Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2008-04-15

Sammanträde 2008-04-15

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

4 Anmälan av beslut enligt delegation

5 Protokoll från handikappråd 2007

Förvaltningsövergripande ärenden

6 Underlag till budget för miljö- och hälsoskyddsnämnden för år 2009 och inriktning 2010-2011

7 Samlad miljöinformation för företagare och privatpersoner

Skrivelse från Åsa Romson
Dnr 2008-001546-249
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nytt drift- och förvaltningsuppdrag. Stadens datakommunikation

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-000676-217

9 Nedskrivning av kundfordringar från år 2006

10 Attestinstruktion

11 Taxa för verksamheten enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

12 Utökad delegation

13 Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden - ändring

Miljöövervakningsärenden

14 Indikatorer till delmålen i Stockholms miljöprogram 2008 - 2011

15 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i norra Östersjöns vattendistrikt

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-001232-217

Omedelbar justering
Hälsoskyddsärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ansökan om utdömande av vite, Musik & Teaterscenen AB

Livsmedels- och djurskyddsärenden

17 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna

Remiss från livsmedelsverket
Dnr 2008-002511-209

Omedelbar justering

18 Dricksvattenförekomster i Stockholms län -prioriteringar för långsiktigt skydd

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-001596-217

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Plan- och miljöärenden

19 Program för kv Fredriksdal mm i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, del av Hammarby Sjöstad

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2007-004621-251

20 Åtgärdsprogram mot buller enligt förordning om omgivningsbuller

21 Energitillsynen hos fastighetsägare år 2007

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2008-000728-206

22 Enklare regler för avfallstransportörer

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-002127-217
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Deltagande vid Biogaskonferens i Montreal, Kanada

24 Överklaganden av Fortum värmes tillstånd till utökad verksamhet vid Värtaverket och energihamnen

Remiss från miljööverdomstolen
Dnr 2005-007104-300
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Definition av utrycknings- och specialfordon i Stockholms stads bilpark

27 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (155 kb)

§1 Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge att tjänstemännen Marlene Lingard och Maria Ivarsson från avdelningen Plan & miljö närvaro vid dagen sammanträde.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet justeras den 22 april 2008.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 18 mars 2008 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

Ordföranden anmälde ändring av beslutstext i § 20 (sid 16 i protokoll den 2008-03-18). Texten i första punkten ersätts till:

· Alla boende som förväntas utsättas för buller från hamnrelaterad tågtrafik som överskrider riktvärdet för maximal ljudnivå utomhus för vägtrafikbuller (70 dBA) ska erbjudas fasadisolerande åtgärder så att Socialstyrelsens riktvärden för inomhusbuller i huvudsak kan innehållas.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Yttranden till centrala myndigheter av enkel art, bilaga 46

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 47

Godkännande och registrering av livsmedelsverksamheter inklusive fastställande och ändring av avgift för livsmedelskontroll samt prövning och registrering, bilaga 48

Tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 49

Yttranden i ärenden om alkohollagen, bilaga 50

Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnader och lokaler mm, bilaga 51

Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken – timavgifter, bilaga 52

Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för villaoljetankar, bilaga 53

Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 54

Tillstånd till förmultningsanläggning, bilaga 55

Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, bilaga 56

Yttrande över remisser från länsstyrelsen i ärenden enligt sjötrafikförordningen och vattenskoterförordningen, bilaga 57

Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, bilaga 58

§5 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd

§6 Underlag till budget för miljö- och hälsoskyddsnämnden för år 2009 och inriktning 2010-2011

Dnr: 2008-001569-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna underlaget till budget år 2009 och beräkningarna för åren 2010 och 2011 samt överlämna förslaget till kommunstyrelsen.

Ärendet

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 31 mars 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp)

yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

1. godkänna underlaget till budget år 2009 och beräkningarna för åren 2010 och 2011 samt överlämna förslaget till kommunstyrelsen.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av Stellan Hamrin (v) yrkade

 1. att avslå förslag om verksamhetsplan och budget

 2. att därutöver anföra följande

”Av underlaget framgår tydligt att den halverade årsbudgeten som den borgerliga alliansen i Stockholm genomfört för miljönämnden får mycket negativa konsekvenser redan på ett par års sikt. Redan 2009 saknas medel för att på ett rimligt sätt upprätthålla ett kvalitativt klimatarbete, och fortsatta neddragningar på miljöövervakning innebär risk för att unika mätserier om mark- och vattenkvalitet avbryts. 2009 har de flesta projekt finansierade av miljömiljarden avslutats utan att viktiga och relevanta aktiviteter har kunnat föras vidare in i det ordinarie arbetet.

Det är tveksamt om det går att ytterligare öka självfinansieringen av miljöbalkstillsynen innan tidigare höjningar utvärderats och arbetet med ökad riksbaserad taxa för miljöbalkstillsynen kommit längre. Neddragningarna i Stockholm vatten medför merarbete inom miljöförvaltningen vilket behöver kostnadstäckning. Resurser behövs också för att genast påbörja restaureringen av Stockholms övergödda eller på annat sätt skadade sjöar och vattendrag.

Situationen att miljöprogrammet inte samordnas mer operativt är otillfredsställande. Efter stadsledningskontorets neddragningar på den funktionen hade det naturliga varit att samordningen lagts på miljönämnden. Andra förvaltningar kommer troligen förvänta sig stöd i sitt miljöprogramsarbete vilket kommer ge miljöförvaltningen ökat arbete utan att detta lagts in i budget. Reservationen som fack- och skyddsombud framfört om detta underlag stärker bilden av att budget och verksamhetsplanering inte håller ihop.

Vi har i fullmäktige föreslagit ökade budgetramar för miljönämnden.”

Ledamoten Eva Louise Erlandsson- Slorach (s) yrkade

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut med hänvisning till socialdemokraternas budgetreservation för 2008 och inriktning för 2009 och 2010.

 2. att därutöver anföra följande

”Stockholms moderatledda majoritet ser inte storleken och allvaret på de problem vi står inför. De vill lägga sig på en ”lägsta nivå” i miljöarbetet. Genom att låta statlig lagstiftning i högre grad styra ambitionerna och att begränsa de egna insatserna till tillsyn och lagbunden verksamhet så driver man inte utvecklingen framåt utan följer efter istället.

Vi vill istället att kommunen ska driva utvecklingen framåt, arbeta förebyggande och skapa förutsättningar för lagstiftaren att flytta fram positionerna. Det praktiska miljöarbetet bedrivs ju framförallt i kommunerna.

Vi tror att omställningen av samhället kräver ett särskilt angreppssätt. De kräver att man hittar nya lösningar och vågar tänka nytt. De kräver en del investeringar när det gäller metodutveckling, informationsspridning och liknande, men också inom mer konkreta områden som miljövård, fastigheter, sanering och liknande. De kommer också, om kommunens strategiska miljöarbete får fart och får genomsyra kommunen, att generera kostnader främst inom andra verksamheter.

Vi socialdemokrater vill därför satsa på följande punkter:

· Bygga upp en miljökompetens och ett strategiskt miljöarbete i staden.

· Använda miljömiljarden vi redan avsatt för strategiska investeringar. Vi har avsatt en miljard.

· Vårda och konsolidera kommunens verksamheter så att de är starka och klarar av att utveckla sig, bland annat genom kompetensutveckling i personalen, men också på andra sätt. Då klarar de också av att utveckla sin verksamhet i en miljövänlig riktning.

Vi satsar i driftsbudgeten för 2008 bland annat 18 mnkr till MHN och 5 mnkr till SDN utöver det borgerliga förslaget. De går bland annat till:

- att återskapa en stadsövergripande miljökompetens i staden som kan driva utvecklingen. Den ska också bland annat leda ett internationellt arbete som syftar till att mobilisera Östersjöländerna för miljöinsatser. Ska vi klara Östersjön och miljön i Stockholm måste vi arbeta ihop med andra kommuner och länder. Den ska också implementera, följa upp och kommunicera stadens miljöprogram.

- förebyggande arbete. Vi vill åtgärda miljöproblemen vid källan och då behövs proaktivt arbete, något som förvaltningen också lyfter fram.

- driva en ”grön linje” där alla, i och utanför staden, ska kunna vända sig för att få uppdaterad rådgivning i hur man kan agera miljövänligt i Stockholm. Vi vill att det ska vara lätt att vara miljövänlig.

Vi vill också utöka stadens spjutspetsarbete på miljöområdet till att – förutom de två miljöstadsdelar i stadsutvecklingsområden som kommunfullmäktige fattat beslut om – utveckla två befintliga stadsdelar till spjutspetsstadsdelar ur miljöhänseende.

I förvaltningens underlag framgår att behoven av resurser för klimatarbete måste ökas, att det finns behov av ett tydligare proaktivt arbete, att nya arbetsformer och metodutveckling behövs, att ytterligare miljöövervakning måste komma till– inte minst när andra verksamheter under borgerlig ledning drar ner på miljöambitionerna (exempelvis Stockholm Vatten AB och stadsdelsnämnderna), samt att en ambitionshöjning krävs när det gäller vattenarbetet. Detta finns det utrymme för i den socialdemokratiska budgeten, men inte i den borgerliga.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m) samt ledamöterna Lennart Jansson(m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m) Per-Ola Bosson (m) och tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom m fl (fp)

”Vi konstaterar att budgetunderlaget ligger i linje med den prioritering och fokusering på tillsynsverksamheten som förvaltningen genomfört på ett mycket bra sätt.

Vi vill peka på vikten att i enlighet med stadens miljöprogram även fortsätta med det förebyggande arbetet och tillsynskampanjer för att minska spridningen av ämnen som radon och ftalater, men också minskade utsläpp av övergödande ämnen så som fosfor.

Det är även viktigt att förvaltningen fortsatt arbetar med att övervaka och arbeta för att förbättra luftkvalitén i Stockholm.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) med hänvisning till sitt yrkande

§7 Samlad miljöinformation för företagare och privatpersoner

Skrivelse från Åsa Romson
Dnr 2008-001546-249

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. Avstyrka förslaget till en miljöinformationscentral i Tekniska nämndhuset

Ärendet

Förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 17 mars 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att

1. avstyrka förslaget till en miljöinformationscentral i Tekniska nämndhuset.

Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade att

 1. återremittera ärendet,

 2. uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett förslag till hur en samlad miljöinformation i staden skull kunna utformas enligt nedanstående,

 3. därutöver anföra följande

”Vi anser att en samlad information är önskvärd. Vi har i vår budget föreslagit och avsatt medel för en ”grön linje” till staden dit enskilda och verksamheter kan vända sig för att få saklig information om hur man kan leva och verka miljövänligt.”

Beslut

Ordföranden tog först upp yrkandet om återremiss respektive avslag på återremissyrkandet. Enligt framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslut miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning avslå återremissyrkandet.

Därefter tog ordföranden upp sitt yrkande. Efter framställda propositioner om bifall eller avslag till detta yrkande, beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordförande Ulla Hamilton (m), Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per-Ola Bosson (m) samt tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp)

”Miljöförvaltningen bedriver ett arbete med att utveckla webben och genom detta höja servicegraden och förenkla ansöknings- och anmälningsförfaranden.

Miljöbarometern visar hur staden ligger till i sitt miljöarbete och detta verktyg kommer att utvecklas för att visa uppföljningen av miljöprogrammet. Mot bakgrund av det pågående arbetet med utvecklingen av webb-verktygen och hemsidan anser vi att detta för närvarande är ett mer effektivt sätt att kommunicera stadens miljöarbete på.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och Stellan Hamrin (v)

”Efterfrågan på saklig och relevant miljöinformation är stor både bland Stockholms innevånare och företagare. Att samtidigt som man ansöker om plats för tillfällig matservering ute kan få råd kring livsmedelhanteringen är ett exempel på hur denna service kan utvecklas. Vi beklagar att den ekonomiska nedprioriteringen av miljönämndens arbete inte medger detta.”

§8 Nytt drift- och förvaltningsuppdrag. Stadens datakommunikation

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-000676-217

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 26 februari 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande

§9 Nedskrivning av kundfordringar från år 2006

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 5 mars 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. besluta om nedskrivning av kundfordringar från år 2006

§10 Attestinstruktion

Dnr 2008-002703-101

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 17 mars 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. anta förvaltningens förslag till Attestinstruktion

 2. nämnden utser en ledamot att attestera vice ordförandes utlägg

§11 Taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 19 mars 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna förslaget till taxa för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

 2. föreslå kommunfullmäktige att godkänna taxan

§12 Utökad delegation

Dnr 2008-002617-101

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§13 Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden – ändring

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i norra Östersjöns vattendistrikt

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 26 februari 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) samt ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v)

”Ärendet visar att det behövs ökade insatser för att klara vattenvården i regionen. Inte minst Östersjöns status är oroande och det behövs både ökade direkta insatser och en ökad internationell samverkan för att värna vårt känsliga innanhav. Vi vill understryka förvaltningens bedömning att insatserna behöver konkretiseras och finansieras.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§16 Ansökan om utdömande av vite, Musik & Teaterscenen AB

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 31 mars 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. ansöka hos miljödomstolen om utdömande av det försuttna vitet mot Musik & Teaterscenen AB enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut utfärdat den 9 juli 2007. Ansökan gäller punkt tre i beslutet.

 2. uppdra till Anna Baggström eller den tjänsteman hon sätter i sitt ställe att med biträde av förvaltningsjurist fullgöra ansökningen

§17 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om livsmedelsinformation till konsumenterna

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 31 mars 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. tillstyrka förslaget till förordning

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

§18 Dricksvattenförekomster i Stockholms län - Prioriteringar för långsiktigt skydd

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-001596-217

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 31 mars 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. tillstyrka förslaget och i övrigt överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson- Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan Hamrin (v)

”Rapporten tydliggör både vikten av kontinuerlig och kvalitativ miljöarbete och miljöövervakning, samt av regionalt samarbete för att långsiktigt trygga en så grundläggande tillgång som dricksvatten. Frågan om Stockholms reservvattentäkters skydd måste prioriteras i det regionala samarbetet och i framtagandet av ny RUFS.

Av ärendet framgår tydligt hur viktigt det är att man i en tät stadsbebyggelse och en befolkningsrik region värnar vattentillgångarna och säkerställer att de mänskliga aktiviteterna inte undergräver tillgången till dricksvatten. Mot denna bakgrund är den borgerliga majoritetens nedrustning av Stockholm Vatten AB:s verksamhet och de minskade ambitionerna från stadens sida, exempelvis när det gäller bortbyggandet av breddavlopp, olyckliga. Vi anser att man istället bör:

 • Fortsätta utvecklingsarbetet i Stockholm Vatten AB
 • Avsätta investeringsmedel i staden för att åtgärda brister i en högre takt än i dag.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§19 Program för kv Fredriksdal m.m. i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, del av Hammarby Sjöstad

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. tillstyrka programförslaget när det gäller att möjliggöra uppförande av bussdepå och kontor

 2. tillstyrka programförslaget när det gäller att möjliggöra uppförande av bostäder under förutsättning att ytterligare åtgärder utreds och vidtas så att exponeringen för buller och luftföroreningar från verksamheter och trafiken reduceras till en acceptabel nivå för de framtida boende

Ärendet

Förvaltningens förslag till beslut framgick av tjänsteutlåtande den 17 mars 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp) yrkade att

 1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt
 2. därutöver anföra följande

”Fler bostäder behövs i Stockholm. Det är emellertid viktigt att etablerandet av nya bostäder inte äventyrar övriga verksamheter som en stad är beroende av. Sjönära lägen är attraktiva för bostäder, samtidigt innebär ett sjönära läge för industrier en möjlighet att utnyttja sjötransporter och minska vägtransporterna.

Mot bakgrund av detta är det viktigt att den del av planförslaget som gäller uppförande av bostäder går att förena med den verksamhet som bedrivs i hamnområdet. Området är klassat som allmän hamn och det är viktigt att sjötransporter till såväl Hammarby värmeverk som Jehanders verksamhet inte försvåras med de nya planerna. Platsen är vidare kajplats för hamnens bogserbåtar.

Beträffande bostadsområdet kommer det att ligga intill den nya bussdepån och störningar därifrån torde inte kunna undvikas utan att stora restriktioner läggs på verksamheten inom bussdepån, vilket menligt kan få följder för Stockolms lokaltrafik. Bostadsområdet kommer även att ligga under nivån för Skanstullsbron. Detta medför ett nära nog kontinuerligt nedfall av partiklar och damm från bron samtidigt som området är särskilt exponerat för buller från trafiken.

På grund av ovan nämnda förhållanden kan bostäder endast komma ifråga om det med säkerhet kan visas att en bra boende miljö kan garanteras. Annars är det bättre att använda området för industri som behöver flytta från attraktiv mark som staden vill utnyttja för nya ändamål.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Stellan Hamrin (v) yrkade att

 1. inte tillstyrka byggandet av bostäder i detta läge

 2. i övrigt godkänna förvaltningens förslag till remissvar

 3. anföra följande:

”Som framgår av tjänsteutlåtandet är det högst osäkert om det går att skapa en god boendemiljö i detta läge. Planeringen bör istället helt fokusera på kommunika-tions- och arbetsplatsverksamheter. Tillgången till kaj bör utnyttjas bättre.”

Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förlag att

 1. tillstyrka programförslaget gällande att möjliggöra uppförande av bussdepå och kontor,

 2. tillstyrka programförslaget gällande att möjliggöra uppförande av bostäder under förutsättning att ytterligare åtgärder utreds och vidtas så att exponeringen för buller och luftföroreningar från verksamheter och trafiken reduceras till en acceptabel nivå för de framtida boende.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt nämnden utan omröstning bifalla ordförandens Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Stellan Hamrin (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) med hänvisning till sitt yrkande

§20 Åtgärdsprogram mot buller enligt förordning 2004:675 om omgivningsbuller

Dnr 2005-004285-249

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Energitillsynen hos fastighetsägare år 2007

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2008-000728-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 17 mars 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. godkänna rapporteringen av 2007 års energitillsyn hos fastighetsägare

 2. överlämna rapporten till branschorganisationerna Fastighetsägarna Stockholm, SBC, HSB, Riksbyggen och SABO

§22 Enklare regler för avfallstransportörer

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 26 mars 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. i huvudsak tillstyrka Naturvårdsverkets förslag till förenklingar av reglerna för avfallstransportörer

§23 Deltagande vid Biogaskonferens i Montreal, Kanada

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 26 mars 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna att miljöförvaltningen deltar med en tjänsteman i konferensen ”Biogas: today renewable energy for tomorrow” i Montréal, Kanada

§24 Överklaganden av Fortum värmes tillstånd till utökad verksamhet vid Värtaverket och energihamnen

Remiss från miljööverdomstolen

Dnr 2005-007104-300

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 15 april 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

 2. sända yttrandet i fyra exemplar till miljööverdomstolen senast den 21 april

§25 Definition av utrycknings- och specialfordon i Stockholms stads bilpark

Dnr 2008-003385- 211

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 3 april 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. hemställa att kommunfullmäktige godkänner definitionen av utrycknings- och specialfordon

 2. hemställa att kommunfullmäktige beslutar att nämnder och anmodar styrelser att pröva inköp av fordon som ej omfattas av stadens miljöbilsdefinition för beslut

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§26 Övrigt

På Åsa Romsons (mp) fråga om förvaltningen i samband med prövningen av värmepumpsansökningar tittar på risken med att kemikalier kan läcka i borrhålen, svarade avdelningschefen Pia Winbladh-Högfors att det
 görs men att köldbärarvätskorna numera huvudsakligen består av relativt ofarliga etanoler och inte glykoler

Åsa Romson (mp) ställde fråga om nämnden kommer att få Miljömålsrapporten på remiss. Förvaltningschefen gav besked om att rapporten nyligen har remitterats till förvaltningen och att den kommer att bli ett ärende i nämden.

§27 Förvaltningschefens information

Rättsfallsreferaten anmäldes.

Direktören gjorde härefter en föredragning av den s.k. Reach-förordningen och vad de svenska anpassningarna av miljöbalkens 14 kapitel kommer att innebära när det gäller nämndens tillsynsarbete.

Avdelningscheferna redovisade tillsynsläget

· Gustaf Landahl, avdelningen för plan- och miljö, redogjorde för ett kvicksilverutsläpp som kommit förvaltningen tillkänna. Utsläppet har nu sanerats.

Avdelningen bedriver för närvarande en tillsynskampanj om kemikalier och farligt avfall i kvarteret Förrådet 2 i Vinsta industriområde. Nämnden kommer att få ta del av en rapport.

· Margareta Widell, livsmedelskontrollen, berättade att förvaltningen tagit emot en RASFF-notifikation (Rapid Alert System for Food and Feed) från Finland avseende Jelly från Sverige. Enligt notifikationen innehåller produkten Agar samt farliga förpackningar. Med anledning av detta har förvaltningen meddelat saluförbud i ett fall.

· Pia Winbladh-Högfors, avdelningen för hälsoskydd, redogjorde för förvaltningens deltagande vid krögarmässan som gick av stapeln nu i april. Hälsoskydds- och livsmedelsavdelningarna deltog med en monter och höll ett seminarium för att informera krögarna om hur förvaltningen hanterar dessa frågor.

Avdelningen utför för närvarande många inspektioner av fastighetsägare, förskolor och skolor.

· Tage Jonsson, avdelningen för miljöövervakning, upplyste nämnden om att de vid nästa sammanträde får ta del av luftvårdsrapporten.