Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2006-03-14

Sammanträde 2006-03-14

Datum
Klockan
16.00
Plats
Gamla Biblioteket, Tekniska nämndhuset

Ordförande: Viviann Gunnarsson

3 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikapprådInget protokoll

4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Förvaltningsövergripande ärenden

5 En Miljöförvaltning i tiden

Redovisning av miljöförvaltningens förslag till verksamhetsutveckling
Dnr 2004-005532-111
(Tidigare utsänd)
Bordlagt ärende

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Underlag till budget för miljö- och hälsoskydds- nämnden för år 2007 och beräkningar för åren 2008-2009

Dnr 2006-000704-102
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förbundet för allmänt hälsoskydd (FAH) inbjuder till årsmöte i Stockholm den 25-26 april 2006

Dnr 2006-000986-105
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Inbjudan till konferensen: A Future with Zero CO2 Emissions, 15-17 maj 2006, Stockholm

Dnr 2005-002648-206
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Miljöövervakningsärenden

9 Medverkan i EU-projektet SCOREPP

Miljöförvaltningens redovisning
Dnr 2006-000841-105
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Hälsoskyddsärenden

10 Överklagande av Miljödomstolens dom i ärende om bullerstörning i bostad, Valhallavägen 147 i Stockholm

Dnr 2004-001958-350
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ett pilotprojekt för fastigheter med bristande underhåll eller inomhusproblem i hela fastigheten

Rapport från Miljöförvaltningen
Dnr 2005-000103-206
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Tillsynprojekt på skolor och förskolor i Katarina-Sofia stadsdel i Stockholm hösten 2005

Rapport från Miljöförvaltningen
Dnr 2005-000282-206
(Utsändes)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100).

13 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut angående tillstånd till värmepumpsanläggning på fastigheten Nummerskylten 14 i Älvsjö

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2005-005000-310
(Utsändes)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Utökad verksamhet för Parkteatern i Vitabergsparken

Remiss från Stadsteatern
Dnr 2006-000714-301
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Plan- och miljöärenden

15 Motion (2005:65) av Åsa Romson m.fl. (mp) angående Nationalstadsparken - ta vara på Stockholms pärla

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2005-006824-217
(Tidigare utsänd)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Miljösanktionsavgift för icke anmäld miljöfarlig verksamhet

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2002-005760-355
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads ansökan om tillstånd till distribution av gas i Stockholms kommun m.fl. kommuner

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2002-002762-300
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Ansökan om tillstånd från Stockholm Vatten AB att få bortleda inläckande grundvatten från VA- tunnel Kista Science City m.m.

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2004-004811-379
(Utsändes)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Metoder för beräkning av garagens miljöpåverkan

Skrivelse och promemoria från Stockholm Parkering
Dnr 2005-005955-211
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Motion (2005:67) av Björn Ljung (fp) om att Stockholms stad bör använda s k tyst asfalt

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2005-006942-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Upphandling för genomförande av miljötekniska undersökningar av förorenade områden

Dnr 2005-003328-206
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för återvinningscentral Lintaverken

Remiss från Länsstyrelsen
Dnr 2005-005636-300
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Förvaltningschefens information

23 Förvaltningschefens information

- Aktuell information om fågelinfluensa
(muntlig information)
- Informationsärende (muntlig information)
- Information till Miljö- och hälsoskydds- nämnden angående detaljplaneyttrande avseende kv Domaren 1 inom stadsdelen Svedmyra (utsändes)
- EU-kommissionens förslag till direktiv om bedömning och hantering av översvämningar
Remiss från kommunstyrelsen (utsändes)
Mötesinformation

Justerat:
Viviann Gunnarsson Joakim Larsson

Närvarande:

Ordförande Viviann Gunnarsson (mp)

Ledamöter:
Jan Valeskog (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Per Aldeborg (s)
Ulla Jöhnk (s) ej § 16
Joakim Larsson (m)
Johan Steenhoff Eriksen (m)
Lennart Jansson (m)
Anna Starbrink (fp)

Ersättare:
Mervi Mäkinen Andersson (s) tjg
Kristoffer Hernbäck (s) tjg § 16-17
Carina Paulsson (s)
Eva Ölundh (s)
Stellan F Hamrin (v) tjg ej § 17
Lena Bring (m)
Torbjörn Erbe (m)
Ulf Linder (m)
Susanne Hagbard (fp) tjg
Rasmus Rasmusson (kd) tjg

Förhinder hade anmälts av vice ordförande Jakob Forssmed (kd), ledamöterna Gunnar Björkman (s), Rolf Brattström (v) och Erik Wassén (fp) samt ersättarna Abdul Katumba (s), Joakim Pihlstrand Trulp (mp) och Gustav Åkerblom (fp).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Carl-Lennart Åstedt.

Dessutom var borgarrådssekreterare Lisa Rehnström och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Joakim Larsson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 21 mars 2006.

§2 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 14 februari 2006 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§3 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite åtgärd eller förbud i klara fall, bilaga 51

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 52

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 53

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 54

Beslut om utlämnande av allmän handling, bilaga 55

Beslut om avvisning av överklaganden som kommit in för sent, bilaga 56

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 57

Beslut i personalärenden, bilaga 58

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 59

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 60

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 61

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 62

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 63

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 64

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 65

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 66

Beslut om yttranden i ärenden enligt ordningslagen, bilaga 67

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 68

Beslut om yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden enligt sjötrafikförordningen och vattenskoterförordningen, bilaga 69.

§4 En Miljöförvaltning i tiden

Redovisning av miljöförvaltningens förslag till verksamhetsutveckling

Dnr 2004-005532-111

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. förorda att förvaltningen genomför organisationsalternativet ”mellan”

 2. därutöver anföra följande.

”Miljöförvaltningen har gjort ett mycket omfattande och processinriktat arbete med sin verksamhetsutveckling som utmynnat i tre organisationsförslag. Det är viktigt att nu påbörja en förändring med den inriktning som förordas av förvaltningen och konsulten men ta den stegvis. Vi ser därför organisationsförslaget ”mellan” som det som bäst kan utgöra ett mål i genomförandearbetet.

Verksamhetsutvecklingsprojektet har kommit att utmynna i radikala omorganisations- och effektiviseringsförslag. Miljöförvaltningen har också fört diskussionen om organisationen utifrån en vision om regionalisering. Denna vision och diskussion bör innan den tar fastare former diskuteras vidare inom staden som helhet och även ställas i relation till stadens långsiktiga utveckling i övrigt.

Utöver detta VU-projekt pågår genomlysning av ett antal nämnder enligt särskilt beslut i budget, varav genomlysning av miljö- och hälsoskyddsnämnden ska vara klar inom kort. När genomlysningen är färdig kommer frågan om omfattning av omdispositionen och eventuell återföring av frigjorda resurser prövas enligt principerna för detta arbete. När det gäller möjligheterna till omdisposition av resurser behöver detta underbyggas mer i detalj i genomförandearbetet. Vi bedömer liksom miljöförvaltningen att det finns behov av förstärkning inom flera områden, både strategiskt viktiga områden och inom livsmedels- och miljökontroll där staden fortfarande inte når upp till kraven och där dessutom kraven utökas med den nya lagstiftningen från den 1/1-2006.”

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 30 januari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. förorda att förvaltningen genomför organisationsalternativet ”mellan”

 2. därutöver anföra följande.

”Miljöförvaltningen har gjort ett mycket omfattande och processinriktat arbete med sin verksamhetsutveckling som utmynnat i tre organisationsförslag. Det är viktigt att nu påbörja en förändring med den inriktning som förordas av förvaltningen och konsulten men ta den stegvis. Vi ser därför organisationsförslaget ”mellan” som det som bäst kan utgöra ett mål i genomförandearbetet.

Verksamhetsutvecklingsprojektet har kommit att utmynna i radikala omorganisations- och  effektiviseringsförslag. Miljöförvaltningen har också fört diskussionen om organisationen  utifrån en vision om regionalisering. Denna vision och diskussion bör innan den tar fastare former diskuteras vidare inom staden som helhet och även ställas i relation till stadens långsiktiga utveckling i övrigt.

Utöver detta VU-projekt pågår genomlysning av ett antal nämnder enligt särskilt beslut i budget, varav genomlysning av Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska vara klar inom kort. När genomlysningen är färdig kommer frågan om omfattning av omdispositionen och eventuell återföring av frigjorda resurser prövas enligt principerna för detta arbete. När det gäller möjligheterna till omdisposition av resurser behöver detta underbyggas mer i detalj i genomförandearbetet. Vi bedömer liksom miljöförvaltningen att det finns behov av förstärkning inom flera områden, både strategiskt viktiga områden och inom livsmedels- och miljökontroll där staden fortfarande inte når upp till kraven och där dessutom kraven utökas med den nya lagstiftningen från den 1/1-2006.”

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Som alternativ till förslaget till verksamhetsutveckling förespråkar vi en sammanslagning av stadens miljö-, hälsoskydds- och stadsbyggnadsverksamheter. En sammanslagning av miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden skulle innebära en möjlighet för staden att renodla och samla sitt myndighetsansvar för dessa frågor. Därigenom skulle kontakterna underlättas för kommunens medborgare och företag. Flera samordningsvinster skulle nås, vilket både resulterar i lägre kostnader och kortare handläggningstider. Miljöaspekterna skulle därigenom exempelvis komma in tidigare i planeringsskedet.”

Ledamoten Anna Starbrink (fp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

 2. därutöver anföra följande.

”En viktig genomlysning har gjorts av förvaltningens arbete och en rad förändringar har aktualiserats. Det är bra att förvaltningen utvecklar servicen till kunderna/medborgarna och därigenom ökar tillgängligheten. De planerade NKI-undersökningarna kan vara ett bra instrument för att mäta hur väl förvaltningen lyckas i sin ambition och bidra till ett långsiktigt utvecklingsarbete. Bra är också att förvaltningen nu organiseras utifrån dagens krav och därmed arbetar med målgruppsinriktat. Samverkan med andra förvaltningar i Tekniska nämndhuset bör kunna bidra till ökad effektivitet.

De resurser som frigörs bör omprioriteras till områden som behöver förstärkas kraftigt, såsom livsmedelskontrollen.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättarna Susanne Hagbard (fp) och Rasmus Rasmusson (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Susanne Hagbard (fp).

”Folkparitet har föreslagit att miljö- och hälsoskyddsnämnden och miljöförvaltningen slås i hop med stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning. De förändringar som nu görs utgör inget hinder för detta.”

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd).

”Att genomföra en stor omorganisation av miljöförvaltningen bara några månader före valet 2006 och ett troligt maktskifte i Stockholms stad förefaller mindre övervägt. En ny majoritet kan komma att genomföra politiska och organisatoriska förändringar som skapar vissa andra förutsättningar för förvaltningens arbete. Dock innehåller de nu lagda förslagen innebärande klarare kundorienting en rad förtjänster, varför fortsatta förberedelser för genomförande av förändringarna må påbörjas med organisationsalternativet Lätt som riktlinje.”

§5 Underlag till budget för miljö- och hälsoskyddsnämnden för år 2007 och beräkningar för åren 2008-2009

Dnr 2006-000704-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. godkänna underlaget till budget år 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009

 2. överlämna förslaget till kommunstyrelsen.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 27 februari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna underlaget till budget år 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009

 2. överlämna förslaget till kommunstyrelsen.

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulles besluta

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Vi anser att miljö- och hälsoskyddsnämnden bör slås samman med stadsbyggnadsnämnden. En sådan sammanslagning innebär att staden renodlar och samlar sitt myndighetsansvar för dessa frågor. Sammanslagningen leder till att kontakterna underlättas för kommunens medborgare och företag. Flera samordningsvinster nås vilket både resulterar i lägre kostnader och kortare handläggningstider. Miljöaspekterna kan exempelvis komma in tidigare i planeringsskedet.

Huvuduppgiften på miljöområdet är att fullgöra myndighetsutövning. I detta arbete utgör miljöbalken, miljöprogrammet och stadens strategi för kvalitet och miljöledning viktiga utgångspunkter. Punktlighetsmål för myndighetsarbetet ska utvecklas. Möjliga effektiviseringar och samordningar till följd av den nya miljöbalken bör tas tillvara i utvecklingsarbetet och nämnden ska exempelvis utveckla egenkontrollprogram inom olika områden. Nämnden ska bland annat undersöka möjligheterna att utveckla myndighetssamarbetet med andra kommuner i regionen.

Miljöbalken har visat sig för dåligt anpassad till de regionala skillnader som finns i Sverige. Det är till exempel orimligt att bullernivåerna i Stockholms innerstad ska vara desamma som på landsbygden. Dessa krav har utvecklats till ett stort hinder för byggandet av nya bostäder och staden bör uppvakta regering och riksdag för att få till stånd en ordentlig översyn av lagstiftningen på miljöområdet. Stockholms tillväxt ska inte hållas tillbaka eller försvåras på grund av alltför klåfingrig miljölagstiftning.

Nya uppgifter och skyldigheter har tillkommit till följd av den nya miljöbalken. Detta gäller bland annat avfallsområdet och kemiska produkter. Nämnden är exempelvis skyldig att ta fram en årlig tillsynsutredning och tillsynsplan över tillsynsobjekten samt upprätta register över verksamheter som kräver återkommande tillsyn. Fortfarande finns ett behov av administrativa system och rutiner för att klara anpassningen till den nya miljöbalken. Med anledning av det utökade ansvaret för användning av olika kemiska produkter hos verksamhetsutövare och hantering av kemiska produkter hos detaljhandeln behövs en förstärkt tillsyn. Nämnden bör därför öka kompetensen inom detta område.

Att inrätta ett Miljöcentrum är ett gemensamt uppdrag till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och näringslivs- och integrationsnämnden. Det är angeläget att skyndsamt föra arbetet vidare så att den kommunala servicen förbättras vad gäller miljöbalken och informationen.

Samtidigt är det viktigt att miljöprogrammet inte tillåts medföra stora byråkratiska processer och informationsinsatser på bekostnad av konkreta och realistiska åtgärder.

Vattenprogrammet är ett förvaltningsövergripande arbete som har inneburit en effektivisering av stadens insatser för vattenvård. Programmet ligger också helt i linje med EU:s direktiv för en gemensam vattenpolitik. Övervakning av tillståndet i vattenmiljön samt mätningar är ett arbete som kommer att fortsätta under 2006. I arbetat med att genomföra konkreta åtgärder bör samarbete sökas med andra aktörer, såsom nämnder, kommuner och bolag.

I staden finns mark- och segmentområden som är förorenade. Ett omfattande inventeringsarbete har bedrivits under flera år för att kartlägga och generera kunskap om stadens markföroreningar och för att undvika miljö- och hälsoskyddsproblem i framtiden. Här behövs främst omfattande statligt stöd till staden för saneringsåtgärder.

Genom att fortsätta karteringsarbetet av förorenade områden kan nämnden erbjuda service till exploatörer i frågor om var förorenad mark är belägen. Även marknämnden och Stockholm Vatten AB har behov av kunskap om var förorenade områden finns för att kunna göra prioriteringar av miljöinsatser. Ett saneringsproblem av mindre storlek är det farliga avfallet som placeras ut på stadens mark. Det kan snabbt bli ett miljö- och hälsoproblem och det är därför viktigt att agera snabbt. Det handlar bland annat om analys, borttransport och omhändertagande. Det går ofta inte att finna någon ansvarig och kostnaderna för bortforsling och övrig hantering får därför staden stå för.

Miljöaspekter förknippade med biltrafiken utgör en av stadens utmaningar. En av de bästa åtgärderna för en bättre boendemiljö är avlastande kringfartsleder som flyttar trafiken från bostadsområdena. Den tekniska utvecklingen av bilar och däck har minskat de föroreningar som orsakas av fordonstrafiken. Genom ytterligare tekniska landvinningar som inte minst gör den nya tekniken billigare kan ytterligare stora miljövinster göras.

En av stadens viktigaste uppgifter är att kunna tillgodose alla de olika behov som föreligger i en dynamisk och växande storstad. Det ställer krav på en god miljö i kombination med goda ekonomiska och sociala möjligheter samt kräver goda kommunikationer av olika slag – kollektiva färdmedel, vägar för bil- och busstrafik, cykelbanor samt flyg-, båt- och järnvägsförbindelser av hög kvalitet. Att tillgodose dessa behov i ett sammanhang är en nödvändighet för stadens och regionens utveckling. Det är viktigt att fortsätta arbetet med åtgärder som förbättrar situationen.

Staden ska fortsätta satsningarna på miljövänlig fordonstrafik. Tillsammans med satsningar på kollektivtrafik och cykelbanor kan detta bidra till att miljön förbättras och att framkomligheten ökar. I den mån det är möjligt för nämnder och bolagsstyrelser bör dessa välja miljöfordon när äldre fordon byts ut. 

Luftövervakningen har inneburit minskade kostnader med anledning av att kostnaderna för mätningarna har kunnat skäras ned och modelleringen har ökat. Gällande EG-direktiv ställer minimikrav på mätningars omfattning och kvalitet, vilket innebär att kraven har ökat vad gäller nya ämnen såsom bensen och partiklar. Nya miljökvalitetsnormer kommer att innebära ökade krav.

 

En viktig fråga för stadens invånare är kvaliteten på livsmedel. Nämnden har ansvar för tillsynen inom livsmedelsområdet. Tillsynen över hälsoskyddsfrågor och matvarors tjänlighet har stor betydelse för att medborgarna ska känna sig trygga i sina val.

Arbetet med inventering av fastigheter som kan misstänkas innehålla PCB inom ramen för LIP (lokala investeringsprogrammet) bör fortsätta och åtgärdspaket tas fram i samarbete med fastighetsägarna för konstaterade effekter på inomhusluft. Nämnden bör följa utvecklingen för att kunna bedöma vilka åtgärder som behövs för att kunna minska PCB i inomhusluft.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bär ansvaret för samordningen av det Agenda 21-arbete som bedrivs i stadens nämnder.”

Ledamoten Anna Starbrink (fp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

 2. därutöver anföra följande.

”Miljöförvaltningen har som huvuduppgift att fullgöra myndighetsutövning. I detta arbete utgör miljöbalken, miljöprogram och stadens strategi för kvalitet och miljöledning viktiga utgångspunkter. Punklighetsmål för myndighetsarbetet ska utvecklas. Möjliga effektiviseringar och samordningar till följd av miljöbalken ska beaktas och tas tillvara i utvecklingsarbetet, t ex ska nämnden utveckla egenkontrollprogram inom olika områden.

Stockholmarna måste ges goda förutsättningar att agera miljövänligt. Det ställer krav på god service i sophanteringen. Exempelvis bör tidningsinsamlingen återupptas. Beslutet att upphöra med den är huvudlöst. Det leder till försämrade möjligheter till bra miljöarbete och en allvarlig försämring av medborgarnas möjlighet att agera miljövänligt. Det måste också bli enklare för människor att göra sig av med miljöfarligt avfall på säkert sätt.

En långsiktigt hållbar energiförsörjning måste eftersträvas. En av utmaningarna som den ständigt växande staden för med sig är att klara fjärrvärmeförsörjningen, framförallt i de södra delarna. Risken är att människor tvingas börja använda sig av pannor som eldas med kol, olja eller biobränslen, vilket inte är önskvärt varken med tanke på miljö eller på ekonomi. En lösning som bör undersökas är att ta till vara det hetvatten som produceras vid Forsmarks kärnkraftverk och som idag spolas ut i Bottenhavet, utan att spillvärmen tas till vara. En ledningsdragning är en förhållandevis dyr och långsiktig investering, men å andra sidan är värmen gratis när ledningen väl är byggd.

I övrigt bör arbetet inriktas på att se till att gällande lagstiftning och regelverk följs, men vi anser inte att större krav ska ställas på stockholmarna än på invånare i övriga landet.

Livsmedelskontroll är en viktig del i miljöförvaltningens arbete och ska därför prioriteras. Folkpartiet ser gärna fler kontroller av livsmedelshanteringen bland stadens restauranger. Ökade resurser bör därför tilldelas de avdelningar på miljöförvaltningen som utför kontrollerna. Protokollen från livsmedelskontrollerna är av stort intresse för Stockholms invånare och bör därför publiceras på miljö- och konsumentförvaltningens hemsidor. Det är också bra om protokollen anslås på restaurangerna. De restauranger som inte sköter sig, har idag en oberättigad konkurrensfördel eftersom en korrekt livsmedelshantering är mer kostsam än att strunta i hygienen.

I staden finns stora områden som är förorenade. Ett omfattande inventeringsarbete har bedrivits under flera år, för att kartlägga och generera kunskap om stadens markföroreningar och för att undvika miljö- och hälsoskyddsproblem i framtiden. Här behövs omfattande statligt stöd till staden för saneringsåtgärder.

Förvaltningens tjänsteutlåtande ger ett underlag för fortsatta diskussioner om budget för 2007. Folkparitet tar ställning till underlaget i den vidare beredningen.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Anna Starbrink och tjänstgörande ersättarna Susanne Hagbard (fp) och Rasmus Rasmusson (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Susanne Hagbard (fp).

”Vi säger bestämt nej till inrättandet av energisparrådgivare. Förvaltningens pengar borde kunna användas på ett bättre sätt, t ex genom fler livsmedelskontroller.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut påverkar på många sätt förutsättningarna för tillväxt och företagande i Stockholm – tyvärr ofta negativt. Genom att hårdra och övertolka miljökrav, normer och myndighetsbeslut, hämmas bostadsbyggandet som är så nödvändigt för stadens möjligheter att växa. Stockholmarna förtjänar en politik som både kombinerar tillväxt och en god miljö.”

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd).

”Med valet 2006 om ett halvt år och ett troligt maktskifte i Stockholm förefaller det klokt att avvakta med beräkningar för åren 2008 och 2009 för att ge erforderlig flexibilitet i prioriteringar för att främja hållbar utveckling.

Ett antal förslag i förvaltningens förslag för 2007 bejakas i synnerhet:

Förvaltningens mera aktiva och offensiva arbete på energisparområdet och energirådgivningen är av grundläggande betydelse för främjandet av hållbar utveckling. Förbättrad kundorientering och verksamheten inom Miljöcentrum för företag är vidare prioriterade, liksom dialogen med stockholmare och andra lokala aktörer. Detsamma gäller kraftfull satsning på miljöbilar, varvid öppenhet måste eftersträvas med avseende på val av bränslen för att undvika ensidigt etanolberoende. I det internationella samarbetet är det vidare viktigt att jämföra erfarenheter med tunga stadsaktörer i u-världen.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6 Förbundet för allmänt hälsoskydd (FAH) inbjuder till årsmöte i Stockholm den 25-26 april 2006

Dnr 2006-000986-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 27 februari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att delta med de förtroendevalda som anmält sig till Mia Pettersson senast den 16 mars 2006.

§7 Inbjudan till konferensen: A Future with Zero CO2 Emissions, 15-17 maj 2006, Stockholm

Dnr 2005-002648-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 27 februari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att delta med de förtroendevalda som anmält sig till Mia Pettersson i god tid före den 15 april 2006.

§8 Medverkan i EU-projektet SCOREPP

Miljöförvaltningens redovisning

Dnr 2006-000841-105

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. godkänna att miljöförvaltningen deltar i SCOREPP-projektet

 2. uppdra åt miljöförvaltningen att teckna kontrakt om medverkan i SCOREPP-projektet.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 27 februari 2006.


Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna att miljöförvaltningen deltar i SCOREPP-projektet

 2. uppdra åt miljöförvaltningen att teckna kontrakt om medverkan i SCOREPP-projektet.

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. återremittera ärendet

 2. därutöver anföra följande.

”Staden deltar i en rik flora av internationella samarbeten och organisationer. Även om många projekt i sig kan vara angelägna är det viktigt att se till helheten av stadens internationella engagemang, inte minst inom miljöområdet. Vi önskar därför en redovisning av miljöförvaltningens pågående internationella projekt innan beslut fattas om att delta i SCOREPP-projektet.”

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp det framställda återremissyrkandet. Vid framställda propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt nämnden utan omröstning att avslå detsamma.

Härefter beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt alltså att

 1. godkänna att miljöförvaltningen deltar i SCOREPP-projektet

 2. uppdra åt miljöförvaltningen att teckna kontrakt om medverkan i SCOREPP-projektet.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§9 Överklagande av Miljödomstolens dom i ärende om bullerstörning i bostad, Valhallavägen 147 i Stockholm

Dnr 2004-001958-350

Skr

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 16 februari 2006.


Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. överklaga Miljödomstolens dom den 19 januari 2006 med mål nr M 31017-04

 2. åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för överklagandet.

§10 Ett pilotprojekt för fastigheter med bristande underhåll eller inomhusproblem i hela fastigheten

Rapport från Miljöförvaltningen

Dnr 2005-000103-206

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 28 februari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna avrapporteringen.

§11 Tillsynprojekt på skolor och förskolor i Katarina-Sofia stadsdel i Stockholm hösten 2005

Rapport från Miljöförvaltningen

Dnr 2005-000282-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. förvaltningen ges i uppdrag att redovisa tillsynsplaneringen för samtliga skolor och förskolor till juni 2006

 2. därutöver anföra följande.

”Vi tackar förvaltningen för en intressant rapport som visar att det behövs mycket mer tryck på tillsynen i lokaler där barn vistas. Om rapporten visar ett genomsnittligt tillstånd för alla stadsdelar är läget mycket alarmerande.

Barnen är framtiden. Att förebygga hälsoproblem hos barn måste vara en av kommunens prioriterade uppgifter, dessutom en uppgift som prioriteras av den politiska ledningen och i kommande folkhälsoprogram. Det är därför mycket otillfredsställande att läsa att så få verksamheter kan utföra en egenkontroll och regelbundet använder checklistan för kontroll. Vidare är det absolut nödvändigt att följa upp ventilationen i lokalerna. Detta eftersom det i tidigare bokslut avsatts medel för ventilationsförbättringar som inte använts fullt ut.

Förvaltningen får nu i uppdrag att redovisa tillsynsplaneringen inklusive vilken information om egenkontroll som går ut till skolor och förskolor. Staden måste nu rätta till problemen i  barnens skolmiljöer och förskolemiljöer först och främst för att förebygga ohälsa hos barn men också för att minska kostnader i samband med ohälsa.”


Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 27 februari 2006.

Yrkanden

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna anmälan av rapporten

 2. överlämna rapporten till Katarina-Sofia stadsdelsnämnde och utbildningsförvaltningen

 3. uppdra åt förvaltningen att se över den fasta årliga avgiften för förskolor och skolor i samband med taxeöversynen 2006.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. förvaltningen ges i uppdrag att redovisa tillsynsplaneringen för samtliga skolor och förskolor till juni 2006

 2. därutöver anföra följande.

”Vi tackar förvaltningen för en intressant rapport som visar att det behövs mycket mer tryck på tillsynen i lokaler där barn vistas. Om rapporten visar ett genomsnittligt tillstånd för alla stadsdelar är läget mycket alarmerande.

Barnen är framtiden. Att förebygga hälsoproblem hos barn måste vara en av kommunens prioriterade uppgifter, dessutom en uppgift som prioriteras av den politiska ledningen och i kommande folkhälsoprogram. Det är därför mycket otillfredsställande att läsa att så få verksamheter kan utföra en egenkontroll och regelbundet använder checklistan för kontroll. Vidare är det absolut nödvändigt att följa upp ventilationen i lokalerna. Detta eftersom det i tidigare bokslut avsatts medel för ventilationsförbättringar som inte använts fullt ut.

Förvaltningen får nu i uppdrag att redovisa tillsynsplaneringen inklusive vilken information om egenkontroll som går ut till skolor och förskolor. Staden måste nu rätta till problemen i  barnens skolmiljöer och förskolemiljöer först och främst för att förebygga ohälsa hos barn men också för att minska kostnader i samband med ohälsa.”

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna anmälan av rapporten

 2. särskilt framhålla att bullerproblem i förskolor accentueras av alltför stora barnkullar samt behöver ytterligare pedagogiska åtgärder

 3. överlämna rapporten till stadsdelsnämnden och utbildningsförvaltningen med hänvisning jämväl till punkten 2 ovan

 4. uppdra åt förvaltningen att se över den fasta årliga avgiften för förskolor och skolor i samband med taxeöversynen 2006.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarsons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m) och Anna Starbrink (fp) samt tjänstgörande ersättaren Susanne Hagbard (fp) med hänvisning till sitt yrkande.

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

§12 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut angående tillstånd till värmepumpsanläggning på fastigheten Nummerskylten 14 i Älvsjö

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2005-005000-310

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 27 februari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. avstyrka överklagandet av länsstyrelsens beslut

 2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för yttrandet till miljödomstolen.

§13 Utökad verksamhet för Parkteatern i Vitabergsparken

Remiss från Stadsteatern

Dnr 2006-000714-301

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka förslaget till utökning av Parkteaterns verksamhet i Vitabergsparken.

 2. därutöver anföra följande.

”Vitabergsparken är en av fåtal parker som har möjlighet att med begränsade miljöeffekter kunna erbjuda underhållning utomhus på sommartid. Denna verksamhet är mycket uppskattad. Det är också ett intresse hos bland annat stadsdelsnämnden att kunna utnyttja parken mer så att fler vuxna finns i parken både dag- och kvällstid. Vissa ordningsproblem finns i parken och en mer organiserad verksamhet på denna plats ökar i praktiken tryggheten i området.

Nämnden anser att utökning från dagens 30 evenemang per år till 45 evenemang per år (under en dryg tremånadersperiod från år 2008) fortfarande innebär att verksamheten skall bedömas vara av tillfällig karaktär.

Det är viktigt att Parkteatern fortsätter att vidta åtgärder som håller ljudnivån på en lagom och rimlig nivå och att man riktar bort högtalarna bort från bostäderna. Vid behov bör ljuddämpande åtgärder vidtas. Åtgärder bör också kunna vidtas om farhågorna för kraftig ökad gästtrafik till och från spelplatsen verkligen skulle uppstå. Då bör trafiksituationen ses över.

När det gäller att finna en lämplig placering för ”en ny mindre spelplats” får detta fortsätta att undersökas. Denna verksamhet kan knappast innebära någon omfattande störning då föreställningarna främst rör barnföreställningar, poesiaftnar och motsvarande. Om en plats för denna verksamhet väljs i Vitabergsparken får en sådan ansökan prövas på sedvanligt sätt.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 27 februari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka förslag till utökning av Parkteaterns verksamhet i Vitabergsparken

 2. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Stadsteatern.

Ledamoten Jan Valeskog (s) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v), ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka förslaget till utökning av Parkteaterns verksamhet i Vitabergsparken.

 2. därutöver anföra följande.

”Vitabergsparken är en av fåtal parker som har möjlighet att med begränsade miljöeffekter kunna erbjuda underhållning utomhus på sommartid. Denna verksamhet är mycket uppskattad. Det är också ett intresse hos bland annat stadsdelsnämnden att kunna utnyttja parken mer så att fler vuxna finns i parken både dag- och kvällstid. Vissa ordningsproblem finns i parken och en mer organiserad verksamhet på denna plats ökar i praktiken tryggheten i området.

Nämnden anser att utökning från dagens 30 evenemang per år till 45 evenemang per år (under en dryg tremånadersperiod från år 2008) fortfarande innebär att verksamheten skall bedömas vara av tillfällig karaktär.

Det är viktigt att Parkteatern fortsätter att vidta åtgärder som håller ljudnivån på en lagom och rimlig nivå och att man riktar bort högtalarna bort från bostäderna. Vid behov bör ljuddämpande åtgärder vidtas. Åtgärder bör också kunna vidtas om farhågorna för kraftig ökad gästtrafik till och från spelplatsen verkligen skulle uppstå. Då bör trafiksituationen ses över.

När det gäller att finna en lämplig placering för ”en ny mindre spelplats” får detta fortsätta att undersökas. Denna verksamhet kan knappast innebära någon omfattande störning då föreställningarna främst rör barnföreställningar, poesiaftnar och motsvarande. Om en plats för denna verksamhet väljs i Vitabergsparken får en sådan ansökan prövas på sedvanligt sätt.”

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta i enlighet med ledamoten Jan Valeskogs (s) yrkande i dess första punkt.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp sitt yrkande varemot ställdes ledamoten Jan Valeskogs yrkande i dess första punkt.

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Härefter tog ordföranden upp ledamoten Jan Valeskogs yrkande i dessa andra punkt.

Efter framställda propositioner om bifall till eller avslag till yrkandet beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande i dessa andra punkt.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt alltså

 1. tillstyrka förslaget till utökning av Parkteaterns verksamhet i Vitabergsparken.

 2. därutöver anföra följande.

”Vitabergsparken är en av fåtal parker som har möjlighet att med begränsade miljöeffekter kunna erbjuda underhållning utomhus på sommartid. Denna verksamhet är mycket uppskattad. Det är också ett intresse hos bland annat stadsdelsnämnden att kunna utnyttja parken mer så att fler vuxna finns i parken både dag- och kvällstid. Vissa ordningsproblem finns i parken och en mer organiserad verksamhet på denna plats ökar i praktiken tryggheten i området.

Nämnden anser att utökning från dagens 30 evenemang per år till 45 evenemang per år (under en dryg tremånadersperiod från år 2008) fortfarande innebär att verksamheten skall bedömas vara av tillfällig karaktär.

Det är viktigt att Parkteatern fortsätter att vidta åtgärder som håller ljudnivån på en lagom och rimlig nivå och att man riktar bort högtalarna bort från bostäderna. Vid behov bör ljuddämpande åtgärder vidtas. Åtgärder bör också kunna vidtas om farhågorna för kraftig ökad gästtrafik till och från spelplatsen verkligen skulle uppstå. Då bör trafiksituationen ses över.

När det gäller att finna en lämplig placering för ”en ny mindre spelplats” får detta fortsätta att undersökas. Denna verksamhet kan knappast innebära någon omfattande störning då föreställningarna främst rör barnföreställningar, poesiaftnar och motsvarande. Om en plats för denna verksamhet väljs i Vitabergsparken får en sådan ansökan prövas på sedvanligt sätt.”

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.


Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp).

”Parkteatern är en av stadens bredaste kulturella satsningar som vi till fullo stöder. Vi stöder också en utveckling och utökad verksamhet inom Parkteatern. Vitabergsparkscenen och verksamhet i parken är dock mycket känsligt ur störningssynpunkt för kringboende. Det är många evenemang förutom Parkteatern som önskar utnyttja scenen och parken. Vi anser därför att miljöförvaltningen gjort en väl avvägd bedömning av nyttjandet.

Parkteatern fungerar på ett stort antal spelplatser i Stockholms stad och bör kunna utöka evenemangsverksamheten på flera av dessa platser som är mindre känsliga ur störningssynpunkt. Vi tror också att det kan finnas andra lokaler inom Stockholms stad som kan utnyttjas av Parkteatern.

Om Parkteatern i framtiden ska kunna utöka sin verksamhet i Vitabergsparken krävs att framträdanden sker med lägre ljudnivåer, utan högtalarsystem.”

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m).

”Parkteatern är en angelägen del av Stockholms kulturliv som ger en möjlighet för nya grupper att ta del av kulturutbudet. Teaterverksamheten lockar också fler människor till parkerna, vilket innebär en på alla sätt positiv korsbefruktning.

Det är tråkigt att se att snäva bullerregler åter sätter käppar i hjulet för en levande storstad med ett rikt och varierat kulturutbud.

§14 Motion (2005:65) av Åsa Romson m.fl. (mp) angående Nationalstadsparken - ta vara på Stockholms pärla

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2005-006824-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. avslå förvaltningens förslag

 2. därutöver anföra följande.

”Utvecklingen av Nationalstadsparken måste ske i samklang med stadens behov av förändring och utveckling. Det är viktigt att det även i framtiden blir möjligt att både ha kvar och utveckla de verksamheter som idag finns i området.

Att inrätta ett natur- eller kulturreservat är ingen lösning. Det skulle bara försvåra och hindra utvecklingen. Istället behövs en planering där utveckling och nyttjande av Nationalstadsparken samspelar. Stockholm måste få växa och i det sammanhanget går det inte att låsa in all nuvarande grönmark i kultur- eller naturreservat.

I många fall har det visat sig att införande av reservat har begränsat invånarnas möjligheter att använda områdena, samtidigt som ett områdes karaktär kan förändras på ett negativt sätt, t ex i form av förbuskning.

Det är angeläget att värnandet och utvecklingen av Nationalstadsparken inte får hindra eller försena avgörande projekt för staden som Norra Stationsområdet, Norra Länken eller Norra Djurgårdsstaden.

Vidare är det av vikt att buffertzonerna som omger nationalstadsparken hålls till ett minimum. Då detta inte rör sig om en vanlig national park, utan som namnet antyder en stadspark, är det inte orimligt att tillåta tämligen kraftig exploatering i direkt närhet till parken. Detta skulle skapa möjlighet för innerstaden att expandera och ge fler medborgare möjlighet att bo i nära anslutning till parken.”

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 23 januari 2006.

Yrkanden

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. besvara remissen genom tjänsteutlåtande.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. bifalla motionen

 2. därutöver anföra följande.

”Från och med 1 januari 1995 skyddas området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården som nationalstadspark. I och med detta stärktes skyddet för ett av Stockholms viktigaste grönområden som på många sätt är en stor tillgång för staden. Trots detta hotas Nationalstadsparken att bitvis förminskas när byggprojekt genomförs utan någon tydlig planering av hur park- och naturlandskapet ska tas tillvara. Det är därför viktigt att åtgärder vidtas för att stärka nationalstadsparkens värden, såsom motionären föreslår. Motionen bör därför bifallas.”

Ledamoten Jan Valeskog (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak godkänna miljöförvaltningens förslag till yttrande

 2. avstyrka förslaget om marklovplikt för trädfällning

 3. därutöver anföra följande.

”Det är viktigt att frågan om lämpligheten av kommunala naturreservat i de aktuella områdena kommer behandlas i fördjupningen av översiktsplanen för Nationalstadsparken. Det är dock till stor del en fråga för dess markägare och intressenter i form av Statens fastighetsverk, Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har också som förvaltningen redovisar fått regeringens uppdrag att utarbeta ett program för samordnad förvaltning, skötsel och utveckling av nationalstadsparken Ulriksdal – Haga – Brunnsviken - Djurgården.

Det är inte lämpligt att införa marklovplikt för trädfällning hos stadsbyggnadskontoret varje gång ett träd, sjukt eller som utgör en säkerhetsrisk, måste fällas. Det skulle innebära en tidsmässigt utdragen byråkrati med sådant ansökningsförfarande, med bland annat risker för olyckor i området, om skadade träd tillåts stå kvar för länge.

Det är också viktigt att fastslå att eventuella ekodukter och sociodukter i Nationalstadsparken noggrant måste inpassas i såväl stadslandskapet som i det historiska landskapet.”

Ledamoten Anna Starbrink (fp) med instämmande av ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avslå förvaltningens förslag

 2. därutöver anföra följande.

”Utvecklingen av Nationalstadsparken måste ske i samklang med stadens behov av förändring och utveckling. Det är viktigt att det även i framtiden blir möjligt att både ha kvar och utveckla de verksamheter som idag finns i området.

Att inrätta ett natur- eller kulturreservat är ingen lösning. Det skulle bara försvåra och hindra utvecklingen. Istället behövs en planering där utveckling och nyttjande av Nationalstadsparken samspelar. Stockholm måste få växa och i det sammanhanget går det inte att låsa in all nuvarande grönmark i kultur- eller naturreservat.

I många fall har det visat sig att införande av reservat har begränsat invånarnas möjligheter att använda områdena, samtidigt som ett områdes karaktär kan förändras på ett negativt sätt, t ex i form av förbuskning.

Det är angeläget att värnandet och utvecklingen av Nationalstadsparken inte får hindra eller försena avgörande projekt för staden som Norra Stationsområdet, Norra Länken eller Norra Djurgårdsstaden.

Vidare är det av vikt att buffertzonerna som omger nationalstadsparken hålls till ett minimum. Då detta inte rör sig om en vanlig national park, utan som namnet antyder en stadspark, är det inte orimligt att tillåta tämligen kraftig exploatering i direkt närhet till parken. Detta skulle skapa möjlighet för innerstaden att expandera och ge fler medborgare möjlighet att bo i nära anslutning till parken.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Anna Starbrinks yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s) och Ulla Jöhnk (s) samt tjänstgörande ersättaren Mervi Mäkinen Andersson (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§15 Miljösanktionsavgift för icke anmäld miljöfarlig verksamhet

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2002-005760-355

Skr

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. avstyrka bifall till överklagandet

 2. åberopa tjänsteutlåtandet till stöd för beslutet.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 27 februari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka bifall till överklagandet

 2. åberopa tjänsteutlåtandet till stöd för beslutet.

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka bifall till överklagandet

 2. därutöver anföra följande.

”Politik handlar till stor del om att väga olika angelägna mål mot varandra. I fall som detta framgår tydligt att det är lätt att fatta förhastade beslut om inte hänsyn tas till den övergripande bilden.

Arbetslösheten ökar i Stockholm, samhället skriker efter fler initiativ från företag som kan innebära att verksamheten kan utökas och fler människor kan anställas. Dessa initiativ riskerar samtidigt att förkvävas från olika håll, inte minst på grund av en ständigt ökande regelbörda.

I denna situation har miljöförvaltningens tjänstemän valt att förorda en tolkning av situationen som knappast kan sägas vara till verksamhetens fördel. Enligt vad som framgår av ärendet verkar bedömningen vara onödigt hård.

En sådan övernitiskhet riskerar att vrida avvägningen mellan medborgares möjligheter att bedriva näringsverksamhet och målet om en god miljö snett.”


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) med hänvisning till sitt yrkande.

§16 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads ansökan om tillstånd till distribution av gas i Stockholms kommun m.fl. kommuner

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2002-002762-300

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 28 februari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. yrka att ett villkor för utsläppsminskning av gas och foggerolja från gasnätet uppfyller följande krav:

  1. Villkoret formuleras så att det är gasnätet i dess helhet, oberoende av vem som är verksamhetsutövare, som ska läcka mindre år 2022 än år 2002.
  2. Ett exakt gasläckage för basåret 2002 bestäms och räknas om till koldioxidekvivalenter för den aktuella gassammansättningen år 2002.
  3. Utsläppet av koldioxidekvivalenter, oavsett gassammansättning, föreskrivs vara 40 % mindre år 2022 än år 2002. Detta värde bör räknas om till m3 eller ton gas och slutsiffran bör vara ett gränsvärde.
  4. Bolaget föreskrivs successiva utsläppsminskningar, i  t.ex. 4-årsintervall, utifrån sin preliminära investeringsplan.
  5. Utsläppsminskningar, uttryckta som ton eller m3 koldioxidekvivalenter, föreskrivs för varje 4-årsintervall fram till år 2022. Dessa värden kan vara riktvärden.

2. miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte något att erinra mot att den vilandeförklarade frågan om distribution av naturgas/luft återupptas.

3. översända yttrandet i 15 exemplar till miljödomstolen.

Ledamoten Ulla Jöhnk (s) deltog inte i beslutet.


§17 Ansökan om tillstånd från Stockholm Vatten AB att få bortleda inläckande grundvatten från VA- tunnel Kista Science City m.m.

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2004-004811-379

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 16 februari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. tillstyrka Stockholm Vatten ABs ansökan om tillstånd

 2. yrka att villkor för grundvatteninträngning utformas enligt förvaltningens förslag

 3. översända beslutet i tre exemplar till miljödomstolen.

Tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v) deltog inte i beslutet.

§18 Metoder för beräkning av garagens miljöpåverkan

Skrivelse och promemoria från Stockholm Parkering

Dnr 2005-005955-211

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. bibehålla dagens system för markanvisningar, trafikutredningar och miljöprövningar i samband med byggande av parkeringsplatser i garage

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 27 februari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. uppmana Stockholm Parkering att utveckla en metod för att beräkna de sammantagna trafik- och miljöeffekterna av nya parkeringsgarage

 2. översända skrivelsen till Stockholm Parkering och Trafiknämnden.

Ledamoten Jan Valeskog (s) med instämmande av ledamoten Joakim Larsson (m) och ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. bibehålla dagens system för markanvisningar, trafikutredningar och miljöprövningar i samband med byggande av parkeringsplatser i garage


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), tjänstgörande ersättarna Stellan Hamrin (v) och Rasmus Rasmusson (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och tjänstgörande ersättaren Stellan Hamrin (v).

”Såsom miljöförvaltningen påpekar i sitt tjänsteutlåtande har Stockholm Parkering en betydande rådighet över var, när och hur parkeringsanläggningar byggs på tomtmark. Som verksamhetsutövare är man enligt Miljöbalken skyldig att känna till miljökonsekvenserna av de åtgärder man vidtar och detta gäller givetvis även för stadens egna bolag. Det är förvånande att Stockholm Parkering har en annan åsikt, speciellt som Stockholm Parkering i stadens budget för 2006 har fått i uppdrag att utreda om nybyggda garage ger minskad söktrafik i aktuella områden.

Det finns många exempel på garageprojekt (Stigbergsgaraget, St Eriksgaraget, garaget under Södermalmsskolans bollplan) som genomförts eller håller på att genomföras utan att några ordentliga trafikmiljöstudier har gjorts. Syftet med stadens garagebyggnationer är att minska söktrafiken, men någon undersökning som visar att fler garage leder till mindre söktrafik har aldrig gjorts. Därmed vet man inte heller vilka effekter utbygganden av garage har på luftkvaliteten och på miljökvalitetsnormerna. Vi menar att detta inte är acceptabelt och därför bör Stockholms Parkering uppmanas att utveckla en metod för att beräkna de sammantagna trafik- och miljöeffekterna av nya parkeringsgarage.”

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s) och Ulla Jöhnk (s) samt tjänstgörande ersättaren Mervi Mäkinen Andersson (s).

”Byggande av välplanerade garage i en storstad som Stockholm är angeläget både ur miljösynpunkt och ur stadsplaneringssynpunkt. Att få fler bilar i garage och därmed kunna frigöra gatu- och tomtmark är positivt och det är också ett effektivt sätt att hantera ett ökat antal fordon i samband med nybebyggelse eller vid hög, generell befolkningstillväxt. Mark som frigörs kan till exempel användas till förbättrad kollektivtrafik eller nya parkmiljöer, trädplanteringar och grönytor. I ett perspektiv av en kraftigt ökad andel miljöanpassade fordon i staden framstår detta som en strategisk bra miljöpolitik.

Staden har ett övergripande ansvar att i samband med byggnation av garage genomföra trafikutredningar inför markanvisningarna och även en miljöprövning av projektet inför detaljplanearbetet. Det är viktigt och något som också sker idag. Detta är i enlighet med reglerna i bland annat Miljöbalken. Finns det brister i den miljöprövning som sker idag har staden i bland annat respektive styrelse utomordentliga möjligheter att kräva nödvändiga kompletteringar.

Att införa ett system utöver detta som innebär att garageutbyggnad och därmed trafik- och miljöpolitiken främst utreds av ett av stadens bolag istället för stadens planeringsorgan, stadsbyggnadsnämnd, trafiknämnd och marknämnd är inte rimligt. Det miljö- och trafikunderlag som skall tas fram av berörd nämnd och remissinstans inför detaljplanen, hos marknämnden, trafiknämnden och parkeringsbolaget, måste slutligen prövas samlat i den nämnd i staden som också beslutar om planen/bygglov och därmed i praktiken godkänner byggnationen, dvs stadsbyggnadsnämnden.”

Ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Susanne Hagbard (fp) samt ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m).

”Bilen är ett naturligt inslag i människors vardag. Parkeringsbristen är idag ett stort problem i Stockholm, både i bostadsområden och på andra platser. Antalet parkeringsplatser måste öka. Fler vinkelparkeringar på större gator, fler parkeringshus och parkeringar i tomma bergrum och tunnlar är exempel på förslag som kan underlätta för Stockholms invånare att hitta en parkeringsplats.

Lika viktigt är att planera för fler parkeringar vid nybyggnationer av bostäder. När man bygger bostäder idag utgår man alltför ofta ifrån att hushållen har färre bilar än vad som är fallet. Det gör att parkeringsbristen ökar, ju fler bostäder som byggs. Parkeringstalen ska höjas både i inner- och i ytterstaden.”

§19 Motion (2005:67) av Björn Ljung (fp) om att Stockholms stad bör använda s k tyst asfalt

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2005-006942-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. överlämna förvaltningens utlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 28 februari 2006.

Yrkanden

Ordföranden viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. överlämna förvaltningens utlåtande som svar på remissen.

Ledamoten Anna Starbrink (fp) med instämmande av ledamoten Joakim Larsson (m) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka motionen

 2. därutöver anföra följande.

”Vi finner det glädjande att förvaltningen delar våra positiva åsikter beträffande den tysta asfalten. Nu återstår det bara att staden går från ord till handling och snarast börja använda tyst asfalt vid särskilt utsatta vägavsnitt.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Susanne Hagbard (fp), ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m) och Lennart Jansson (m) samt tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s) och Ulla Jöhnk (s) samt tjänstgörande ersättarna Mervi Mäkinen Andersson (s) och Stellan Hamrin (v).

”I en storstad som Stockholm finns inom vissa områden stora problem med fordonsbuller. Bullret kommer både från själva bilen och från däck och vägbanan. Mycket forskning och utveckling pågår för närvarande kring bullerdämpande beläggningar, det som i motionen kallas för ”tyst asfalt”. Motionären tar upp exemplen från Hallunda och Skattegårdsvägen i Västerort för att belysa detta. I dessa två exempel används två olika typer av beläggning. Det projekt som genomfördes i Västerort fick avbrytas efter tre månader på grund av att beläggningen lossnade från underlaget. När det gäller beläggningen vid Hallunda, ett projekt som Vägverket ansvarar för, är den av typen dubbeldränbeläggning. Den har mycket goda ljuddämpande egenskaper, ungefär en halvering av den upplevda ljudnivån. Dock finns det en del problem med dubbeldränbeläggning som borde belysas tydligare. Slitaget är ett sådant. Här går uppgifterna lite isär. Håller beläggningen så länge som 6 år när det gäller ytskiktet är en viktig frågeställning. Här kommer det att bli intressant att följa Vägverkets utvärdering.

Vad avser den ljuddämpande effekten, och hur länge den kan bibehållas, är också av avgörande betydelse. Här behövs mer studier göras, likaså vad gäller rengöringen av beläggningen och hur ofta detta bör genomföras. För stadens del är det också viktigt att ta hänsyn till var beläggningen är möjlig att lägga. På många av våra innerstadsgator där vi har stora problem med buller kan det bli komplicerat med denna typ av beläggning på grund av kantstenar och försämrad vattenavrinning. Likaså kan det bli problem med halkbekämpning eftersom salt behöver användas i större omfattning än vid s.k. normal beläggning. Sand får dessutom inte användas om de bullerdämpande egenskaperna ska bibehållas.

Det som motionären föreslår att vid all ny- och omläggning av asfalt använda sk ”tyst asfalt” anser vi mot bakgrund av ovanstående tyvärr inte är möjligt. Däremot bör staden aktivt ta del av den forskning som görs på området och fortsätta med det arbete som är påbörjat med ett nytt åtgärdsprogram för bullerskydd, där vägbeläggning är en viktig del.”

§20 Upphandling för genomförande av miljötekniska undersökningar av förorenade områden

Dnr 2005-003328-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 14 februari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. bevilja förvaltningschefen genomförandedelegation på maximalt 25 basbelopp avseende upphandling av miljötekniska konsulter för genomförande av undersökning av förorenade områden.

§21 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för återvinningscentral Lintaverken

Remiss från Länsstyrelsen

Dnr 2005-005636-300

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 28 februari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. Tillstyrka att tillstånd till sökt verksamhet ges. Nämnden anser vidare att följande villkor bör gälla för verksamheten.

a) Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad sökanden åtagit sig i ärendet och i huvudsak angivit i ansökan.

b) Tunga transporter till och från Återvinningscentralen skall inte köras på Kvarnbacksvägen (sträckningen lilla Kvarnbacksvägen – Brommaplan).

c) Redogörelse för vidtagna åtgärder i syfte att medverka till att miljökvalitetsnormer inte  överskrids görs årligen i miljörapporten.

d) Transporter som utförs på vägar där det finns risk för överskridande av miljökvalitets­normer, skall upphandlas med krav på bästa möjliga teknik avseende minskning av utsläpp av kvävedioxider och partiklar.

e) En utredningsplan som kan ligga till grund för eventuella åtgärder i syfte att minimera miljöpåverkan från verksamhetens utsläpp till dag­vatten­nätet skall tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten innan driftstart.

f) Förvaring av farligt avfall och kemiska produkter skall ske inomhus på tät yta så att det inte finns risk för utsläpp till mark eller vatten.

g) En plan för beredskap mot olyckor och brand skall finnas tillgänglig på anläggningen vid driftstarten.

h) Inför byggandet av Återvinningscentralen ska en energiutredning tas fram som ska ligga till grund för att minimera verksamhetens framtida energianvändning.

i) En kopia på egenkontrollprogram skall lämnas in till tillsynsmyndigheten innan anläggningen tas i drift.

2.     Översända sex exemplar av beslutet till länsstyrelsen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§22 Övrigt

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) hade sänt en skrivelse till förvaltningen med frågor om behandling av förorenad mark som han fått i samband med seminarium om miljöteknik i Hammarby Sjöstad.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§23 Förvaltningschefens information

Aktuell information om fågelinfluensa
Avdelningsdirektören Margareta Widell informerade om nuläget av fågelinfluensan.

Informationsinsatser

Informationschefen Jonas Arnqvist informerade om att nämndhandlingarna finns att läsa på webben. www.insyn.stockholm.se, vidare att den 27 april 2006 är det öppet hus på miljöförvaltningen i Tekniska ’Nämndhuset mellan klockan 11.00 och 14.00.

Miljölabbet är ett projekt för högstadieelever som är webbaserat. Förvaltningen kommer demonstrera detta längre fram.

Information till Miljö- och hälsoskydds- nämnden angående detaljplaneyttrande avseende kv Domaren 1 inom stadsdelen Svedmyra

Direktören anmälde den utsända promemorian.

EU-kommissionens förslag till direktiv om bedömning och hantering av översvämningar
Remiss från kommunstyrelsen

Direktören anmälde det utsända beslutet.

Utfall av prövning i domstolar m.m.

Promemorian anmäldes.

Månadsrapport om ekonomi

Direktören anmälde den utdelade rapporten.