Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2005-01-25

Sammanträde 2005-01-25

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 01/2005 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
25 januari 2005, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden
F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

1 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i gatu- och fastighetsnämnden

3 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

4 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i trafikutskottet (Sammansättningen föregående år utsänd)

6 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kollektivtrafikutskottet (Sammansättningenföregåendeårutsänd)

7 Val av ledamöter i gemensamt handikappråd

8 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

9 Tillsynsutredningens slutbetänkande: Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn. Remiss (S)

10 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 12/2004 (utdelas) (A)

11 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (A)

12 Anmälan av handikapprådets protokoll 12 och 13/2004 (RI)

13 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 11/2004 (RI)

14 Markanvisning för bostäder till JM i kv Lustgården 6, Kungsholmen (RI)

15 Utbyggnad av cirkulationsplats Hammarbyvägen, Mårtendalsgatan samt del av Textilgatan inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Genomförandebeslut. (RI) *

16 Förvärv av fastigheten Mejeristen 1 för genomförande av evakuering av Södermalms Trävaru AB från Henriks-dalshamnen. Reviderat delgenomförandebeslut (RI)

17 Cykelgenomfart mellan Sergelstorgsrondellen och Beridarebansgatan. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp). Återremiss (RI)

18 Förbättrade metoder för snötippning. Skrivelse från Åsa Romson (mp) (RI)

19 Restaurangernas dag. Begäran om avstängning av Strömgatan (RI)

20 Markanvisningar för bostäder i och invid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan i norra Farsta och Hökarängen till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (RY)

21 Ändrad detaljplan för fastigheten Pasadvinden 1 m m i Björkhagen. Remiss av planförslag (RY)

22 Samarbete inom Edsvikens avrinningsområde mellan kommunerna Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Solna, Stockholm och Sundbyberg. Remiss (RY) *

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Familjen 1 till Bostaden, inom fastigheten Ätten 3 till Järntorget Bostad AB och inom Ätten 1 till AB Svenska Bostäder, samtliga i Östbergahöjden i stadsdelen Östberga (RY)

24 Ändrad gränsdragning mellan Enskede-Årsta och Skarpnäcks stadsdelsområden. Remiss från kommunstyrelsen (RY)

25 Hastighetsdämpande åtgärder på Årdalavägen i Örby. Inriktningsbeslut. Återremiss (RY)

26 Markanvisning till Veidekke Bostad & Fastighet AB för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Bäckaskiftet 1 i stadsdelen Stureby (RY)

28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kvarteret Friheten i Bagarmossen till Skanska Sverige AB. Inriktningsbeslut (RY)

29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1, vid Kvickentorp, till SMÅA. Inriktningsbeslut (RY)

30 Ändrad detaljplan för del av kv Hjässan m m, Bällstavägen 154, i stadsdelarna Eneby och Bällsta. Samråd om förslag till detaljplan (RY)

31 Detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid kv Sömmen i stadsdelarna Åkeshov och Riksby. Samråd om förslag till detaljplan (RY)

32 Programsamråd för Framtida Kärrtorp som omfattar stadsdelen Kärrtorp, del av Enskededalen, del av Gamla Enskede samt del av Bagarmossen (RY) *

33 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Beckbrännaren Mindre 28 på Södermalm. Yttrande till hyresnämnden (SV) *

34 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Silverfasanen 3 i Kristineberg (SV) *

35 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV) *

36 Ändring av instruktionen för gatu- och fastighetskontorets expertråd för fastighetsfrågor (SV)

37 Barnen på Hornsgatan. Redovisning av undersökning (St)

38 Parkeringsoffensiv för Stockholm. Motion 2004:70 från Sten Nordin (m) och Tord Bergstedt (m) (Pa)

39 Anmälan av trafikutskottets protokoll 10/2004 (Pa)

40 Överklagande av dispensansökan gällande samlastade varuleveranser i Gamla Stan samt skrivelse från den lokala Agenda 21-gruppen rörande O-centralen (Pa)

41 Uppförande av Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad. Reviderat genomförandebeslut (RI)

42 Skönhetsrådets avskaffande. Motion nr 2004:32 av Kristina Alvendal (m). Bordlagt 16 december 2004 nr 7 (S)

43 Saluhall på Skeppsbron i Gamla Stan. Bordlagt 16 december 2004 nr 13 (RI)

44 Symboliskt stråk till Judiska församlingen. Skrivelse från Stockholms konstråd. Återremiss. Bordlagt 16 december 2004 nr 14 (RI)

45 Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner. Motion nr 2004:54 av Regina Öholm (m). Bordlagt 16 december 2004 nr 23 (RY)

46 Ny bostadsbebyggelse vid Tussmötevägen inom stadsdelen Östberga. Remiss av programförslag. Bordlagt 16 december 2004 nr 29 (RY)

47 Får vi några stjärnor? Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd). Bordlagt 16 december 2004 nr 52 (St)

48 Fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar. Motion 2004:53 av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp). Bordlagt16december2004nr55(Pa)

49 Översyn av allmänna lokala trafikföreskrifter. Bordlagt 16 december 2004 nr 56 (Pa)

50 Lägesredovisning av projekt ”Gata för gata”. Bordlagt 16 december 2004 nr 59 (Pa)

51 Markanvisning till Svenska Bostäder avseende del av kv Pireus i Södra Värtahamnen. Bordlagt 23 november 2004 nr 10 och 16 december 2004 nr 62 (RI)

52 Vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård. Skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Bordlagt 23 november 2004 nr 18 och 16 december 2004 nr 65 (RY)

53 Fastigheten Konvulvolus 1:s, ”Macken”, framtid. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd). Återremiss. Bordlagt 16 december 2004 nr 76 (RY)

54 Inrättande av Sickla-Skarpnäcks naturreservat och Nacka Gårds naturreservat. Remiss. Bordlagt 16 december 2004 nr 39 (RY)

Mötesinformation

Justerat: 2005-02-07

Roger Mogert                                            Sten Nordin

Närvarande:

Ledamöter

Roger Mogert (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Mats Rosén (kd)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
Anna Wersäll (m)

Ersättare

Marianne Ahlgren (fp)
Claes Fleming (fp), tjänstgörande
Petter Lindfors (m)
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Björn Nyström (kd)
Åsa Romson (mp)
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m)
Göran Wrene (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Mikael Forkner, Göran Gahm, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Eva Leijon, Christer Lundin, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreterarna Kristin Svensson och Petra Nieto.

§1 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i gatu- och fastighetsnämnden år 2005

Till protokollet antecknades att kommunfullmäktige den 6 december 2004, § 16,och den 14 december 2004, § 15, förrättat val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i bl a gatu- och fastighetsnämnden år 2005. Valen redovisas i bilaga A1 och A2 till detta protokoll.

§2 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 8 februari 2005 i Stadshuset.

§3 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Gör Kungsträdgården tilltalande för alla åldrar av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 2. Cirkulationskörning Gullmarsplan av ersättaren Björn Nyström (kd) och ledamoten Mats Rosén (kd).

 3. Sport utility vehicles s k stadsjeepar av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

 4. Genomför personalenkät på gatu- och fastighetskontoret av vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd).

 5. När man råkar illa ut på stadens gator av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 6. Beakta miljöarbete vid upphandling av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp).

 7. Båtinvest Marina på Lilla Essingen av ordföranden Roger Mogert (s)

 8. Instifta ett pris för god tillgänglighet av ordföranden Roger Mogert (s).

 9. Förbindelseväg mellan Transportvägen och Partihandlarvägen av ersättaren Göran Wrene (s).

 10. Tomtbyte för återvinningscentral i Västerort av ledamoten Karin Hanqvist (s).

 11. Reglerna för miljözoner av ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om läget för E 18:s utbyggnad

--------------------------------------------

Tekniske direktören Christer Lundin vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga vid nämndens förra sammanträde av vice ordföranden Sten Nordin (m) om läget för E 18:s utbyggnad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om utbyggnaden av infartsparkeringar

-----------------------------------------------------

Ersättaren Åsa Romson (mp) frågade om utbyggnaden av infartsparkeringar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om tillgången till återvinningsplatser för sand

--------------------------------------------------------------

Ledamoten Per Bolund (mp) frågade om tillgången till återvinningsplatser för sand.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 18 januari 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 25 januari 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan och att inte delta i IFHP:s vårkonferens 2005 i Oregon, USA.

§5 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i trafikutskottet år 2005

Dnr 2005-010-493

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att till ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande m m i nämndens trafikutskott år 2005 omvälja följande:

Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande

Berthold Gustavsson (m), vice ordförande

Ulf Fridebäck (fp)

Kajsa Stenfelt (v)

Göran Wrene (s)

Ersättare

Martina Lind (fp)

Jimmy Lindgren (s)

Johanna Nilsson (s)

Björn Nyström (kd)

Åsa Romson (mp)

Ordningen för ersättarnas inträde till tjänstgöring

Vid förfall för ledamöterna inträder ersättarna i motsvarande ordning som gäller för ersättarna i nämnden.

§6 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i kollektivtrafikutskottet år 2005

Dnr 2003-010-494

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att till ledamöter samt ordförande och vice ordförande i nämndens kollektivtrafikutskott år 2005 omvälja följande:

Ledamöter

Margarita Pulido (s), ordförande

Helena Bonnier (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Claes Fleming (fp)

Mats Rosén (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

§7 Val av ledamöter i gemensamt handikappråd

Dnr 2004-010-4113

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de av Kommun-HSO, Stockholm nominerade ledamöterna.

 2. Nämnden godkänner att fördelning av kostnaderna sker utifrån andel i verksamheten i rådet och uppdrar åt kontoret att träffa överenskommelse om detta med berörda parter.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2005-010-131

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera kompletteras med ansökningar till kompetensfonden, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Tillsynsutredningens slutbetänkande: Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn. Remiss

Dnr 2004-000-4002

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Tillsynsutredningens slutbetänkande med kontorets utlåtande.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga B.

§10 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 12/2004

Dnr 2004-112-523

En av gatu- och fastighetskontoret den 20 januari 2005 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för december 2004 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§11 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr 2003-120-2551

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den i bilaga till utlåtandet lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag från nämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Anmälan av handikapprådets protokoll 12 och 13/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 11 november och 2 december 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§13 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 11/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 26 november 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§14 Markanvisning för bostäder i fastigheten Lustgården 6, Kungsholmen till JM. Ändring

Dnr 2004-411-4067

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Lustgården 6 till JM.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ändring av detaljplan enligt utlåtandet.

 4. Nämnden godkänner att uppdraget angående bilpool avskrivs.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att det är positivt att kontoret även fortsättningsvis kommer att arbeta för att inrätta bilpool i projektet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§15 Utbyggnad av cirkulationsplats Hammarbyvägen, Mårtensdalsgatan samt del av Textilgatan inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Genomförandebeslut

Dnr 2004-360-4114

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter på 45 mnkr och investeringsinkomster om 1 mnkr enligt utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av del av detaljplan för Fryshuset i enlighet med utlåtandet.

 3. Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter överläggnnig att bifalla kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att inhämta trafikkommitténs synpunkter i ärendet och i förekommande fall modifiera beslutet samt att återkomma till nämnden med en redovisning i ärendet.

§16 Förvärv av fastigheten Mejeristen 1 för genomförande av evakuering av Södermalms Trävaru AB från Henriksdalshamnen. Reviderat delgenomförandebeslut

Dnr 2003-410-2492

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utökad investeringsram med 19 mnkr till totalt 224 mnkr avseende evakueringskostnader för Henriksdalshamnen. Ökningen avser evakuering, rivning m.m. i kv. Mejeristen 1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Cykelgenomfart mellan Sergelstorgsrondellen och Beridarebansgatan. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp). Återremiss

Dnr 2004-320-1872

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till markering och skyltning av cykelbana mellan Sergelstorgsrondellen och Beridarbansgatan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till cykelbana enligt den alternativa lösningen samt att därutöver anföra följande:

Nämndens uppfattning är att man bör börja med att införa kontorets alternativa förslag till cykelbana som innebär att cykelstråket inte markeras utan endast skyltas upp med en uppmaning till cyklisterna att de cyklar på fotgängarnas villkor samt att asfaltskudde läggs ut vid infarten mot Sergels Torg. Då detta är en enkel och billig lösning verkar det lämpligt att börja på detta sätt. Skulle det vid uppföljning visa sig att man har fått sämre trafiksäkerhet bör cykelgenomfarten genomföras enligt grundförslaget.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga D2.

§18 Förbättrade metoder för snötippning. Skrivelse från Åsa Romson (mp)

Dnr 2004-970-4054

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga E.

§19 Restaurangernas dag. Begäran om avstängning av Strömgatan

Dnr 2004-360-3911

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Markus Saari inkommen den 18 januari 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker begäran om totalavstängning av Strömgatan men tillstyrker en partiell avstängning i enlighet med kontorets förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd), att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Arrangemanget Smaka på Stockholm är uppskattat och har därför hela tiden vuxit och tagit allt större del av Kungsträdgården. Det vore önskvärt att hitta en lösning där evenemanget får sin begärda avstängning av Strömgatan utan att trafiksituationen i området blir oacceptabel. Kontoret bör därför titta på om det finns åtgärder att vidta för att en avstängning skulle kunna fungera på ett smidigare sätt, exempelvis om Kungsträdgårdsgatan och Strömbron öppnades för dubbelriktad trafik under samma period. Det är också viktigt att Restaurangernas dag AB bereds tillfälle att yttra sig och vara delaktig i processen.

Nämnden önskar även en grundligare utredning av vad en avstängning skulle innebära för SL i form av kostnad och övrig påverkan.

§20 Markanvisningar för bostäder på och invid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan i norra Farsta och Hökarängen. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-625

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder på och invid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan i norra Farsta och Hökarängen till AB Svenska Bostäder på två år.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) och yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter ajournering och propositioner på framställda yrkanden, enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå förslaget till markanvisning samt att därutöver anföra följande:

Exploateringen skulle skära av en viktig grönförbindelse. Förslaget bör därför ses över och bebyggelsen anpassas så att de viktiga grönsambanden inte förstörs. För att åstadkomma en blandad bebyggelse bör ev. markanvisningar i området ske till bostadsrätter.

Reservation

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Jimmy Lindgren (s) enligt kontorets förslag.

§21 Ändrad detaljplan för fastigheten Pasadvinden 1 m m i Björkhagen. Remiss av planförslag

Dnr 2004-512-3508

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändrad detaljplan för fastigheten Passadvinden 1 m.m. i Björkhagen, S-Dp 2004-03716-54.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

I nära anslutning till den föreslagna bebyggelsen ligger ett gammalt skyttevärn med en mycket fin stenmur. Placering av parkeringsplatserna ska vara sådan att muren inte behöver tas bort eller skadas.

Det är också nämndens mening att kompensationsåtgärderna i form av att återställa och stärka våtmarken måste konkretiseras i det fortsatta arbetet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§22 Samarbete inom Edsvikens avrinningsområde mellan kommunerna Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Solna, Stockholm och Sundbyberg. Remiss

Dnr 2004-007-3753

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och anför kontorets synpunkter som svar på remissen.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till remisstiden (2005-01-28).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Familjen 1 till Bostaden, inom fastigheten Ätten 3 till Järntorget Bostad AB och inom Ätten 1 till AB Svenska Bostäder, samtliga i Östbergahöjden i stadsdelen Östberga

Dnr 2004-411-4005

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Familjen 1 till Bostaden, inom fastigheten Ätten 3 till Järntorget Bostad AB och inom Ätten 1 till AB Svenska Bostäder, i stadsdelen Östberga.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med berörda byggherrar.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut utom beträffande markanvisning inom fastigheten Ätten 3 till Järntorget Bostad AB samt att bordlägga ärendet beträffande markanvisning inom fastigheten Ätten 3 till Järntorget Bostad AB

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§24 Ändrad gränsdragning mellan Enskede-Årsta och Skarpnäcks stadsdelsområden. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2004-000-3593

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen om ändrad gränsdragning mellan Enskede-Årsta och Skarpnäcks stadsdelsområden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Hastighetsdämpande åtgärder på Årdalavägen i Örby. Återremiss

Dnr 2004-360-817

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på nämndens uppdrag 2004-05-18.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd), att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Trafiksituationen i området bör följas upp för att se om det längre fram kommer att krävas ytterliggare trafiksäkerhetsåtgärder.

§26 Markanvisning till Veidekke Bostad & Fastighet AB för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Bäckaskiftet 1 i stadsdelen Stureby. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-1776

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Bäckaskiftet 1 till Veidekke Bostad & Fastighet AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att i det framtida arbetet undersöka om antalet parkeringsplatser kan minskas samt att därutöver anföra följande:

Projektet innehåller ett antal parkeringsplatser som ska säkerställa att skolan har tillräckliga parkeringsmöjligheter. I det kommande arbetet ska det emellertid undersökas om dessa är nödvändiga i syfte att minska parkeringsytan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§27 Ansökan om bidrag ur Miljömiljarden – del 2

Dnr 2004-140-562

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner ärendet.

 2. Nämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen som ansökan om bidrag ur Miljömiljarden för sökomgång 2 av 2.

 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering av beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner ärendet.

 2. Nämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen som ansökan om bidrag ur Miljömiljarden för sökomgång 2 av 2.

 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering av beslutet.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kvarteret Friheten i Bagarmossen till Skanska Sverige AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-4059

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 till Skanska Sverige AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt att bordlägga ärendet.

§29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1, vid Kvickentorp, till SMÅA. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-3512

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 vid Kvickentorp till SMÅA. Inriktningsbeslut.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och överenskommelse om exploatering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Norr om det aktuella området ligger en våtmark som är en del av spridningsvägen mellan Drevviken och Fagersjöskogen, en viktig koppling mellan två gröna kilar. Nämnden anser att det ska utredas hur våtmarken kan få en vattenspegel för att öka mångfalden i växtligheten och djurlivet, eftersom den idag är relativt igenväxt. Vattnet och stränderna ska kunna uppskattas av exempelvis grodor, sländor och fåglar. Enligt BUS, Biologisk Utveckling av Stockholm, saknas det småvatten för groddjur och annan till småvatten knuten fauna och flora. Närheten till våtmarken på andra sidan Nynäsvägen är till stor nytta för fauna och flora med undantag av vissa djur, t ex grodor, som inte kan passera Nynäsvägen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§30 Ändrad detaljplan för del av kv Hjässan m m, Bällstavägen 154, i stadsdelarna Eneby och Bällsta. Samråd om förslag till detaljplan, inriktnings- och genom-förandebeslut

Dnr 2004-512-3818

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av kv Hjässan m m i stadsdelarna Eneby och Bällsta, S-Dp 2003-07760-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra planen och teckna erforderliga avtal med byggherren inklusive försäljning av marken.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid kv Sömmen i stadsdelarna Åkeshov och Riksby. Samråd om förslag till detaljplan och inriktningsbeslut

Dnr 2004-512-03847

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid kv Sömmen i stadsdelarna Åkeshov och Riksby, S-Dp 2004- 06783-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra planen och teckna erforderliga avtal med byggherren.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§32 Programsamråd för Framtida Kärrtorp som omfattar stadsdelen Kärrtorp, del av Enskededalen, del av Gamla Enskede samt del av Bagarmossen

Dnr 2004-512-3751

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för Framtida Kärrtorp, Dp 2003-13711-53.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Programmet för utbyggnad av bostäder i Kärrtorp är omfattande och ambitiöst. När ett sådant helhetsgrepp tas om en hel stadsdel uppkommer oundvikligen en del förslag som upplevs kontroversiella. Gatu- och fastighetsnämnden ställer sig tveksam till delar av bebyggelsen inom delområdena 2 och 4 på grund av ingrepp i grönområden och rekreationsytor.

I delområde 2 bör byggnation i Viloparken och på Kärrtorps bollplan undvikas eftersom den utgör en viktig möjlighet för spontanidrott i området.

I delområde 4 görs intrång i Dalenparken som är en väsentlig rekreationsyta för de boende i Gamla Enskede. I den mån byggnation görs i detta delområde måste intrång i Dalenparken undvikas. En möjlighet vore att undersöka möjligheten att istället bebygga parkeringsplatsen till Dalens sjukhus.

Vid förtätning av ytterstadsområden är det av mycket stor vikt att områdets karaktär och dess kärnvärden inte förstörs. I Kärrtorps fall måste den lokala grönstrukturen värnas eftersom denna höjer livsmiljön i området på ett markant sätt. Dessutom måste det blivande Nackareservatet och dess entré värnas så att bebyggelsen i delområde 6 inte inkräktar på de stora naturvärdena.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§33 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Beckbrännaren Mindre 28 på Södermalm. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 2004-781-1998

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker Borgmästargatan 4 Ek. för. ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Beckbrännaren Mindre 28

 2. Nämnden justerar omedelbart beslutet med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 28 januari 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Silverfasanen 3 i Kristineberg

Dnr 2004-781-317

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att staden inte ska fullfölja överklagandet av hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheten Silverfasanen 3.
  Nämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

 2. Nämnden justerar omedelbart beslutet med hänsyn till att staden har anstånd till den 5 februari 2005 med att ange grunderna för överklagandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2004-781-3726

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Ändring av instruktionen för gatu- och fastighetskontorets expertråd för fastighetsfrågor

Dnr 2005-010-18

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 januari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ändrar namn på gatu- och fastighetskontorets expertråd för fastighetsfrågor till markkontorets expertråd för fastighetsfrågor fr o m 1 maj 2005.

 2. Nämnden ändrar representationen i expertrådet för fastighetsfrågor så att en av gatu- och fastighetskontorets två ledamotsplatser i rådet utses av fastighets- och saluhallskontoret med omedelbar verkan.

 3. Nämnden ändrar instruktionen för gatu- och fastighetskontorets expertråd för fastighetsfrågor enligt ovan och på sätt föreslås i tjänsteutlåtandets bilaga 2 till utlåtandet.

 4. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Barnen på Hornsgatan. Redovisning av undersökning

Dnr 2003-320-1297

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga M.

§38 Parkeringsoffensiv för Stockholm. Motion 2004:70 från Sten Nordin (m) och Tord Bergstedt (m)

Dnr 2004-340-3795

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Nämnden godkänner kontorets utlåtande samt överlämnar och åberopar det som svar på remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Nämnden godkänner kontorets utlåtande samt överlämnar och åberopar det som svar på remissen av motionen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§39 Anmälan av trafikutskottets protokoll 10/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 18 november 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§40 Överklagande av dispensansökan gällande samlastade varuleveranser i Gamla Stan samt skrivelse från den lokala Agenda 21-gruppen rörande O-centralen

Dnr 2004-381-3140

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Föräldrarnas Trafikgrupp, Storkyrkoskolan och Nicolaigården, den lokala Agenda 21 gruppen i Gamla Stan och Stora Nygatans företagareförening av den 12 november 2004, Birgitta Sandström Lagercrantz inkommen den 1 december 2004 samt protokollsutdrag från Maria-Gamla Stans stadsdelsnämnd den 9 december 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redogörelsen samt meddelar Home 2 You AB (O-centralen) dispens enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga O.

§41 Uppförande av Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 2003-511-573

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utökad ram för investeringsutgifter med 17 mnkr till totalt 124 mnkr för uppförande av Sjöstadshallen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga P.

§42 Avskaffande av skönhetsrådet. Motion nr 2004:32 av Kristina Alvendal (m)

Dnr 2004-000-3394

Bordlagt 16 december 2004 nr 7

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från kommunstyrelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§43 Saluhall på Skeppsbron i Gamla Stan

Dnr 2004-411-2684

Bordlagt 16 december 2004 nr 13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden medger att saluhallsstyrelsen påbörjar en utredning angående lokalisering av ny saluhall på Skeppsbron.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan samt uppdrar åt kontoret att fullfölja projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§44 Symboliskt stråk till Judiska församlingen. Skrivelse från Stockholms konstråd. Återremiss

Dnr 2002-644-1211

Bordlagt 16 december 2004 nr 14

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§45 Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner. Motion nr 2004:54 av Regina Öholm (m)

Dnr 2004-512-3530

Bordlagt 16 december 2004 nr 23

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§46 Ny bostadsbebyggelse vid Tussmötevägen inom stadsdelen Östberga. Remiss av programförslag

Dnr 2004-512-3295

Bordlagt 16 december 2004 nr 29

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programförslaget till ny bostadsbebyggelse vid Tussmötevägen inom stadsdelen Östberga, dnr 2004-05806-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd), att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att i det fortsatta arbetet värna det gröna stråket ner mot Årstafältet så att ett sammanhängande grönområde bibehålls. Med tanke på de barn som måste korsa Tussmötevägen för att komma till Östbergaskolan bör trafiksäkerheten ses över i området.

Det är gatu- och fastighetsnämndens uppfattning att olika alternativ för parkeringen ska ingå i det fortsatta utredningsarbetet, exempelvis parkering på gatumark eller garage.

§47 Får vi några stjärnor? Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-300-3337

Bordlagt 16 december 2004 nr 52

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och överlämnar den som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och överlämnar den som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§48 Fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar. Motion 2004:53 av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp)

Dnr 2004-340-3326

Bordlagt 16 december 2004 nr 55

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen av motion (2004:53) av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) om fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet samt uppdra åt kontoret att i samarbete med Stockholm Parkering se över möjligheten att genomföra de projekt som idag är vilande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Att intensifiera arbetet med att skapa fler parkeringsgarage i Stockholm har länge varit en prioriterad fråga för gatu- och fastighetsnämnden. Dels för att det är brist på p-platser och dels för att frigöra markyta för människor att vistas på.

Nämnden anser emellertid att förslaget till parkeringsgarage under Skeppsbron/Slottsbacken är ytterst komplicerat och problematiskt med tanke på de kulturhistoriska värdena som finns i Gamla Stan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga S3.

§49 Översyn av allmänna lokala trafikföreskrifter

Dnr 2004-310-3777

Bordlagt 16 december 2004 nr 56

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att utfärda allmänna lokala trafikföreskrifter i enlighet med förslaget och i övrigt godkänna den lämnade redovisningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets utlåtande samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser inte att den förändring av villkoren för yrkestrafikens möjligheter till matraster som föreslås skall genomföras. Om man önskar en ny ordning för dessa villkor måste dessa fastställas i samförstånd med yrkestrafiken och dess intresseorganisationer. Kontoret får därför i uppdrag att diskutera frågan med berörda bransch- och fackföreningar för att sedan återkomma till nämnden med resultatet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§50 Lägesredovisning av projekt ”Gata för gata”

Dnr 2001-340-910

Bordlagt 16 december 2004 nr 59

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 oktober 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och beslutar ändra riktlinjerna för anläggande av lastzoner, på- och avstigningszoner enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§51 Markanvisning för bostadsändamål inom kv Pireus i Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder

Dnr 2004-411-3550

Bordlagt 23 november 2004 nr 10 och 16 december 2004 nr 62

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom kvarteret Pireus till Svenska Bostäder.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Att utveckla Hjorthagen och Värtahamnen är en mycket angelägen långsiktig satsning för att Stockholm ska kunna fortsätta växa. Området är dessutom ett av de få centrala delar av Stockholm som är exploaterade för industriändamål, men ännu ej omvandlade eller under förändring till bostads- eller moderna arbetsområden.

I detta område anser nämnden att det bör studeras om bostadsandelen kan ökas för att få till fler bostäder och bättre ekonomi i projektet. Vi anser också att det är viktigt att de boendes närhet till grönska stärks, exempelvis genom att fler träd planteras inom det nybyggda området.

Nämnden anser att det är av stor vikt att Stockholms hamnverksamhet värnas så att andra verksamheter inte inskränker på funktioner i hamnen, exempelvis genom att bullerstörningar i närbelägna, nybyggda bostäder förhindrar nödvändig hamnverksamhet. Samtidigt vill nämnden framhålla att hamnverksamheten inte får uppfattas som statisk. En dynamisk utveckling av hamnverksamheten, sett i ett regionalt perspektiv, är en förutsättning för en region i utveckling. Om ett gott samarbete kan etableras mellan olika berörda parter borde det därför inte innebära någon konflikt.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Mats Rosén (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§52 Vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård. Skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr 2004-520-3187

Bordlagt 23 november 2004 nr 18 och 16 december 2004 nr 65

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även ett stort antal skrivelser vilka var och en registrerats samt utsänts/utdelats till nämndens förtroendevalda (se bilaga V). I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att en utredning skall genomföras om ny vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård samt att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skall underrättas om beslutet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§53 Fastigheten Konvulvolus 1:s, ”Macken”, framtid. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd). Återremiss

Dnr 2003-770-4175

Bordlagt 16 december 2004 nr 76

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på rubricerad skrivelse.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på rubricerad skrivelse.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§54 Inrättande av Sickla-Skarpnäcks naturreservat och Nacka Gårds naturreservat. Remissversion 2004-05

Dnr 2004-682-2493

Bordlagt 16 december 2004 nr 39

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även ett flertal skrivelser vilka kommenterats i kompletterande promemoria av den 28 december 2004 samt en från Elisabeth Cassel och Kristina Kjäll inkommen skrivelse av den 18 januari 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och som yttrande över remissversion 2004-05 av förslag till inrättande av Sickla-Skarpnäcks naturreservat och Nacka Gårds naturreservat överlämnar kontorets utlåtande.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos Nacka kommun anhålla om snarast möjliga inrättande av naturreservat för området mellan östra gränsen för blivande Nacka Gårds naturreservat och Ältavägens/Källtorpssjöns östra strandområde.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och som yttrande över remissversion 2004-05 av förslag till inrättande av Sickla-Skarpnäcks naturreservat och Nacka Gårds naturreservat överlämnar kontorets utlåtande.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos Nacka kommun anhålla om snarast möjliga inrättande av naturreservat för området mellan östra gränsen för blivande Nacka Gårds naturreservat och Ältavägens/Källtorpssjöns östra strandområde.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga Y2.

§55 Avtackning

Ordföranden Roger Mogert (s), som i och med dagens sammanträde lämnar gatu- och fastighetsnämnden, tackade för sig och avtackades av vice ordföranden Sten Nordin (m).