Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2007-12-10

Sammanträde 2007-12-10

Datum
Klockan
17.00
Plats
Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

3 Protokoll från handikappråd 2007

4 Anmälan av beslut enligt delegation

Förvaltningsövergripande ärenden

5 Förslag till budget/verksamhetsplan år 2008

Miljöövervakningsärenden

6 Handlingsplan Badvatten

Dnr 2007-002244-206
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Hälsoskyddsärenden

7 Överklagande av länsstyrelsens beslut om ifrågasatt olägenhet i bostad på Olof Palmes gata 20 B

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2002-002963-350
(Utsändes)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100)

8 Överklagande av länsstyrelsens beslut om ifrågasatt olägenhet i fastigheten Trädgårdsföreningen 1

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2002-003773-350
(Utsändes)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100)

9 Överklagande av länsstyrelsens beslut angående förbud för butik att motta varor före viss tid

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2005-002178-350
(Utsändes)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100)

10 Bristfälliga avlopp på Lambarö

Slutrapport för projekt inom miljömiljarden
Dnr 2005-005336-310
(Utsändes)

11 Överklagande av föreläggande att vidta åtgärder mot för höga radonhalter m.m.

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 2001-002725-379
(Utsändes)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100)

12 Miljö- och hälsoskyddsnämndens överklagande av länsstyrelsens beslut att ändra föreläggandet att vidta åtgärder mot höga radonhalter m.m.

Remiss från Miljödomstolen
Dnr 2005-005320-379
(Utsändes)

Tjänsteutlåtandet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100)

Livsmedels- och djurskyddsärenden, Plan- och miljöärenden

13 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Dnr 2007-002334-213
(Tidigare utsänt)
Bordlagt ärende

14 Sverige inför klimatförändringarna – Hot och möjligheter slutbetänkande av klimat- och sårbarhetsutredningen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-006697-217
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Skrivelse om framtagande av riktigt kraftiga åtgärder för dagar med extrema luftföroreningshalter

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 2007-006425-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Skrivelse om konkreta åtgärder för att minska den hälsoskadliga nivån av partiklar i Stockholms luft

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-006426-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU 2007:58) och Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv (SOU 2007:59)

samt
Banverkets rapport Ett strategiskt nät av kombiterminaler – intermodala noder i det svenska godstransportsystemet
Remisser från kommunstyrelsen
Dnr 2007-006706-217, 2007-006709-217
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Avtal med LFV om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-006851-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Utredning om Stockholms läns landstings helikopterflygplatser

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-006999-217
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Detaljplaneprogram för kv Vega 4 i stadsdelen Vasastaden

Remiss från stadsbyggnadsnämnden.
Dnr 2003-002833-251
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut avseende bullerstörning i bostad, Tavastgatan 31 i Stockholm

Dnr 2005-001508-350
(Utsändes)

22 Strategi för miljöanpassade drivmedel i Stockholm 2008-2010

23 Konsekvenser av Sveriges genomförande av EU:s utsläppstakdirektiv för NOx

Dnr 2007-006946-217
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övrigt

24 Motion av Torhild Lamo (v) om att dricka vanligt vatten

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-005741-217
(Utsändes)

Förvaltningschefens information
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Justerat:Ulla Hamilton Åsa Romson

Närvarande:

Ordförande Ulla Hamilton (m)

Vice ordförande Åsa Romson (mp)

Ledamöter: Lennart Jansson (m)
Torbjörn Erbe (m)
Daniel Valiollahi (m)
Per Ola Bosson (m)
Karin Karlsbro (fp)
Eva Louise Erlandson Slorach (s)
Malte Sigemalm (s)
Ulla Jöhnk (s)
Godfrey Etyang (s)
Stellan Hamrin (v)

Ersättare: Ulf Linder (m)
Nils Ingelström (m)
Björn Gülich (m)
Gustav Åkerblom (fp)
Anders Broberg (kd)
Gerd Sjöberg-Granlund (s)
Hassan Said Mahamed (s)
Carina Paulsson (s)
Fredrik Canerstam (s)
Tina Kratz (v)
Charles Berkow (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Lena Bring (m) och ersättarna Aysin Hartzell (m) och Sten Collander (m).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Gunnar Söderholm.

Dessutom var biträdande borgarrådssekreterare Karin Lundberg och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

 

§1 Närvarorätt för utomstående

Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge praktikanterna Sanna Strindberg och Camilla Öberg från Umeå universitet närvara vid dagens sammanträde.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 18 december 2007.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 20 november 2007 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd den 6 december 2007

Anmäldes Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråds protokoll.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt lägga protokollet till handlingarna.

§5 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite åtgärd eller förbud i klara fall, bilaga 155

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 156

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 157

Beslut om anmälningar om misstänkta brott, bilaga 158

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 159

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 160

Beslut i personalärenden, bilaga 161

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 162

Beslut om dispens från bestämmelse i renhållningsordningen, bilaga 163

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 164

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 165

Beslut om omhändertagande av djur, bilaga 166

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 167

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 168

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 169

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 170

§6 Förslag till budget/verksamhetsplan år 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

 1. godkänna förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2008 enligt bilaga 1 och överlämna den till kommunstyrelsen.

 2. godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 1.

 3. hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändringar om 22,0 mnkr varav 15,8 mnkr avser projekt inom Miljömiljarden/KLIMP, 4,7 mnkr avser miljöbilsprojekten, 4,5 mnkr bidrag från centrala medel för utveckling av servicen med IT-lösningar samt 3,0 mnkr avseende minskade kostnader och intäkter inom tillsynen.

 4. godkänna förslag till avveckling av miljöförvaltningens stab.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 27 november 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. godkänna förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2008 enligt bilaga 1 och överlämna den till kommunstyrelsen.

 2. godkänna förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 1.

 3. hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändringar om 22,0 mnkr varav 15,8 mnkr avser projekt inom Miljömiljarden/KLIMP, 4,7 mnkr avser miljöbilsprojekten, 4,5 mnkr bidrag från centrala medel för utveckling av servicen med IT-lösningar samt 3,0 mnkr avseende minskade kostnader och intäkter inom tillsynen.

 4. godkänna förslag till avveckling av miljöförvaltningens stab.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avslå förslag om verksamhetsplan och budget med hänvisning till miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige
 2. snarast ta fram en miljöövervakningsplan i enlighet med nämndens tidigare beslut
 3. därutöver anföra följande

”Den borgerliga alliansen i Stockholm genomför nu en halvering av miljönämndens budget jämfört med 2006. Av stadens budget utgör nämndens verksamhet nu 0,2 % mot 0,4 % 2006. Miljöövervakningen och programarbetet är det som tydligast får stryka på foten när den lagreglerade tillsynen i princip ska bli den enda uppgiften för miljöförvaltningen. Fokus byts från förebyggande och stöd till mer miljövänliga processer i samverkan med förvaltningar, privata aktörer och enskilda medborgare; till en snäv roll som efterhandskontrollant av verksamhetsutövare. Att miljötjänsterna samtidigt dras in på samtliga andra förvaltningar i staden, inklusive stadsledningskontoret, samt att miljömiljarden läggs ner ökar på miljöneddragningen ytterligare. Att detta dessutom görs i en tid när miljöintresset från enskilda och företag är större än någonsin kan rimligen inte kallas annat än ett stort svek.

En plan för 2008 års miljöövervakning saknas i underlaget och Miljöpartiet menar att nämnden med denna verksamhetsplan inte kommer uppfylla ens de mål och reglemente som kommunfullmäktige uppställt; bl a nämndmål ”Genom långsiktig miljöövervakning följa miljötillståndet som underlag för tillsyn, programarbete och övrigt miljöarbete”. Detta behöver därför stärkas genom fler ordinarie aktiviteter kring miljöövervakning och programarbete/systematik.

Det är bra att personalfrågorna prioriterats i planen, men för att komma tillrätta med att förvaltningen fortsätter förlora många erfarna medarbetare krävs förutom stopp på nedskärningarna också stöd till medarbetarna att växa i kompetens och ansvar samt positiv respons när nya idéer föds.”

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. avslå förvaltningens förslag till budget för 2008 med hänvisning till socialdemokraternas budgetreservation för 2008 i kommunfullmäktige
 2. därutöver anföra följande

”Stockholms moderatledda majoritet ser inte storleken och allvaret på de problem vi står inför. De vill lägga sig på en ”lägsta nivå” i miljöarbetet. Genom att låta statlig lagstiftning i högre grad styra ambitionerna och att begränsa de egna insatserna till tillsyn och lagbunden verksamhet så driver man inte utvecklingen framåt utan följer efter istället.

Vi vill istället att kommunen ska driva utvecklingen framåt, arbeta förebyggande och skapa förutsättningar för lagstiftaren att flytta fram positionerna. Det praktiska miljöarbetet bedrivs ju framförallt i kommunerna.

Vi tror att omställningen av samhället kräver ett särskilt angreppssätt. De kräver att man hittar nya lösningar och vågar tänka nytt. De kräver en del investeringar när det gäller metodutveckling, informationsspridning och liknande, men också inom mer konkreta områden som miljövård, fastigheter, sanering och liknande. De kommer också, om kommunens strategiska miljöarbete får fart och får genomsyra kommunen, att generera kostnader främst inom andra verksamheter.

 • Vi socialdemokrater vill därför satsa på följande punkter:
 • Bygga upp en miljökompetens och ett strategiskt miljöarbete i staden.
 • Använda miljömiljarden vi redan avsatt för strategiska investeringar. Vi har avsatt en miljard.
 • Vårda och konsolidera kommunens verksamheter så att de är starka och klarar av att utveckla sig, bland annat genom kompetensutveckling i personalen, men också på andra sätt. Då klarar de också av att utveckla sin verksamhet i en miljövänlig riktning.
 • Vi satsar i driftsbudgeten bland annat 18 till MHN och 5 mnkr till SDN utöver det borgerliga förslaget. De går bland annat till:

- att återskapa en stadsövergripande miljökompetens i staden som kan driva utvecklingen. Den ska också bland annat leda ett internationellt arbete som syftar till att mobilisera Östersjöländerna för miljöinsatser. Ska vi klara Östersjön och miljön i Stockholm måste vi arbeta ihop med andra kommuner och länder. Den ska också implementera, följa upp och kommunicera stadens miljöprogram.

- förebyggande arbete. Vi vill åtgärda miljöproblemen vid källan och då behövs proaktivt arbete.

- driva en ”grön linje” där alla, i och utanför staden, ska kunna vända sig för att få uppdaterad rådgivning i hur man kan agera miljövänligt i Stockholm. Vi vill att det ska vara lätt att vara miljövänlig.

Det här vill vi till skillnad från en moderatledd borgerlighet som bland annat, efter att de fått majoritet, gjort följande:

- Man stoppade en informationskampanj som arbetats fram tillsammans med Naturvårdsverket om dubbdäckens negativa inverkan på partikelhalterna (Sedan backade man när kritiken blev för stor)

- Man halverar anslaget till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

- Man styr om arbetet till lagstadgad tillsyn och uppföljande arbete, istället för att förebygga miljöproblem.

- Man privatiserar Stockholm Vatten så långt det går. Imorgon fattar kommunfullmäktige beslut om att godkänna försäljningsavtal för Byggprojekt AB och Laboratorieservice AB – två verksamhetsdelar som tidigare brutits ur verksamheten och blivit dotterbolag.

- Man har avskaffat alla ambitioner när det gäller utvecklingsarbete inom Stockholm Vatten, för att istället ”öka omvärldsbevakningen”.

- Man har gått över från förebyggande till avhjälpande underhåll i Stockholm Vatten AB, något som vi tror kommer att minska leveranssäkerheten och leda till fler problem med läckage.

- Man avbröt tidigt samarbetet med Stockholms Byggmästarförening kring ”Miljöanpassat byggande i Stockholm”.

- Man lutar sig i hög grad mot nationell lagstiftning istället för att bestämma ambitionerna istället för att utgå ifrån egna målsättningar.

- Man avvecklade miljöcentrum för företagande, en verksamhet som stödde företag i deras miljöarbete. Majoriteten argumenterar för att det inte är någon kommunal ”kärnuppgift”, men staden har ju en rad kontakter med näringslivet som knappast heller är ”kärnuppgifter”, exempelvis kring näringsklimatet. Varför inte också för miljön?”

Ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. avslå förvaltningen beslut till förmån för Vänsterpartiets förslag i enlighet med reservationen i 2008 års budget.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m), Karin Karlsbro (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulf Linder (m).

”Det är tillfredställande att förvaltningens prioriteringar nu blivit tydliga och att skattefinansiering verkligen används på ett riktigt vis. Genom att öka självfinansieringsgraden med trettio procent och därmed ta betalt för den faktiska tidsåtgången förbättras förutsättningarna för en bättre tillsyn. Intäkterna beräknas ökas till 74,8 mnkr detta är ett resultat av ett medvetet arbete från de direktiv som fullmäktige givit förvaltningen förra hösten. Det är intressant att oppositionen som hårt kritiserar förvaltningens nya inriktning samtidigt tar intäktsnivån som är ett resultat av just denna för given i samtliga respektive alternativa budgetar.

Det inklippta diagrammet visar på ett mycket åskådligt vis den ökade självfinansieringsgraden.”

2007

2008

Finansiering

%

%

Intäkter för:

1

Miljöbalkstillsyn

12

22

2

Livsmedelskontroll

15

18

3

Uppdragsverksamhet, SLB

3

4

4

Bygglovsgranskning

0

0

5

Miljöbilsprojekten

5

3

6

Miljömiljarden

17

10

7

Övrigt

0

1

8

Skattemedel/Budgettilldelning

48

38

9

Projektmedel IT

3

100

100

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7 Handlingsplan Badvatten

Dnr 2007-002244-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 2 november 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. Godkänna Handlingsplan för fler badplatser med bra badvattenkvalitet i Stockholms Stad.

 2. Överlämna Handlingsplanen med åtgärdsförslag samt förslag till fördelning av ansvar och resurser till kommunstyrelsen.

 3. Föreslå Kommunstyrelsen att besluta att stadsdirektören utser en operativ styrgrupp för genomförandet av handlingsplanen.

 4. Ge Miljöförvaltningen i uppdrag att fullfölja provtagningen av de åtta nya platserna under 2008.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m), Karin Karlsbro (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulf Linder (m).

”Rapporten visar på ett mycket tydligt sätt de befintliga och potentiella nya badplatserna runt Stockholm. Vi ställer oss positiva till förvaltningens förslag till beslut men vill betona vikten av att den kommande arbetsgruppen tar fram kostnadskalkyler för iordningställandet av de nya badplatserna”

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s)

”Ärendet visar med önskvärd tydlighet att miljörelaterade frågor ofta har en spretig ansvarsbild och att en förutsättning för ett genomslag är att en verksamhet är tillräckligt välskött och har tillräckligt med resurser för att kunna ta hänsyn till flera målsättningar än det som den anser är dess ”kärnuppgift”. Vi kan konstatera att det är glädjande om majoriteten avser justera anslagsgivningen så att stadsdelsnämnder och Stockholm Vatten AB förmår fullgöra det som ses som deras åtaganden inom natur- och vattenvården. Idag är det tyvärr inte fallet, och ärendet visar att man trots relativt blygsamma ambitioner kräver budgetjusteringar för att kunna uppnå målen”

Ledamoten Stellan Hamrin (v).

”V tillstyrker förslaget, som dock är alltför begränsat. Handlingsplanen borde också innehålla förslag till restaurering av sjöar där bad nu inte är möjligt eller är alltför begränsat. medel för detta finns i V:s förslag till budget för Miljöförvaltningen och för Stockholm vatten.”

§8 Överklagande av länsstyrelsens beslut om ifråga satt olägenhet i bostad xxxxxxxxxx

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2002-002963-350

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 19 oktober 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. I första hand yrka att överklagandet avisas och i andra hand yrka att överklagandet avslås

 2. Bestrida skadeståndsskyldighet och yrka att framställningen i denna del avvisas

 3. Bestrida brottslig gärning

 4. Åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande i ärendet.

§9 Överklagande av länsstyrelsens beslut om ifrågasatt olägenhet i fastigheten xxxxxxxxxxxx

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2002-003773-350

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 19 november 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. Avstyrka bifall till överklagandena.

 2. Bestrida skadeståndsskyldighet och yrka att framställningen i denna del avvisas

 3. Bestrida brottslig gärning

 4. Åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande i ärendet.

§10 Överklagande av länsstyrelsens beslut angående förbud för butik att motta varor före viss tid

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2005-002178-350

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 26 november 2007

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. Tillstyrka bifall till överklagandet

 2. Åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande

§11 Bristfälliga avlopp på Lambarö

Slutrapport för projekt inom miljömiljarden

Dnr 2005-005336-310

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 7 november 2007

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1 Godkänna slutrapporten

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m), Karin Karlsbro (fp) och tjänstgörande ersättaren Ulf Linder (m).

”Det här ärendet har tidigare varit föremål för beslut i nämnden i form av en framställan om utökande av det kommunala verksamhetsområdet till Lambarön. Den frågan är under beredning och kommer att behandlas av kommunfullmäktige i början av 2008. Det kan konstateras att det hade varit önskvärt att Stockholm Vatten uppmanats medverka i projektet från början. Stockholm Vatten hade kunnat bidra med en tydlig bild av förhållandena på ön och de svårigheter förenade med att installera kommunalt VA där. Avsaknaden av sådan tydlig information har lett till att fastighetsägarna fått en felaktig uppfattning avseende de faktiska kostnaderna för att göra individuella anslutningar på Lambarön.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) samt ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v).

”Projektet är ännu ett exempel på hur staden tack vare Miljömiljarden kunnat ta tag i gamla ’miljösynder’ och fått de underlag som behövs för att komma vidare och verkligen göra något som förbättrar miljön. Att den borgerliga alliansen trots dagens stora investeringstillgångar väljer att inte ge pengar till sådant miljöarbete är mycket beklagligt.”

§12 Överklagande av föreläggande att vidta åtgärder mot för höga radonhalter m.m.

Remiss från länsstyrelsen

Dnr 2001-002725-379

Skr

Beslutet läggs inte ut på internet på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) eller sekretesslagen (1980:100)

§13 Miljö- och hälsoskyddsnämndens överklagande av länsstyrelsens beslut att ändra föreläggandet att vidta åtgärder mot höga radonhalter m.m.

Remiss från Miljödomstolen

Dnr 2005-005320-379

Skr

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 27 november 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. Vidhålla överklagandet under åberopande av miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

§14 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Dnr 2007-002334-213

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

föreslå Kommunfullmäktige besluta:

 1. Att godkänna redovisningen om förutsättningarna att ytterligare reducera koldioxidutsläppen i Stockholms stad.

 2. Att anta målet för växthusgasutsläpp för år 2015 till 3,0 ton CO2e per invånare.

 3. Att uppdra åt Miljö- och hälsoskyddsnämnden att årligen följa upp och årligen rapportera hur klimatarbetet fortgår.

 4. Att uppdra åt Miljö- och hälsoskyddsnämnden att ansvara för information om klimatarbetet i Stockholm 

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 30 oktober 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

föreslå Kommunfullmäktige besluta:

 1. Att godkänna redovisningen om förutsättningarna att ytterligare reducera koldioxidutsläppen i Stockholms stad.

 2. Att anta målet för växthusgasutsläpp för år 2015 till 3,0 ton CO2e per invånare.

 3. Att uppdra åt Miljö- och hälsoskyddsnämnden att årligen följa upp och årligen rapportera hur klimatarbetet fortgår.

 4. Att uppdra åt Miljö- och hälsoskyddsnämnden att ansvara för information om klimatarbetet i Stockholm.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin(v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. återremittera ärendet
 2. uppdra åt förvaltningen att redovisa ytterligare minst ett scenario på 2,0 ton Co2 ekv/capita per år.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp yrkandet om återremiss. Vid framställda propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt nämnden utan omröstning avslå detsamma.

Ordföranden tog sedan upp övriga yrkanden.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordförande Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v)

”Utredningen visar på stora potentialer att minska koldioxidutsläppen i Stockholm. Med den ökande kunskapen och medvetenheten om att utsläppen globalt måste minskas både snabbare och kraftigare än tidigare är målsättningen om 3,0 ton/capita och år till 2015 inte tillräckligt.

För att fortsätta vara i framkanten i klimatarbetet måste Stockholms nya klimatmål vara både offensivare och ha en fastare uppföljning än vad svaret på miljöborgarrådets skrivelse anger. Miljöpartiet menar att Stockholm ska vara fossilfritt till 2030 och inte vänta till 2050 som är det gamla beslutet i fullmäktige. Redan detta gör att målet måste skärpas, men också det faktum att lägre nivåer är svårare att minska gör att minskningen bör ske med högre takt i början. Vi menar att fler ’källor’ bör räknas för att effektiva åtgärder bättre ska kunna genomföras, t ex bör konsumtionen av varor räknas med liksom transporter som Stockholmare gör utanför kommunen och även med flyg. Slutsatsen från Växhusgasprogrammet pekade på att detta borde göras.

Det är inte tillfredsställande om fullmäktige nu föreslås fastställa ett mål där uppfyllelsen hänger på att ett stort antal åtgärder genomförs på i stort sett samtliga nämnder och styrelser, men där uppföljningen enbart bygger på att miljönämnden årligen rapporterar om den totala utsläppsnivån minskar. Delmål bör även sättas före 2015 för att stärka uppföljningen.”

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s).

”Vi vet att åtgärderna sannolikt blir både svårare och kostsammare ju lägre nivå vi har vid utgångsläget. Därför bör också målsättningarna för minskningsarbetet ha en avtagande kurva och hastigheten bör alltså vara högre i början av scenariot.

Målsättningar är en nödvändig utgångspunkt för arbetet med att analysera och utvärdera tänkbara åtgärder, men de bör vara så öppna som möjligt i den första fasen och därför borde fler scenarier ha ingått i arbetet. Förslagsvis ett alternativ om 2,0. Det hade varit bra att ha en tydligare bild av vilken typ av åtgärder som krävs för olika scenarier för att på så sätt kunna bilda sig en uppfattning av vad som var den lämpligaste nivån.

Nu har, i en slags ”feedback”, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges föredragande bestämt utgångspunkten för nämndens arbete, vilket i sig är olyckligt. Det hade varit intressant att se vad en mer förutsättningslös utredning hade kommit fram till. Att man nu ligger 100000 ton under vad man tror ändå skulle vara en rimlig utveckling gör att det är rimligt att anta att ett ambitiösare mål hade kunnat formuleras.”

§15 Sverige inför klimatförändringarna – Hot och möjligheter slutbetänkande av klimat- och sårbarhetsutredningen

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-006697-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

1. till kommunstyrelsen överlämna och åberopa tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 12 november 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1 till Kommunstyrelsen överlämna och åberopa tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och Ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen

 2. därutöver anföra följande

”Förvaltningen bör tillsammans med övriga berörda förvaltningar och bolag utreda vilka åtgärder som Stockholm stad bör vidta för att bemästra förhållandena enligt det värsta, sannolika alternativet vad gäller nederbörd, temperatur och havsytans nivå. Av särskild vikt på kortare sikt är lämplig tidpunkt för ny vattentäkt och behovet av värmedämpande åtgärder i innerstan.

Myndigheterna bör tillhandahålla relevant information till kommunerna kostnadsfritt. Det är orimligt att kommuner ska behöva betala för information som redan insamlats och sammanställts.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordförande Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och Ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m), Karin Karlsbro(fp) och tjänstgörande ersättaren Ulf Linder (m).

”Vi ställer oss positiva till förvaltningens förslag till remissvar. Vi vill dock påpeka att klimat- och sårbarhetsutredningen baseras på antaganden utifrån IPCC:s rapporter om framtida möjliga klimatscenarier. Remissvaret saknar i vissa delar den tydliga språkliga stringens som i ett sådant här sammanhang blir så viktigt för att det tydligt skall framgå för läsaren vad som är antaganden och vad som är fakta.”

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s)

”Utredningen och förvaltningens förslag till remissvar visar att det finns en rad hot och riskbilder som påverkas av vår dagliga verksamhet, men som ofta inte är en del av beredningsarbetet. Socialdemokraterna har därför i kommunstyrelsen föreslagit att en kriskommission bör tillsättas i staden.

Stockholm stad behöver nämligen inte bara ett krisledningssystem som talar om vad vi ska göra när krisen inträffar, eller hur vi hanterar ett ras, en översvämning eller att elen slås ut. Vi behöver också mycket bättre förebygga kriserna genom att bygga rätt, gräva rätt och planera för framtidens klimatförändringar som kommer att komma oavsett om vi vill det eller inte.

En Kommission för att förebygga kriser bör därför snarast tillsättas för att kunna följa det stadsövergripande nödvändiga arbetet som ska förebygga kriser i Stockholm stad. I kommissionen bör alla politiska partier i Stadshuset ingå och dess första uppgift bör vara att ta fram direktiv för en risk- och sårbarhetsanalys för staden. Analyserandet ska ske kontinuerligt och kommissionen ska permanentas eftersom förutsättningar, prognoser och stadsplanering hela tiden förändras och utvecklas. Med analyser och delrapporter som underlag ska kommissionen sedan kunna öka kunskapen om och ge nämnder och kommunstyrelse/kommunfullmäktige beslutsunderlag inför nödvändiga beslut.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§16 Skrivelse om framtagande av riktigt kraftiga åtgärder för dagar med extrema luftföroreningshalter

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-006425-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 26 november 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1 Godkänna förvaltningens yttrande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 26 november 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1 Godkänna förvaltningens yttrande som svar på remissen.

Vice ordförande Åsa Romson (mp) med instämmande av Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till remissvar,
 2. Att ’larmsystem’ bör utvecklas i Stockholm för både partikel- och kvävedioxidhalter,
 3. Att dessa ’larmsystem’ förutom extra åtgärder från trafikhuvudmännen innehåller väl utarbetade rekommendationer till medborgarna, och
 4. Att anföra följande:

”Ett antal dagar de senaste åren har personer som visats i Stockholm fått uppleva så dålig utomhusluft att de rekommenderats att stanna inne. Vid sådana föroreningsnivåer bör det sättas in större åtgärder från trafikhuvudmännen. Som skrivelsen pekade på bör även stadens information kring prognoser inför förhöjda halter och vilka risker de utgör för olika grupper av människor förbättras i detta avseende.”

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. förorda att staden vidtar åtgärder i enlighet med nedanstående
 3. därutöver anföra följande

”Det finns några platser som är särskilt utsatta under vissa tider på året, och där bebyggelsens utformning och gaturummets förutsättningar bidrar till en svårare problembild. Det finns en rad åtgärder som staden borde överväga som kan avhjälpa problematiken och fortfarande lämna utrymme för trafikanter att använda sitt eget omdöme. Några exempel är:

- varningssystem som informerar trafikanter om situationen och därmed ger dem möjligheter att anpassa sitt agerande

- förebyggande åtgärder i form av information och dylikt som tydligt informerar trafikanter om de konsekvenser deras agerande för med sig

- ekonomiska styrmedel bör snarast tas fram av berörda myndigheter för att minska dubbdäcksanvändningen

- vid toppar i halterna kan direkta uppmaningar riktas till trafikanter om att överväga att välja andra färdmedel eller andra vägar

Alla dessa insatser bör prövas av kommunstyrelsen och berörda nämnder.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordförande Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande.

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m), Karin Karlsbro(fp) och tjänstgörande ersättaren Ulf Linder (m).

”Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till svar på de båda skrivelserna.

Staden arbetar kontinuerligt med att komma tillrätta med de stundtals förhöjda halter av partiklar och kväveoxider på några av stadens gator.

Trafikkontoret arbetar med försök med kemisk dammbindningoch har i uppdrag att vid alla upphandlingar av ny asfaltbeläggning på stadens gator använda sig av en beläggning som minskar partikelhalten. Under hösten har en informationskampanj om för- och nackdelar med olika vinterdäckstyper genomförts genomutskick till hushåll och däcksåterförsäljare och vårstädningen kommer att tidigareläggas.

I budgeten för året anges att dessa olika ansträngningar skall utvärderas och nya åtgärder övervägas.”

§17 Skrivelse om konkreta åtgärder för att minska den hälsoskadliga nivån av partiklar i Stockholms luft

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-006426-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 26 november 2007.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1 Godkänna förvaltningens yttrande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 26 november 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1 Godkänna förvaltningens yttrande som svar på remissen.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen

 2. därutöver anföra följande:

”Av remissvaret att döma finns stor kunskap om ett antal effektiva åtgärder för att minska partikelhalterna i Stckholmsluften men att ingen av dem används eftersom det anses att ’någon annan’ ska besluta. Under tiden drabbas många Stockholmares hälsa. Vi anser att kommunstyrelsen återigen måste överväga avgifter för dubbdäck genom parkeringstyrmedlet eller förbud genom miljözon, påtryckningar på vägverket för hastighetsminskningar samt ändring i p-subventionen för miljöbilar.”

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. förorda att staden vidtar åtgärder i enlighet med nedanstående

 3. därutöver anföra följande

”Det finns några platser som är särskilt utsatta under vissa tider på året, och där bebyggelsens utformning och gaturummets förutsättningar bidrar till en svårare problembild. Det finns en rad åtgärder som staden borde överväga som kan avhjälpa problematiken och fortfarande lämna utrymme för trafikanter att använda sitt eget omdöme. Några exempel är:

- varningssystem som informerar trafikanter om situationen och därmed ger dem möjligheter att anpassa sitt agerande

- förebyggande åtgärder i form av information och dylikt som tydligt informerar trafikanter om de konsekvenser deras agerande för med sig

- ekonomiska styrmedel bör snarast tas fram av berörda myndigheter för att minska dubbdäcksanvändningen

- vid toppar i halterna kan direkta uppmaningar riktas till trafikanter om att överväga att välja andra färdmedel eller andra vägar

Alla dessa insatser bör prövas av kommunstyrelsen och berörda nämnder.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt gemsensamma yrkande.

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m), Karin Karlsbro(fp) och tjänstgörande ersättaren Ulf Linder (m).

”Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till svar på de båda skrivelserna.

Staden arbetar kontinuerligt med att komma tillrätta med de stundtals förhöjda halter av partiklar och kväveoxider på några av stadens gator.

Trafikkontoret arbetar med försök med kemisk dammbindning och har i uppdrag att vid alla upphandlingar av ny asfaltbeläggning på stadens gator använda sig av en beläggning som minskar partikelhalten. Under hösten har en informationskampanj om för- och nackdelar med olika vinterdäckstyper genomförts genomutskick till hushåll och däcksåterförsäljare och vårstädningen kommer att tidigareläggas.

I budgeten för året anges att dessa olika ansträngningar skall utvärderas och nya åtgärder övervägas”

§18 Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU 2007:58) , Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv (SOU 2007:59) samt Banverkets rapport Ett strategiskt nät av kombiterminaler – intermodala noder i det svenska godstransportsystemet

Remisser från kommunstyrelsen

Dnr 2007-006706-217, 2007-006709-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att som svar på remissen överlämna tjänstutlåtandet som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Gemensamt tjänsteutlåtande med Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Miljöförvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 8 november 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. som svar på remissen överlämna tjänstutlåtandet som svar till kommunstyrelsen.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att godkänna delar av förvaltningens förslag som remissvar

 2. att komplettera svaret med följande:

”Stadens egen utredning om Norvik jämförde aldrig detta hamnläge med befintliga hamnar i regionen utifrån premissen vilket läge som kunde utgöra en strategisk hamnnod som markant skulle minska lastbilstransporterna på väg. Ägarperspektivet var alltför starkt. Tvärtom kommer Norvik bidra till ytterligare lastbilstrafik över Södertörn.

Även den statlige utredarens resultat måste ifrågasättas. Att Kapellskär, en hamn utan spårbundna transportalternativ utpekas som en nationellt strategisk hamn är inte logiskt från miljöperspektiv. Om expansionen i Kapellskär ska fortsätta måste landtransporterna kompletteras med en spårlösning. Det är inte försvarbart att fortsätta öka det vägburna transportarbetet om klimatmålen ska nås. Även EU:s transport­politik och klimatpolitik riktas in på lösningar där fartygsfrakter kombineras med spårburna landtransporter.”

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande

”Det är anmärkningsvärt att regeringen och statsmakterna bortser från de utvecklingsplaner som finns när man gör sina strategiska bedömningar.

Stockholms utveckling är viktig för hela Sverige och får inte hanteras vårdslöst. Överhuvudtaget är regeringens underlåtenhet att satsa på viktiga strategiska framtidsinvesteringar som infrastruktur, forskning och utbildning djupt oroande. Det rimliga vore att Stockholms Hamnar betraktades som en strategisk hamnverksamhet där de olika delarna kompletterar varandra och att verksamhetens utvecklingsplaner beaktades i den statliga planeringen.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordförande Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stellan Hamrin (v).

”Stödja kontorens utlåtande att det är anmärkningsvärt att Norvik i Nynäshamn inte anses vara en strategisk viktig hamn. Vi förespråkar Nynäshamn p g a mycket kort insegling från havet, vilket minskar risken för olyckor och minimerar intrång i känsliga skärgårdsmiljöer. En hamn i Nynäshamn förutsätter dock ett fullt utbyggt dubbelspår för godstransporter på Nynäsbanan.

I vägvalet inför nya transportsystemsatsningar bör energieffektiva och mindre miljöpåverkande transportmedel, såsom färjetrafik och järnväg gynnas. Vi förespråkar en snabb utbyggnad av Mälartunneln samt utbyggnad av dubbelspår till Nynäshamn.

Kontoren ser positivt på tillkomsten av en ny kombiterminal norr om Stockholm. De menar att Förbifart Stockholm är ett viktigt element för att koppla terminalen till Europavägnätet. Vi anser att Förbifart Stockholm inte behövs utan att transporterna istället ska ske via järnväg.

Vi anser att dessa vägutbyggnader vare sig är nödvändiga eller önskvärda. En storskalig satsning på vägutbyggnad innebär en satsning på ett ohållbart transportsystem, i och med att tillgången på väg ökar gynnas ohållbara vägtransporter av gods mm.

I vägvalet inför nya transportsystemsatsningar bör energieffektiva och mindre miljöpåverkande transportmedel, såsom färjetrafik och järnväg, gynnas. Vi förespråkar en snabb utbyggnad av Mälartunneln samt utbyggnad av dubbelspår till Nynäshamn.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§19 Avtal med LFV om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-006851-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att

1 överlämna förvaltningens utlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 9 november 2007.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1 överlämna förvaltningens utlåtande som svar på remissen.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut.

 2. avveckla Bromma flygplats senast 2011 enligt gällande avtal.

 3. i frågan om förlängning av avtalet till 2038 med Luftfartsverket bör det avgöras av medborgarna i en folkomröstning 2010.

 4. planera för Bromma Ekostad, en ny miljösmart och mänsklig stadsdel.

 5. komplettera med följande:

”Insikten om klimatförändringens allvar har ökat dramatiskt det senaste året, både globalt och i Sverige. Det finns nu en bred acceptans för behovet att minska utsläppen av koldioxid och andra drivhusgaser. I Sverige diskuteras inom t.ex. inom klimatberedningen mål om minskning med 30 eller 40 procent till 2020. Drivhuspåverkan av flygets utsläpp förstärks av att utsläppen sker högt upp. Det är också möjligt att internationella åtaganden i framtiden kommer att inkludera utsläppen från flyget.

Det föreslagna avtalet är negativ ur klimatsynpunkt på flera sätt och det är anmärkningsvärt att förvaltningens underlag inte tar upp klimatfrågan. Den långa avtalstiden innebär att konsekvenserna kan sträcka sig flera decennier in i framtiden.

 • Avtalet medger en ökning av flygtrafiken.
 • Avtalet innebär begränsningar i möjligheten att använda vissa styrmedel för att påverka flygtrafiken (begränsning av flygplatsernas kapacitet, landningsavgifter som staden råder över).
 • Avtalet innebär att staden måste bekosta en trafikplats till en ospecificerad kostnad [s. 2 7§ sista meningen], vilket tar resurser från andra ändamål.
 • Avtalets konstruktion med rätt för LFV att omförhandla ersättningen till staden om inkomsterna från parkeringsverksamheten skulle minska kraftigt i framtiden ger staden ekonomiska incitament att motverka förbättringar i kollektivtrafikförsörjningen i området. [s. 4 i mitten]
 • Avtalet innebär att Luftfartsverket eller annan part som i framtiden kan överta Luftfartsverkets befogenheter enligt avtalet [§19.1 i avtalet] kan kräva ersättning för möjligheten att dra snabbspårvagn genom området (vilket framgår av BIL 4a till avtalet). Detta är anmärkningsvärt oförmånligt för staden då arendet för hela området fastställs till enbart en (en) krona per år.”

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som en del av remissvaret

 2. att uttala att avtalet ej bör godkännas av kommunfullmäktige

 3. att därutöver anföra följande

· Det innebär en stor risk med flygtrafik i så tätbebyggda områden.

· Det innebär en omfattande miljöstörning med flygtrafik i så tätbebyggda områden.

· Det innebär ett ineffektivt markanvändande

”Arlanda ligger 20 minuter från Stockholm och har tillräcklig kapacitet för reguljärflyget. Det så kallade beslutsfattarflyget kan lokaliseras till Arlanda eller Skavsta beroende på vilken del av regionen det berörda näringslivet som önskar ha egna flygresurser finns verksamma. En lokalisering till Arlanda skulle stärka denna flygplats som nav för flygtrafiken i Skandinavien vilket också kulle stärka Stockholm som Gateway i denna del av Europa.

Att på detta kuppartade sätt driva igenom ett trettioårigt avtal är både oskäligt och oansvarigt. Det uppfattas med rätta som mycket provokativt av alla dem som idag lider av buller och flygfotogen över hus och trädgårdar. Det riskerar också att innebära att ytterst lite resurser kommer att sättas in för att stärka andra flygplatser i regionen som i olika delar skulle kunna bli ett bra alternativ till Bromma.”

Ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. säga upp avtalet med Bromma Flygplats

 2. planera för Bromma Ekostad, en ny, miljösmart och mänsklig stadsdel.

 3. därutöver anföra:

”Vi vill bygga en ny miljösmart och mänsklig stadsdel på Bromma flygplats, med minst 4000 nya bostäder. I Bromma Ekostad finns möjligheterna att skapa något helt nytt, en modern, miljösmart och mänsklig stadsdel som visar på alternativa sätt att bygga framtidens stad.

Genom en internationell arkitekttävling vill vi skapa en debatt om hur Bromma skulle kunna bli en ekologisk och demokratisk spjutspets. Vi vill skapa en stadsdel för och av människor, där det ges utrymme för gröna oaser och det förs ett aktivt arbete för att gynna den biologiska mångfalden.

Bromma Ekostad ska bli en bilfri stadsdel där det kollektiva resandet, cykling och gång är det självklara valet. Området ska vara klimatneutralt, det vill säga ha ett nollutsläpp av växthusgaser.

Bebyggelsen ska vara passivhus, där värme tillvaratas från människor, elektriska apparater och instrålad sol. Bostäderna blir på det sättet nästan självuppvärmande. Det finns tusen tals passivbostäder i Tyskland, Österrike och Schweiz. Göteborg utreder nu hur andelen passiva hus ska kunna öka, både i ny bebyggelse och i befintlig. I Stockholm finns ett flertal stora byggprojekt där passiva hus skulle kunna bli en självklar del, som till exempel Bromma Ekostad.

När Bromma flygplats läggs ned förbättras miljön för alla de stockholmare som i dagsläget störs av buller från flygplatsen. Vi har mycket svårt att se att det behövs en citynära flygplats när det tar 20 min att ta sig med tåg till Arlanda.

Istället för en klimatfientlig och bullrande flygplats vill vi göra Bromma Ekostad till en internationell mötesplats och spjutspets för ekologi och sociala möten. Så skapas verklig attraktivitet.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons (m) yrkande.

Reservationer

Vice ordförande Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§20 Utredning om Stockholms läns landstings helikopterflygplatser

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2007-006999-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. Tillstyrka utredningens förslag med de kompletteringar som framför tjänsteutlåtandet.

§21 Detaljplaneprogram för kv Vega 4 i stadsdelen Vasastaden

Remiss från stadsbyggnadsnämnden.
Dnr 2003-002833-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. Tillstyrka ett fortsatt planarbete under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas.

§22 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut avseende bullerstörning i bostad xxxxxxxxxxxx

Dnr 2005-001508-350

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 26 november 2007

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

4 Överklaga Länsstyrelsens i Stockholms län beslut, daterat 10 oktober 2007, beteckning 505-05-33959

5 Åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som grund för överklagandet

§23 Strategi för miljöanpassade drivmedel i Stockholm 2008-2010

Dnr 2007-006064-211

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt ordförande Ulla Hamilton (m) och ledamoten Karin Karlsbro (fp) förslag att

 1. avslå förvaltningens förslag till beslut i punkten 2 b.

 2. ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med SL utforma och återkomma med förslag på hur etiska krav och miljökrav skall redovisas vid bränsleupphandling

 3. i övriga punkter bifalla förvaltningens förslag till beslut

 4. därutöver anföra följande

a ”Förvaltningen framhåller i sitt tjänsteutlåtande att angelägna bränslecertifieringar kommer att dröja. Vi välkomnar förvaltningens initiativ men anser samtidigt att utarbetandet av hur etiska krav och miljökrav skall redovisas och hur denna redovisning sedan skall kunna följas upp är en grannlaga uppgift. Hos SL pågår ett liknande arbete och SL välkomnar också ett samarbete med Stockholm i den här frågan.”

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1 avslå förvaltningens förslag till beslut i punkten 2 b.

ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med SL utforma och återkomma med förslag på hur etiska krav och miljökrav skall redovisas vid bränsleupphandling

i övriga punkter bifalla förvaltningens förslag till beslut

därutöver anföra följande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till strategi

 2. att komplettera strategin med ett begränsningsmål för fossilgas som reservbränsle

 3. att komplettera strategin med mål för insamlingen av organiskt avfall i hela staden, även från hushåll

 4. att därutöver anföra följande:

”Det är bra att biogaspumparna snabbt kan kompletteras med fossil fordonsgas i lägen där oförutsedd brist av biogas uppstår. Det finns dock en risk att förtroende för fordonsgas i Stockholm som fossilfritt bränsle minskar om kunderna alltför ofta erbjuds fossilgas. I strategin bör det därför framgå ett begränsningsmål för fossilgas som reservbränsle per år. Tankställena bör också på ett enkelt sätt informera om fördelningen på bio- och fossilgas vid den aktuella tidpunkten.

Staden bör heller inte avstå från några kostnadseffektiva insatser som kan leda till mer biogasproduktion. Därför bör insamlingen av organiskt avfall från hushåll snarast utvecklas och inte avveckla vilket verkar vara fallet.”

Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. att därutöver anföra följande

”Det är viktigt att satsningar görs för att öka tillgängligheten. En särskild fokusering bör göras på den tunga trafiken vad det gäller biogasen. Det bär viktigt att en mer tillgänglig och kommersiellt styrd verksamhet som naturgasen inte tränger undan förnyelsebara bränslen.

Vidare så framhåller ärendet vikten av information kring alternativa bränslen. Det finns idag inte några resurser för detta.

Det är också värt att notera att strategin stödjer sig på avsättningar i form av en miljömiljard och att det utan miljömiljarden skulle vara svårt att uppnå målen. Den hade inte funnits om den moderatledda majoriteten hade styrt staden förra mandatperioden. Slutligen bör vikten av kollektivtrafik framhållas. Effektivare teknik är bra för de nödvändiga transporterna men det som verkligen gör skillnad för miljön är att transportsystemet som helhet har minsta möjliga miljöbelastning. Då är kollektivtrafiken svaret.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§24 Konsekvenser av Sveriges genomförande av EU:s utsläppstakdirektiv för NOx

Dnr 2007-006946-217

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 21 november 2007

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1 Överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m), Karin Karlsbro(fp) och tjänstgörande ersättaren Ulf Linder (m).

”Förvaltningen ställer sig positiv till de åtgärder som föreslås i remissen. Vi saknar emellertid ett lite mer omfattande resonemang kring åtgärdernas konsekvenser i förhållande till nyttan i form av reduceringen av kväveoxider.”

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v).

”Utöver de åtgärder som föreslås vill vi understryka behovet av en generell minskning av vägtransporter till förmån för spårbunden trafik både vad gäller byggande och kostnadsbeläggning.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§25 Motion av Torhild Lamo (v) om att dricka vanligt vatten

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2007-005741-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. att därutöver anföra följande.

”Förvaltningens förslag till beslut är inte förenligt med stadens decentraliserade upphandlingspolicy. Den innebär att de respektive förvaltningarna utifrån sina respektive förutsättningar ställa upphandlingskrav. Avseende miljökrav framgår det av stadens miljöprogram vilka aspekter som varje förvaltning är skyldig att beakta men därutöver står det dem fritt att utforma sina miljökrav.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 26 november 2007,

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. att därutöver anföra följande.

”Förvaltningens förslag till beslut är inte förenligt med stadens decentraliserade upphandlingspolicy. Den innebär att de respektive förvaltningarna utifrån sina respektive förutsättningar ställa upphandlingskrav. Avseende miljökrav framgår det av stadens miljöprogram vilka aspekter som varje förvaltning är skyldig att beakta men därutöver står det dem fritt att utforma sina miljökrav.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1 att tillstyrka motionen

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§26 Övrigt

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v) överlämnade en skrivelse om möte med ungdomsparlamentets miljöutskott.

Beslut

På förslag av ordföranden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§27 Godkänna deltagande i konferenser

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) överlämnade ett förslag om att godkänna deltagande

i följande konferenser och be ev. deltagare om att rapportera till nämnden efteråt:

-De ledamöter eller ersättare som deltar i Astma- Allergiförbundets endagskonferens om forskningsläget kring luftföroreningar 12 dec (avgiftsfri konferens i Stockholm)

-Ordförande och vice ordförande för deltagande i Sveriges kommuner och landstings träff för presidierna i miljö- och samhällsplanerarnämnder 24-25 jan (avgiftsfri konferens i Stockholm)

Beslut

På förslag av ordföranden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning godkänna deltagandet i konferenserna.

§29 Förvaltningschefens information

Gustaf Landahl informerade om CleanVehicles and Fuel i Älvsjö och C40 Cities i London.

Margareta Widell informerade om det aktuella läget med ommmärkt köttfärs.

Gunnar Söderholm kommer att vara ledig mellan den 22 december och 6 januari. Håkan Andersson är tillförordnad förvaltningschef under den perioden.

Nästa sammanträde är den 31 januari kl. 13.00 på Skåvsjöholm. Konferensen äger rum från lunch den 31 januari till lunch den 1 februari 2008.