Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2006-10-10

Sammanträde 2006-10-10

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

3 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd

4 Anmälningar av beslut enligt delegationBilaga A

Förvaltningsövergripande ärenden

5 Stockholms stads program för kvinnofrid – förslag till reviderat program

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2006-003690-217
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Omdelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Översyn av Stockholms stads uppföljning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2006-004697-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ändring och anpassning av delegationsordningen till nya livsmedelslagstiftningen

Miljöövervakningsärenden, Hälsoskyddsärenden

9 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms län beslut angående tillstånd till värmepumpsanläggning

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2005-001208-310
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)

Tjänsteutlåtande läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100)

10 Ansökan om vitesutdömande för att ej ha redovisat fackmannamässig ljudnivåmätning

Dnr 2004-001458-350
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ansökan om utdömande av vite för icke redovisad ljudnivåmätning

Dnr 2005-006026-350
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Livsmedels- och djurskyddsärenden, Plan- och miljöärenden

12 Förbud vid vite mot viss miljöfarlig verksamhet

Dnr 2000-000352-379
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Ansökan om att vilandeförklara ansökan om tillstånd avseende uppförande och drift av anläggning för produktion av stadsgas och naturgas m m, vid Energihamnen vid Värtan i Stockholms kommun

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2004-002526-300
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Kartläggning av buller i Söderort

Dnr 2006-005412-249
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Stadens arbete med genomförande av förordning (2004:675) om omgivningsbuller

16 Sanering av mark vid Junibacken för lekplatsen Juniparken

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2006-003706-217
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Förvaltningschefens information

Mötesinformation

Justerat:

Viviann Gunnarsson Joakim Larsson

Närvarande:

Ordförande Viviann Gunnarsson (mp)

Ledamöter:
Jan Valeskog (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Per Aldeborg (s)
Ulla Jöhnk (s)
Gunnar Björkman (s)
Rolf Brattström (v)
Joakim Larsson (m)
Johan Steenhoff Eriksen (m)
Lennart Jansson (m)
Erik Wassén (fp)

Ersättare:
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Kristoffer Hernbäck (s)
Carina Paulsson (s)
Abdul Katumba (s)
Lena Bring (m)
Torbjörn Erbe (m)
Gustav Åkerblom (fp)
Susanne Hagbard (fp)
Rasmus Rasmusson (kd)

Förhinder hade anmälts av vice ordförande Jakob Forssmed (kd) och ledamoten Anna Starbrink (fp) samt ersättarna Eva Ölundh (s), Stellan F Hamrin (v), Joakim Pihlstrand Trulp (mp) och Ulf Linder (m).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Carl-Lennart Åstedt.

Dessutom var miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge miljö- och hälsoskyddsinspektören Ulrika Iversen och praktikanten Sara Öhman närvara vid dagens sammanträde.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs ledamoten Joakim Larsson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 17 oktober 2006.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 19 september 2006 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 195

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 196

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 197

Beslut om yttrande till centrala myndigheter av främst enkel art, bilaga 198

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 199

Beslut i personalärenden, bilaga 200

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 201

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 202

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 203

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 204

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 205

Beslut om godkännande av lokal för handel med sällskapsdjur, bilaga 206

Beslut om omhändertagande av djur, bilaga 207

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 208

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 209

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 210

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 211

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 212

Beslut om yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden enligt sjötrafikförordningen och vattenskoterförordningen, bilaga 213.

§5 Stockholms stads program för kvinnofrid – förslag till reviderat program

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-003690-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

1. utan eget ställningstagande överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 24 augusti 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka Stockholms stads program för kvinnofrid – förslag till reviderat program.

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Erik Wassén (fp) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1. utan eget ställningstagande överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Joakim Larssons yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s), Gunnar Björkman (s) och Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd).

”Eftersom programmet syftar till att minska mäns våld mot kvinnor i nära relationer och öka kvinnors trygghet och säkerhet i staden är det anmäkningsvärt att ingenstädes i programmet uttalas att alkohol och droger är en viktig bakgrundsfaktor i våldet mot kvinnor och i våldsutövning och annan brottslighet överlag.

Inte heller föreslås några åtgärder med anledning härav.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6 Översyn av Stockholms stads uppföljning

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-004697-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

1. utan eget ställningstagande överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 17 september 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka kommunstyrelsens remiss om ”Översyn av Stockholms stads uppföljning” och att godkänna förvaltningens förslag till svar.

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Erik Wassén (fp) och tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1. utan eget ställningstagande överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Joakim Larssons yrkande.


Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s), Gunnar Björkman (s) och Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§7 Ändring och anpassning av delegationsordningen till nya livsmedelslagstiftningen

Dnr 2006-005916-101

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 25 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

  1. anta och fastställa förvaltningens förslag till ändringar av delegationsordningen

  2. förordna att ändringarna i likhet med tidigare delegationer ska omfattas av vidaredelegationsrätt för direktören.

§8 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut angående tillstånd till värmepumpsanläggning

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2005-001208-310

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 20 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

  1. avstyrka överklagandet över länsstyrelsens beslut

  2. förklara att det överklagade beslutet omprövats och ersatts av ett annat

  3. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för yttrande till miljödomstolen.

§9 Ansökan om vitesutdömande för att ej ha redovisat fackmannamässig ljudnivåmätning

Dnr 2004-001458-350

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 28 augusti 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.


§10 Ansökan om utdömande av vite för icke redovisad ljudnivåmätning

Dnr 2005-006026-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

  1. ansöka hos miljödomstolen om utdömande av det försuttna vitet mot Blackebergs Mat HB, org. nr. 969713-1549 enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsbeslut den 22 juni 2006

  2. uppdra till handläggaren eller den tjänsteman han sätter i sitt ställe att med biträde av förvaltningsjurist fullgöra ansökningen.

Som stöd för beslutet åberopas 20 kap. 2 § punkt 8 miljöbalken.

§11 Förbud vid vite mot viss miljöfarlig verksamhet

Dnr 2000-000352-379

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 29 augusti 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt ånyo bordlägga ärendet.

§12 Ansökan om att vilandeförklara ansökan om tillstånd avseende uppförande och drift av anläggning för produktion av stadsgas och naturgas m m, vid Energihamnen vid Värtan i Stockholms kommun

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2004-002526-300

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 26 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. tillstyrka AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads ansökan.

§13 Kartläggning av buller i Söderort

Dnr 2006-005412-249

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 19 september 2006.


Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna redovisningen

2. överlämna redovisningen för kännedom till Vägverket, Banverket, Trafiknämnden, Stadsbyggnadsnämnden samt följande stadsdelsnämnder: Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen, Vantör, Älvsjö och Katarina-Sofia.

§14 Stadens arbete med genomförande av förordning (2004:675) om omgivningsbuller

Dnr 2005-004285-249

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 19 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 Sanering av mark vid Junibacken för lekplatsen Juniparken

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-003706-217

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 5 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt ånyo bordlägga ärendet.

§16 Övrigt

Ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) berättade om resultatet av diskussionerna i en av arbetsgrupperna under konferensen Nordens större städer i Köpenhamn. Gruppens förslag är att de deltagande städerna bör hitta en partner i ”syd” för att kunna överföra kunskap om minskning av utsläpp av växthusgaser. Städer har större rådighet än länder över att ta sådana initiativ. I Norge har ett samarbete redan påbörjats mellan Oslo och en stad i Sydafrika. Övriga städer uppmuntras att innan nästa möte i Malmö undersöka möjligheterna till liknande samarbeten samt att erhålla medel från nationella biståndsorgan.

§17 Förvaltningschefens information

Miljöpris till Stockholm

Avdelningschefen Gustaf Landahl berättade om EU-programmet CIVITAS pris, CIVITAS Award, som nyligen tilldelades Stockholm och Malmö. Stockholm fick priset för sitt arbete med miljöbilar, försöket med trängselskatt och 30-zonerna.

Utfall i prövningar i domstolar

Direktören anmälde den utdelade promemorian

Tillsyn över producentansvar

Enhetschefen Margareta Palmqvist berättade om arbetet med tillsyn på återvinningsstationer. Uppdraget att bedriva denna riktade tillsyn lämnades av nämnden i maj. Insatserna begränsades geografiskt till Kungsholmen och Norrmalm. Förvaltningen har genomfört inspektioner och beslutat om förelägganden. Vid flera av stationerna har egenkontrollen varit bristande, varför uppgifter om hur förbättringar i denna ska åstadkommas har begärts in från verksamhetsutövarna.

Rapport om konstgräs

Förvaltningen kommer att svara på nämndens frågor kring rapporten när ledamöterna hunnit ta del av materialet.

§18 Förvaltningens tack till ordföranden

Direktören tackade Viviann Gunnarsson för tiden som ordförande i nämnden.