Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2013-08-29

Sammanträde 2013-08-29

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Remissvar av Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

Remisstid 6 september 2013
Omedelbar justering
(+ SSA)
SSA Dnr 1.6-9902/13

Dnr 4.1/2828/2013

5 Remissvar rörande utställning Arkitektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning

Remisstid 6 september 2013
Omedelbar justering

Dnr 1.1/3091/2013

6 Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp 2012-00200

Omedelbar justering

Dnr 4.1/341/2012

7 Svar på skrivelse om geografisk fördelning av stockholmare som besöker stadsmuseet och medeltidsmuseet

8 Svar på skrivelse om upphandlingen av bl.a. vaktmästeriservice på Stadsbiblioteket

9 Svar på skrivelse om att hålla biblioteken öppna i sommar, specifikt i Husby och Skärholmen

10 Förslag om ny person till referensgrupp för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

11 Förslag till avtal 2013 för regional samverkan kring Innovativ Kultur

12 Information och övriga frågor

13 Lärandecenter och mötesplats i nytt bibliotek i Hässelby gård.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

Beslut

Kulturnämnden utser vice ordföranden Ann Mari Engel (V) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker torsdagen den 5 september 2013.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 5/2013 från nämn­dens sammanträde den 11 juni 2013.

§3 Anmälningsärenden Augusti 2013

Dnr 1.1/71/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Anmälan görs av:

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar

b) Stockholms konstråds protokoll 2013-06-04

c) Funktionshinderrådets protokoll 2013-06-04

d) Månadsrapport juni-juli 2013 Kulturförvaltningen

e) Svar på e-post från Bromma stadsdelsförvaltning om Beckomberga samlingshus, dnr 1.1/2697/2013

f) Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

g) Arkivutskottets protokoll.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande avseende anmälningsärende 3e lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin (S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:

Den rådande politiska majoriteten liksom vi i oppositionen anser att samlingslokalerna och hemgårdarna är byggstenar i Stockholms infrastruktur för lokal demokrati, folkbildning, möten, fest och kulturaktiviteter (Jfr Utl 2013:67 RVIII (Dnr 328-861/2012)). Vi vet också, liksom den sittande majoriteten, att när nya bostadsområden byggs saknas ofta efterfrågade allmänna mötesplatser.

Mot denna bakgrund tycker vi att detta är ett gyllene tillfälle för staden att ta tillvara på initiativet från Riksbyggen som har inbjudit staden att vara med och utveckla Beckomberga samlingshus. Denna ”blåklassade” kulturskatt med synnerligen stort kulturhistoriskt värde som redan finns i området där 1500 nya bostäder tillskapas. Beckomberga samlingshus skulle mycket väl fungera som mötesplats för de boende i området.

§4 Remissvar av Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

SSA Dnr 1.6-9902/13

Dnr 4.1/2828/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma tjänsteutlåtande från den 6 augusti 2013.

Sammanfattning

Riksantikvarieämbetet m fl statliga verk och organisationer har arbetat fram föreliggande skrift Fria eller Fälla, En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer. Syftet med skriften är att förebygga konflikter rörande hantering av träd i offentliga miljöer samt att miljöerna hanteras mer enhetligt över landet. Skriften redovisar tre värden knutna till trädmiljöer; kulturmiljövärden, naturvärden och sociala värden. Skriften föreslår en modell som beaktar de tre värdena liksom hur avvägningar kan göras då inte alla värden kan tillgodoses.

Kulturförvaltningen och Stadsarkivet anser att skriften är ett angeläget dokument. Skriften bidrar med välbehövlig sammanställning och presenterar väl de tre värdena. Förvaltningarna anser att skriftens presenterade modell kan fungera som ett bra verktyg. Förvaltningarna menar att det är motiverat att skriften också redogör för och diskuterar den kommunala hanteringen av trädmiljöer. Förvaltningarna är ense om att ett ökat samråd och samarbete mellan olika instanser och berörda parter i hanteringen av träd i offentliga miljöer kommer att leda till bättre insatser och resultat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma förslag.

§5 Remissvar rörande utställning Arkitektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning

Dnr 1.1/3091/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen Arkitektur Stockholm – en strategi för stadens gestaltning.

2 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 26 juli 2013.

Sammanfattning

Arkitektur Stockholm är Stockholms första arkitekturstrategi och utgår från stadens vision 2030 om ett växande, innovativt, mångsidigt och upplevelserikt Stockholm med utgångspunkt i medborgaren. Dokumentet är en fördjupning av Stadens översiktsplan (ÖP) Promenadstaden och är en arkitekturstrategi inriktad på vilka värden den framtida arkitekturen kan tillföra staden.

Kulturförvaltningen anser att de presenterade strategierna är bra men att det krävs ytterligare förtydliganden. Viktigt är också att utvecklingen av stadens tidigare byggnadsordning som ska beskriva förhållningssätt till den befintliga stadens värden tas av fullmäktige och blir en likvärdig del till föreliggande remiss.

Strategiernas viktigaste uppgift är enligt förvaltningen att skapa en samsyn mellan byggandets parter, medborgarna och olika offentliga aktörer för att förverkliga ambitionen att skapa en levande stad med attraktiva miljöer för boende, arbete och fritid som utvecklas i den takt som behövs. Inte minst bidrar kulturförvaltningen med kultur- och mötesplatser i form av bibliotek och kulturskola, samlingslokaler samt med antikvarisk kunskap, stöd till det fria kulturlivet och folkbildningen, konstnärlig gestaltning och evenemang.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) enligt följande:

Det är viktigt att programmet omfattar hela staden. Det ska inte finnas någon skillnad när det gäller kvalitet i utförandet av byggnader mellan olika områden., mellan innerstad, närförort och ytterstad. I förslaget till Arkitektur Stockholm finns ett, som vi tycker, alltför dominerande innerstadsperspektiv. Exemplen visar i nästan alla fall byggnader inne i centrala staden.

Det saknas skrivningar och förslag på hur arkitekturen kan motverka segregation. Ska områden, förgårdsmark och delar av grönområden privatiseras? Hur bygger vi för barnen, äldre och funktionsnedsatta personer? Vänsterpartiet menar att en bra och god kvalitet kan och måste förenas med att byggnaderna är bra och praktiska för alla.

Stadens kulturmiljöer och hur vi bygger i förhållande till dem borde få större utrymme i det tematiska tillägget Arkitektur Stockholm. Vi anser att de två dokumenten "Stadsbyggnadskvaliteter" och ”Arkitektur Stockholm - med en strategi för stadens gestaltning” inte borde separeras utan tillsammans remitteras, samrådas och ställas ut. Det är svårt att förstå hur och vad som ska vara i det ena respektive det andra när de inte ses tillsammans. Vi menar att stadens byggnadsordning är ett förträffligt dokument. Det är viktigt att detta finns med även framgent.

Att bygga resurssnålt och energieffekt är viktigt om vi ska klara stadens klimatmål. Vi skulle vilja se mer av hur kvalitativa byggnader kan förenas med energieffektivisering, med ökat byggande av passivhus och plushus. Programmet behöver kompletteras på detta område.

En effektiv markanvändning kräver även en noggrann avvägning av vad som kan byggas och var. Det handlar om byggnaders höjder, tjocklek och vad som lämpar sig på platsen. Generellt sätt är det ofta dålig markanvändning att bygga småhus när behovet av bostäder är stort i staden.

En god kvalitet är även gator och promenadstråk utan s.k. levande bottenvåningar. Det behöver inte vara butiker med "lockande" skyltfönster överallt. Vissa gator är sköna att gå längs när man slipper det kommersiella utbudet. Kvalitet i vackra sockelpartier kan vara nog så viktigt. Den aspekten saknas i programmet.

Vattenrummet berörs i programmet. Vi menar att Stockholm är den skönaste av städer just på grund av dess öar och vatten. Därför anser vi att man ska vara mycket försiktig med att bygga ut i vattenspeglar. Om det trots allt sker, ska det vara väl utrett och gagna allmänhetens intressen.

§6 Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp 2012-00200

Dnr 4.1/341/2012

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden beslutar att detaljplaneförslaget avstyrks med hänvisning till dess negativa påverkan på den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

2 Kulturnämnden beslutar att den före detta värmecentralen i kvarteret Giggen 25 bevaras och återanvänds.

3 Kulturnämnden beslutar att nya tillägg i form av bostäder kan prövas, men i mindre omfattning.

4 Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 5 augusti 2013.

Sammanfattning

Fastigheten Giggen 25 är bebyggd med en värmecentral uppförd 1949 – 1952 efter ritningar av arkitekttrion Ancker-Gate-Lindegren, som även ritat flerfamiljshusen i området. Värmecentralen var en viktig mötesplats i det omgivande bostadsområdet och innehöll bland annat lokalkontor, centraltvätt och verkstadslokaler. Byggnaden har både samhällshistoriska och arkitektoniska värden vilket har påvisats av Stadsmuseet, liksom av en fristående antikvarisk förundersökning. Förvaltningen anser att den kulturhistoriskt värdefulla värmecentralen i Tallkrogen ska bevaras och återanvändas för nya funktioner, till godo för närområdet och Stockholm. Förvaltningen anser vidare att nya bostäder på platsen eventuellt kan prövas, men då tillsammans med en bevarad värmecentral och således i en betydligt mindre omfattning än detaljplaneförslaget.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1 Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår (se beslutet)

2 Maria Braun m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

1 att avslå förvaltningens förslag till beslut

2 att tillstyrka detaljplaneförslaget

3 att därutöver anföra

Stockholm växer och det är en utveckling som vi både stöder och tar på allvar. Redan år 2024 kommer det att bo en miljon människor i Stockholms stad varför det är mycket angeläget att öka antalet tillkommande bostäder.

Den aktuella byggnaden är synnerligen svårt förorenad och en sanering för ombyggnation skulle vara mycket kostbar, samtidigt som en rivning ger möjlighet till cirka 50 fler lägenheter än bevarandealternativet.

Vid en avvägning mellan byggnadens kulturmiljö- och arkitektoniska värde och antalet möjliga tillkommande bostäder bedömer vi att ett bevarande inte kan motiveras och vi tillstyrker sålunda detaljplaneförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP).

Reservation

Maria Braun m.fl. (M) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) enligt följande:

Allt fler människor söker sig till Stockholm. Att staden växer är positivt men allt fler invånare innebär samtidigt en utmaning för den offentliga servicen, infrastrukturen, kollektivtrafiken och bostadsförsörjningen. I flera delar av Stockholm finns dock ett motsatt problem. Stadsdelar som byggdes för en befolkning som var tillräckligt stor för att upprätthålla service, skola och förskola i den egna stadsdelen har idag ett befolkningsunderlag som minskat kraftigt. Eftersom flera av dessa stadsdelar byggdes med relativt små lägenheter och hus har servicen gradvis försämrats. Tallkrogen är en sådan stadsdel. Tallkrogen behöver fler lägenheter och öka sin befolkning.

Vi anser att det är särskilt viktigt att väga in de kulturhistoriska bedömningarna då en stad i utvecklas så snabbt som Stockholm. Kulturnämndens uppdrag är att ta ställning till detaljplaner utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv och utifrån gällande lagstiftning för att slå vakt om kulturmiljön. Vi tar i kulturnämnden i och med detta beslut inte ställning till detaljplanen som helhet, utan skickar med kulturförvaltningens synpunkter till en senare, sammanvägd bedömning.

Särskilt uttalande lämnas av Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:

De byggnader som i och med förslaget kommer att rivas är byggnader med stort kulturhistoriskt värde och som är en viktig del av det aktuella områdets karaktär. Vi ser gärna att stadsbyggnadskontoret i det fortsatta arbetet ser över om det finns någon möjlighet att bevara delar av den gamla fastigheten, förutsatt att den ges nya användningsområden. Det är vidare viktigt att den nya bebyggelsen tillför arkitektoniska värden för hela det aktuella området.

Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i förslag till beslut från Maria Braun m.fl. (M).

§7 Svar på skrivelse om geografisk fördelning av stockholmare som besöker stadsmuseet och medeltidsmuseet

Dnr 3.1/2144/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 juli 2013.

Sammanfattning

Ann Mari Engel och Mårten Andersson (båda V) har i en skrivelse till Kulturnämnden efterfrågat hur museernas besökare fördelar sig i förhållande till folkmängden i olika stadsdelar.

Museerna har gjort kontinuerliga publikundersökningar men på ett begränsat underlag. Enligt den senast gjorda undersökningen överensstämmer besökarnas fördelning mellan ytterstad och innerstad på Stadsmuseet med fördelningen i befolkningen som helhet medan fördelningen på Medeltidsmuseet är 50-50 för inner- och ytterstad. Avdelningen kommer att undersöka möjligheterna att kontinuerligt ta fram ett bättre statistiska underlag.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§8 Svar på skrivelse om upphandling av Stadsbibliotekets vaktmästeritjänster

Dnr 2.6/2591/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2013.

Sammanfattning

Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin (S), Mårten Andersson (V) och Mats Berglund (MP) ifrågasätter i en skrivelse Stadsbibliotekets upphandling av vaktmästeritjänster.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) enligt följande:

Vi anser att detta ärende visar det olämpliga i att upphandla tjänster som är strategiskt viktiga för driften av stadens verksamheter. Det är för oss obegripligt att det skulle vara fördelaktigt ha en ”extern entreprenör” som tillsätter vaktmästare, vilket innebär att de byts ut regelbundet.

Det förefaller enklare, mer ekonomiskt och mer enligt personalens önskningar, att anställa personal i vanlig ordning för att utgöra vaktmästarsysslor, som har en viktig funktion. I och med upphandlingen av en ny entreprenör går mycket kunskap och erfarenhet förlorad, en grupp personer blir arbetslösa och en ny grupp ska skolas in i verksamheten.

Detta är enbart ett led i den borgerliga majoritetens politik att privatisera så mycket som möjligt av kommunens verksamhet, även om detta varken är ekonomiskt lönsamt eller fördelaktigt för verksamheten.

§9 Svar på skrivelse om att hålla biblioteken öppna i sommar, specifikt i Husby och Skärholmen

Dnr 3.4/2739/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2013.

Sammanfattning

Tomas Rudin (S) och Ann Mari Engel (V) uttrycker i en skrivelse oro över att Husby och Skärholmen skulle vara helt stängda i sommar. Rudin och Engel föreslår att ”samhället skall öka sin närvaro i ytterstadsområdena” De anser vidare att: ”Mot bakgrund av de senaste veckornas kravaller och bilbränder i dessa stadsdelar anser vi att det är oklokt att stänga kommunala institutioner under sommarmånaderna.” Specifikt nämner de biblioteken i Husby och Skärholmen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:

Vi vill börja med att tacka för svaret från förvaltningen. Enligt våra beräkningar är dessa utökningar dock mycket blygsamma och inte tillräckliga i förhållande till det ökade behovet som tillkommer under sommaren.

Enligt redovisningen skulle det extra öppethållandet innebära att:

Järvaenheten (Tensta, Rinkeby, Kista och Husby) hölls extra öppet juni och juli med 172 timmar = en ökning med ca 45 min per bibliotek och dag.

Skärholmsenheten (Skärholmen, Bredäng, Fruängen och Telefonplan) höll ökat öppethållande i juni och juli med 80 timmar = en ökning ca 20 min per bibliotek och dag.

Våra farhågor riktar sig till att ungdomar som pluggar under sommaren, borde erbjudas trygga studiemiljöer och studieplatser. Allt fler ungdomar går ut med ofullständiga betyg i ytterstaden. En lösning som många pekar på är satsningar på sommarskola och läxhjälp, dock förutsätter detta att biblioteken skjuter till med resurser såsom ökade öppettider som kan möta dessa behov.

Under sommaren är det också viktigt att biblioteken vänder sig till människor som inte alltid har resurser för åka på semester. Detta kan gälla pensionärer, arbetssökande, barnfamiljer.

Förvaltningen hänvisar till 127-festivalen. Vi är nyfikna på bibliotekets samverkan med 127-festivalen och i vilka former detta har ägt rum. Det skulle vara intressant att få rapport om på vilket sätt biblioteken i Skärholmsenheten har ökat ungdomars intresse för böcker och läsning genom att medverka på 127-festivalen. Vi är av den starka åsikten att 127-festivalen och biblioteket fyller två helt skilda men lika viktiga syften.

Att hänvisa till 127-festivalen, när frågan handlar om bibliotekets öppettider anser vi är missvisande. Dock fyller 127-festivalen ett preventivt syfte när det gäller händelser liknande det vi fått skåda i Husby.

§10 Förslag om ny person till referensgrupp för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

Dnr 1.1/3092/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner Sepidar Hosseini som ny referensperson samt förlänger övriga referenspersoners avtal t.o.m. december 2013.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2013.

Sammanfattning

I syfte att förstärka handläggningen av kultur- och utvecklingsstöd beslutade kulturnämnden 2012-06-14 om en ny referensgrupp om 10 personer som sammantaget har en konstnärlig och/eller teoretisk expertis inom de konstområdena som omfattas. Referensgruppen omfattar även kompetens inom områdena jämställdhet, barn, ungdom, flerkulturellt perspektiv, internationella samarbeten eller nationella minoriteter.

Vilka som ska ingå i referensgruppen beslutas av kulturnämnden på förslag av kulturförvaltningen och uppdraget kontrakteras på ett år i taget, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Under året har justeringar i arbetsmetod och upplägg utvecklats i nära samråd med referensgruppen. Då denna process fortgår är det önskvärt att förlänga referenspersonernas kontrakt ytterligare ett halvår tom årsskiftet 2013/2014. Sandra Olivegren, som av personliga skäl inte kan fortsätta i höst, föreslås ersättas av Sepidar Hosseini.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.

§11 Förslag till avtal 2013 för regional samverkan kring Innovativ Kultur

Dnr 1.1/3070/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

1 Kulturnämnden godkänner förslaget till avtal 2013 för regional samverkan kring Innovativ Kultur.

2 Kulturnämnden godkänner riktlinjer för Innovativ Kultur anpassade för regional samverkan.

3 Kulturnämnden delegerar till kulturdirektören rätten att teckna avtalet för regional samverkan kring Innovativ Kultur 2013 samt kommande avtal för 2014.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2013.

Sammanfattning

I budget 2008 gav kulturnämnden i uppdrag till kulturförvaltningen att initiera Fonden för Innovativ Kultur vilket också omfattade att utveckla samarbete mellan forskning, kultur- och näringsliv. Innovativ Kultur har utlyst och fördelat medel två gånger per år sedan starten. Innovation Impact AB har uppdraget av kulturnämnden att driva och utveckla arbetet enligt avtal till och med 2013 med option på förlängning till och med 2014. Dnr:2.6/3886/2011.

2012, efter invitation från Stockholms kulturförvaltning, visade Stockholms läns landsting, kommunerna Huddinge, Nacka och Värmdö intresse för att samverka med Stockholm kring Innovativ Kultur. Intresset har utvecklats och inför hösten 2013 avser parterna att med ett gemensamt utarbetat förslag till avtal påbörja en formell samverkan kring Innovativ Kultur. Avtalet för 2013 är att se som en pilot där formerna för en regional samverkan prövas i praktiken och att erfarenheterna får ligga till grund för ett förslag till fortsatt samverkan 2014. Samverkan kommer att redovisas i tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna avtalet för 2013 och anpassade riktlinjer samt delegera till kulturdirektören rätten att teckna avtal för 2013 samt kommande avtal för 2014.

Nämndens behandling av ärendet

Tomas Rudin m.fl. (S) anmäler att han inte deltar i beslutet.

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att avstyrka förslaget

att avveckla Fonden för Innovativ Kultur

avsluta samarbetet med Innovation Impact när avtalet löper ut 2013

att utveckla andra former för regional samverkan på kulturområdet

Fonden för Innovativ kultur är ett projekt som ligger utanför det ordinarie kulturstödet.

Den styrs av en särskild styrelse och ett privat bolag som till betydande kostnader upphandlats för att hantera ansökningarna. Vi anser att det kan vara intressant att ha ett särskilt bidrag för denna typ av projekt, men vi anser att den nuvarande modellen är både kostsam och ogenomskinlig.

Vi vidhåller vår tidigare kritik mot bristande insyn samt bristande redovisningar av resultat från denna fond. Den mycket detaljerade granskning som övriga ansökningar om kulturstöd utsätts för, verkar här helt saknas, liksom redovisning av uppnådda resultat.

Vi anser att denna modell inte ska tillämpas i fler kommuner eller i landstinget, som enligt förslaget ska bidra med delar av budgeten medan den nuvarande styrgruppen även i fortsättningen ska vara beslutande.

Däremot behöver staden utveckla former för att stärka det regionala samarbetet på kulturområdet inom regionen.

3) Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

- att avstyrka förvaltningens förslag till beslut

- att avveckla Fonden för Innovativ Kultur

- att uppdra åt förvaltningen att se över riktlinjerna för kulturstödet så att den innovativa kulturen fortsatt premieras i den ordinarie stödformen

- att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag för hur samarbeten med kommuner i regionen kan utvecklas för att stärka det fria kulturlivet i Stockholmsregionen

- att därutöver anföra:

Fonden för innovativ kultur infördes 2008 som ett spännande och nyskapande inslag i Stockholms stads stöd till det fria kulturlivet. Tyvärr har utfallet inte blivit som det var tänkt. Någon större innovationskraft eller bestående avtryck som en följd av fonden och de utdelade medlen har inte kunnat avläsas. Näringslivet har inte heller bidragit finansiellt till fonden så som det var tänkt. Därutöver har en stor del av de avsatta medlen gått till en administrativ överbyggnad i form av konsultverksamheter istället för som önskat direkt till kulturlivet.

Det finns emellertid fortsatt stora behov av att utveckla former för kulturella samarbeten mellan det fria kulturlivet och kommuner inom Stockholmregionen, inte minst då det idag är den enda regionen som står utanför den så kallade Samverkansmodellen. Vidare bör även stadens kulturstödformer ses över så att innovativ kultur inom staden och regionen fortsatt kommer att premieras.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§12 Information och övriga frågor

Inkomna skrivelser

Anmälan görs av inkomna skrivelser till kulturnämnden enligt följande:

1 Lånekort för papperslösa, från Ann Mari Engel (V), Tomas Rudin (S) och Mats Berglund (MP), dnr 3.4/3365/2013

2 Stockholms kulturfestival, från Tomas Rudin (S) och Ann Mari Engel (V), dnr 3.1/3364/2013

3 Utvärdera det nya kulturstödssystemet till Fria kulturlivet som infördes 2012, från Tomas Rudin m.fl. (S), dnr 6.1/3366/2013

4 HBT-certifiera Stockholms bibliotek, från Mats Berglund (MP), Ann Mari Engel (V) och Tomas Rudin (S), dnr 3.4/3367/2013.

Beslut

Kulturnämnden överlämnar skrivelserna till kulturförvaltningen för beredning.

§13 Lärandecenter och mötesplats i nytt bibliotek i Hässelby gård. Genomförandebeslut

Dnr 1.1/1686/2013

Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningarnas gemensamma förslag:

1 Kulturnämnden godkänner föreliggande genomförandeplan gällande inrättande av lärandecenter och mötesplats i ett nytt bibliotek i Hässelby gård.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och Hässelby-Välllingby stadsdelsförvaltnings gemensamma tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2013.

Sammanfattning

I nära samverkan mellan Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen planeras ett lärandecenter och en mötesplats i ett nytt stadsdelsbibliotek i Hässelby gård. Kulturnämnden och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ställde sig i april 2013 bakom planen i ett gemensamt inriktningsbeslut. Förvaltningarna föreslår nu att projektet genomförs med de intentioner och den verksamhet som beskrivs i detta tjänsteutlåtande. De bägge förvaltningarna fördelar drifts- och hyreskostnader mellan sig enligt bilagorna 1b och 2. Delar av verksamheterna startar i provisoriska lokaler efter sommaren 2013. I sin helhet beräknas verksamheten vara igång i ordinarie lokaler vid kommande årsskifte.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:

Att delvis godkänna förvaltningens förslag

Att komplettera med en finansiering som täcker bibliotekspersonal

Att utöka lokalerna för biblioteksverksamheten

Som en följd av många års frånvaro av bibliotek i Hässelby finns ett uppdämt behov och stora förväntningar från de boende på ett ”riktigt" bibliotek. Lokalt har man därför uttryckt besvikelse, både vad gäller lokalytor och finansiering.

I den ordinarie budgeten finns endast medel en bibliotekarie, vilket signalerar en oroväckande kortsiktighet. Ytterstadspengarna borde inte gå till ordinarie verksamhet, som föreslås i ärendet. Vi menar att ordinarie budgetmedel måste ta fram för biblioteket.

Dessutom är ytan avsatttill bibliotek snålt tilltagen.Det går knappast att få plats med ett välutrustat utbud av litteratur på ca200 m2,där också studierum ska rymmas liksom en inbjudande barnavdelning samtböcker och tidningarför olika språkgrupper.

Den avsatta ytan för bibliotekets olika funktioner bör inte understigaytan på biblioteket i Åkermyntan, Hässelby Villastad. Att inredningen är av hög estetisk och materialmässig kvalitet är särskilt viktigt för att "lyfta" Hässelby Gård.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M), Tomas Rudin m.fl. (S) och Mats Berglund (MP).

Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:

Boende och besökare i Hässelby har väntat länge på ett nytt bibliotek och nu, efter mer än 7 års borgerlig beslutsångest är äntligen ett nytt bibliotek på väg att tillskapas.

Genomförandebeslutet avser inrättande av lärandecenter och mötesplats i biblioteket vilket är en spännande och bra satsning. En rad verksamheter såsom bibliotek, kulturskola, socialtjänst, jobbtorg m fl ska samsas om utrymmet och tanken är att biblioteket ska lyfta kulturen i Hässelby gård, men också skapa nya möjligheter för stadsdelen att utvecklas positivt.

Tiden för utvisa om lokalerna räcker till för ändamålet. Staden bör ha en öppen och flexibel hållning i ärendet för att, om lokalerna visar sig vara för trånga, hitta nya lösningar i snabbare takt än som hittills varit fallet.