Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2004-05-18

Sammanträde 2004-05-18

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Miljömålen - allas vårt ansvar! Remiss av Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges 15 miljökvalitetsmål (S)

6 Framtagandet av en lokal strategi för hållbar utveckling i Stockholms stad (Agenda 21). Miljö- och hälsoskydds-nämndens beslut och förslag (S)

7 Nytt handikappolitiskt program i Stockholms stad.

8 Tertialrapport 1/2004 (A)

9 Revisionsberättelse för år 2003 (A)

10 Fastigheten Södersjukhuset 10 på Södermalm.

Överenskommelse om exploatering för hyreslägenheter och studentbostäder med AB Svenska Bostäder, genomförande-beslut samt markanvisning för hyreslägenheter till Lennart Ericsson Fastigheter AB (RI)

11 Hotell vid Skanstull och sponsorsavtal för gångtunnel under Ringvägen.

Reviderat genomförandebeslut (RI)

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Markanvisning för bostadsändamål i kv Persikan på Södermalm till Einar Mattsson Byggnads AB, Folkhem Byggnads AB, JM AB, Seniorgården AB, SKB, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Veidekke Bostad & Fastighet AB och Wallfast AB. Inriktningsbeslut (RI)

13 Framtida bensinstationer i innerstaden.

Skrivelse från Sten Nordin (m) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Samarbetsavtal för Albano på Norra Djurgården (RI)

15 Betänkandet Ledningsrätt. Remiss (RI)

16 Anmälan av handikapprådets protokoll 4/2004 (RI)

17 Stadens upphandling som ett medel för att motverka diskriminering. Remiss (RI)

18 Studentbostäder vid Hjalmar Söderbergs väg på Kungsholmen.

Uppdrag från nämnden (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anordnande av parkeringsplatser längs Rålambshovsleden.

Skrivelse från Mats Rosén och Björn Nyström (kd) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Markanvisning för bostadsändamål (hyres- och bostadsrätt) inom Norra och Västra Hjorthagen till ca 20 byggherrar (RI)

21 Anmälan av Kollektivtrafikutskottets protokoll nr 4/2004 (RI)

22 Stadsdelsförnyelse för ökad delaktighet och en långsiktig positiv utveckling i Stockholms ytterstad.

Riktlinje och organisation för gatu- och fastighetskontorets arbete inom stadsdelsförnyelsen (RY)

23 Ny bostäder i fastigheten Närdingen 1 i Årsta.

Remiss av programförslag. Inriktningsbeslut (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Markanvisning för bostäder vid fastigheten Träspånet 2 i Gubbängen till Besqab Projektutveckling AB. Inrikt-ningsbeslut (RY)

25 Markanvisning för bostäder i kv Påskdagen i Hökarängen till Bostaden AB. Inriktningsbeslut (RY)

26 Lägesredovisning av pågående arbete med stadsutveckling i Hökarängen, Fagersjö och Rågsved.

Nämnduppdrag. Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 väster om Värmlandsvägen i Farsta till SMÅA. Inriktningsbeslut (RY)

27 Markanvisning för bostäder på del av Västboda bollplan i Farsta till U J Johansson. Inriktningsbeslut (RY)

28 Markanvisning till JM AB för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård. Inriktningsbeslut (RY)

29 Markanvisning till AB Familjebostäder för bostads-bebyggelse inom del av fastigheten Johanneshov 1:1 i Johanneshov/Enskede Gård.

30 Laglighetsprövning av besvär över gatu- och fastighets-nämndens beslut angående markanvisning till Stockholms-hem AB inom del av fastigheten Tallkrogen 1:1 (Sexmännen 1) i Gamla Enskede (RY)

31 Detaljplan för asfaltsverk i område vid kv Drivremmen i Västberga.

Remiss av planförslag (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetesnormen för partiklar.

Remiss från Miljödepartementet (RY)

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Hyresnämndens beslut att avskriva ärenden om tillstånd till förvärv av delar av fastigheten Orion 14 i Vasastaden (SV)

34 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av samtliga aktier i Chambray AB (SV)

35 Hyresnämndens beslut att medge tillstånd till förvärv av 50% av aktierna i Essingestupet AB (SV)

36 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

37 Förvärv av Carlsberg Sverige AB:s fastigheter i Ulvsunda industriområde (SV + RI)

38 Upprustning av barnstuga på fastigheten Tingfast 38 i Hässelby-Vällingby.

Inriktnings- och genomförandebeslut (F)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Såskoppen 1, Drottningholmsvägen 510 A i Bromma. Genomförande-beslut (F)

40 Stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler. Motion nr 26/2004 från Mikael Söderlund (m) och brottslig verksamhet i stadens lokaler.

Skrivelse från Mikael Söderlund (m) (F)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Upprustning och ombyggnad av barnstuga på fastigheten Marieberg 1:26 på Kungsholmen.

Inriktnings- och genom-förandebeslut (F)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Försäljning av fastigheterna Fjällhavren 3 och 4, Hässelby.

Inriktnings- och genomförandebeslut (F)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2005-2010 (St)

44 Ordnande av 4 000 fler platser nattetid för boendeparkering i Stockholms innerstad.

Skrivelse av Jan Valeskog (s) och utvärdering av försök med dagstädning inom Vasastan (Pa)

45 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen (Pa)

46 Kristinebergs stadsdelspark. Redovisning av fördjupat programarbete samt anmälan av formgivningstävling.

Bordlagt 4 maj 2004 nr 10 (RI)

47 Förskolebyggnad i Humlegården.

Skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd (s, v, mp, fp och kd). Bordlagt 4 maj 2004 nr 11 (RI)

48 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom kvarteret Minken i stadsdelen Sundby med Järntorget Bostad AB.

Genomförandebeslut. Bordlagt 4 maj 2004 nr 20 (RY)

49 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av kv Måseskär i Hammarbyhöjden med Stockholmshem AB.

Genomförandebeslut. Bordlagt 4 maj 2004 nr 25 (RY)

50 Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik.

Remiss från Liljeholmens stadsdelsnämnd. Bordlagt 4 maj 2004 nr 30 (RY)

51 30-zoner, del 2. Genomförandebeslut.Bordlagt 4 maj 2004 nr 40 (St)

Bordlagt 4 maj 2004 nr 40 (St)

52 Klarastrandsledens utbyggnad till fyra körfält. Redovisning.

Bordlagt 4 maj 2004 nr 42 (St)

53 Norr Mälarstrand. Förslag till långsiktig upprustning och förnyelse av kajen mellan Stadshuset och Kungsholmstorg.

Bordlagt 13 april 2004 nr 23 och 4 maj 2004 nr 48 (RI)

54 Trafikplan för Södermalm. Redovisning av uppdrag.

Bordlagt 13 april 2004 nr 25 och 4 maj 2004 nr 49 (RI)

55 Hastighetsdämpande åtgärder på Årdalavägen i Örby.

Skrivelse från Gunnar Sandell (s). Bordlagt 13 april 2004 nr 35 och 4 maj 2004 nr 53 (RY)

56 Program för ny väg till Solvalla, del av kv Ryktaren m m, inom stadsdelarna Bromsten och Bällsta.

Remissvar och inriktningsbeslut. Bordlagt 13 april 2004 nr 36 och 4 maj 2004 nr 54 (RY)

57 Markanvisningar för bostäder inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde till NCC, HSB, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 13 april 2004 nr 43 och 4 maj 2004 nr 60 (RY)

58 Kultur- och industrifastigheten ”Macken” (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen.

Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stads-delsnämnd. Bordlagt den 17 februari 2004 nr 26 och senast 4 maj 2004 nr 66 (RY)

59 Förbindelse över Hammarbyleden. Genomförandebeslut och återremiss (RI)

61 Stiftelseförordnande och stiftelsestadgar för Egendoms-stiftelsen i Stockholms län. Inriktningsbeslut (F)

Mötesinformation

Justerat:
 28 maj 2004
 
 Jan Valeskog                                             Sten Nordin
 
 Närvarande:
 
 Ledamöter
 
Jan Valeskog (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Margarita Pulido (s)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
Anna Wersäll (m)

 Ersättare
 
Marianne Ahlgren (fp)
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp), tjänstgörande
Olivia Hasahya (s), tjänstgörande
Petter Lindfors (m)
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Björn Nyström (kd), tjänstgörande
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m)
Göran Wrene (s) 

 Tjänstemän
 
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg samt tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård och Johan Brisvall (del av sammanträdet, § 2). Vidare bitr borgarrådssekreteraren från roteln Kristin Svensson.
 

 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Jan Valeskog (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 2 juni 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Intensifierat arbete med cykelfält/cykelbanor av ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 2. Inrättande av ett mobilitetskontor på Gatu- och fastighetskontoret av ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 3. Spårvägslinje Djurgården-Centralen av ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 4. Gratis parkering på helger och nätter i ytterstan av ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 5. Inrättande av bilpooler i alla stadsdelsnämndsområden av ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 6. Flyttning av Cementas stockholmsdepå i Liljeholmen till Fortums anläggning i Värtan av ordföranden Jan Valeskog (s).

 7. Smarta citycyklar av ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 8. Exploateringen av stadens idrottsmark av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

 9. Rädda Västertorps centrum av ledamoten Berthold Gustavsson (m).

 10. Cykelgenomfart från Sergelrondellen till Malmskillnadsgatan av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Information om formgivningstävlingen för Slussenområdet m m

------------------------------------------------------------------------------

Johan Brisvall informerade om formgivningstävlingen för Slussenområdet samt det fortsatta arbetet med projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om planerad golfbana i Ekerö/Nibbla

-----------------------------------------------------

Ersättaren Åsa Romson (mp) frågade om eventuellt konkurrerande markintressen i samband med planerad golfbana i Ekerö/Nibbla

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om pågående planarbete i Albanoområdet

---------------------------------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) frågade om det planerade vagnsmuséet i Albano finns inrymt i det förslag till plan som för närvarande utarbetas inom stadsbyggnadskontoret

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om gatu- och fastighetskontorets konsultkostnader för försöket med trängselavgifter

------------------------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Anna Wersäll (m) efterlyste svar från kontoret på tidigare ställd fråga om kontorets konsultkostnader för försöket med trängselavgifter.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt kontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 11 maj 2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 18 maj 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2004 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Miljömålen - allas vårt ansvar! Remiss av Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges 15 miljökvalitetsmål

Dnr 2004-007-1282

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Miljömålsrådets rapport med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, dvs att i huvudsak besvara kommunstyrelsen remiss med kontorets tjänsteutlåtande, att uttala att gatu- och fastighetsnämnden inte ser någon konflikt mellan miljökrav och en positiv ekonomisk och social utveckling samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ser med tillfredställelse på regeringens mål att inom en generation ha löst de stora miljöproblemen. Detta mål kräver starkt engagemang och beslutsamhet från alla berörda parter. Stockholms stad har ett ansvar att medverka till att de beslutade miljömålen nås. Innebörden i begreppet hållbar utveckling är att hitta nya utvecklingsvägar så att såväl ekologiska som sociala problem samtidigt kan lösas. Stockholms stad har under mandatperioden fattat en mängd beslut för att detta ska kunna uppnås, t.ex. om införande av miljöavgifter, åtgärder för att gynna miljöfordon som ger bättre luftmiljö, införande av naturreservat etc. Följden av detta kommer att bli både sociala och miljömässiga förbättringar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck (fp), Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin (m) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga A4.

§6 Framtagandet av en lokal strategi för hållbar utveckling i Stockholms stad (Agenda 21). Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut och förslag

Dnr 2003-000-1929

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden lägger miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut till handlingarna.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, dvs att i huvudsak besvara kommunstyrelsens remiss med kontorets tjänsteutlåtande, att lägga miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut till handlingarna, att uttala att gatu- och fastighets-nämnden inte ser någon konflikt mellan miljökrav och en positiv ekonomisk och social utveckling samt att därutöver anföra följande:

Gatu- och fastighetsnämnden välkomnar miljöförvaltningens förslag till fördjupning av Agenda 21-processen i Stockholm. En lokal strategi för hållbar utveckling i Stockholm stad bör snarast tas fram för att bidra till att göra Stockholm till en hållbar storstad.

En positiv utveckling på miljöområdet kan gå hand i hand med utveckling av sociala och ekonomiska faktorer. Det är nämndens uppfattning att en positiv utveckling på miljöområdet skapar en positiv spiral även socialt och ekonomiskt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av Sten Nordin m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga B3.

§7 Nytt handikappolitiskt program i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2004-005-00623

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att besvara remissen från kommunstyrelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bil C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

§8 Tertialrapport 1/2004

Dnr 2004-111-1357

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tertialrapport 1/2004 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att 29,5 mnkr av nämndens investerings- plan överförs till Idrottsnämndens investeringsplan (förv nr 181).

 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att del av tidigare års resultat får tas i anspråk för täckande av kostnader som uppstår för byte av köldmedia (myndig- hetskrav) uppgående till 9,2 mnkr år 2004 (förv nr 182).

 4. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Jan Valeskog (s) samt ledamöterna Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Olivia Hasahya (s) och Jimmy Lindgren (s) enligt bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga D2.

§9 Revisionsberättelse för år 2003

Dnr 2004-130-1388

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att, som yttrande över årsrapport avseende revisionen av 2003 års verksamhet, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

I revisionsberättelsen återfinns uppgiften att andelen miljöbilar hos gatu- och fastighetskontoret minskade från 50 % 2002 till 46 % 2003. Gatu- och fastighetsnämnden vill påminna om att kommunfullmäktige den 10 maj 2004 beslutade om nya mål för miljöbilar och att en av punkterna i beslutet var att staden skall verka för att 60 % av de fordon som utnyttjas av stadens förvaltningar och bolag är miljöbilar vid utgången av år 2006. Det är därför olyckligt att man hos gatu- och fastighetskontoret kan se en minskning av andelen miljöbilar. Denna trend måste vändas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp)

och Björn Nyström (kd) enligt det av Sten Nordin m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet om bifall till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga E2.

§10 Överenskommelse om exploatering för hyreslägenheter och studentbostäder inom delen av fastigheten Södersjukhuset 10 på Södermalm med AB Svenska Bostäder

Genomförandebeslut samt markanvisning för hyreslägenheter inom del av fastigheten Södersjukhuset 10 på Södermalm till Lennart Ericsson Fastigheter AB

Dnr 2001-16921-54

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Södersjukhuset 10 omfattande investerings­utgifter om 7 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan gatu- och fastighetsnämnden och AB Svenska Bostäder, samt överens- kommelse om åtgärder i samband med exploatering mellan gatu- och fastig- hetsnämden och Stockholms läns landsting genom Locum AB, avseende del av fastigheten Södersjuk­huset 10, enligt vad som anges i kontorets tjänsteutlåtande.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder och kontor inom del av fastigheten Söder- sjukhuset 10 till Lennart Ericsson Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att återkomma med förslag till kompensationsåtgärder i närområdet i enlighet med BUS-programmet samt att därutöver anföra följande:

Den föreslagna bebyggelsen tar grönmark i anspråk. I enlighet med tidigare beslut i gatu- och fastighetsnämnden ska grönmarksintrånget kompenseras. Kontoret får återkomma med förlag till kompensationsåtgärder i närområdet i enlighet med stadens program för biologisk utveckling, BUS- programmet.

Gällande beslutets punkt 3, markanvisning till Lennart Ericsson Fastigheter AB, har viss oro framförts att den nya byggnationen inte skulle uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar. Detta beslut innebär dock inget slutgiltigt ställningstagande då frågan kommer att prövas i den kommande planprocessen.

Gällande beslutets punkt 3, markanvisning till Lennart Ericsson Fastigheter AB, har viss oro framförts att den nya byggnationen inte skulle uppfylla miljö- kvalitetsnormen för partiklar. Detta beslut innebär dock inget slutgiltigt ställ- ningstagande då frågan kommer att prövas i den kommande planprocessen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp)

och Björn Nyström (kd) enligt det av Sten Nordin m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet om bifall till kontorets förslag.

§11 Hotell vid Skanstull och sponsorsavtal för gångtunnel. Reviderat genomförande-beslut

Dnr 2004-511-1303

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering för hotell vid Skanstull omfattande reviderade investeringsutgifter för främst installationer m m i Söderledstunnlarna om 62 mnkr och investeringsinkomster om 45,8 mnkr (varav 41,8 mnkr är försäljningsinkomster) och ger kontoret i uppdrag att fullfölja projektet.

 2. Nämnden godkänner upprättat sponsoravtal med Diligentia avseende gångtunnel under Ringvägen.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att upprätta sponsoravtal med Aspelin-Ramm Gruppen AS om bidrag till gångtunnel under Ringvägen.

 4. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Markanvisning för bostadsändamål i kv Persikan på Södermalm till Einar Mattsson Byggnads AB, Folkhem Byggnads AB, JM AB, Seniorgården AB, SKB, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Veidekke Bostad & Fastighet AB och Wallfast AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-1445

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Persikan 5 till Einar Mattsson Byggnads AB, Folkhem Byggnads AB, JM AB, Seniorgården AB, SKB, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Veidekke Bostad & Fastighet AB och Wallfast AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med vad som sägs i utlåtandet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Framtida bensinstationer i innerstaden. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 2003-427-2299

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att återkomma i frågan när utredningen avseende bensinstationerna är avslutad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av Sten Nordin m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Jan Valeskog (s), ledamöterna Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Olivia Hasahya (s) och Jimmy Lindgren (s) enligt bilaga G2.

§14 Samarbetsavtal för Albano på Norra Djurgården. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-512-00202

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslaget till samarbetsavtal för Albano och ger kontoret i uppdrag att genomföra det. (Inriktningsbeslut)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Jan Valeskog (s), ledamöterna Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättarna Olivia Hasahya (s) och Jimmy Lindgren (s) enligt bilaga H.

§15 Slutbetänkandet Ledningsrätt. Remiss

Dnr 2004-920-1134

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av slut- betänkandet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, dvs att kommunstyrelsens remiss av slutbetänkandet besvaras med kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) enligt det av Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

§16 Anmälan av handikapprådets protokoll 4/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappsråd för den 1 april 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§17 Stadens upphandling som ett medel för att motverka diskriminering. Remiss

Dnr 2004-600-1166

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över SLK:s tjänste- utlåtande till kommunstyrelse överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1 .

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, dvs att som yttrande över SLK:s tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) enligt det av Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga J3.

§18 Studentbostäder vid Hjalmar Söderbergs väg på Kungsholmen. Uppdrag från nämnden

Dnr 2002-511-3574

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avskriva idén och markanvisningen till att bygga studentbostäder vid Hjalmar Söderbergs väg.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättare Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av Sten Nordin m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§19 Anordnande av parkeringsplatser längs Rålambshovsleden. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2002-340-882

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Markanvisning för bostadsändamål (hyres- och bostadsrätt) inom Hjorthagen Norra och Västra till ca 20 byggherrar

Dnr 2002-511-757

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheterna Hjorthagen norra 1:1-3, Norra Djurgården 1:14 m fl till byggherrarna enligt bilaga till kontorets utlåtande.

 2. Nämnden anvisar hus 8 i det befintliga Gasverksområdet till Gerard De Geer.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och fortsätta utredningsarbetet avseende bostäderna samt konsthall i Gasverksområdet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 4/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 13 april 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§22 Stadsdelsförnyelse för ökad delaktighet och en långsiktigt positiv utveckling i Stockholms ytterstad. Riktlinjer och organisation för gatu- och fastighets-kontorets arbete inom stadsdelsförnyelsen

Dnr 2003-000-01118

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreslagen arbetsordning för kontorets insatser inom ramen för stadsdelsförnyelsen.

 2. Nämnden beslutar underrätta berörda stadsdelsnämnder om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga L.

§23 Nya bostäder inom fastigheten Närdingen 1 i Årsta. Remiss av programförslag och inriktningsbeslut

Dnr 2004-512-1275

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som remissvar på programförslaget för nya bostäder inom fastigheten Närdingen 1 i stadsdelen Årsta.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet samt att träffa intentionsavtal med Peab (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamoten Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet, d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Det bör undersökas om ny bostadsbebyggelse kan lokaliseras till redan ianspråk- tagen mark, förslagsvis den närliggande parkeringsplatsen, samt om garage kan tillskapas under byggnaden, för att begränsa intrånget i naturmarken.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av Sten Nordin m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet om bifall till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga M3.

§24 Markanvisning för bostäder vid fastigheten Träspånet 2 i Gubbängen till Besqab Projektutveckling AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-1487

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsrättslägenheter vid fastig-heten Träspånet 2 m m i Gubbängen till Besqab Projektutveckling AB på två år.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal i enlighet med till utlåtandet bifogat avtal (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Markanvisning för bostäder i kv Påskdagen i Hökarängen till Bostaden AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-4014

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för hyresrättslägenheter vid kv Påskdagen i Hökarängen till Bostaden AB på två år.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningen enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga N2.

§26 Lägesredovisning av pågående arbete med stadsutveckling i Hökarängen, Fagersjö och Rågsved, nämnduppdrag samt markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 väster om Värmlandsvägen till SMÅA, inriktnings-beslut

Dnr 2003-411-1098

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av pågående arbete med stadsutveckling i stadsdelarna Hökarängen, Fagersjö och Rågsved som svar på nämnduppdraget.

 2. Nämnden hemställer att stadsbyggnadsnämnden intensifierar arbetet med naturreservatsbildning i Hanvedenkilen.

 3. Nämnden ger SMÅA en tidsbegränsad markanvisning på två år för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1, väster om Värmlandsvägen.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisnings­avtal med SMÅA.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Markanvisning för bostäder på del av Västboda bollplan i Farsta till Byggmästaren U J Johansson AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-1429

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1, Västboda bollplan till U J Johansson. Inriktningsbeslut.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga O.

§28 Markanvisning till JM AB för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-00436

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Enskede Gård 1:1 till JM AB och ger kontoret i uppdrag att träffa mark- anvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Markanvisning till AB Familjebostäder för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Johanneshov 1:1 i Johanneshov/Enskede Gård. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-989

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Johanneshov 1:1 till AB Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem framställda yrkandet.

§30 Laglighetsprövning av besvär över gatu- och fastighetsnämndens beslut angående markanvisning till Stockholmshem AB inom del av fastigheten Tallkrogen 1:1 (Sexmännen 1) i Gamla Enskede

Dnr 2003-411-4208

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar till utlåtandet bifogade promemoria från juridiska avdelningen som yttrande till länsrätten i Stockholms län.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Detaljplan för asfaltsverk i område vid kv Drivremmen i Västberga. Remiss av planförslag

Dnr 2004-512-1370

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Drivremmen i Västberga, S-Dp 2003-15804-54

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta att utreda möjligheten att bredda Västberga Allé vid Elektravägen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§32 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetesnormen för partiklar. Remiss från Miljödepartementet

Dnr 2004-007-1466

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret m fl förvaltningar hade den 6 maj 2004 avgivit gemen-samt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström gemensamt framställda yrkandet d v s att utan eget ställningstagande överlämna kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av Sten Nordin m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§33 Hyresnämndens beslut att avskriva ärenden om tillstånd till förvärv av delar av fastigheten Orion 14 i Vasastaden

Dnr 2003-781-1001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av samtliga aktier i Chambray AB

Dnr 2002-783-3060

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Hyresnämndens beslut att medge tillstånd till förvärv av 50% av aktierna i Essingestupet AB

Dnr 2002-783-03303

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att inte fullfölja överklagandet av hyresnämndens beslut om tillstånd till AB Tibhaus Förvaltnings förvärv av 50% av aktierna i Essingestupet AB.

 2. Beslut i detta ärende justeras omedelbart med hänsyn till att yttrandet ska avges till Svea hovrätt senast den 24 maj 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2004-781-1347

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Förvärv av Carlsberg Sverige AB:s fastigheter i Ulvsunda industriområde

Dnr 2004-781-1569

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av Sten Nordin m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga R2.

§38 Upprustning av barnstuga på fastigheten Tingfast 38 i Hässelby-Vällingby. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 2004-770-1527

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning genomför upprustning av barnstuga på fastigheten Tingfast 38 för en total investeringsutgift om ca 6,6 mnkr. Upprustningen utförs under förutsättning att avtal om framtida förhyrning tecknas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Tillbyggnad av barnstuga på fastigheten Såskoppen 1, Drottningholmsvägen 510 A i Bromma. Genomförandebeslut

Dnr 2004-770-390

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning genomför tillbyggnad av en barnstuga på fastig- heten Såskoppen 1 med en avdelning för en total investeringsutgift om ca 4,5 mnkr. Tillbyggnationen utförs under förutsättning att avtal om framtida hyres- tillägg tecknas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler. Motion nr 26/2004 från Mikael Söderlund (m) och brottslig verksamhet i stadens lokaler. Skrivelse från Mikael Söderlund (m)

Dnr 2004-000-1024

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen och åberopar detta som svar på motion nr 26/2004 ang stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler.

 2. Nämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen och åberopar detta som svar på skrivelse ang brottslig verksamhet i stadens lokaler.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av Sten Nordin m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§41 Upprustning och ombyggnad av barnstuga på fastigheten Marieberg 1:26 på Kungsholmen. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 2004-770-1526

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att fastighetsförvaltningen på uppdrag av Kungsholmens stadsdelsförvaltning genomför upprustning och ombyggnad av barnstuga på fastigheten Marieberg 1:26 för en total kostnad om 7,2 mnkr varav en investeringsutgift om 3,5 mnkr. Åtgärden utförs under förutsättning att avtal om framtida hyrestillägg tecknas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Försäljning av fastigheterna Fjällhavren 3 och 4, Hässelby. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr 2004-785-1506

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att försälja fastigheterna Fjällhavren 3 och 4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§43 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2005-2010

Dnr 2004-360-1556

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner ”Stockholms stads Trafiksäkerhets- program för åren 2005-2010” och uppdrar åt kontoret att arbeta enligt programmet.

 2. Nämnden översänder ”Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram för åren 2005- 2010” till kommunfullmäktige för beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt med förslag av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt med instämmande av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) bilaga T, att överlämna kontorets förslag utan eget ställningstagande, att uppmana kommunstyrelsen att innan beslut tas i kommunfullmäktige översända förslaget på remiss till samtliga stadsdelsnämnder, att uppmana kommunstyrelsen att bestämma samma remisstid för förslaget till trafiksäkerhetsprogram som gatu- och fastighetsnämnden gör i ärende om 30-zoner samt att därutöver anföra följande:

Trafiksäkerhetsfrågorna får en allt större betydelse och är något som starkt engagerar stadens stadsdelsnämnder. Det är därför viktigt att dessa inför behandlingen i kommunfullmäktige får möjlighet att yttra sig. Det är också angeläget att remissbehandlingen sker parallellt med remissbehandlingen av förslaget till 30-zoner då detta är en viktig del av förslaget till ökad trafiksäkerhet i Stockholm.

§44 Ordnande av 4 000 fler platser nattetid för boendeparkering i Stockholms innerstad. Skrivelse av Jan Valeskog (s) och utvärdering av försök med dagstädning inom Vasastan

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§45 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen

Dnr 2000-341-2280

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att den överlämnar utlåtandet till Regeringen med en begäran om en lagändring som möjliggör för kommunen att ge ”miljöbilar” subventionerad eller gratis parkering.

 2. Nämnden beslutar att punkt 3 i definitionen ändras till - Bilar godkända i lägst miljöklass 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§46 Kristinebergs stadsdelspark. Redovisning av fördjupat programarbete samt anmälan av formgivningstävling

Dnr 2004-630-1500

Bordlagt 4 maj 2004 nr 10

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av fördjupat program- arbete samt anmälan om formgivningstävling för Kristinebergs stadsdelspark.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga U2.

§47 Förskolebyggnad i Humlegården. Skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd

(s, v, mp, fp och kd)

Dnr 2004-770-1026

Bordlagt 4 maj 2004 nr 11

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Rolf Lindell (s), Aila Erkkilä (v), Ann-Sofi Matthiesen (mp), Claes Fleming (fp) och Jan Ulander (kd).

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att utreda lämplig plats för en förskola.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att delvis bifalla kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att genomföra en översyn av Humlegården i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Humlegården är efter Kungsträdgården Stockholms äldsta park. Humlegården har en lång och spännande historia och parkens ytor har använts på många olika sätt genom åren. Liksom alla platser med en lång historia har Humlegården genom åren präglats av samhällets och dess invånares skiftande behov. Dessa har på olika sätt satt sin prägel på parken och utgör ett viktigt kulturarv.

I detta ärende behandlas ett förslag om att etablera en förskola i parken. Staden har höga ambitioner på förskoleområdet. Det är av största vikt att hela staden anstränger sig och bidrar till att dessa ambitioner kan realiseras. Därför anser vi att kontoret ytterligare bör studera möjligheten att etablera en förskola i Humle- gården. Det arbetet bör vägledas av tre utgångspunkter. För det första bör arbetet bedrivas i nära samråd med stadsdelsförvaltningen och stadsdelsnämnden för att skapa förutsättningar för en god lokal förankring. För det andra måste utredningen integreras med redan pågående arbete för Humlegårdens utveckling, samt andra förslag som finns om utveckling av parken. För det tredje måste arbetet bedrivas i nära samråd med stadsledningskontorets projektledare för förskoleutbyggnaden.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) enligt det av Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet om bifall till kontorets förslag.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) framställda yrkandet.

§48 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom kvarteret Minken i stadsdelen Sundby med Järntorget Bostad AB. Genomförandebeslut

Dnr 2002-512-828

Bordlagt 4 maj 2004 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kv Minken omfattande investeringsutgifter om 10,7 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med Järntorget Bostads AB avseende kvarteret Minken enligt vad som anges i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§49 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom del av kv Måseskär i Hammarbyhöjden med Stockholmshem AB. Genomförandebeslut

Dnr 2002-411-3360

Bordlagt 4 maj 2004 nr 25

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av kv Måseskär omfattande investeringsutgifter om 6,2 mnkr och investeringsinkomster om 8,6 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet. Genomförandebeslut.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering avseende del av kv Måseskär enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§50 Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Remiss från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 2004-360-1025

Bordlagt 4 maj 2004 nr 30

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och översänder denna som svar på remiss från Liljeholmens stadsdelsnämnd.

 2. Nämnden godkänner kontorets förslag till ändring av tidigare beslut om rivning av brobaneplattan på Nybohovsbackens bro över Essingeleden dnr 2004-670-239, samt översänder beslutet för kännedom till Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av Sten Nordin m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga Z2.

§51 30-zoner, del 2. Genomförandebeslut

Dnr 2003-360-871

Bordlagt 4 maj 2004 nr 40

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från ord-föranden i DLV m m Per Schönning av den 3 maj 2004 och Björn Gill m fl av den 5 april 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden överlämnar åt kontoret att utfärda erforderliga föreskrifter för respektive gata inom zonerna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt i enlighet med förslag av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt med instämmande av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) bilaga Å1, att godkänna kontorets redovisning, att översända förslaget till stadens samtliga stadsdelsnämnder för remissbehandling, att bestämma remisstiden till 1 oktober 2004 samt att därutöver anföra följande:

Det är mycket angeläget att i ett strategiskt trafiksäkerhetsärende som detta tillförsäkra att samtliga stadsdelsnämnder har behandlat och yttrat sig om förslaget. Stadsdelsnämnderna har visserligen informellt haft möjlighet att inkomma med synpunkter men det är viktigt att ett formellt ställningstagande sker i stadsdelsnämnderna i sådan här viktig fråga som engagerar så många.

Det är också väsentligt att stadsdelsnämnderna får tillräcklig med remisstid så att öppna möten hinner genomföras där detta förslag kan presenteras och diskuteras. Remisstiden bör därför bestämmas till 1 oktober. Nämnden ska därefter ta beslut i frågan och ambitionen är att genomföra förändringarna i samband med skolstarten i januari 2005.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga Å2.

§52 Klarastrandsledens utbyggnad till fyra körfält. Redovisning

Dnr 2002-620-2787

Bordlagt 4 maj 2004 nr 42

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§53 Norr Mälarstrand. Förslag till långsiktig upprustning och förnyelse av kajen mellan Stadshuset och Kungsholmstorg

Dnr 2003-670-00728

Bordlagt 13 april 2004 nr 23 och 4 maj 2004 nr 48

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godta redovisat programarbete och gå vidare med fördjupade studier samt utreda hur projektet kan finansieras och hur kostnaderna ska fördelas mellan Stockholms Hamn och gatu- och fastighets- kontoret samt söka intressenter för verksamheter. Möjligheten att förlägga ett parkeringsgarage under kajplanet behöver utredas vidare.

 2. Nämnden beslutar att starta detaljprojekteringen för etappen som omfattar utökad turistbussuppställning vid Stadshuset.

 

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ä2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är glädjande att staden kan redovisa åtgärder för att komma till rätta med den brist på bussuppställningsplatser som länge påtalats. I det fortsatta arbetet bör kontoret noggrant följa upp parkeringssituationen. Det vore beklagligt om den förbättring av trafiksäkerheten och den gestaltningsmässiga förbättringen av kajstråket skulle förknippas med praktiska olägenheter för omkringboende. Kontoret bör även snarast möjligt pröva möjligheten att bygga ett underjordiskt garage, alternativt att finna en lokalisering i närområdet. I den utredning avseende bensinmackarnas lokalisering i innerstaden som nu pågår bör möjligheten att helt evakuera den aktuella bensinstationen prövas. Vidare bör kontoret beakta möjligheten att öka tillgängligheten till Stadshusets parkanläggning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av Sten Nordin m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§54 Trafikplan för Södermalm. Redovisning av uppdrag

Dnr 2002-370-428 och 2001-360-3857

Bordlagt 13 april 2004 nr 25 och 4 maj 2004 nr 49

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av uppdrag och förslag till åtgärder.

 2. Nämnden åberopar och överlämnar utlåtandet som svar på fråga från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd angående avstängning av Tjärhovsgatan.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö2.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Ö3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att återkomma i frågan om Långholmsgatans cykelbanelösningar redan till hösten 2004, att uppdra åt kontoret att utreda förutsättningarna för ett genomfartsförbud för biltrafik på Tjärhovsgatan vid Katarina Norra skola, att utreda möjligheterna att anlägga ytterligare hastighetsdämpande åtgärder på Magnus Ladulåsgatan öster om Swedenborgsgatan samt att därutöver anföra följande:

På grund av den ökande cykeltrafiken är det brådskande att presentera ett förslag till lösning för Långholmsgatan mellan Hornstull och Västerbron. Kontoret bör därför snarast möjligt återkomma med ett förslag på cykellösning, dock senast under hösten 2004 så att cykelbanor kan anläggas inför sommaren 2005.

För att öka trafiksäkerheten och minska genomfartstrafiken på Magnus Ladulåsgatan bör kontoret se över om ytterligare hastighetsdämpande åtgärder utöver de föreslagna kan anläggas på Magnus Ladulåsgatan öster om Swedenborgsgatan.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av Sten Nordin m fl (m) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av dem framställda yrkandet.

§55 Hastighetsdämpande åtgärder på Årdalavägen i Örby. Skrivelse från Gunnar Sandell (s)

Dnr 2004-360-817

Bordlagt 13 april 2004 nr 35 och 4 maj 2004 nr 53

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga AA2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att ta ställning till frågan om hastighetsbegränsning i samband med att ärendet om 30-zoner slutgiltigt behandlas i nämnden under hösten 2004, att uppdra åt kontoret att snarast återkomma till nämnden med förslag på möjliga trafiksäkerhetsåtgärder på Årdalavägen samt att därutöver anföra följande:

Nämnden har redan slagit fast att frågan om hastighetsbegränsningar bör behandlas i ett samlat ärende där man tar ställning till ett förslag till 30- zoner i Stockholm. Så gäller även Årdalavägen. Det får dock inte hindra angeläget trafiksäkerhetsarbete. I skrivelsen refereras en oacceptabel trafiksituation och kontoret bekräftar att trafikmiljön på Årdalavägen präglas av konflikter mellan olika trafikantgrupper. Nämnden delar kontorets uppfattning att Årdalavägen torde prioriteras i kontorets treårsprogram och kontoret ska därför redovisa förslag på möjliga trafiksäkerhetsåtgärder. I skrivelsen konstateras att huvudproblemet är att fastställda hastighetsgränser inte respekteras. Följaktligen torde fysiska åtgärder - och möjligen en ändring av parkeringsbestämmelserna - ha en positiv inverkan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av Sten Nordin m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§56 Program för ny väg till Solvalla, del av kv Ryktaren m m, inom stadsdelarna Bromsten och Bällsta. Remissvar och inriktningsbeslut

Dnr 2004-512-597

Bordlagt 13 april 2004 nr 36 och 4 maj 2004 nr 54

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut) samt teckna erforderliga avtal för genomförandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga BB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna och i huvudsak och åberopa tjänsteutlåtandet som svar på remissen, att som kompensation för grönmarksintrånget ska en park anläggas norr om Bällstaån med minst samma yta som tas i anspråk för vägen. Skogsområdet söder om Bällstaån ska avsättas som parkmark i enlighet med kontorets förslag, att ge kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet samt teckna erforderliga avtal för genomförandet samt att därutöver anföra följande:

Staden har som princip att i möjligaste mån undvika bebyggelse på icke exploaterad grönmark. Det intrång som den nya vägen orsakar måste därför kompenseras såväl ytmässigt som kvalitativt. Detta kan ske genom att en park anläggas norr om Bällstaån med minst samma yta som tas i anspråk för vägen samt att skogsområdet söder om Bällstaån avsätts som parkmark.

En förutsättning för genomförandet är också att samfinansiering kan erhållas från Solvalla och Banverket.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) till förmån för kontorets förslag.

§57 Markanvisningar för bostäder inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde till HSB, NCC, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-511-2242

Bordlagt 13 april 2004 nr 43 och 4 maj 2004 nr 60

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Nätverket för Skärholmens Natur- och Kulturreservat inkomna den 13 april och 3 maj 2004, samt från Maria Ström Hugner inkommen den 3 maj 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av kommande arbete med bebyggelse-, trafik- och grönstruktur inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde.

 2. Nämnden anvisar mark till Svenska Bostäder AB för hyresrätter
  i stadsmässiga lägen, 65 lägenheter vid Skärholmsvägen i Bredäng och 100 lägenheter vid Vårbergsvägen och Storholmsbackarna i Skärholmen och Vårberg,
  i naturnära lägen, 40 lägenheter vid Örnsätrabacken i Sätra, 35 lägenheter vid Sätravarvsvägen i Sätra, 50 lägenheter vid Ekholmsvägen i Skärholmen.

 3. Nämnden anvisar mark till Stockholmshem för hyresrätter
  i stadsmässiga lägen, 80 lägenheter vid Skärholmsvägen-Aspsätravägen i Sätra och 75 lägenheter vid Bredängs centrum,
  i naturnära lägen, 50 lägenheter vid Ålgrytevägen i Bredäng och 50 lägenheter vid Stora Sällskapets Väg i Bredäng.

 4. Nämnden anvisar mark till HSB för bostadsrätter och småhus
  i stadsmässiga lägen, 80 lägenheter vid Skärholmsvägen i Sätra och 75 lägenheter vid Bredängs centrum,
  i naturnära lägen, 75 lägenheter vid Ålgrytevägen i Bredäng och 35 lägenheter vid Sätravarvsvägen i Sätra.

 5. Nämnden anvisar mark till NCC för bostadsrätter och småhus
  i stadsmässiga lägen, 65 lägenheter vid Skärholmsvägen i Bredäng och
  i naturnära lägen, 50 lägenheter vid Stora Sällskapets Väg i Bredäng, 40 lägenheter vid Örnsätrabacken i Sätra samt 75 lägenheter vid Ekholmsvägen i Skärholmen.

 6. Nämnden uppdrar åt kontoret att träffa markanvisningsavtal för ovannämnda anvisningar.

 7. Nämnden godkänner kontorets förslag till lokalisering av ny stall- och ridanläggning till Sätraberg i Sätra.

 8. Nämnden godkänner kontorets redovisning av övriga möjliga bebyggelselägen och ger kontoret i uppdrag att snarast återkomma med förslag till markanvisningar av dessa.

 9. Nämnden godkänner investeringsutgifter för fortsatt utrednings- och program-arbete inom en ram av 10 mnkr (inriktningsbeslut).

 10. Nämnden hemställer att stadsbyggnadsnämnden intensifierar arbetet med naturreservatsbildningen i Sätraskogen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga CC2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, enligt propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga CC3.

Ordföranden Jan Valeskog (s), ledamöterna, Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättarna Olivia Hasahya (s) och Jimmy Lindgren (s) enligt bilaga CC4.

§58 Kultur- och industrifastigheten ”Macken” (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 2003-770-4175

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 26 och senast 4 maj 2004 nr 66

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Stig Sandström av den 12 februari 2004 och Göte Dahl av den 23 februari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§59 Förbindelse över Hammarbyleden. Genomförandebeslut och återremiss

Dnr 2003-670-1169

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner inrättande av färjeförbindelse över Hammarby Sjö med framtida angöring vid Sickla Kaj och Henriksdalshamnen.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter för inköp av en ny 1-mansbemannad färja med beräknad användning under minst 10 år inom en ram av 16 mnkr inklusive erforderliga färjelägen.

 3. Nämnden godkänner en driftbudgetram om 4,8 mnkr per år från och med 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§60 Förköp av tomträtten Ängsbotten 6 i Hjorthagen

Dnr 2004-781-1008

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner förköp av tomträtten Ängsbotten 6 senast den 7 juli 2004.

 2. Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga DD.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter proposition på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av Sten Nordin m fl (m), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§61 Stiftelseförordnande och stiftelsestadgar för Egendomsstiftelsen i Stockholms län. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-410-3506

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till stiftelseförordnande och stadgar för Egendomsstiftelsen i Stockholms län.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram detaljerade fastighetslistor.

 3. Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att bilda stiftelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.