Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2004-08-17

Sammanträde 2004-08-17

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Översyn av gatu- och fastighetskontorets organisation.

Remiss av utredningsrapport (S)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nytt näringspolitiskt program för Stockholm 2004-2006. Remiss (S)

7 Stockholms stads centrumanläggningar. Motion (2004:19) av Ulla Hamilton (m) (S)

8 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (A)

9 Klagomål på korta gröntider för rörelsehindrade vid passage över Sveavägen.

Skrivelse från Norrmalms stadsdelsnämnd (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Bättre kommunikation och vattenanläggning i Observatorielunden.

Skrivelse från Jan Valeskog (s) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 5/2004 (RI)

13 Avsiktsförklaring med SL avseende kollektivtrafik till stadsutvecklingsområdet Hjorthagen - Värtan (RI)

14 Anmälan av avgiftshöjning för färd med Katarinahissen (RI)

15 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6 och 7/2004 (RI)

16 Detaljplan för kv Lugnet m m i Hammarby Sjöstad.

Remiss och delgenomförandebeslut (RI)

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Ropstensrondellen, Östermalm. Genomförandebeslut (RI)

18 Flyttning av Cementas Stockholmsdepå i Liljeholmen till Fortums anläggning i Värtan.

Skrivelse från Jan Valeskog (s) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förberedande arbeten för ledningar och schakt m m i Hjorthagen. Delgenomförandebeslut (RI)

20 Fyllnadsval av ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd (RI)

21 Hastighetsdämpande åtgärder på Västerled.

Skrivelse från Jan Tigerström (m) och Petter Lindfors (m) (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Familjebostäder. Inriktningsbeslut (RY)

23 Fastigheten Bäverkolonin 2 i Rågsved. Dödning av tomträtt och återtagande av mark från SISAB (RY)

24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Järinge 2 i Tensta till Bostaden AB, Folkhem AB och JM AB. Inriktningsbeslut (RY)

25 Stockholms parkprogram (RY)

26 Redovisning av exploatering av stadens idrottsmark.

Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

27 Tillägg till program för kompensationsåtgärder för ianspråktagen grönmark i Råcksta och Norra Ängby m m. Inriktningsbeslut (RY)

28 Anmälan av yttrande över miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler.

Remiss av delbetänkande av miljöbalkskommittén (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd (RY)

30 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

32 Särskilda boendeformer för psykiskt funktionshindrade.

Framställan från Östermalms stadsdelsnämnd (F)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Inrättande av mobilitetskontor på gatu- och fastighetskontoret.

Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) (St)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Redovisning av uppläggning av mobilitetsveckan och "I stan utan min bil" (St)

35 Utveckling av regionalt motorsportcentrum. Remiss (St)

36 Beskrivning av riksintresset Stockholms hamn. Remiss (St)

37 Entreprenör för drift och underhåll av parkeringsautomater. Hemligt (Pa)

38 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 5 och 6/2004 (Pa)

39 Markanvisningar för bostäder längs Västerled i Abrahamsberg och Ålsten till Viktor Hanson Fastigheter vid kv Ordlistan och Ordboken samt till Järntorget vid kv Tennisnätet, Handbollen och Krocketplan.

Inriktnings-beslut. Bordlagt 15 juni 2004 nr 38 och 22 juni 2004 nr 7 (RY)

40 Strategi för Stockholms vattenarbete år 2004 – 2015. Svar på remiss från miljöförvaltningen.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 48 och 22 juni 2004 nr 12 (RY)

*

41 Redovisning av gatu- och fastighetskontorets arbete i enlighet med FN:s barnkonvention.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 49 och 22 juni 2004 nr 13 (RY)

42 Hamnvikshemmet. Svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss.

Bordlagt 15 juni 2004 nr 55 och 22 juni 2004 nr 15 (F)

43 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen.

Bordlagt 18 maj 2004 nr 45 och senast 22 juni 2004 nr 23 (Pa)
Mötesinformation

Justerat:
 26 augusti 2004
 
 Roger Mogert                                            Sten Nordin
 
 Närvarande:
 
 Ledamöter
 
Roger Mogert (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Hasan Dölek (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s)

Margarita Pulido (s)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Anna Wersäll (m)
 

 Ersättare
 
Helena Bonnier (m)

Claes Fleming (fp), tjänstgörande

Petter Lindfors (m)

Jimmy Lindgren (s)

Johanna Nilsson (s)

Björn Nyström (kd), tjänstgörande

Åsa Romson (mp)

Gunnar Sandell (s)

Kajsa Stenfelt (v)

Jan Tigerström (m)

Göran Wrene (s)
 

 Tjänstemän
 
 Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, John Godberg, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Eva Leijon, Christer Lundin, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristin Svensson.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 31 augusti 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

1. Nackareservatet och Björkhagens golfklubb av ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

2.  Bergväggen utefter Stadsgården av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

3.  Stockholmsregionens terminalstruktur av ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Deltagande i Nordisk Byggdag

-------------------------------------

Nordisk Byggdag anordnar en  konferens benämnd ”Urbanization, Growth of Cities and Building Investments in Poland” den 24-25 september 2004 i Warszawa.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att godkänna deltagande av ordföranden Roger Mogert (s) och vice ordföranden Sten Nordin (m) i konferensen.

Presentation av nya avdelningschefer vid gatu- och fastighetskontoret

------------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg presenterade nye avdelningschefen för Trafiktjänsten Eva Leijon och nye tf regionchefen för Region Söderort Eva Olsson.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hälsade de båda avdelningscheferna välkomna till nämnden.

Studiebesök i Nackareservatet

-------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg meddelade att ett studiebesök i Nackareservatet planeras för nämnden på förmiddagen den 7 september 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om avtalet rörande Nackareservatet

--------------------------------------------------

Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) vid nämndens sammanträde den 22 juni 2004 om avtalet rörande Nackareservatet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Frågor om Nacka golfbana

--------------------------------

Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret besvarade frågor av ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) vid nämndens sammanträde den 22 juni 2004 om  eventuell förändring av Nacka golfbana.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om det s k huset som inte finns i Gröndal

---------------------------------------------------------

Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) vid nämndens sammanträde den 22 juni 2004 om det s k huset som inte finns i Gröndal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om ersättningshall för Åsöhallen

-----------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) vid dagens sammanträde om arbetet med ersättningshall för Åsöhallen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Information om Slussenseminarium

------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret informerade om seminarium om Slussen den 23 augusti 2004 kl 16.00 vid Kolingsborg, Slussen och hälsade nämnden välkommen till seminariet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 11 augusti 2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 17 augusti 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan, dels låta förtroendevalda som så önskar delta i seminarium den 16 september 2004 i Stockholm om Ungar i rörelse dels ock delta med två förtroendevalda (1+1) i Bygg- och fastighetsbranschens  kongress om den byggda miljön, tillväxt och investeringar i Stockholm den 8-9 september 2004.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

          Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Översyn av gatu- och fastighetskontoret. Remiss

Dnr 2004-020-2030

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av utredningsrapporten ”Organisationsöversyn gatu- och fastighetskontoret” med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet d v s att utan eget ställningstagande överlämna  kontorets tjänsteutlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga A3.

§6 Nytt näringspolitiskt program för Stockholm 2004-2006. Remiss

Dnr 2004-000-1820

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vari begärts omedelbar justering av beslut i ärendet, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av förslaget till nytt näringspolitiskt program med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden ser mycket positivt på att stadens insatser för näringslivet och tillväxten utvecklas och att ett näringspolitiskt program tas fram.

I arbetet med att förverkliga detta är det viktigt att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen klargör vilket ansvar olika nämnder och styrelser har för genomförandet samt vid behov ger resurser för detta. Vi ser, liksom förvaltningen, svårigheter med många olika program, inte minst i förhållande till budgeten. Detta bör övervägas i det fortsatta beredningsarbetet med SPO samt i utvecklingen av ILS.

Nämnden konstaterar att de tecken på ljusning i konjunkturen som kunde skönjas i slutet av 2003 har förstärkts under årets första tre månader. En ökning av antalet nystartade företag, en minskning av antalet företagskonkurser och en fortsatt befolkningstillväxt hör till de positiva inslagen i utvecklingen. Nämnden konstaterar att detta ställer ökade krav på stadens insatser för näringslivet, transporterna och boendet.

En annan fråga som flera förvaltningar redan arbetat med är nämnden angelägen om att återkomma till. Den rör mark och planprojekt för arbetsplatser/områden i staden. Det gäller både nya, utbyggda sådana områden samt att värna de 30- tal arbetsområden som redan finns. Dessa områden ska värnas och utvecklas då de är nödvändiga för fortsatt tillväxt, för att få en fungerande stad. Tillväxten med flera invånare och mer omfattande näringsliv ställer ökade krav. Transporterna till/från arbetsplatserna måste fungera på ett smidigt sätt. Service för småföretag med t ex IT, tele, bokföring är andra viktiga förutsättningar. Det kan ibland vara svårt att förena bostadsbehoven med företagsamhetens behov av mark och lokaler.

Nämnden är angelägen om fortsatt arbete med företagsområden, att alla berörda nämnder och styrelser kraftsamlar kring dessa områden och återkommer med förslag som värnar och förbättrar dessa. Arbetet bör bedrivas i nära samverkan med näringslivet och fackliga organisationer samt Landstinget.

Fortsatt kraftfullt bostadsbyggande är avgörande för Stockholms möjligheter till tillväxt. Tillgången på arbetskraft hänger nära samman med om staden  kan erbjuda bostäder och en god livsmiljö – vilken även lockar besökare. Bostadsbyggandet under förra majoriteten har varit eftersatt varför bostadsbristen är stor, inte minst är det stor brist på hyresrätter till rimliga hyresnivåer.

En god miljö är ett mycket stort värde i staden och bidrar till att öka stadens attraktivitet för invånare, turister och besökare. I ett näringspolitiskt program bör uppmärksammas det stora värdet av ren luft, badbart vatten, rena landområden och stora naturområden i närheten av centrala staden. En god miljö och höga naturvärden gör det lättare att locka företag till Stockholm och för befintliga företag att attrahera och behålla spetskompetens. Stadens offensiva miljöpolitik gör också att företag miljöanpassar sig och därmed får en konkurrensfördel på internationella marknader.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§7 Stockholms stads centrumanläggningar. Motion 2004:19 av Ulla Hamilton (m)

Dnr 2004-630-1406

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar besvara remissen av motionen med kontorets utlåtande.

                     

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Centrumkompaniet är ett välmående kommunalt bolag som ser till att stadens medborgare tillförsäkras tillfredsställande närservice och det innebär inte någon kostnad för staden. Vi ser ingen anledning till att sälja ut Centrumkompaniet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§8 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr 2003-120-2551

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den i bilaga till utlåtandet lämnade redovisningen över uppdrag från nämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Klagomål på korta gröntider för rörelsehindrade vid passage över Sveavägen. Skrivelse från Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 2004-641-2533

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Bättre kommunikation och vattenanläggning i Observatorielunden. Skrivelse från Jan Valeskog (s)

Dnr 2004-680-1089

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 5/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 18 maj 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§13 Avsiktsförklaring med SL avseende kollektivtrafik till stadsutvecklingsområdet Hjorthagen – Värtan

Dnr 2004-511-2540

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubrice-rade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening av den 14 augusti 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bifogade avsiktförklaring med SL avseende kollektivtrafik till stadsutvecklingsområdet Hjorthagen-Värtan.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av  ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Då Hjorthagenområdet ska utvecklas och bebyggas med ett stort antal nya bostäder finns det ett uppenbart behov av en utveckling av kollektivtrafiken i området. Spårvägen från city, via Hjorthagen och vidare mot tekniska högskolan bör påskyndas. I samband med en utbyggnad till Hjorthagen-Värtan bör även spårvägens behov av ny depå kunna lösas.

I samband med det planerade införandet av kollektivtrafik till sjöss på Stockholms vatten (Sjöbussarna) bör möjligheten att angöra detta område starkt övervägas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§14 Anmälan av avgiftshöjning för färd med Katarinahissen

Dnr 2004-940-1758

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anmälan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga E.

§15 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6 och 7/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 14 maj och 10 juni 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§16 Detaljplan för kv Lugnet m m i Hammarby Sjöstad. Remiss och delgenomförandebeslut

Dnr 2004-512-1842

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Lugnet m m i Hammarby Sjöstad, S-Dp 2003-02068-54.

2 Nämnden godkänner investeringsutgifter för delgenomförande på 47 mnkr enligt utlåtandet.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra marksanering samt att vidta erforderliga åtgärder för projektering av systemhandling och förfrågningsunderlag för upphandling av kontorets anläggningsarbeten m m inom detaljplan för kv Lugnet i enlighet med utlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1 och såsom tillägg till detta bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt inledningsvis att bifalla det av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

I det fortsatta planeringsarbetet med Hammarby Sjöstad måste behovet av en idrottsplats beaktas eftersom det hör till en god boendemiljö.

För Hammarby Sjöstadsprojektets bästa vore det också bra med en trafiklösning i form av en tunnel genom Henriksdalsberget.

Beslut avseende tilläggsyrkande

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på bifall respektive avslag till tilläggsyrkandet (F2) att avslå det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda tilläggsyrkandet (F2).

Reservation avseende tilläggsyrkande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda tilläggsyrkandet (F2).

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga F3.

§17 Ropstensrondellen, Östermalm. Genomförandebeslut

Dnr 2003-620-2911

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening av den 15 augusti 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av cirkulationsplats inom Ropstenskopplet omfattande investeringsutgifter om 22,5 mnkr och investeringsinkomster om 1,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden beslutar om omedelbar justering av beslutet.

 Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av cirkulationsplats inom Ropstenskopplet omfattande investeringsutgifter om 22,5 mnkr och investeringsinkomster om 1,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2 Nämnden beslutar om omedelbar justering av beslutet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§18 Flyttning av Cementas Stockholmsdepå i Liljeholmen till Fortums anläggning i Värtan. Skrivelse från Jan Valeskog (s)

Dnr 2004-410-1859

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Cementa av den 14 augusti 2004.  I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att Cementas Stockholmsdepå i Liljeholmen inte skall förläggas till Fortums anläggningar i Energihamnen vid Lilla Värtan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Förberedande arbeten för ledningar och schakt m m i Hjorthagen. Delgenomförandebeslut

Dnr 2002-511-757

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening av den 12 augusti 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 50 mnkr för förberedande arbeten avseende ledningar, schakter m m i Hjorthagen Norra och Västra samt ger kontoret i uppdrag att utföra dessa arbeten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga H.

§20 Fyllnadsval av ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd

Dnr 2003-010-4108

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Kommun-HSO Stockholm av den 15 juni 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner dels avsägning dels ny tillsättning som ersättare i nämndens handikappråd enligt nominering av Kommun-HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Hastighetsdämpande åtgärder på Västerled. Skrivelse från Jan Tigerström (m) och Petter Lindfors (m)

Dnr 2004-360-1640

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,enligt kontorets förslag d v s

       Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Familjebostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-0041

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen till Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

2     Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Fastigheten Bäverkolonin 2 i Rågsved. Dödning av tomträtt och återtagande av mark från SISAB

Dnr 2004-413-2054

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättat avtal mellan Staden och SISAB rörande Bäverkolonin 2 och uppdrager åt kontoret att genomföra dödningen av tomträtten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Markanvisning för bostäder i fastigheten Järinge 2 i Tensta till Bostaden AB, Folkhem AB och JM AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-776

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i fastigheten Järinge 2 i Tensta till Bostaden AB, Folkhem AB och JM AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

2     Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga J.

§25 Stockholms parkprogram

Dnr 2002-680-3667

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna Stockholms parkprogram.

2     Nämnden beslutar att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer programmet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Redovisning av exploatering av stadens idrottsmark. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 2004-410-1854

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av exploatering av stadens idrottsmark.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet, att  uppdra åt kontoret att komplettera redovisningen med motsvarande redovisning när det gäller idrottshallar, att komplettera redovisningen med idrottsförvaltningens uppskattning av kommande behov av nya idrottsytor samt  

att därutöver anföra följande:

Till en god boendemiljö hör ytor för rekreation, parker och idrottsanläggningar, både idrottsplatser för utomhusidrott och idrottshallar/simhallar för inomhusidrott. I staden pågår stora nybyggnationer av bostäder och idrottens behov måste beaktas i planeringen.

Tjänsteutlåtandet innehåller en bra redovisning av exploatering av stadens idrottsmark. Gatu- och fastighetsnämnden önskar redovisning även för i vilken utsträckning idrottshallar varit aktuella för exploatering och hur dessa ersatts.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§27 Tillägg till program för kompensationsåtgärder för ianspråktagen grönmark i Råcksta och Norra Ängby m m. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-512-1825

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet föreslagna tillägg till program för kompensationsåtgärder (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Anmälan av yttrande över miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler. Remiss av delbetänkande av miljöbalkskommittén

Dnr 2004-007-2099

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Bostadsbyggnation i Västberga. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 2004-511-2312

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2004-781-1915

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 augusti 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2     Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
       m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3     Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i  ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§32 Särskilda boendeformer för psykiskt funktionshindrade. Anhållan från Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2003-763-2115

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på Östermalms stadsdelsnämnds anhållan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Inrättande av mobilitetskontor på gatu- och fastighetskontoret. Skrivelse från Jan Valeskog (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr 2003-300-4174

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är glädjande att ett mobilitetskontor nu inrättas. Rapportering från mobilitetskontoret bör ske inte bara till kollektivtrafikutskottet utan även till trafikutskottet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga L2.

§34 Redovisning av uppläggning av mobilitetsveckan och "I stan utan min bil"

Dnr 2003-300-3698

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är av största vikt att arrangemanget den 22 september genomförs på ett sådant  sätt att inga svåra störningar inträffar under rusningstrafiken. Stockholm har ett känsligt trafiksystem och likaväl som det är viktigt att arrangemang och evenemang av detta slag kan genomföras, så är det viktigt att trafikapparaten kan fungera någorlunda normalt, även under dygnets hårdast belastade timmar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga M2.

§35 Utveckling av regionalt motorsportcentrum. Remiss

Dnr 2004-400-1525

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Motorsporten i länet har i många år arbetat med att hitta mark för en permanent bana för sin verksamhet. Vi anser att det här är en mycket viktig fråga som inte kan lösas utan ett samarbete över kommungränserna.  Som anges i tjänste-utlåtandet är det mycket svårt att finna mark inom Stockholms stads gränser.  Däremot äger staden mark i andra kommuner där det kanske kan vara möjligt att få till stånd en anläggning för motorsport.  I de fall den aktuella kommunen är positiv till en sådan anläggning är vi positiva till att Stockholms stad upplåter marken, såvida marken är lämplig för den typen av verksamhet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§36 Beskrivning av riksintresset Stockholms hamn. Remiss

Dnr 2004-000-1679

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening av den 12 augusti 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§37 Entreprenör för drift och underhåll av parkeringsautomater

Dnr 2004-006-1564

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 juli 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§38 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 5 och 6/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 27 maj och 17 juni 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§39 Markanvisningar för bostäder längs Västerled i Abrahamsberg och Ålsten till Viktor Hanson Fastigheter vid kv Ordlistan och Ordboken samt till Järntorget vid kv Tennisnätet, Handbollen och Krocketplan.

Dnr 2004-411-2080

Bordlagt 15 juni 2004 nr 38 och 22 juni 2004 nr 7

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ebba Sörensson av den 13 juli 2004, Hans Nettelbladt av den 17 juli 2004, Gunnar Markland av den 23 juli 2004, Sven Burholt av den 29 juli 2004,  Västerleds trädgårdsstadsförening av den 30 juli 2004, Jörgen Wedin av den 1 augusti 2004, Hans Nettelbladt av den 1 augusti 2004, Lisbeth Ekström av den 18 juli 2004 och 5 augusti 2004, Bo Ekström, inkommen den 6 augusti 2004, Magnus Furmarker av den 9 juli 2004, protestlista från ca 80 personer den 19 juli 2004, Melker och Ingrid Walestrand av den 6 augusti 2004, Gunborg och Kurt Larsson av den 6 augusti 2004, Franz Holm av den 9 augusti 2004, Ingalill Carpman av den 8 augusti 2004, Christina Trolle av den 9 augusti 2004, Juristcenter advokatfirman Tino Goetze och Tino Goetze av den 2 augusti 2004, Bo Ekermann av den 11 augusti 2004, Peter och Anna Bergkrantz av den 10 augusti 2004, Kari Fredheim och Peter Wahlström av den 9 augusti 2004,

Stellan Friberg av den 10 augusti 2004, Marc Hedman med familj av den 9 augusti 2004, Lars Ericson och Viveca Ernefors av den 8 augusti 2004, Håkan Sterner av den 2 augusti 2004, Karin Johansson och Marie Johansson-Häggberg av den 9 augusti 2004, Charlotta Land Lilja och Bo Lilja av den 10 augusti 2004, Lars-Jonas T Ångström av den 9 augusti 2004, Anders och Ingela Gabrielsson den av 6 augusti 2004, Jonas Bengtsson av den 10 augusti 2004, Stina Nordström Popova och Valéry Popow av den 10 augusti 2004, Susanne och Ulf Vucetic av den 12 augusti 2004, Anders Engblom av den 10 augusti 2004 och skrivelse inkommen den 13 augusti 2004, Christina och Torbjörn Nilsson av den 11 augusti 2004, Pia Müller och Isak Fors inkommen den 13 augusti 2004, Mariana Adamson och Ivar Olsen av den 12 augusti 2004, Håkan och Barbro Nordgren inkommen den 13 augusti 2004, Bo Molander och Bitte Franzén Molander av den 12 augusti 2004, Karin och Lars Matsson Leontein av den 15 augusti 2004, Johnny Nyberg med familj av den 12 augusti 2004, Mikael Kövamees av den 13 augusti 2004, Olovslunds trädgårds-stadsförening inkommen den 17 augusti 2004, Ann Winell av den 16 augusti 2004, Thomas Hult av den 12 augusti 2004,  Lars Bengtson av den 10 augusti 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslagen till markanvisning och markanvisningsavtal med Viktor Hanson Fastigheter resp Järntorget avseende områden längs Västerled.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§40 Strategi för Stockholms vattenarbete år 2004 – 2015. Remiss från miljöförvaltningen

Dnr 2004-007-1796

Bordlagt 15 juni 2004 nr 48 och 22 juni 2004 nr 12

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och anföra kontorets synpunkter som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak överlämna och åberopa kontorets utlåtande, att förorda att delmål 1.6 ska stå kvar som föreslås i programmet då sanering bör ske även av förorenade områden som inte planeras för bebyggelse, att anläggande av promenadstråk i enlighet med delmål 2.2 ska ske med utgångspunkt i ekologiska och rekreationsmässiga värden och inte efter var exploatering sker, att delmål 2.6 och 2.7 inte bör ändras utan kvarstå enligt programmets förslag samt att därutöver anföra följande:

Stockholms vattenmiljöer är ett mycket stort värde i staden och bidrar till att öka stadens attraktivitet för stockholmare, turister och besökare. En av stadens viktigaste uppgifter är därför att skydda och utveckla vattenmiljöerna genom att minska utsläpp och föroreningar, återskapa naturstränder och värdefulla biotoper och att öka den biologiska mångfalden i och kring våra vattenområden. Det   föreslagna vattenprogrammet för Stockholm är ett mycket viktigt redskap i detta arbete. Gatu- och fastighetskontoret ska därför på alla sätt medverka i att de mål som sätts upp i programmet uppnås. Delmålen 1.6, 2.2, 2.6 och 2.7 ska inte ändras utan kvarstå enligt förslaget.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§41 Redovisning av gatu- och fastighetskontorets arbete i enlighet med FN:s barnkonvention

Dnr 2004-000-1926

Bordlagt 15 juni 2004 nr 49 och 22 juni 2004 nr 13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av pågående arbete med FN:s barnkonvention.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets redovisning av pågående arbete med FN:s barnkonvention, att ge kontoret i uppdrag att i samtliga kommande tjänsteutlåtanden redovisa om ärendet berör barn, att till tjänsteutlåtanden som berör barn ska en barnkonsekvensutredning bifogas samt att därutöver anföra följande:

I enlighet med Förenta Nationernas barnkonvention måste i alla ärenden som berör barn, barnen få komma till tals och kunna påverka processen. Kontoret måste därför i samtliga ärenden redovisa om ärendet berör barn. Om man finner att barn berörs ska en barnkonsekvensbeskrivning bifogas till tjänsteutlåtandet för att effekten på barnens miljö ska kunna tas med i beslutsprocessen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§42 Hamnvikshemmet. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt lägesrapport. Återremiss

Dnr 2001-785-598

Bordlagt 15 juni 2004 nr 55 och 22 juni 2004 nr 15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden anser skrivelsen besvarad med redovisningen.

2     Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med att finna ersättningslokaler till Hamnvikshemmet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§43 Åtgärder som kan stimulera användandet av miljöbilar enligt definitionen

Dnr 2004-007-1817

Bordlagt 18 maj 2004 nr 45 och senast 22 juni 2004 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 maj 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att den överlämnar utlåtandet till Regeringen med en begäran om en lagändring som möjliggör för kommunen att ge ”miljöbilar” subventionerad eller gratis parkering.

2 Nämnden beslutar att punkt 3 i definitionen ändras till - Bilar godkända i lägst miljöklass 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.