Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2006-05-23

Sammanträde 2006-05-23

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

3 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd

4 Anmälningar av beslut enligt delegation

5 Revidering av taxan för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen och djurskyddslagen

Dnr 2006-001437-249
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Genomlysning av Miljö- och hälsoskyddsnämnden

7 Regionalisering av Miljöförvaltningens verksamhetsområde

Dnr 2006-002545-102
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Överklagande av Miljödomstolens dom i mål om miljösanktionsavgift

Dnr 2004-000123-355
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100).

10 Höga ljudnivåer på Nattklubbar - Miljöförvaltningens tillsynsprojekt

Redovisning av en rapport
Dnr 2006-000336-206
(Utsändes)
Livsmedels- och djurskyddsärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Motion (2006:9) av Lotta Edholm (fp) m fl om stärkt beredskap inför hotet av fågelvirus

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2006-001658-217
(Utsändes)
Plan- och miljöärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förslag till energiplan för Stockholm

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-001113-351
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende

13 Bullerskydd längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede

14 Förslag till detaljplan för kv Blå Jungfrun mm i stadsdelarna Farsta och Hökarängen

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2005-004355-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förslag till detaljplan för Firman 1 mm i stadsdelen Råcksta

16 Anmälan om inrättande av stadens Energicentrum

Dnr 2005-006577-212
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Kemisk ogräsbekämpning av banvallar och bangårdar

Anmälan från Banverket
Dnr 2006-001803-320
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Förvaltningschefens information

- Besök av stadens förtroendevalda revisorer
(Utsändes)

- Miljöförvaltningens kalkylering för timtaxa
(Utsändes)

- Redovisning av 7 tematiska strategier under EU:s 6:e miljöhandlingsprogram

- Utfall av prövning i domstolar m.m.
Mötesinformation

Justerat:

Viviann Gunnarsson Joakim Larsson

Närvarande:

Ordförande Viviann Gunnarsson (mp)
Vice ordförande Jakob Forssmed (kd)

Ledamöter:
Jan Valeskog (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Per Aldeborg (s)
Ulla Jöhnk (s)
Gunnar Björkman (s)
Rolf Brattström (v)
Joakim Larsson (m)
Lennart Jansson (m)
Erik Wassén (fp)

Ersättare:
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Kristoffer Hernbäck (s)
Abdul Katumba (s)
Lena Bring (m) tjg
Torbjörn Erbe (m)
Susanne Hagbard (fp) tjg
Rasmus Rasmusson (kd)

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Johan Steenhoff Eriksen (m) och Anna Starbrink (fp) samt ersättarna Carina Paulsson (s), Eva Ölundh (s), Stellan F Hamrin (v) Joakim Pihlstrand Trulp (mp), Ulf Linder (m) och Gustav Åkerblom (fp).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Carl-Lennart Åstedt.

Dessutom var borgarrådssekreterare Lisa Rehnström och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

 

§1 Efter sedvanliga överläggningar med revisorerna förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Joakim Larsson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 31 maj 2006.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 2 maj 2006 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 112

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 113

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 114

Beslut om yttrande till centrala myndigheter av främst enkel art, bilaga 115

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 116

Beslut i personalärenden, bilaga 117

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 118

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 119

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 120

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 121

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 122

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 123

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 124

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 125

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 126

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 127

Beslut om yttranden i ärenden enligt ordningslagen, bilaga 128

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 129.

§5 Revidering av taxan för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen och djurskyddslagen

Dnr 2006-001437-249

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. återremittera förslaget i avvaktan på klarare riktlinjer från Livsmedelsverket

2. därutöver anföra följande.

”Taxan kommer i framtiden att vara beroende av dels Livsmedelsverkets nivåindelning dels kostnaden per timme. F.n. råder oklarheter om hur nivåindelningen kommer att tillämpas. En förändring av taxan bör avvaktas tills mer information om den kommande budgetsituationen i staden uppnåtts under tidig höst.”

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 28 mars 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. återremittera förslaget i avvaktan på klarare riktlinjer från Livsmedelsverket

2. därutöver anföra följande.

”Taxan kommer i framtiden att vara beroende av dels Livsmedelsverkets nivåindelning dels kostnaden per timme. F.n. råder oklarheter om hur nivåindelningen kommer att tillämpas. En förändring av taxan bör avvaktas tills mer information om den kommande budgetsituationen i staden uppnåtts under tidig höst.”

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Erik Wassén (fp) och vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. återremittera ärendet

2. därutöver anföra följande.

”Staden har en mängd taxor och avgifter för olika verksamheter. Varje höjning innebär att medborgarna i sin relation med staden får en ytterligare pålaga. För den enskilde medborgaren blir vardagen mer betungande och för näringsidkare kan det vara ytterligare ett strå på den börda av regler och bestämmelser som gör verksamheten svår eller omöjlig att få att gå ihop. Det är därför av yttersta vikt att föreslagna taxehöjningar – om än motiverade ur ett isolerat perspektiv – utreds ur medborgarperspektiv. Trots att vissa resonemang förs kring hur taxeförändringen påverkar företagen anser vi att konsekvenserna av förslaget inte är tillräckligt utrett ur företagarperspektiv. För oss är det inte rimligt att justera taxorna utan att först ha tagit del av en ordentlig konsekvensutredning över hur de nya taxorna slår mot dem som ska betala.

Vidare efterfrågar vi ett taxesystem som speglar de faktiska kostnaderna för inspektionen och som är begriplig. Nästan hälften av kostnaderna är indirekt administration den andra hälften är lönekostnaderna för tjänstemännen. Ändå räknar man med att de bara ska kunna inspektera 1000 timmar per år, vilket motsvarar ca 4 timmar om dagen. Vi ser gärna ett system där tjänstemännen ges möjlighet att arbeta fler timmar med inspektion vilket innebär att kostnaden för inspektion per timme sjunker. Taxan skulle då också bli lägre.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Lennart Jansson (m) och Erik Wassén (fp) samt tjänstgörande ersättaren Lena Bring (m) och Susanne Hagbard (fp) och vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

§6 Genomlysning av Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remiss från SLK

Dnr 2006-002150-217

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 8 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§7 Regionalisering av Miljöförvaltningens verksamhetsområde

Dnr 2006-002545-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. godkänna redovisningen

2. ge direktören i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommunal samverkan med lämpliga kommuner i länet inom nämndens olika ansvarsområden

3. omarbeta visionsdokumentet utifrån ett samverkans/samarbetsperspektiv

4. översända tjänsteutlåtandet till Kommunstyrelsen för godkännande

5. översända tjänsteutlåtandet till Kommunförbundet Stockholms Län för kännedom

6. därutöver anföra följande.

”Det är positivt med utvidgad samverkan med andra kommuner. Miljöförvaltningen har med sin breda kompetens möjlighet att erbjuda tjänster inom ett brett spektrum till mindre kommuner eller samverka t.ex. i projektform. En sådan inriktning kan ge fördelar till både Stockholms stad och andra kommuner. Ett samverkansprojekt har redan startats av Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms län . Detta nätverk kan utgöra en grund i det fortsatta arbetet. Om detta i framtiden bör leda till en mer formaliserad regionalisering är en fråga som bör behandlas i samband med Stockholms stads och övriga kommuners ställningstagande kring framtida organisation i Stockholmsområdet. Detta kommer att aktualiseras i samband med Ansvarskommitténs slutbetänkande samt pågående diskussioner inom Kommunförbundet Stockholms län och i Mälardalsrådet.”

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 9 maj 2006.

Yrkanden

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna redovisningen

2. ge direktören i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommunal samverkan med lämpliga kommuner i länet inom nämndens olika ansvarsområden

3. översända tjänsteutlåtandet till KS/SLK för kännedom.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna redovisningen

2. ge direktören i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommunal samverkan med lämpliga kommuner i länet inom nämndens olika ansvarsområden

3. omarbeta visionsdokumentet utifrån ett samverkans/samarbetsperspektiv

4. översända tjänsteutlåtandet till Kommunstyrelsen för godkännande

5. översända tjänsteutlåtandet till Kommunförbundet Stockholms Län för kännedom

6. därutöver anföra följande.

”Det är positivt med utvidgad samverkan med andra kommuner. Miljöförvaltningen har med sin breda kompetens möjlighet att erbjuda tjänster inom ett brett spektrum till mindre kommuner eller samverka t.ex. i projektform. En sådan inriktning kan ge fördelar till både Stockholms stad och andra kommuner. Ett samverkansprojekt har redan startats av Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms län . Detta nätverk kan utgöra en grund i det fortsatta arbetet. Om detta i framtiden bör leda till en mer formaliserad regionalisering är en fråga som bör behandlas i samband med Stockholms stads och övriga kommuners ställningstagande kring framtida organisation i Stockholmsområdet. Detta kommer att aktualiseras i samband med Ansvarskommitténs slutbetänkande samt pågående diskussioner inom Kommunförbundet Stockholms län och i Mälardalsrådet.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd), ledamöterna Joakim Larsson (m), Lennart Jansson (m) och Erik Wassén (fp) samt tjänstgörande ersättarna Lena Bring (m) och Susanne Hagbard (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag.

§8 Uppföljning av budget 2006, tertialrapport 1

Dnr 2006-002531-102

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 3 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 1 samt överlämna den till kommunstyrelsen

2. begära omslutningsförändring med 2,5 mnkr för ökade kostnader och intäkter för miljöbilsprojekt

3. begära omslutningsförändring med 0,2 mnkr för ökade kostnader och intäkter för Stockholms stads kvalitetspris

4. begära omslutningsförändring med 4,2 mnkr för minskade kostnader och intäkter för projekt finansierade av Miljömiljarden

5. begära omslutningsförändring med 0,4 mnkr för minskade kostnader och intäkter för projekt finansierade av Kompetensfonden

6. stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen så som föreslås i tjänsteutlåtandet samt finansiera detta genom tillsynsavgifter.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) Gunnar Björkman (s) och Rolf Brattström (v).

”Förvaltningen har utrett en stärkt tillsyn över förpacknings- och tidningsinsamlingen i enlighet med nämndens uppdrag. Det är nu mycket viktigt att komma igång med tillsynen snarast. Det är inte ett argument att andra kommuner nedprioriterat sin tillsyn över detta område. Inte heller att andra områden skulle bli lidande. I Stockholm som storstad har vi kvarstående problem med städning och renhållning kring återvinningsstationer som måste åtgärdas nu. Tillsynen är ett av flera medel som används för att få en bättre service och hantering.”

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Lennart Jansson (m) och Erik Wassén (fp) samt tjänstgörande ersättarna Lena Bring (m) och Susanne Hagbard (fp).

”Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden slås samman till en ny nämnd, Stadsbyggnads- och miljönämnden. Det innebär att staden renodlar och samlar sitt myndighetsansvar för dessa frågor i en nämnd. Sammanslagningen innebär kortare handläggningstider, förenklade kontaktmöjligheter för invånare och lägre kostnader. Miljöaspekter kan komma in tidigare i planeringsskedet.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut påverkar på många sätt förutsättningarna för tillväxt och företagande i Stockholm, tyvärr ofta negativt. Genom att hårdra och övertolka miljökrav, normer och myndighetsbeslut hämmas bostadsbyggandet som är så nödvändigt för stadens möjligheter att växa. Stockholmarna förtjänar en politik som både kombinerar tillväxt och en god miljö. Nämndens arbete bör fokusera på viktig kärnverksamhet som övervakning av miljöfarlig verksamhet och annan myndighetsutövning. Nämnden bör även inta en mer nyanserad hållning beträffande bilanvändande och vägar. Att i varje situation vara bilfientlig måste upphöra.

Förvaltningens arbete med tillsyn av fastigheters energianvändning bör upphöra. Det ligger i fastighetsägarnas egenintresse att hålla koll på energianvändningen. De kan anlita bra konsulter för detta om de inte har egen kompetens. Att miljöförvaltningens tjänstemän ska utföra denna ”tvingande kontroll” mot betalning är påträngande och ålägger bara fastighetsägarna extra utgifter utan att få något igen.

Livsmedelskontroll är en viktig del i miljöförvaltningens arbete och ska därför prioriteras. Folkpartiet ser gärna fler kontroller av livsmedelshanteringen bland stadens restauranger. Ökade resurser bör därför tilldelas de avdelningar på miljöförvaltningen som utför kontrollerna. Vi ser framemot statens planer på någon form av livsmedelskörkort.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§9 Överklagande av Miljödomstolens dom i mål om miljösanktionsavgift

Dnr 2004-000123-355

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. fullfölja överklagandet

2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för överklagandet.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 9 maj 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. fullfölja överklagandet

2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för överklagandet.

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att inte fullfölja överklagandet

2. därutöver anföra följanden.

”En vanlig ärendetyp för miljö- och hälsoskyddsnämnden att ta ställning till är ärenden rörande miljösanktionsavgifter på grund av för sent inkommen kontrollrapport gällande köldmedieanvändning. Miljönämnden har hittills behandlat en bra bit över hundra ärenden om miljösanktionsavgifter för anläggningsinnehavare.

Miljösanktionsavgift ska enligt lag betalas av näringsidkare som underlåtit att fullgöra rapporteringsskyldighet. Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Reglerna om köldanläggningar och köldmedieanvändning syftar i första hand till att komma åt anläggningar och hantering som utgör en fara i miljöhänseende. Det är därför angeläget att åtgärda miljöfarliga och icke godkända köldmedier samt att upptäcka dem som för att dölja ett sådant beteende helt struntar i att skicka kontrollrapport.

Risken finns att näringsidkare som av en eller annan anledning inte har inkommit med den årliga rapporten i tid drabbas onödigt hårt. Många gånger framstår den påförda miljösanktionsavgiften som oproportionerlig. Den straffbara underlåtenheten förefaller ha mer med byråkrati och pappershantering att göra än det egentliga syftet – nämligen att beivra miljöfarlig hantering av köldmedier.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m) och Lennart Jansson (m) samt tjänstgörande ersättaren Lena Bring (m) med hänvisning till sitt yrkande.

§10 Höga ljudnivåer på Nattklubbar - Miljöförvaltningens tillsynsprojekt

Redovisning av en rapport

Dnr 2006-000336-206

Direktören anmälde förvaltningens rapport i tjänsteutlåtande den 8 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna rapporteringen.

§11 Motion (2006:9) av Lotta Edholm (fp) m fl om stärkt beredskap inför hotet av fågelvirus

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-001658-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 8 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§12 Förslag till energiplan för Stockholm

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-001112-351

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. godkänna förvaltningens yttrande om svar på remissen.

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 4 april 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna förvaltningens yttrande om svar på remissen.

Ledamoten Erik Wassén (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. i huvudsak tillstyrka miljöförvaltningens förslag till beslut

2. avslå miljöförvaltningens beslut i de avsnitt där förvaltningen biträder remissens förslag om begränsning av användning av el med hänvisning till miljöaspekter

3. arbetet med energideklarering och energiinspektörer i statlig eller kommunal regi inte kommer till stånd eller, i de fall de redan påbörjats, upphör

4. avslå remissens skrivning i frågan om kraftigt utökad användning av matavfall för rötning till biogas (remissen sidan 25)

5. avslå remissens skrivning om förslag till energideklarering

6. arbeta för att tillförsäkra att Stockholms stad fortsättningsvis har tillgång till miljövänlig icke koldioxidutsläppande energiproduktion genom fortsatt effektivisering och utbyggnad av svensk kärnkraft

7. arbeta för att användning av miljövänligt producerad elenergi ska stimuleras genom avskaffandet av speciella skatter på el som producerats på ett miljövänligt sätt

8. därutöver anföra följande.

”Användningen av energi som ökar koldioxidutsläpp och därmed också påverkan av klimatet måste begränsa och fasas ut. Remissen och förvaltningens svar påtalar även dessa behov. Tyvärr inbegriper remissen och förvaltningens svar även produktionen av el och användning av el. Både enligt remissen och för förvaltningen är el farligt och miljöförstörande i sig. Folkpartiet anser att el producerad på miljövänligt sätt är en ren energi och det bästa sättet att transportera och distribuera energi. Folkpartiet kan därför inte ställa sig bakom energiplanen i de avsnitt som den argumenterar för att el i sig är miljöskadlig och att användningen därför ska begränsas.

För att säkerställa att Stockholm har tillgång till miljövänligt producerad och distribuerad energi verkar Folkpartiet för att fortsatt användning och en utbyggnad av svensk kärnkraft. Stockholms stad bör engagera sig i denna utveckling.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamoten Erik Wassén (fp) och tjänstgörande ersättaren Susanne Hagbard (fp) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Rolf Brattström (v).

”Det förtjänar att understrykas att förslaget till energiplan har ett alltför kort tidsperspektiv. Stadens mål är att 2050 vara fritt från fossila bränslen. Detta kräver en utveckling av hur detta ska uppnås. Detta är i stor utsträckning kopplat till förnybara energikällor, hanteringen av biologiskt avfall samt till stadsplanering och byggande. Den nu föreliggande planen kan därför endast ses som en beskrivning av nuvarande energianvändning, energibärare och leverantörer. Det är olyckligt att Stockholm genom sin försäljning av sitt eget energibolag till en dominerande privat aktör har förlorat mycket av sin rådighet över planering av Stockholms framtida energiförsörjning. En viktig del i den framtida energiförsörjningen är hur kopplingen till en monopolleverantör som Fortum ska utvecklas i framtiden samt hur staden avser att förbättra sin egen rådighet över energifrågorna.

Det krävs betydligt handfastare åtgärder och skarp planering för att bryta beroendet av fossila bränslen och uppnå målen inom klimatpolitiken och stadens klimatmål. Med tanke på regeringens utspel om att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen till 2020 är energiplanen redan förlegad.”

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s).

”Genom de problem som fortfarande råder att finna alternativa energikällor som kan bidra till en effektiv produktion av både värme och el kan naturgasen komma att bli en viktig del i energiförsörjningen av Stockholm. Detta är en utveckling som under överskådlig tid inte kan uteslutas. Naturgasen står idag för ca 25 % av världens energitillförsel medan den står för ca 2 % i Sverige, De kända naturgasreserverna baserat på dagens förbrukning räcker i 65-70 år. Det är långt mycket längre än vad oljan förväntas kunnat användas.

Naturgasen har jämfört med oljan bättre miljöegenskaper. Vid förbränning sker inga utsläpp av svavel eller tungmetaller. Rökgaserna består nästan helt av koldioxid (motsvarar ungefär hälften så mycket som vid förbränning av olja, kol eller biobränslen) och vattenånga.

En möjlig och önskvärd utveckling är att det i Stockholm byggs nya kraftvärmeverk som både producerar värme och el och att denna kommer att kunna försörjas med i första hand biobränslen men om detta inte finns tillgängligt till rimliga priser, naturgas, vilket då kan ersätta den mer miljöbelastande oljan. Ett sådant överskott av elproduktion i Sverige skulle på en internationell elmarknad bland annat bidra med en minskning av de totala koldioxidutsläppen mycket kraftigt. Detta då en sådan miljövänlig elproduktion kan ersätta miljöförstörande, elproducerande kol- och oljeanläggningar i södra- och mellersta Europa.

Det är viktigt att Stockholm i energiplanen lyfter fram möjligheten att naturgas under en period kan komma att utgöra ett strategiskt energislag. Om det främst kommer att ske genom distribution av sk flytande gas (LNG) eller på annat sätt får framtiden utvisa. Huvudinriktningen skall dock naturligtvis vara att ersätta all energiproduktion med förnyelsebara energikällor och att vi i Stockholm skall klara detta till år 2050.”

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd).

Förvaltningens tjänsteutlåtande innehåller många kloka och viktiga synpunkter på den föreslagna energiplanen. Det är oerhört angeläget att planen verkligen blir ett verkligt strategiskt dokument som kan bidra till säker energiförsörjning för stockholmarna genom att se till att vi bygger energisystem för framtiden, kan spara energi och samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser. Vi vill särskilt peka på möjligheterna med kraftvärme, där både el och värme kan utvinnas genom maximalt utnyttjande av en råvara. En ambition att bygga biobränsleeldad kraftvärme finns hos Fortum och denna och andra liknande satsningar bör uppmuntras och ges stöd.

Vi vill också peka på betydelsen av att göra rätt när infrastruktur anläggs och när bostäder byggs, eftersom vi får leva med åtgärder, eller brist på åtgärder, på dessa områden under många decennier. Det är otillfredsställande att målen om energisparande i byggandet tycks vara svåra att uppnå. I kombination med mer stimulerande åtgärder bör också Stockholm driva på en utveckling där större möjligheter till sanktioner ges gentemot exempelvis byggherrar som inte håller de uppsatta kraven för energiförbrukning i nyproducerade hus och lägenheter. Sådana sanktionsmöjligheter finns och utnyttjas på sina håll i Europa, exempelvis i Freiburg.”


§13 Bullerskydd längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede

Remiss från trafiknämnden

Dnr 2006-001749-249

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 8 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. överlämna förvaltningens utlåtande som svar på remissen.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s), Gunnar Björkman (s) och Rolf Brattström (v).

”Nämnden anser att bullerdämpande åtgärder är nödvändiga för att boendemiljön längs Nynäsvägen skall förbättras. Lokala politiker och Enskedebor har sedan länge påtalat behovet av att minska bullret från Nynäsvägen. Kravet har varit att Nynäsvägen ska grävas ned och överdäckas. Det kravet kvarstår. En nedgrävning och överdäckning av Nynäsvägen är det effektivaste sättet att åstadkomma en bullerdämpning. Enskede som idag delas av Nynäsvägen skulle kunna bli en lugn och sammanhållen stadsdel med stora möjligheter till en trivsam och positiv utveckling när Nynäsvägen grävs ned och överdäckas på samma sätt som Södermalm har utvecklats efter det att Söderleden däckades över. Bullerplank förfular och förstärker uppdelningen av stadsdelen på ett olyckligt sätt. Vi ser även en risk med att föreslagna bullerskyddsplank kan innebära att planerna på nedgrävning av Nynäsvägen skjuts på en obestämd framtid till förfång för en framåtsyftande och intressant utveckling för stadsdelen. Behovet att snabbt åtgärda bullerstörningarna är dock så stort att nämnden, som en tillfällig lösning, inte motsätter sig bullerplank.”

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Lennart Jansson (m) och Erik Wassén (fp) samt tjänstgörande ersättarna Lena Bring (m) och Susanne Hagbard (fp).

”De föreslagna åtgärderna för att minska bullret är välkomna. Vi vill dock påpeka att utformningen av bullerskydd även bör ta hänsyn till exempelvis de näringsidkare som kan mista sin exponering genom icke-transparenta bullerskydd.

Vidare anser vi att frågan om hastighetsövervakningskameror ligger utanför nämndens kompetensområde och är en polisiär angelägenhet.”

§14 Förslag till detaljplan för kv Blå Jungfrun mm i stadsdelarna Farsta och Hökarängen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-004355-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. tillstyrka planförslaget.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 2 maj 2006.

Yrkanden

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avstyrka planförslaget.

Ledamoten Jan Valeskog (s) med instämmande av ledamoten Joakim Larsson (m) och ledamoten Erik Wassén (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka planförslaget.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Rolf Brattström (v) mot beslutet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s).

”Vi anser att planen med fördel kan godkännas. Man bör dock pröva att flytta huskropparna närmare Pepparvägen.”

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Lennart Jansson (m) och Erik Wassén (fp) samt tjänstgörande ersättarna Lena Bring (m) och Susanne Hagbard (fp).

”Stockholms stad behöver fortsätta att växa. Om tillväxten ska ta fart i Sverige måste motorn definitivt vara i storstadsregionerna. De senaste prognoserna talar om att Stockholm år 2014 kommer att vara 834 000 invånare. Den ökningen om 69 000 invånare innebär att förutom det s k 20k-programmet kommer att krävas ytterligare 40 000-60 000 bostäder för att klara befolkningsökningen tio år framåt i tiden. År 2030 kommer vi med en försiktig framskrivning att vara drygt en miljon invånare i Stockholms stad, vilket innebär krav på ännu fler bostäder.”

§15 Förslag till detaljplan för Firman 1 mm i stadsdelen Råcksta

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2004-003070-251

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 8 maj 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. planförslaget tillstyrks under förutsättning att planen omarbetas så att riktvärden för externt industribuller och trafikbuller klaras.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Joakim Larsson (m) och Lennart Jansson (m) samt tjänstgörande ersättaren Lena Bring (m).

”Det vore önskvärt om det gick att i större utsträckning förena bostadsbebyggelse med stadens miljöer. Tillgången till bostäder är viktig för staden, men detta mål kan inte tillåtas äventyra exempelvis möjligheten att bedriva företag. Vi välkomnar därför en omarbetning av planen för att säkerställa att gällande riktvärden klaras. Vidare vore det önskvärt med förändrade riktvärden för boende i Stockholm.”

§16 Anmälan om inrättande av stadens Energicentrum

Dnr 2005-006577-212

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 8 maj 2006.

Avdelningsdirektören Gustaf Landahl lämnade muntligt i anslutning till ärendet tre skilda redovisningar, dels från stadens konferens tillsammans med ICLEI den 15-17 maj 2006 om en framtid med nollutsläpp av koldioxid, dels förslaget av uppföljning och revidering av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser, dels om inrättandet av Energicentrum.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna förvaltningens anmälan.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Erik Wassén (fp), Joakim Larsson (m) och Lennart Jansson (m) samt tjänstgörande ersättarna Susanne Hagbard (fp) och Lena Bring (m).

”Vi är starkt kritiska till inrättandet av stadens Energicentrum. Det är orimligt att bekosta detta med skattemedel. Enda motivet till att spara på energi är för att minska Stockholms utgifter för uppvärmning och elförbrukning. All elenergi i Sverige produceras med metoder som inte medför några koldioxidutsläpp. Vi behöver inte ersätta olja och kol för energiproduktion - det är behov för Danmark och Tyskland mfl. länder som nästen helt producerar sin energi med kol, olja och gas. Hade inte den socialistiska majoriteten lagt ner Barsebäck hade vi Sverige inte haft något behov av import av kolproducerad el från Danmark när det är som kallast.

I stort sätt all uppvärmning i Sverige sker med miljövänligt bränsle och fjärrvärme. Kvar av energiförbrukning som bidrar till växthuseffekten är de få hus som fortfarande värms med olja och kol. De bör man fasa ut med miljövänliga bränslen.

Det är vansinnigt att spendera miljoner på Stockholms Energicentrum och anställa personal för att driva detta. Här om någon gång bör marknaden kunna tvinga Stockholms stad till att spara på energikostnader.”

§17 Kemisk ogräsbekämpning av banvallar och bangårdar

Anmälan från Banverket

Dnr 2006-001803-320

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. lämna anmälan utan åtgärd.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 27 april 2006.

Yrkanden

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. lämna anmälan utan åtgärd.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. förelägga Banverket att den planerade vegetationsbekämpningen genomförs med andra metoder än med kemiska medel

2. beslutet förordnas gälla omedelbart efter delgivning

3. beslutet fattas med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken

4. därutöver anföra följande.

”Enligt andra kapitlet miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsmåtten ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten eller åtgärden kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. I det här fallet finns det risk för att medlet rinner genom banvallen ner till tätare lager och sedan vidare ut i naturen. Nämnden anser därför att den ogräsbekämpning som Banverket planerar, ska utföras med alternativa metoder såsom manuell röjning, ogräsättika, ånga och hetvatten.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla vice ordföranden Jakob Forssmeds yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§18 Uppföljning och revidering av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser

Dnr 2006-002530-213

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. godkänna inriktningen på arbetet med att följa upp Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser 2000-2005

2. godkänna underlagsrapporten om arbetet kring anpassning till klimatförändringar och ge förvaltningen i uppdrag att sprida kunskap om frågan

3. godkänna att utreda förutsättningarna för ett integrerat växthusgasprogram för både utsläppsminskningar och anpassning till förändrat klimat

4. godkänna översiktlig tidplan för revidering av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 4 maj 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. godkänna inriktningen på arbetet med att följa upp Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser 2000-2005

2. godkänna underlagsrapporten om arbetet kring anpassning till klimatförändringar och ge förvaltningen i uppdrag att sprida kunskap om frågan

3. godkänna att utreda förutsättningarna för ett integrerat växthusgasprogram för både utsläppsminskningar och anpassning till förändrat klimat

4. godkänna översiktlig tidplan för revidering av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser.

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. i huvudsak godkänna inriktningen på arbete med att följa upp Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser 2000-2005

2. godkänna underlagsrapporten om arbetet kring anpassning till klimatförändringar och ge förvaltningen i uppdrag att sprida kunskap om frågan

3. godkänna att utreda förutsättningarna för ett integrerat växthusgasprogram för både utsläppsminskningar och anpassning till förändrat klimat

4. godkänna översiktlig tidplan för revidering av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser

5. uppdra åt förvaltningen att som en del i arbete med uppföljning och revidering av handlingsprogram mot växthusgaser också vidareutveckla strategier för hur staden bättre kan verka för att ICLEI och CCP ökar sitt erfarenhetsutbyte med stora utsläppsstäder i Asien, Amerika, Afrika och Australien, både inom området minskning av utsläpp (mitigation) och anpassning (adaptation).

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Lennart Jansson (m) och Erik Wassén (fp) samt tjänstgörande ersättarna Lena Bring (m) och Susanne Hagbard (fp).

”Det är förvisso angeläget att minska miljöföroreningar, men det i handlingsprogrammet angivna målet om ett fullständigt fossilbränslefritt Stockholm anser vi vara utopiskt och lämpar sig därför illa som ett kommunalt mål. Programmet är också blint för den viktigaste frågan för en långsiktig reduktion av växthusgaser, nämligen ett utnyttjande av kärnkraft för energiproduktion.”


§19 Förvaltningschefens information

Miljöförvaltningens kalkylering för timtaxa

Direktören anmälde den utdelade promemorian och upplyste att rättsfallsreferaten flyttas till nästa sammanträde.