Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2006-11-21

Sammanträde 2006-11-21

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

3 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd

Förvaltningsövergripande ärenden

5 Förstudie avseende livsmedelskontrollen

Rapport från stadsrevisionen
Dnr 2006-006013-102
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskontroll m.m.

Dnr 2006-001437-249
(Utsändes)
Omedelbar justering

7 Inköp av mjukvarulicenser

Dnr 2006-007130-111
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Sammanträdesdagar för miljö- och hälsoskyddsnämndens år 2007

Dnr 2006-007180-100
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Miljöövervakningsärenden

9 Slutrapport projekt Miljöanpassad upphandling

Avrapportering av kompetensfondsprojekt
Dnr 2004-006830-206
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remiss från miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet avseende KOM (2006) 397 slutlig - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring av direktiv 2000/60/EG samt Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa kemisk förorening av ytvatten i Europeiska unionen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2006-006375-217
(Utsändes)
Omedelbar justering

11 Slutrapport projekt Stockholms miljöhandbok

Avrapportering av kompetensfondsprojekt
Dnr 2006-000071-206
(Utsändes)

12 Avrop av IT-konsulttjänster till www.klokainvesteringar.nu

Dnr 2006-006423-111
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Hälsoskyddsärenden

13 Redovisning av vattenprovtagning vid stadens strandbad – sommaren 2006

Dnr 2006-007095-214
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Livsmedels- och djurskyddsärenden

14 Avkastning från Guillaumska fonden

Dnr 2006-005957-112
(Utsändes)

Plan- och miljöärenden

15 Förbud vid vite mot viss miljöfarlig verksamhet

Dnr 2000-000352-379
(Myndighetsutövningsärende*, Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Stadens arbete med genomförande av förordning (2004:675) om omgivningsbuller

Dnr 2005-004285-249
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende

17 Förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken - stockholmsdelen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-004257-250
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Förslag till detaljplan för f.d. Hälsohögskolan i stadsdelen Stadshagen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-005693-251
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Deltagande i EU-projektet CATALIST

Dnr 2006-006396-206
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads prövotidsredovisning avseende slutligt villkor för läckage från gasnätet

Remiss från miljödomstolen
Dnr 2002-002762-300
(Myndighetsutövningsärende*, Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Förslag till detaljplan för del av sjöstadsporten i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-001350-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Förslag till detaljplan för Henriksdalshamnen i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen (del av Hammarby Sjöstad)

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2005-005040-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Förvaltningschefens information

- Miljöförvaltningens arbete med energifrågor i kommunala och privata fastigheter
Mötesinformation

Justerat:

Ulla Hamilton Viviann Gunnarsson

Närvarande:

Ordförande Ulla Hamilton (m)

Vice ordförande Viviann Gunnarsson (mp)


Ledamöter:
Jan Valeskog (s)
Per Aldeborg (s)
Ulla Jöhnk (s) tjg ej § 19
Rolf Brattström (v)
Joakim Larsson (m)
Johan Steenhoff Eriksen (m)
Lennart Jansson (m)
Anna Starbrink (fp)
Erik Wassén (fp)
Rasmus Rasmusson (kd)

Ersättare:
Kristoffer Hernbäck (s) tjg
Eva Ölundh (s) tjg § 19
Stellan F Hamrin (v)
Lena Bring (m)
Ulf Linder (m)
Gustav Åkerblom (fp)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Reine Meyer-Strömberg (s) samt ersättarna Mervi Mäkinen Andersson (s), Carina Paulsson (s), Abdul Katumba (s), Joakim Pihlstrand Trulp (mp), Torbjörn Erbe (m) och Susanne Hagbard (fp).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Carl-Lennart Åstedt.

Dessutom var biträdande borgarrådssekreterare Karin Lundberg och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

§1 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Viviann Gunnarsson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 28 november 2006.

§2 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 31 oktober 2006 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§3 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 230

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 231

Beslut om anmälningar om misstänkta brott, bilaga 232

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 233

Beslut om yttrande till centrala myndigheter av främst enkel art, bilaga 234

Beslut om nedskrivning av fordring och antagande av ackord, bilaga 235

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 236

Beslut i personalärenden, bilaga 237

Beslut om yttrande över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, bilaga 238

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 239

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 240

Beslut om påförande av miljösanktionsavgift, bilaga 241

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 242

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 243

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 244

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 245

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 246

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 247.

§4 Förstudie avseende livsmedelskontrollen

Rapport från stadsrevisionen

Dnr 2006-006013-102

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 10 oktober 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. överlämna tjänsteutlåtandet som svar på rapporten.

Särskilt uttalande

Ledamoten Rolf Brattström (v).

”Stadsrevisionens PM angående miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskontroll påpekar att nämndens styrning varit för svag och att fortsatt uppföljning/utvärdering av livsmedelskontrollen är angeläget. Det är rimliga slutsatser. Rapporten är dock otydlig på en del punkter. Förvaltningens kommentarer och föreslagna åtgärder bringar otillräckligt ljus över situationen.

I PM:et och tjänsteutlåtandet överdrivs den nya livsmedelslagstiftningens skillnad gentemot den gamla.

Centralt i nya lagstiftningen är att det alltid är livsmedelsföretaget som har ansvar och skyldighet att endast sätta säkra livsmedel på marknaden. Nytt är också att kontrollmyndighetens agerande är reglerat. Reglerat huvudsakligen genom att målen för kontrollen är definierade. Kontrollen ska vara ändamålsenlig, riskbaserad, neutral och kostnadseffektiv. Kontrollavgifterna får inte överstiga kontrollkostnaderna. Kontrollmyndigheten ska också kontrollera att livsmedelsföretagen agerar redligt. Den nya lagstiftningen är målstyrd. Den kontrollmyndighet medlemslandet utser har således ganska stora frihetsgrader i hur kontrollen genomförs.

Det är inte EU:s förordningar som stipulerar att livsmedelskontrollen ska var avgiftsfinansierad. Det är den svenska riksdagen som valt att livsmedelskontrollen ska vara hundra procentigt avgiftsfinansierad. Kommunerna är fria att konstruera avgiftssystemet - och sätta taxor - efter eget skön. Livsmedelsverket:s och SKL:s modell att klassificera företag är rekommendationer.

Nya nyckeltal för kontrollen löser i sig inga problem. Antalet besiktigade/reviderade livsmedelsföretag kan gott kvarstå även om det inte ger en fullvärdig bild av kontrollarbetet. Nya tillkommande nyckeltal kan ge en bättra bild över hur kontrollen fungerar i Stockholm.”

§5 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskontroll m.m.

Dnr 2006-001437-249

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 7 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. anta förvaltningens förslag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelskontroll m.m.

 2. överlämna förslaget till kommunstyrelsen för fastställelse av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m. den 1 januari 2007 eller den senare dag som kommunfullmäktige antar taxan och med upphävande av den tidigare gällande taxan per den 31 december 2006.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6 Inköp av mjukvarulicenser

Dnr 2006-007130-111

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 7 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. uppdra åt förvaltningschefen att genomföra inköp av licenser för Microsoft Office 2003.

§7 Sammanträdesdagar för miljö- och hälsoskyddsnämndens år 2007

Dnr 2006-007180-100

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 7 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. fastställa nedanstående sammanträdesdagar för miljö- och hälsoskyddsnämnden under år 2007.

23 januari 28 augusti

13 februari 18 september

20 mars 23 oktober

17 april 20 november

22 maj 11 december

12 juni

§8 Slutrapport projekt Miljöanpassad upphandling

Avrapportering av kompetensfondsprojekt

Dnr 2004-006830-206

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 11 oktober 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna avrapportering av projektet Miljöanpassad upphandling

 2. godkänna förslag till stöd för upphandlingsenheten vid strategi-, kravspec- och uppföljningsarbete med miljöanpassad upphandling inom Miljöprogrammets mål som rör upphandling.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Vivian Gunnarsson (mp), ledamöterna Jan Valeskog (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Rolf Brattström (v) samt tjänstgörande ersättaren Kristoffer Hernbäck (s).

”Som stor offentlig upphandlare är det inte bara en uppgift för kommunen att ställa krav på och köpa sådana produkter som redan är miljöanpassade. Det är också en mycket viktig funktion att tillsammans med andra stora upphandlare påverka producenterna så att marknaden för miljövänliga produkter vidgas. Ett gott exempel är här kommunens delaktighet i upphandlingen av miljövänliga fordon. Vidare bör kommunen vara delaktig i sådan teknisk utveckling som kan öka andelen miljövänliga alternativ.”

Ledamoten Rasmus Rasmusson (kd).

”Genom en kraftfull fortsättning av upphandlingsstrategin kan staden leda den samlade utvecklingen mot miljömässigt goda produkter och tjänster i rätt riktning mot hållbar utveckling. Miljöbilssatsningen är en viktig komponent i detta, varvid frågan om god tillgång till billiga miljöbränslen är viktig.

I sammanhanget är det viktigt att vidmakthålla miljöförvaltningens kapacitet och kompetens i frågor om miljöanpassad upphandling.”

§9 Remiss från miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet avseende KOM (2006) 397 slutlig - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring av direktiv 2000/60/EG samt Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa kemisk förorening av ytvatten i Europeiska unionen

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2006-006375-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Förvaltningen föreslår att den föreslagna listan över prioriterade ämnen utökas till att innefatta även koppar. För närvarande anser vi inte att det finns någon anledning från nämndens sida att förorda ett sådant tillägg."

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 31 oktober 2006.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) och ledamoten Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”Förvaltningen föreslår att den föreslagna listan över prioriterade ämnen utökas till att innefatta även koppar. För närvarande anser vi inte att det finns någon anledning från nämndens sida att förorda ett sådant tillägg."

Vice ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka remissen under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas

 2. särskilt betona behovet av metoder för kvantifiering av diffusa utsläpp från varor och material.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Vivian Gunnarsson (mp) och ledamöterna Jan Valeskog (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Rolf Brattström (v) samt tjänstgörande ersättaren Kristoffer Hernbäck (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§10 Slutrapport projekt Stockholms miljöhandbok

Avrapportering av kompetensfondsprojekt

Dnr 2006-000071-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 23 oktober 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna avrapportering av projektet Stockholms miljöhandbok.

§11 Avrop av IT-konsulttjänster till www.klokainvesteringar.nu

Dnr 2006-006423-111

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 2 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. uppdra åt förvaltningschefen att genomföra avrop inom stadens ramavtal av IT-konsulttjänster om maximalt 1,0 mkr inom ramen för det miljömiljardsfinansierade projektet ”Utveckling av www.klokainvesteringa.nu”.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§12 Redovisning av vattenprovtagning vid stadens strandbad – sommaren 2006

Dnr 2006-007095-214

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 6 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna förvaltningens redovisning

 2. ge förvaltningen i uppdrag att i sin tillsyn driva utrednings- och åtgärdskrav för Ängbybadet

 3. överlämna beslutet till marknämnden, fastighets- och saluhallskontoret, statsbyggnadsnämnden och stadsdelsnämnden i Bromma.

§13 Avkastning från Guillaumska fonden

Dnr 2006-005957-112

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 30 oktober 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. tilldela Föreningen Stadskatten avkastningen från Guillaumska fonden för år 2006 om
  879 kronor

 2. ålägga Föreningen Stadskatten att redovisa till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast
  den 30 juni 2007 hur medlen använts

 3. överlämna protokollsutdrag för kännedom till kommunstyrelsen.

§14 Förbud vid vite mot viss miljöfarlig verksamhet

Dnr 2000-000352-379

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. uppdra till förvaltningen att till nästa sammanträde inhämta förslag till ny lokalisering från Järva MK samt inhämta synpunkter från markkontoret och idrottsförvaltningen. I första hand en lokalisering inom staden, i andra hand i regionen.

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 29 augusti 2006.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) och ledamoten Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. uppdra till förvaltningen att till nästa sammanträde inhämta förslag till ny lokalisering från Järva MK samt inhämta synpunkter från markkontoret och idrottsförvaltningen. I första hand en lokalisering inom staden, i andra hand i regionen.

Vice ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. förbjuda Järva motorklubb organisationsnummer 802009-2501, Hägerstalund, Box 8262, 163 08 Spånga vid vite om 100 000 kr att bedriva motorsportverksamhet inom Hansta naturreservat med stöd av 26 kap. 1, 3, 9 och 14 § miljöbalken

 2. förbudet gäller med omedelbar verkan från delgivningsdagen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Vivian Gunnarsson (mp) och ledamöterna Jan Valeskog (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Rolf Brattström (v) samt tjänstgörande ersättaren Kristoffer Hernbäck (s) med hänvisning till sitt yrkande.


Särskilt uttalande

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och tjänstgörande ersättaren Kristoffer Hernbäck (s).

”Miljö- och hälsoskyddsnämnden måste fullfölja vitesföreläggandet mot bakgrund av att klubben driver verksamhet i strid mot reservatets syften. Om detta är lagstiftningen helt tydlig. Som framgår av ärendet och av olika uttalanden förutsätter fortsatt aktivitet på denna plats att reservatsgränserna flyttas, vilket i sin tur förutsätter en ny detaljplan och beslut i kommunfullmäktige. Sådana ärenden varken initieras eller hanteras i denna nämnd utan i mark- och stadsbyggnadsnämnderna.

Vad avser stadens principiella syn på idrottsanläggningar framgår det av stadens idrottspolitiska program att ingen idrottsanläggning ska tas bort utan att en fullgod ersättning kan ordnas. I detta fall kan konstateras att två olika principiella beslut har tagits av staden. Det medför rimligtvis att staden omgående måste ordna en alternativ lokalisering av verksamheten alternativt pröva en detaljplaneförändring. Vi anser, i likhet med tidigare, att det är det förstnämnda, en ny lokalisering, som ur alla aspekter är det mest lämpliga handlingsalternativet.”

Ledamoten Rasmus Rasmusson (kd).

"Kristdemokraterna utgår från att största återhållsamhet i utövandet av sporten iakttas i avvaktan på Miljööverdomstolens utslag"

§15 Stadens arbete med genomförande av förordning (2004:675) om omgivningsbuller

Dnr 2005-004285-249

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 19 september 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt ånyo bordlägga ärendet.

§16 Förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken - stockholmsdelen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-004257-250

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

tillstyrka förslaget under förutsättning att

 1. vägledning preciseras och kompletteras för

  - hur natur i bebyggelseområden bevaras
  - hur ej detaljplanelagda områden hanteras
  - vilka verksamheter som ska få tillkomma i park- och natur

 2. en trafikplan görs för parken

 3. naturen bakom Riksmuseet ingår i norra Djurgårdens park- och naturlandskap

 4. beskrivning av naturvärden kompletteras, särskilt med vattenområden.

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 17 oktober 2006.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

tillstyrka förslaget under förutsättning att

 1. Vägledning preciseras och kompletteras för

  - hur natur i bebyggelseområden bevaras
  - hur ej detaljplanelagda områden hanteras
  - vilka verksamheter som ska få tillkomma i park- och natur

 2. en trafikplan görs för parken

 3. naturen bakom Riksmuseet ingår i norra Djurgårdens park- och naturlandskap

 4. beskrivning av naturvärden kompletteras, särskilt med vattenområden.

Ledamoten Jan Valeskog (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak tillstyrka yttrandet

 2. därutöver anföra följande.

”Det är viktigt att den verksamhet som finns i Evenemangsparken går att förena med där förekommande bostäder. Ett utvecklingsarbete bör bedrivas så att Evenemangsstaden kan utvecklas samtidigt som bostäderna i möjligaste mån skyddas från buller och andra störningar.

En trafikplan som förvaltningen föreslår kan genomföras med det är viktigt att konstatera att det är oundvikligt att Nationalstadsparken starkt kommer att påverkas av infarts- och genomfartstarfik, i form av både bil- och lastbilstrafik samt tunnelbane- och järnvägstrafik. Mot bakgrund av regionens förväntade kraftiga befolknings- och sysselsättningsökning de närmaste åren, kommer detta medföra ett ökat behov av person- och godstransporter. Trafikvolymerna för de olika trafikslagen i denna del av staden kommer även med ett system med miljöavgifter att öka väsentligt.

Detta gör det nödvändigt att trafiksystemet byggs ut, att projekt i denna del av staden som Norra länken, Österleden, snabbspårväg till universitetet och ombyggnationen av Värtabanan genomförs som planerat. Dessa investeringar kommer sammantaget också leda till minskade bullerstörningar från väg- och spårtrafiken i och kring Nationalstadsparken.

Frågan om byggande av ny arena för bland annat fotboll, främst för Djurgårdens räkning, har diskuterats under en längre tid. Lokaliseringsalternativen för denna har främst handlat om platser i eller invid Nationalstadsparken. Det är viktigt att de reella förutsättningarna för denna arena tidigt utreds så att inte förhoppningarna skapas som sedan lagstiftningen om Nationalstadsparken i praktiken kommer att omöjliggöra. I översiktsplanen för Nationalstadsparken måste förutsättningarna för en sådan arena framgå.

Slutligen vill framhålla betydelsen av att en idrottspark vid Norrtull i enlighet med socialdemokraternas tidigare förslag, vilket sedan har utretts och inarbetats i omdaningen av Norra stationsområdet, också genomförs. Denna del av Stockholm har en mycket liten andel av anläggningar för fritids- och idrottsverksamhet och detta är en mycket bra möjlighet att utveckla även detta i denna del av staden.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och tjänstgörande ersättaren Kristoffer Hernbäck (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Rolf Brattström (v).

”Nationalstadsparken är en unik tillgång för Stockholm och för hela landet. Skyddet av parken är i dag lagstadgat i miljöbalken. Det behövs ett strängare skydd för att kunna bevara detta unika område inte bara till nästa generation utan i all tid. Bebyggelse ska inte knapra i kanten på parken eller i dess buffertzoner. Den svagaste delen av parken är kopplingen mellan Norra och Södra Djurgården. I detta område bör stadsutvecklingen ske på parkens villkor och inte på önskemål om exploatering. Det är t ex nödvändigt att ny kollektivtrafik tas fram innan inflyttning i områdena Värtan och Norra Djurgårdsstaden samt att det finns goda cykelleder och att stadsdelarna växer fram under villkoret av närheten till Nationalstadsparken. I flera städer i Europa har nya stadsdelar byggts med 0-parkeringsplatser, detta av hänsyn till både människorna och den gröna miljön. Låt det nya området Värtan/Norra Djurgårdsstaden bli en ny grön spjutspets där kunnande tas tillvara i modern stadsplanering.

Det är bara 10 år sedan Nationalstadsparken kom till – redan har mycket ny bebyggelse tillkommit i dess närhet eller t.o.m. i parken och mer blir det om inte skyddet stärks. Det är inte ett långsiktigt hållbart tankesätt och går på tvärs mot svenska miljömål.

Återinföra trängselavgifter och utbyggd kollektivtrafik gör ytterligare utbyggnad av kringfartsleder obehövliga. Några reservat för en östlig förbindelse för vägtrafik behövs därför inte.

Däremot bör tvärbanans ring runt innerstaden slutas med en östlig förbindelse mellan Ropsten och Sickla. En sådan förbindelse kan i huvudsak gå i ytläge utom vid passagen under Saltsjön där en ca 500 meter lång tunnel behövs. En lämplig sträckning för en sådan östlig gren av tvärbanan bör utredas. Markreservat för detta ändamål bör ingå i planen.”

§17 Förslag till detaljplan för f.d. Hälsohögskolan i stadsdelen Stadshagen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-005693-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att tillstyrka planförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget men är tveksamma till att skolverksamhet och/eller barnomsorg förläggs i byggnaden.”

Ärendet

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 16 oktober 2006.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) och ledamoten Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att tillstyrka planförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget men är tveksamma till att skolverksamhet och/eller barnomsorg förläggs i byggnaden.”

Ledamoten Jan Valeskog (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. tillstyrka förslaget till detaljplanen.

Vice ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avstyrka planförslaget.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.


Särskilt uttalande

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Per Aldeborg (s) och Ulla Jöhnk (s) samt tjänstgörande ersättaren Kristoffer Hernbäck (s).

”Stadsbyggnadskontorets miljöutredning visar att problemen med partiklar från trafiken troligtvis minskar med denna byggnation. Dessutom måste andra åtgärder vidtas för att reellt få ner partikelmängden på utsatta vägavsnitt som till exempel återinförande av trängselavgifter, minskning av dubbdäcksanvändning, minskad sandning/saltning samt fler miljöanpassade fordon. En sådan glädjande utveckling kan vi också konstatera om inte det borgerliga styret i riket och staden börja lägga hinder i vägen för detta."

§18 Deltagande i EU-projektet CATALIST

Dnr 2006-006396-206

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 3 oktober 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att godkänna att miljöförvaltningen deltar i CATALIST-projektet

 2. att uppdra till miljöförvaltningen att underteckna kontrakt om miljöförvaltningens medverkan i EU-projektet CATALIST.

 3. att uppdra till miljöförvaltningen att teckna konsortialavtal med de övriga parterna i projektet

Särskilt uttalande

Ledamoten Rasmus Rasmusson (kd).

”Stockholm har vunnit internationellt erkännande i sitt arbete med främjande av miljöbilar, senast vidimerat genom att staden erhöll CIVITAS pris för bästa miljöarbete. Stockholm vinner på fortsatt samarbete inom CATALIST som för övrigt till hundra procent finansieras av EU-kommissionen. Vi kan även fortsätta att dra fördel av trafikmässigt klimatarbete bedrivet av andra europeiska städer.

Samtidigt bör understrykas att i Stockholm och övriga Sverige är nu problemet snarare tillgång och efterfrågan på miljöbränslen, än motsvarande för miljöbilar.

Nämnden bör verka för att frågan om den höga etanoltullen på import utanför EU tas upp på central nivå i syfte att åtminstone sänka den till samma nivå som för majoriteten av EU-länderna. Etanol är för övrigt dyrare att tillverka av trä än av säd eller sockerrör i u-länder, varför EU-protektionismen i föreliggande avseende strider mot koherensprincipen.”

§19 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads prövotidsredovisning avseende slutligt villkor för läckage från gasnätet

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2002-002762-300

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 7 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering med vissa konsumentekonomiska värden.

Ledamoten Ulla Jöhnk (s) deltog inte i handläggningen av ärendet.

§20 Förslag till detaljplan för del av sjöstadsporten i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2006-001350-251

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 7 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. tillstyrka planförslaget under förutsättning att en planbestämmelse införs att tilluft inte får tas in från de gaturum som riskerar överskrida miljökvalitetsnormen för luftföroreningar.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Rolf Brattström (v), Jan Valeskog (s), Per Aldeborg (s) och Ulla Jöhnk (s) samt tjänstgörande ersättaren Kristoffer Hernbäck (s).

”Ärendena saknar bedömningar av de vattenståndsförändringar som under kommande 100 år kan orsakas av den pågående klimatförändringen. Enligt senaste bedömningar finns risk för en höjning av havsnivån med 0,5 m på 30 år och 1,5 cm per år. Detta överstiger väsentligt landhöjningen i Stockholmstrakten. Till detta ska läggas en möjlig storm-effekt på omkring 1 cm per år. Av ärendet framgår vidare att miljökvalitetsnormen för luft riskerar att överskridas.

I ärendet redovisas inte några klimateffekter, vilket i sig är mycket anmärkningsvärt. Nämnden föreslår därför förvaltningen att komplettera materialet med relevanta bedömningar av framtida vattenstånd med hänsyn tagen till försiktighetsprincipen och bästa tillgängliga vetenskapliga bedömningar. Nämnden förutsätter vidare att planerad bebyggelse inte utförs där miljökvalitetsnormen överskrids.”

§21 Förslag till detaljplan för Henriksdalshamnen i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen - del av Hammarby Sjöstad

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-005040-251

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 6 november 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

tillstyrka förslaget under förutsättning att

 1. åtgärder som minskar luktstörningar vid Henriksdals reningsverk genomförs

 2. gångbron mellan Lugnet och Hammarbyhamnen utformas på samma framgångsrika sätt som på Sickla udde – träbryggor relativt nära stranden

 3. särskilda bullerreducerande åtgärder vidtas vid utsatta fasader mot Värmdöleden.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Joakim Larsson (m), Johan Steenhoff Eriksen (m), Lennart Jansson (m), Anna Starbrink (fp), Erik Wassén (fp) och Rasmus Rasmusson (kd).

”Vid genomförande av detaljplanen och planerna att bygga bostäder i området är det en absolut förutsättning att man ser till att säkerställa att dessa är förenliga med den befintliga verksamheten på Henriksdals reningsverk.”

Vice ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamöterna Rolf Brattström (v), Jan Valeskog (s), Per Aldeborg (s) och Ulla Jöhnk samt tjänstgörande ersättaren Kristoffer Hernbäck (s).

”Ärendena saknar bedömningar av de vattenståndsförändringar som under kommande 100 år kan orsakas av den pågående klimatförändringen. Enligt senaste bedömningar finns risk för en höjning av havsnivån med 0,5 m på 30 år eller 1,5 cm per år. Detta överstiger väsentligt landhöjningen i Stockholmstrakten. Till detta ska läggas en möjlig storm-effekt på omkring 1 cm per år. I ärendet anges gatunivån till 1,70 m. Av ärendet framgår vidare att MKN för luft riskerar att överskridas.

I ärendet redovisas inte några klimateffekter, vilket i sig är mycket anmärkningsvärt. Nämnden föreslår därför förvaltningen att komplettera materialet med relevanta bedömningar av framtida vattenstånd med hänsyn tagen till försiktighetsprincipen och bästa tillgängliga vetenskapliga bedömningar. Nämnden förutsätter vidare att planerad bebyggelse inte utförs där MKN överskrids.”

§22 Övrigt

Ersättaren Eva Ölundh (s) önskade få synpunkter på återvinningsstationen i Hjulsta Backe som påståtts vara belamrad med hushållsopor.

Ledamoten Rasmus Rasmusson (kd) överlämnade en skrivelse till förvaltningen om Kan Stockholm bidra till utsläppsminskningar i Kina? och upplyste att SIDA disponerar vissa medel som kan finansiera samverkansprojekt.

Vice ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) önskade en kort budgetredovisning till nästa sammanträde.

§23 Förvaltningschefens information

Enhetschefen Jonas Tolf redovisade miljöförvaltningens tillsynsarbete med energifrågor i kommunala och privata fastigheter och verksamheter.

Månadsrapport om ekonomi

Direktören anmälde den utdelade rapporten och redovisade kortfattat läget.

§24 Avtackning

Vice ordföranden Viviann Gunnarsson (mp), ledamoten Jan Valeskog (s) och ersättaren Stellan Hamrin (v) tackade Carl-Lennart Åstedt för sin tid som förvaltningschef.

Carl-Lennart Åstedt tackade nämnden och förvaltningen för en spännande tid.