Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-11-30

Sammanträde 2015-11-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:11 av Joakim Larsson (M) om kvarteret Plankan. RIX

Dnr 107-409/2015 (Framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:36 av Lars Jilmstad (M) om ytterstadssatsningar. RIX

Dnr 107-893/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:37 av Joakim Larsson (M) om hotad tunnelbana. RI

Dnr 107-895/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:38 av Isabel Smedberg Palmqvist (FP) om en kommission för social hållbarhet. RIII

Dnr 107-897/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:39 av Lotta Edholm (FP) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RIV

Dnr 107-898/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2015:40 av Margareta Haglund (SD) om Stockholms stads inställning till stomlinje 4 som spårväg. RVII

Dnr 107-906/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2015:41 av Joar Forssell (FP) om effekterna för stockholmarna av den rödgröna regeringens minskade stöd till solcellsel. RV

Dnr 107-932/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2015:42 av Maria Danielsson (SD) om gräddfilen för återvändande jihadister, eller "strategin mot våldsbejakande extremism" RVI

Dnr 107-1028/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2015:43 av Sofia Modigh (KD) om ledarskap inom äldreomsorgen RVIII

Dnr 107-1323/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2015:44 av Erik Slottner (KD) om Fryshuset i Skärholmen. RI

Dnr 107-1326/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2015:45 av Anna König Jerlmyr (M) om återkommunalisering av Fryshuset i Skärholmen. RI

Dnr 107-1340/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2015:46 av Jan Jönsson (FP) om fritidsverksamheten i Skärholmen. RI

Dnr 107-1345/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2015:47 av Andrea Ström (M) om vräkning av barn. RVI

Dnr 107-1346/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2015:48 av Cecilia Brinck (M) om cykelbanor i Stockholm. RVII

Dnr 107-1385/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2015:49 av Cecilia Brinck (M) om klottersanering. RVII

Dnr 107-1387/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2015:50 av Cecilia Brinck (M) om nedskräpningen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1388/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2015:51 av Cecilia Brinck (M) om rätten att själv välja förskola. RIV

Dnr 107-1389/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2015:52 av Joar Forssell (FP) om Stockholms ansvar för flyktingmottagande. RI

Dnr 107-1390/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2015:53 av Anna König Jerlmyr (M) om gratis wifi i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1450/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2015:54 av Joakim Larsson (M) om de kommunala bostadsbolagen. RIX

Dnr 107-1451/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2015:55 av Anna König Jerlmyr (M) om försämrat företagsklimat i Stockholm. RI

Dnr 107-1452/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2015:56 av Andrea Ström (M) om att allt fler barn saknar ett eget hem i Stockholm. RVI

Dnr 107-1454/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2015:57 av Rasmus Jonlund (FP) om Eurovision och HBTQ-fokus. RI

Dnr 107-1475/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2015:58 av Karin Ernlund (C) om den klimatsmarta kokboken. RV

Dnr 107-1547/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2015:59 av Ulla Hamilton (M) om stadens övervakning av hjälpsökande. RVI

Dnr 107-1560/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2015:60 av Markus Nordström (M) om Campus Konradsberg. RIV

Dnr 107-1561/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2015:61 av Bo Sundin (M) om stadens gymverksamheter. RIII

Dnr 107-1562/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2015:62 av Sophia Granswed (M) om upprustning av Stadsbiblioteket. RII

Dnr 107-1563/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2015:63 av Peter Jönsson (M) om finansiering av Tele2 arena. RI

Dnr 107-1592/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2015:64 av Martin Westmont (SD) om möjligheterna att förtöja för kryssningsfartyg i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1623/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

32 Nr 2015:65 av Richard Bengtsson (FP) om kulturgårdarna. RIX

33 Nr 2015:66 av Sofia Modigh (KD) om skyddat boende för våldsutsatta män. RVII

34 Nr 2015:67 av Sofia Modigh (KD) om Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av personal i egen regi. RVIII

35 Nr 2015:68 av Ulla Hamilton (M) om verksamheter med tillfälliga bygglov. RII

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel V

42 Utl. 2015:125. Uppdaterad miljölastbilsdefinition för Stockholms stad.

Rotel I

43 Utl. 2015:126. Överföring av handläggning av och beslut om internationella dödsbon enligt lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo samt ändring av socialnämndens reglemente

44 Utl. 2015:127. Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2015

Avsiktsförklaring Stockholm Impact Award
Finanspolicy
Stockholms stads vattenprogram - Lägesrapport 2012
Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2013, rapport
från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2014, rapport
från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Upphandling av elenergi för trafikkontoret, hemställan från trafiknämnden
Avsiktsförklaring Urban ICT Arena
Tillägg konsortialavtal mellan Stockholms Stadshus AB och For-tum Power And
Heat AB
Anvisningar för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad,
socialförvaltningen
Inrättande av ett planeringsutskott, förslag från Bromma stadsdelsnämnd
Delmålsavstämning 2014 för Stockholms stads miljöprogram 2012 till 2015
Uppföljning av Lex Sarah - rapportering för 2014 uppföljning från socialnämnden
och äldrenämnden
Uppföljning av stadens vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och
dagverksamhet för år 2014, uppföljning från äldrenämnden
Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utreda ansvaret för
sjörestaurering och andra vattenvårdsåtgärder ska tydliggöras inom staden
Följ Sao Paulos exempel - gör Stockholm till en stad fri från gatureklam motion
från Ann Mari Engel (V)
Dnr 181-1419/2015, 410-1441/2015, 171-1438/2015, 304-1829/2013, 303-
592/2014, 134-252/2015, 170-719/2015, 433-1324/2015, 112-1023/2015, 325-
1050/2013, 101-551/2015, 181-1530/2015, 152-1157/2015, 150-1095/2015, 152-
1050/2015, 135-513/2015, 329-1405/2013

45 Utl. 2015:128. Överenskommelse om Samverkan för en trygg, säker och störningsfri region

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 114-1376/2015

46 Utl. 2015:129. Årstafältet

Reviderat inriktningsbeslut
Årstafältet, etapp 1 med överenskommelse om exploatering med Byggnads AB
Abacus, Järntorget Bostad AB, Ebab AB, Negroni Management AB, Einar Mattson
Projekt AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Gyllenforsen Fastigheter AB, HSB
Bostad AB, Ikano Bostad AB, Maxera Bostad AB, Skolfastigheter i Stockholm AB,
Stockholms Kooperativa Bostadsförening, AB Svenska Bostäder och Veidekke
Bostad AB med försäljning respektive tomträtt, för bostäder och förskola inom del
av fastigheten Årsta 1:1
Genomförandebeslut
Dnr 123-1519/2015

Rotel I IX

47 Utl. 2015:130. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Marman samt förvärv av fastigheten Årsta 1:7

Inriktningsbeslut
Dnr 112-1469/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Bordlagt beslutsärende, Rotel II

48 Utl. 2015:113. Detaljplan för Årsta 1:1 i stadsdelarna Årsta och

Bordlagda motioner

49 Utl. 2015:121. Hedersvåld

Motion (2015:4) av Maria Danielsson (SD). RI
Dnr 106-269/2015

50 Utl. 2015:122. Fiskmarknad vid Slussen

Motion (2015:15) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-539/2015

51 Utl. 2015:123. Utbyggnad av Stadsgårdshissen

Motion (2015:18) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-634/2015

Nya motioner

52 Utl. 2015:124. Utvecklingen av Vinsta Företagsområde.

Motion (2015:23) av Erik Slottner (KD). RII
Dnr 106-778/2015

53 Utl. 2015:131. Folkomrösta om Slussens framtid

Motion (2015:26) av Martin Westmont (SD). RI
Dnr 106-806/2015

54 Utl. 2015:132. Halverad tomträttsavgäld för fler bostäder för unga

Motion (2015:22) av Erik Slottner (KD). RI
Dnr 106-668/2015

55 Utl. 2015:133. Användande av plankonsult vid upprättande av tilläggsplan

Motion (2015:24) av Henrik Sjölander m.fl. (M). RII
Dnr 106-779/2015

56 Utl. 2015:134. Nyttoparkeringstillstånd för hemtjänstpersonal

Motion (2015:6) av Dennis Wedin (M). RVIII
Dnr 106-271/2015

57 Utl. 2015:135. Bättre förutsättningar för jämlika motionsspår

Motion (2015:7) av Regina Kevius (M). RIII
Dnr 106-272/2015
Kungörelse med föredragningslista och handlingar finns tillgängliga via Insyn,
insynsverige.se/stockholm-kf, på stadens intranät och på Stockholms stads
hemsida, www.stockholm.se.

Anmäl snarast förhinder att delta till ditt partikansli och till kommun-
fullmäktiges/kommunstyrelsens kansli (tel. 508 29 129).
9

§2 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 11 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20151130.pdf (248 kb)

§3 Interpellation om ytterstadssatsningar (nr 2015:36)

§4 Interpellation om hotad tunnelbana (nr 2015:37)

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 38-64 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20151130.pdf (250 kb)

§6 Nya interpellationer

1. Nr. 2015:65 av Richard Bengtsson (L) om kulturgårdarna. RIX
Dnr 107-1693/2015
2. Nr. 2015:66 av Sofia Modigh (KD) om skyddat boende för våldsutsatta män. RVII
Dnr 107- 1751/2015
3. Nr. 2015:67 av Sofia Modigh (KD) om Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av personal i egen regi. RVIII
Dnr 107-1752/2015
4. Nr. 2015:68 av Ulla Hamilton (M) om verksamheter med tillfälliga bygglov. RII
Dnr 107-1762/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20151130.pdf (253 kb)

§7 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkterna 58-59 på föredragningslistan före punkt 36.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20151130.pdf (204 kb)

§8 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr. 2015:69 av Cecilia Brinck (M) om tvärbanans Kistagren. RVII
Dnr 107-1807/2015
2. Nr. 2015:70 av Sophia Granswed (KD) om utegym och andra spontanidrottsytor. RIII
Dnr 107-1864/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20151130.pdf (207 kb)

§10 Närvaro

§13 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2015-11-30

Skrivelse 12

§14 Uppdaterad miljölastbilsdefinition för Stockholms stad (Utl. 2015:125)

§15 Överföring av handläggning av och beslut om internationella dödsbon enligt lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo samt ändring av socialnämndens reglemente (Utl. 2015:126)

§16 Uppföljning av budget 2015 ­ Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2015 (Utl. 2015:127)

Dnr 181-1419/2015

Avsiktsförklaring Stockholm Impact Award
Finanspolicy
Stockholms stads vattenprogram - Lägesrapport 2012
Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2013, rapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2014, rapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Upphandling av elenergi för trafikkontoret, hemställan från trafiknämnden
Avsiktsförklaring Urban ICT Arena
Tillägg konsortialavtal mellan Stockholms Stadshus AB och For-tum Power And Heat AB
Anvisningar för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad, socialförvaltningen
Inrättande av ett planeringsutskott, förslag från Bromma stadsdelsnämnd
Delmålsavstämning 2014 för Stockholms stads miljöprogram 2012 till 2015
Uppföljning av Lex Sarah - rapportering för 2014 uppföljning från socialnämnden och äldrenämnden
Uppföljning av stadens vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet för år 2014, uppföljning från äldrenämnden
Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att utreda ansvaret för sjörestaurering och andra vattenvårdsåtgärder ska tydliggöras inom staden
Följ Sao Paulos exempel - gör Stockholm till en stad fri från gatureklam motion från Ann Mari Engel (V)
Dnr 410-1441/2015, 171-1438/2015, 304-1829/2013, 303-592/2014, 134-252/2015, 170-719/2015, 433-1324/2015, 112-1023/2015, 325-1050/2013, 101-551/2015, 181-1530/2015, 152-1157/2015, 150-1095/2015, 152-1050/2015, 135-513/2015, 329-1405/2013

§17 Överenskommelse om Samverkan för en trygg, säker och störningsfri region (Utl. 2015:128)

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 114-1376/2015

§18 Årstafältet (Utl. 2015:129)

Reviderat inriktningsbeslut
Årstafältet, etapp 1 med överenskommelse om exploatering med Byggnads AB Abacus, Järntorget Bostad AB, Ebab AB, Negroni Management AB, Einar Mattson Projekt AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Gyllenforsen Fastigheter AB, HSB Bostad AB, Ikano Bostad AB, Maxera Bostad AB, Skolfastigheter i Stockholm AB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, AB Svenska Bostäder och Veidekke Bostad AB med försäljning respektive tomträtt, för bostäder och förskola inom del av fastigheten Årsta 1:1
Genomförandebeslut
Dnr 123-1519/2015

§19 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Marman samt förvärv av fastigheten Årsta 1:7 (Utl. 2015:130)

Inriktningsbeslut
Dnr 112-1469/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20151130.pdf (204 kb)

§20 Detaljplan för Årsta 1:1 i stadsdelarna Årsta och Östberga (cirka 1000 lägenheter) Dp 2011-11775-54 (Utl. 2015:113)

§21 Hedersvåld (Utl. 2015:121)

Motion (2015:4) av Maria Danielsson (SD)
Dnr 106-269/2015

§22 Fiskmarknad vid Slussen (Utl. 2015:122)

Motion (2015:15) av Joakim Larsson (M)
Dnr 106-539/2015

§23 Utbyggnad av Stadsgårdshissen (Utl. 2015:123)

Motion (2015:18) av Joakim Larsson (M)
Dnr 106-634/2015

§24 Utvecklingen av Vinsta Företagsområde (Utl. 2015:124)

Motion (2015:23) av Erik Slottner (KD)
Dnr 106-778/2015

§25 Folkomrösta om Slussens framtid (Utl. 2015:131)

Motion (2015:26) av Martin Westmont (SD)
Dnr 106-806/2015

§26 Halverad tomträttsavgäld för fler bostäder för unga (Utl. 2015:132)

Motion (2015:22) av Erik Slottner (KD)
Dnr 106-668/2015

§27 Användande av plankonsult vid upprättande av tilläggsplan (Utl. 2015:133)

Motion (2015:24) av Henrik Sjölander m.fl. (M)
Dnr 106-779/2015

§28 Nyttoparkeringstillstånd för hemtjänstpersonal (Utl. 2015:134)

Motion (2015:6) av Dennis Wedin (M)
Dnr 106-271/2015

§29 Bättre förutsättningar för jämlika motionsspår (Utl. 2015:135)

Motion (2015:7) av Regina Kevius (M)
Dnr 106-272/2015

§30 Nya motioner

Under tiden den 3 november - 30 november 2015 väcktes följande motioner:

1. Motion (2015:82) av Bo Arkelsten (M) om laddstationer för elcyklar.
Dnr 106-1863/2015
2. Motion (2015: 83) av Richard Bengtsson, Rasmus Jonlund och Anne-Lie Elfvén (alla L) om att utreda en vattenpark vid Slussen.
Dnr 106-1900/2015
3. Motion (2015:84) av Isabel Smedberg Palmqvist (L) om höjd habiliteringsersättning.
Dnr 106-1901/2015
4. Motion (2015:85) Isabel Smedberg Palmqvist (L) om riktlinjer för ledsagning

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20151130.pdf (204 kb)

§31 Återtagande av motion

Beslut
Motionen avskrivs.

Motionen
Sara Pettigrew (MP) har återkallat motion nr 2014:1 om Alkoholpolicy, dnr 201-90/2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20151130.pdf (204 kb)