Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2006-10-19

Sammanträde 2006-10-19

Datum
Klockan
15.00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 10/2006 med marknämnden den
19 oktober 20 Läs mer...06, kl 15.00 i Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

OBS! Ändrad dag och lokal!

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

4 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning för september 2006 (utdelas) (S&E)

7 Förändringar i stadens reglementen. Remiss (S&E)

8 Anställning av chef för Mark & Värdering (S&E) P

9 Minnesplats för våldets offer. Remiss av skrivelse från Ewa Samuelsson (kd) (S&E)

10 Införande av säkra parkeringshus. Motion av Madeleine Sjöstedt (fp) och Inge-Britt Lundin (fp), nr 2006:17 (S&E)

11 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

12 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Holaveden 1 i Traneberg (M&V) Bromma

13 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av delar av fastigheten Kniven 27 på Södermalm (M&V) Maria-Gamla Stan

15 Utlysande av arkitekttävling för äldreboende. Motion av Ewa Samuelsson (kd), nr 2006:18 (Y)

16 Planändring för utökad industrimark i Farsta företagsområde (Y) Farsta

17 Försäljning av del av fastigheten Akalla 4:1 i Spånga-Tensta till Svenska Bostäder (Y och 20 000) Spånga-Tensta

19 Policys för upphandling och konkurrensutsättning. Remiss (M&T)*

20 Sammanträdesdagar för marknämnden 2007 m m. Bordlagt 21 september 2006 nr 6

21 Ny detaljplan för kv Bangårdsposten på Norrmalm. Remiss. Bordlagt 21 september 2006 nr 13 (I+Tk)*Norrmalm

22 Markanvisning för NCC avseende område för kontor och handel vid Värtaterminalen i Södra Värtahamnen. Bordlagt 21 september 2006 nr 14 (I) Östermalm

23 Ansökan om bidrag för marksanering vid Junibacken. Remiss. Bordlagt 21 september 2006 nr 16 (I) Östermalm

24 Ändrad detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Remiss. Bordlagt 21 september 2006 nr 17 (I+Tk) Maria-Gamla Stan

25 Detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Återremiss. Bordlagt 21 september 2006 nr 18 (Y) Spånga-Tensta

26 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik. Remiss. Bordlagt 21 september 2006 nr 20 (Y+Tk+20 000) Bromma

27 Överenskommelse om exploatering i kv Iskarnevalen i Hägersten med Bostaden och Familjebostäder. Genomförandebeslut. Bordlagt 21 september 2006 nr 21 (Y+20 000) Hägersten

28 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål för del av fastigheten Familjen 1 med Bostaden Västra Götaland AB, del av fastigheten Ätten 3 till Järntorget AB samt del av fastigheten Ätten 1 i Östbergahöjden i stadsdelen Östberga till AB Svenska Bostäder. Reviderat genomförandebeslut. Bordlagt 21 september 2006 nr 22 (Y+20 000). Enskede-Årsta

29 Ny väganslutning mellan Drivhjulsvägen och Upplagsvägen i Västberga industriområde. Inriktningsbeslut. Bordlagt 21 september 2006 nr 23 (M&T+Tk+Sbk) Hägersten

30 Framtida bostadsbyggande i Stockholm. Bordlagt 31 augusti 2006 nr 8 och 21 september 2006 nr 24 (S)

31 Förvärv av fastigheterna Solhem 20:3 och Solhem 20:4 i stadsdelen Solhem. Bordlagt 31 augusti 2006 nr 19 och 21 september 2006 nr 25 (Y) Spånga-Tensta

32 Markanvisning för bostäder vid Kämpetorps bollplan i stadsdelen Solberga till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 31 augusti 2006 nr 25 och 21 september 2006 nr 26 (Y) Älvsjö

33 Markanvisning för bostäder vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 31 augusti 2006 nr 26 och 21 september 2006 nr 27 (Y) Älvsjö

34 Detaljplan för del av kv Mjölsäcken m m i stadsdelen Hökarängen. Remiss. Bordlagt 31 augusti 2006 nr 29 och 21 september 2006 nr 28 (Y) Farsta

35 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till NCC Construction AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 15 juni 2006 nr 25 och senast 21 september 2006 nr 29 (Y) Bromma

36 Områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss. Bordlagt 15 juni 2006 nr 27 och senast 21 september 2006 nr 30 (Y) Skärholmen

37 Grönmarkskompensation vid exploatering. Bordlagt 15 juni 2006 nr 35 och senast 21 september 2006 nr 31 (M&T)

38 Användning av kinesisk gatsten i Stockholm. Skrivelse från ledamoten Gabriel Marawgeh (kd) och fråga av ordföranden Leif Rönngren (s). Bordlagt 15 juni 2006 nr 38 och senast 21 september 2006 nr 32 (M&T)

39 En ny stadsdel i Årsta. Skrivelse av vice ordföranden Mikael Söderlund (m). Bordlagt 23 maj 2006 nr 27 och senast 21 september 2006 nr 33 (Y) Enskede-Årsta

40 Principer för försäljning av fritidsfastigheter upplåtna med tomträtt. Bordlagt 27 april 2006 nr 11 och senast 21 september 2006 nr 34 (M&V)

Bilagor till protokoll
snabb10.pdf (90 kb)
Mötesinformation

Justerat:7 november 2006  Mikael Söderlund Karin Hanqvist

Närvarande:

Ledamöter
Mikael Söderlund, vice ordförande
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Martina Lind (fp)
Gabriel Marawgeh (kd)
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Anna Wersäll (m), §§ 1-13 och 15-40

Ersättare
Helena Bonnier (m), tjänstgörande § 14
Per Hallerby (fp)
Gunilla Hansson (s), tjänstgörande
Kenneth Nilsson (s), tjänstgörande
Bengt Sandberg (s)
Ewa Schenström (m)
Ann-Marie Strömberg (-)
Torkel Tigerschiöld (mp)
Jan Tigerström (m)
Ornina Younan (s), tjänstgörande

Tjänstemän
Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Nils Mattsson, Petra Nieto, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Magnus Thulin.

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg ledamoten Karin Hanqvist (s) att tillsammans med dagens ordförande, vice ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 2 november 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Beslut

Marknämnden godkände anmälan av protokoll från nämndens föregående sammanträde.

§3 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

Skrivelse för beredning

----------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till marknämnden enligt följande:

Trafikomläggning i samband med nybyggnation av bostäder vid Hägerstensvägen av ersättaren Ann-Marie Strömberg (-).

Beslut

Marknämnden beslöt att överlämna skrivelsen till markkontoret för beredning.

Ändrade sammanträdestider för nämnden i november 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Beslut

Marknämnden beslöt att inställa planerade nämndsammanträden den 2 och 23 november 2006 och att ersätta dessa med ett nämndsammanträde den 16 november 2006, kl 15.00.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 10 oktober 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 19 oktober 2006.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2006-010-00061

Markkontoret hade den 20 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning för september 2006

Dnr M2006-112-00331

En av markkontoret den 9 oktober 2006 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för september 2006 anmäldes.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§7 Förändringar i stadens reglementen. Remiss

Dnr M2006-001-01294

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 7 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att som svar på remiss av förslag till förändringar i stadens reglementen, till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Anställning av chef för Mark & värdering

Dnr M2006-201-00995

Markkontoret hade den 21 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden utser Åsa Wigfeldt till chef för Mark & värdering.

Beslut

Marknämnden beslöt – på förslag av markontoret vid sammanträdet - att låta ärendet utgå.

§9 Minnesplats för våldets offer. Remiss av skrivelse från Ewa Samuelsson (kd)

Dnr M2006-003-01108

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 4 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Gabriel Marawgeh (kd) och Kajsa Stenfelt (v) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Gabriel Marawgeh (kd) och Kajsa Stenfelt (v) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla skrivelsen och att därutöver anföra:

Förslaget om en minnesplats för våldets offer är väckt för att påminna om betydelsen av civilkurage och vårt gemensamma ansvar att bidra till ökad trygghet på gator och torg. Tanken är också att hedra alla som drabbas av oprovocerat och meningslöst våld. Är det något, och några, som förtjänar en minnesplats så är det just våldet och dess offer.

Reservation

Ledamöterna Karin Hanqvist (s), Gunnar Sandell (s) och Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättarna Gunilla Hansson (s), Kenneth Nilsson (s) och Ornina Younan (s) enligt kontorets förslag.

§10 Införande av säkra parkeringshus. Motion av Madeleine Sjöstedt (fp) och Inge-Britt Lundin (fp), nr 2006:17

Dnr M2006-340-01175

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 1 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2006-551-01514

Markkontoret hade den 3 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Holaveden 1 i Traneberg

Dnr M2005-551-00577

Markkontoret hade den 20 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av delar av fastigheten Kniven 27 på Södermalm

Dnr M2005-551-00080

Markkontoret hade den 20 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 City i samverkan

Dnr M2006-000-01664

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 19 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande om City i samverkan som svar på förslag till Affärsplan och Projektprioriteringar 2007.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Gabriel Marawgeh (kd), Karin Hanqvist m fl (s) och Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Gabriel Marawgeh (kd), Karin Hanqvist m fl (s) och Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra:

De flesta större städer i Sverige har en centrumledningsfunktion för sin stadskärna. I de allra flesta fall sker detta i form av ett samarbete mellan fastighetsägarna, handeln och staden/kommunen. Malmö citysamarbete är mycket likt det som nu planeras i Stockholm med den skillnaden att Malmö stad satsar över en miljon kronor per år på en stadskärna som är bara en fjärdedel av Stockholm City i antal butiker och omsättning räknat.

I Stockholm har den organisation som funnits fört en tynande tillvaro, bland annat på grund av att det saknats engagemang från stadens sida. Förutsättningarna för att det nu finns en positiv inställning från fastighetsägare och handel till den nya organisationen är att stadens ledning skickat signaler om att man nu är beredd att medverka, även ekonomiskt.

Det handlar inte om att ge bidrag till en intresseorganisation. Syftet med det nya City i Samverkan är att kunna ta hand om många av de uppgifter som egentligen åligger staden, exempelvis städning och klottersanering. Självfallet måste staden då också bidra ekonomiskt.

Stadens bidrag med 750 000 för den nya organisationens första verksamhetsår ska ses som en prövotid.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga B2.

Ledamoten Anna Wersäll (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§15 Utlysande av arkitekttävling för äldreboende. Motion av Ewa Samuelsson (kd), nr 2006:18

Dnr 2006-511-01257

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 24 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motionen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Gabriel Marawgeh (kd) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motionen med kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Gabriel Marawgeh (kd) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt deras gemensamma förslag.

§16 Planändring för utökad industrimark i Farsta företagsområde

Dnr M2006-511-01643

Markkontoret hade den 19 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att beställa en ny detaljplan för två områden i Farsta företagsområde på fastigheten Farsta 2:1.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Dagens ordförande, vice ordföranden Mikael Söderlund (m) upptog först yrkandet av ledamoten Åsa Romson (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Åsa Romson (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt deras gemensamma återremissförslag.

Beslut

Marknämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att beställa en ny detaljplan för två områden i Farsta företagsområde på fastigheten Farsta 2:1.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Karin Hanqvist (s), Gunnar Sandell (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättarna Gunilla Hansson (s), Kenneth Nilsson (s) och Ornina Younan (s) enligt bilaga D2.

Ledamoten Åsa Romson (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§17 Försäljning av del av fastigheten Akalla 4:1 i Spånga-Tensta till Svenska Bostäder

Dnr M2005-554-01024

Markkontoret hade den 14 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner att köpeavtal tecknas med AB Svenska Bostäder rörande försäljning av del av fastigheten Akalla 4:1 i Spånga-Tensta för 2 080 000 kr.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av försäljningen.

 3. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Ärende som utgått

Beslut

Marknämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§19 Policys för upphandling och konkurrensutsättning. Remiss

Dnr M2006-006-01310

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 18 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden beslutar att som yttrande över ”Policys för upphandling och konkurrensutsättning” överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Gabriel Marawgeh (kd), Karin Hanqvist m fl (s) och Kajsa Stenfelt (v) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) yrkade att marknämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen som yttrande över ”Policys för upphandling och konkurrensutsättning” utan eget ställningstagande.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Gabriel Marawgeh (kd), Karin Hanqvist m fl (s) och Kajsa Stenfelt (v) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) gemensamt framställda yrkandet d v s marknämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen som yttrande över ”Policys för upphandling och konkurrensutsättning” utan eget ställningstagande.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) enligt bilaga E.

§20 Sammanträdesdagar för marknämnden 2007 m m

Dnr M2005-010-00778

Bordlagt 21 september 2006 nr 6

Markkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden antar i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar m m för nämnden under 2007.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Ny detaljplan för kv Bangårdsposten på Norrmalm. Planremiss

Dnr M2006-512-01382

Bordlagt 21 september 2006 nr 13

Protokollsutdrag

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 29 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden – enligt följande:

Marknämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorens utlåtande.

Yrkanden

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamöterna Karin Hanqvist m fl (s) och Kajsa Stenfelt (v) yrkade att marknämnden som svar på remissen överlämnar utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden utan eget ställningstagande.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorens förslag till beslut samt att därutöver anföra:

En förutsättning för att området vid Bangårdsposten ska utvecklas på avsett vis är att planernas utformning återgår till den ursprungliga karaktären. Konferenscentrets vy mot Riddarfjärden bör lyftas fram på ett bättre sätt. Klarabergsgatans potential som en ny paradgata i city måste tas tillvara. Utöver detta behov av mer vågade planer ur utseendesynpunkt är det viktigt att även den framtida verksamheten också ges praktiska förutsättningar att fungera. Därför bör detaljplanen granskas ur nyttotrafiksynpunkt.

Reservationer

Ledamöterna Karin Hanqvist (s), Gunnar Sandell (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättarna Gunilla Hansson (s), Kenneth Nilsson (s) och Ornina Younan (s) enligt det av ledamöterna Karin Hanqvist m fl (s) och Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§22 Markanvisning för NCC avseende område för kontor och handel vid Värtaterminalen i Södra Värtahamnen

Dnr M2005-511-00938

Bordlagt 21 september 2006 nr 14

Markkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden anvisar mark för kommersiellt ändamål invid blivande Värtaterminalen till NCC Property Development samt uppdrar åt kontoret att

träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Ansökan om bidrag för marksanering vid Junibacken. Remiss

Dnr M2006-510-01224

Bordlagt 21 september 2006 nr 16

Markkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Ändrad detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Remiss

Dnr M2006-512-01416

Bordlagt 21 september 2006 nr 17

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheterna Långholmen Långholmen 1:13 och 1:14, Skutskepparvägen m m i stadsdelen Långholmen, S- Dp 2004-04556-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem omfattande basstation med tillhörande mast och teknikbyggnad för mobiltelefoni. Återremiss

Dnr M2005-512-01239

Bordlagt 21 september 2006 nr 18

Markkontoret hade den 24 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Arbetsgruppen mot 3G masten i Solhem/Nälsta (Dalaskogen) av den 9 september 2006 och Peter Salzer av den 19 september 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem, S-Dp 2003-00303-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik. Remiss

Dnr M2006-512-01264

Bordlagt 21 september 2006 nr 20

Markkontoret samt trafikkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Carl-Otto Beckvid av den 17 september 2006, Catarina Ihre av den 17 september 2006, Västerleds Trädgårdsstadsförening av den 17 september 2006, Föreningen Värna Miljön i Alvik/Äppelviken av den 18 september 2006, Annika Jensfelt av den 19 september 2006 samt föreningen Bygg i hela Bromma inkommen den 3 oktober 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av planförslag för ändrad detaljplan inom fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik, S- Dp 2004-07261-54 samt godkänner redovisningen av trafikutredningar avseende Gustavslundsvägen och Runda vägen.

 2. Nämnden ger markkontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder avseende fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 enligt vad som anges i kontorens utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Överenskommelser om exploatering i kv Iskarnevalen i Hägersten med Bostaden och Familjebostäder. Genomförandebeslut

Dnr M2006-511-01540

Bordlagt 21 september 2006 nr 21

Markkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelser om exploatering mellan marknämnden och Bostaden respektive Familjebostäder i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av exploatering av projektet Iskarnevalen omfattande investeringsutgifter om 49 mnkr och investeringsinkomster om 40 mnkr och ger markkontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Marknämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelser om exploatering mellan marknämnden och Bostaden respektive Familjebostäder i enlighet med utlåtandet.

2 Nämnden godkänner genomförandet av exploatering av projektet Iskarnevalen omfattande investeringsutgifter om 49 mnkr och investeringsinkomster om 40 mnkr och ger markkontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§28 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål för del av fastigheten Familjen 1 med Bostaden Västra Götaland AB, del av fastigheten Ätten 3 med Järntorget Bostad AB samt del av fastigheten Ätten 1 i Östbergahöjden i stadsdelen Östberga med AB Svenska Bostäder. Reviderat genomförandebeslut

Dnr M2006-511-01541

Bordlagt 21 september 2006 nr 22

Markkontoret hade den 11 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner utökade investeringsutgifter om ca 7,7 miljoner kronor till totalt ca 23,7 miljoner kronor avseende fastigheterna Familjen 1, Ätten 1 samt Ätten 3 i Östbergahöjden i stadsdelen Östberga.

 2. Nämnden godkänner överenskommelse om exploatering med Bostaden Västra Götaland AB.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploa­tering med AB Svenska Bostäder samt Järntorget Bostad AB enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp), och Gabriel Marawgeh (kd) enligt bilaga H1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga H2.

§29 Ny väganslutning mellan Drivhjulsvägen och Upplagsvägen i Västberga industriområde

Dnr M2006-410-01564

Bordlagt 21 september 2006 nr 23

Markkontoret m fl hade den 31 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorens redovisning av trafikutredningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Marknämnden godkänner kontorens redovisning av trafikutredningen.

Reservation

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt deras gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mikael Söderlund (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp), Martina Lind (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) enligt bilaga I2.

§30 Framtida bostadsbyggande i Stockholm – 20 utvecklingsområden

Dnr M2006-513-01456

Bordlagt 31 augusti 2006 nr 8 och 21 september 2006 nr 24

Markkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 18 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner föreslagen inriktning för det framtida bostadsbyggandet i Stockholm.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Karin Hanqvist m fl (s) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Marknämnden godkänner föreslagen inriktning för det framtida bostadsbyggandet i Stockholm.

Reservationer

Ledamöterna Karin Hanqvist (s) och Gunnar Sandell (s) samt tjänstgörande ersättarna Gunilla Hansson (s), Kenneth Nilsson (s) och Ornina Younan (s) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Ann-Marie Strömberg (-) enligt deras förslag.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§31 Förvärv av fastigheterna Solhem 20:3 och Solhem 20:4 i stadsdelen Solhem

Dnr M2006-552-01439

Bordlagt 31 augusti 2006 nr 19 och 21 september 2006 nr 25

Markkontoret hade den 10 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner köpeavtal rörande fastigheterna Solhem 20:3 och Solhem 20:4 i stadsdelen Solhem.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Markanvisning för bostäder vid Kämpetorps bollplan i stadsdelen Solberga till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00042

Bordlagt 31 augusti 2006 nr 25 och 21 september 2006 nr 26

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid Kämpetorps bollplan inom stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§33 Markanvisning för bostäder vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-01172

Bordlagt 31 augusti 2006 nr 26 och 21 september 2006 nr 27

Markkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder vid Långbro bollplan inom stadsdelen Långbro till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Detaljplan för del av kv Mjölsäcken m m i stadsdelen Hökarängen. Remiss

Dnr M2006-512-01203

Bordlagt 31 augusti 2006 nr 29 och 21 september 2006 nr 28

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 7 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom del av

kv Mjölsäcken m m i stadsdelen Hökarängen, S-DP 2005-12328-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av vice ordföranden Mikael Söderlund m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Gabriel Marawgeh (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att delvis bifalla förslaget till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att understryka att exploatören vid intresse framdeles bör beredas möjlighet att köpa den mark som nu bebyggs även om förutsättningar för ett markköp nu inte finns.

Parkeringstalet i området bör höjas till 1,0 parkeringsplats per lägenhet för att få en rimlig situation för de boende i området.

Reservation

Ledamöterna Karin Hanqvist (s), Gunnar Sandell (s), Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättarna Gunilla Hansson (s), Kenneth Nilsson (s) och Ornina Younan (s) enligt kontorets förslag.

§35 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till NCC Construction AB. Inriktningsbeslut

Dnr M2005-513-00913

Bordlagt 15 juni 2006 nr 25 och senast 21 september 2006 nr 29

Markkontoret hade den 9 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Västerleds Trädgårdsstads-förening av den 13 oktober 2006, Christian Reimers av den 15 oktober 2006, Hans Sjöberg av den 17 oktober 2006, Brf Grävlingehus av den 17 oktober 2006 och Birgitta och Gunnar Östman av den 18 oktober 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostadsändamål inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 till NCC Construction AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Remiss

Dnr M2006-512-00758

Bordlagt 15 juni 2006 nr 27 och senast 21 september 2006 nr 30

Markkontoret hade den 16 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Ärendet togs upp till behandling under punkt 3 och avdelningschefen Gunnar Jensen vid markkontoret föredrog inledningsvis ärendet. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för områdesprogram för de fyra stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg, Dnr 2002-12665-53.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§37 Grönmarkskompensation vid exploatering

Dnr M2005-110-01316

Bordlagt 15 juni 2006 nr 35 och senast 21 september 2006 nr 31

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 19 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Torsten Dalin av den 7 september 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets redovisning av arbetet med grönkompensation som svar på budgetuppdrag.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga L.

§38 Nej till kinesisk gatsten i Stockholm. Skrivelse från ledamoten Gabriel Marawgeh (kd)

Dnr M2006-600-01109

Bordlagt 15 juni 2006 nr 38 och senast 21 september 2006 nr 32

Markkontoret hade den 24 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets förslag till hantering av inköp av stenmaterial enligt utlåtandet.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 En ny stadsdel i Årsta. Skrivelse av Mikael Söderlund (m)

Dnr M2006-511-00295

Bordlagt 23 maj 2006 nr 27 och senast 21 september 2006 nr 33.

Markkontoret hade den 25 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen i utlåtandet som svar på skrivelsen En ny stadsdel i Årsta av Mikael Söderlund (m).

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§40 Principer för försäljning av fritidsfastigheter upplåtna med tomträtt

Dnr M2006-554-00759

Bordlagt 27 april 2006 nr 11 och senast 21 september 2006 nr 34

Markkontoret hade den 7 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden beslutar att försäljningspriset vid friköp av tomträttsmark för fritidshus skall motsvara stadens aktuella avkastningsvärde, d v s nuvärdet av de framtida tomträttsavgälderna.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.