brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan. Motion (2013:19) av Tomas Rudin (S). RI

58 Utl. 2013:112. Upprättandet av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs bollplan. Motion (2013:6) av Salar Rashid och Malte Sigemalm (båda S). RIII

59 Utl. 2013:113. Byggandet av ett fotbollstält över ersättningsplanen till Bellevues 7-mannaplan. Motion (2013:27) av Jan Valeskog (S). RIII

60 Utl. 2013:114. Ett fritidshemslyft i Stockholms stad. Motion (2012:61) av Per Olsson och Åsa Jernberg (båda MP). RIV

61 Utl. 2013:115. Anslag av resurser så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård. Motion (2012:60) av Kaj Nordquist (S). RV

62 Utl. 2013:116. Sänkning av bostadsförmedlingens avgifter för student- och ungdomsbostäder. Motion (2013:9) av Jackie Nylander (V). RV

63 Utl. 2013:117. Handlingsplan mot barnfattigdom. Motion (2012:33) av Roger Mogert (S). RVII

64 Utl. 2013:118. Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj. Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S). RI

65 Utl. 2013:124. Utformningen och namngivningen av nya lärartjänster i Stockholm. Motion (2012:74) av Jan Valeskog (S). RIV

66 Utl. 2013:125 Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP). RVII

67 Utl. 2013:126. Studentbostäder på tunnelbanestationer. Motion (2012:48) av Tomas Rudin (S). RI

68 Utl. 2013:127. Ett friskare Stockholm. Motion (2012:18) av Emilia Bjuggren och Gunnar Sandell (båda S). RI III

69 Utl. 2013:128. Konstgräs kring Järvafältet. Motion (2012:44) av Emilia Bjuggren (S). RIII

NYA MOTIONER, Rotel V

70 Utl. 2013:156 Rinkeby - en by i världsklass. Motion (2012:58) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S).

71 Utl. 2013:157 Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP).

Rotel VIII

72 Utl. 2013:158 Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad. Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V).

73 Utl. 2013:159 Upprustning och belysning av "Kristallvertikalaccent", Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen. Motion (2012:59) av Tomas Rudin (S).

Rotel IV

74 Utl. 2013:160 Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan. Motion (2012:75) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP).

§2 Interpellation om målen för bostadsbyggande i Stockholm (nr 2013:6) Dnr 316-292/2013

§3 Interpellation om stadens ansvar för bygglov m.m. som upplevs som integritetskränkande av boende i fastigheten Bulten 19, vid Hornstull (nr 2013:14)

§4 Interpellation om samarbete med fristående skolor för utveckling av skolor i Järva (nr 2013:18) Dnr 322-859/2013

§5 Interpellation om X-CONS boende i Vinsta (nr 2013:20) Dnr 325-861/2013

§6 Bordlagda interpellationer

§9 Anmälda skrivelser

§14 Forsgrénska stiftelsen år 2013 (utl. 2013:150)

§15 Inriktningsbeslut AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden (utl. 2013:151)

§16 Uppförande av parkeringsanläggning i Hagastaden. Inriktningsbeslut m.m. (utl. 2013:152)

§17 Västerorts framtida avloppsrening Inriktningsbeslut för Stockholm Vatten VA AB (utl. 2013:153) Dnr 023-1432/2013

§18 Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting avseende förlängning av Tvärbanan från Sickla Udde till kommungränsen Stockholm/Nacka (utl. 2013:154) Dnr 314-1346/2013

§19 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända. Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) (utl. 2013:155) Dnr 333-982/2013

§20 Motion om byggnation och upprustning av Nälstaskolan i Vällingby (utl. 2013:55) Dnr 322-564/2012

§22 Motion om användning av Riddersviksparken och den mark som står till ingen nytta efter nedläggning av plantskolan i Hässelby villastad (utl. 2013:68) Dnr 324-947/2012

§23 Motion om sänkt rösträttsålder i kommunvalet 2014 (utl. 2013:69) Dnr 335-1752/2012

§24 Motion om möjligheten att skapa föreningsdrivna odlingslottsområden av grönmark kring flerfamiljshus samt skapandet av kolonilottsområden (utl. 2013:70) Dnr 319-860/2012