Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2008-08-26

Sammanträde 2008-08-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen Tekniska Nämndhuset

4 Anmälan av beslut enligt delegation

5 Protokoll från handikappråd 2008-06-09

Förvaltningsövergripande ärenden

6 Kontaktcenter Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-004823-217
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Betänkandena En ny instansordning för mål enligt plan- och bygglagen (SOU 2007:111) och Miljödomstolarna; domkretsar lokalisering och handläggningsregler (SOU 2008:31)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-004969-217
Omedelbar justering

Miljöövervakningsärenden
Inga miljöövervakningsärenden anmälda
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Hälsoskyddsärenden

8 Överklagande av länsstyrelsens beslut att återförvisa ärende om begränsning av verksamhet på uteservering, fastigheten Fatburen övre

9 Yttrande över överklagan av länsstyrelsens beslut ang värmepumpsanläggning på Måldomaren 5 i Stockholms kommun

Remiss från miljödomstolen
Dnr 2007-004130-310
*

Livsmedels- och djurskyddsärenden

10 Förslag till ändring av livsmedelsverkets föreskrifter (LIVFS 2005:20) om livsmedelshygien - godkännande och registrering

Remiss från livsmedelsverket
Dnr 2008-005970-209

11 Förslag till ändrade regler avseende kontroll av mobila livsmedelsanläggningar

Remiss från livsmedelsverket (dnr 1312/2008)
Dnr 2008-006198-209

12 Upphandling av laboratorietjänster inom området livsmedel och vatten

Plan- och miljöärenden

13 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl revidering av reglementen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-005691-217

14 Övergripande mål, inriktning och riktlinjer för det internationella arbetet

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2008-006177-217
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förslag till detaljplan för område vid kv Danmark (Kista torn) i stadsdelen Kista

Remiss från stadsbyggnadsnämnden,
S-Dp 2007-36880-54
Dnr 2007-006985-251

16 Omfattningen av antibakteriella kemikalier i sport- och fritidsartiklar

Anmälan av examensarbete
Dnr 2008-006164-206

17 Banverkets åtgärdsprogram 2009 - 2013 enligt förordningen om omgivningsbuller

Remiss från Banverket
Dnr 2008-005176-217
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Stockholms Hamn AB:s yttrande i ärende om tillstånd till hamnverksamhet samt vattenverksamhet i Värtahamnen - Frihamnen

Remiss från miljödomstolen - M 2807-07
Dnr 2007-003605-300
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Studieresa om USAs klimat- och energiarbete, Washington, september

21 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (155 kb)

§1 Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge Börje Bjurelöv och Carina Lindberg från avdelningen Hälsoskydd närvarorätt.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Torbjörn Erbe utsågs att ersätta ordföranden vid justeringen av § 18. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 2 september 2008.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 10 juni 2008 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Föreläggande och förbud vid vite, dock högst 100000 kr, bilaga 94

Föreläggande och förbud utan vite, bilaga 95

Anmälningar om misstanke om brott, bilaga 96

Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, bilaga 97

Yttrande till centrala myndigheter av enkel art, bilaga 98

Tillstånd till avloppsanläggning, bilaga 99

Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 100

Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, bilaga 101

Godkännande/registrering av livsmedelsverksamheter eller upphävande av godkännande/registrering pga upphört verksamhet samt fastställande och ändring av avgift för livsmedelskontroll, prövning och registrering, bilaga 102

Beslut om omhändertagande av djur, bilaga 103

Anmälan till länsstyrelsen av förbuds- eller omhändertagandebehov, bilaga 104

Tillstånd till hållande mm av sällskapsdjur och häst samt uppfödning av pälsdjur, bilaga 105

Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, bilaga 106

Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 107

§5 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd

Anmäldes Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråds protokoll från den 9 juni 2008. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt lägga protokollet till handlingarna.

§6 Kontaktcenter Stockholm – etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2008-004823-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, fastighetsnämnden, samt kulturnämnden (Stadsarkivet) besvarar kommunstyrelsens remiss om etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad med kontorens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningarnas förslag till yttrande framgick av miljöförvaltningens, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets, trafik- och renhållningskontorets, fastighetskontorets samt kulturförvaltningens gemensamma i tjänsteutlåtanden den 23 juni 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamöterna Karin Karlsbro (fp) Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade enligt förvaltningarnas förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, fastighetsnämnden, samt kulturnämnden (Stadsarkivet) besvarar kommunstyrelsens remiss om etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad med kontorens tjänsteutlåtande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. att föreslå att ett medborgarkontor återinrättas i varje stadsdelsnämndsområde

 3. att därutöver anföra följande

” Det är viktigt att arbetet med att öka tillgängligheten för medborgarna till stadens alla funktioner och tjänstemän är högt prioriterat. Ett kontaktcenter kan vara en god idé och ett led i detta arbete. Men det kommer inte att kunna ersätta de nedlagda medborgarkontoren, de utlokaliserade telefonväxlarna samt att alla tjänstemän tidigare uppmanades att sprida sina telefonnummer. Det senare underlättade för medborgare att återknyta till tjänstemän de tidigare haft kontakt med. Nu ska kontakter ske via så få telefonnummer som möjligt vilket inte alls per automatik är enbart positivt. Risk finns för dubbelarbete och ökad byråkrati i stället för förbättrad tillgänglighet för medborgarna.

För bästa lokala kännedom och tillgänglighet för stadsdelarnas invånare ska det därför finnas ett medborgarkontor inom varje stadsdelsnämnds område.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7 Betänkandena En ny instansordning för mål enligt plan- och bygglagen (SOU 2007:111) och Miljödomstolarna; domkretsar lokalisering och handläggningsregler (SOU 2008:31)

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2008-004969-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

 2. att därutöver anföra följande

”Vi välkomnar betänkandets förslag att samordna instansordningen när det gäller prövning av PBL-ärenden och MB-ärenden. Men vi menar att förslaget inte fullt ut har förmått att balansera beaktandet av den kommunala självbestämmanderätten inom plan- och byggfrågor och de lokala politiska bedömningar som kan vara för handen med en förenklad instansordning. Den politiska viljeinriktning och avvägning som ett planbeslut grundar sig på riskerar att försvinna om överprövningen blir en ren domstolsprocess utan politiska avvägningar. Förslaget innebär att principen om det kommunala självstyret försvagas när överprövningen flyttas från regeringen som är ett politiskt ansvarigt organ till domstolar.

Överprövningens omfattning regleras inte heller i lagtext enligt förslaget. Utredningen menar visserligen att prövningen i huvudsak ska inriktas på om planärendet handlagts på ett formellt riktigt sätt. Men förslaget innebär de facto att tolkningen av vad detta innebär ska utvecklas i praxis, och hänvisar i denna del till förarbetena. Detta riskerar att helt slå undan möjligheterna för ett kommunalt handlingsutrymme och leda till en icke begränsad överprövningsrätt. Förslaget måste preciseras i denna del.”

Ärendet

Miljöförvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 10 juli 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

 2. att därutöver anföra följande

”Vi välkomnar betänkandets förslag att samordna instansordningen när det gäller prövning av PBL-ärenden och MB-ärenden. Men vi menar att förslaget inte fullt ut har förmått att balansera beaktandet av den kommunala självbestämmanderätten inom plan- och byggfrågor och de lokala politiska bedömningar som kan vara för handen med en förenklad instansordning. Den politiska viljeinriktning och avvägning som ett planbeslut grundar sig på riskerar att försvinna om överprövningen blir en ren domstolsprocess utan politiska avvägningar. Förslaget innebär att principen om det kommunala självstyret försvagas när överprövningen flyttas från regeringen som är ett politiskt ansvarigt organ till domstolar.

Överprövningens omfattning regleras inte heller i lagtext enligt förslaget. Utredningen menar visserligen att prövningen i huvudsak ska inriktas på om planärendet handlagts på ett formellt riktigt sätt. Men förslaget innebär de facto att tolkningen av vad detta innebär ska utvecklas i praxis, och hänvisar i denna del till förarbetena. Detta riskerar att helt slå undan möjligheterna för ett kommunalt handlingsutrymme och leda till en icke begränsad överprövningsrätt. Förslaget måste preciseras i denna del.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt förvaltningens förslag skulle besluta

1. att tillstyrka utredningarnas förslag under åberopande av förvaltningens tjänsteutlåtande

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordförande Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8 Överklagande av länsstyrelsens beslut att återförvisa ärende om begränsning av verksamhet på uteservering, fastigheten Fatburen övre 1

Dnr 2007-000924-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. att inte fullfölja överklagandet

 3. att därutöver anföra följande

”Det framgår av föreliggande ärende att det varit svårt att skaffa sig tillträde till bostadsrättsföreningens lägenheter för att kunna genomföra mätningar inomhus. Detta är olyckligt och det är angeläget att bostadsrättsföreningen medverkar i ärendets handläggning. Vi delar länsstyrelsens uppfattning att de föreliggande bullerstörningarna i målet inte är tillräckligt utredda och att det kvarstår ett behov att mäta upp ljudnivåerna inomhus hos någon eller några av bostadsrättsföreningens medlemmar när verksamheten på uteserveringen pågår.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtanden den 10 juli 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att avslå förvaltningens förslag till beslut

 2. att inte fullfölja överklagandet, samt

 3. att därutöver anföra följande

”Det framgår av föreliggande ärende att det varit svårt att skaffa sig tillträde till bostadsrättsföreningens lägenheter för att kunna genomföra mätningar inomhus. Detta är olyckligt och det är angeläget att bostadsrättsföreningen medverkar i ärendets handläggning. Vi delar länsstyrelsens uppfattning att de föreliggande bullerstörningarna i målet inte är tillräckligt utredda och att det kvarstår ett behov att mäta upp ljudnivåerna inomhus hos någon eller några av bostadsrättsföreningens medlemmar när verksamheten på uteserveringen pågår.”

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att fullfölja överklagandet av länsstyrelsens beslut

 2. att godkänna förvaltningens förslag till överklagande enligt bilaga 1

 3. att uppdra åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§9 Yttrande över överklagan av länsstyrelsens beslut ang värmepumpsanläggning på Måldomaren 5 i Stockholms kommun

Remiss från miljödomstolen

Dnr 2007-004130-310

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtanden den 17 juli 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att lämna förvaltningens förslag till yttrande som svar på miljödomstolens remiss
  (M 2526-08)

 2. att uppdra till förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet

§10 Förslag till ändring av livsmedelsverkets föreskrifter (LIVFS 2005:20) om livsmedelshygien – godkännande och registrering

Remiss från livsmedelsverket

Dnr 2008-005970-209

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att tillstyrka förslaget och i övrigt överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtanden den 11 augusti 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att tillstyrka förslaget och i övrigt överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att godkänna kontorets förslag till beslut

 2. att hemställa hos kommunstyrelsen att staden uppvaktar berörda myndigheter i syfte att aktualisera frågan om ”körkort” för livsmedelsföretagare

 3. att därutöver anföra följande

”Stockholm har en stor tjänstesektor och en stor mängd livsmedelsföretag. Verksamheterna är därför ett viktigt inslag, både i Stockholms näringsliv och arbetsmarknad, och i många stockholmares vardag. Nämndens erfarenheter, inte minst från tillsynskampanjer, är att förebyggande arbete som innebär höjd kunskapsnivå innebär positiva effekter både för allmänheten, verksamhetsutövaren och kontrollmyndigheten. Därför bör frågan om körkort aktualiseras.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§11 Förslag till ändrade regler avseende kontroll av mobila livsmedelsanläggningar

Remiss från livsmedelsverket (dnr 1312/2008)

Dnr 2008-006198-209

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtanden den 11 augusti 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att tillstyrka förslaget och i övrigt överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen

§12 Upphandling av laboratorietjänster inom området livsmedel och vatten

Dnr 2008-005519-111

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtanden den 18 augusti 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att uppdra till förvaltningschefen att upphandla laboratorietjänster inom området livsmedel och vatten för perioden 2009-01-01 – 2010-12-31 med möjlighet till två års förlängning

 2. att därutöver uppdra till förvaltningschefen att se över förvaltningens önskemål att laboratoriet bör kunna åta sig att kalibrera termometrar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl revidering av reglementen

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2008-005691-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

1. att utan eget ställningstagande överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 11 augusti 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att utan eget ställningstagande överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att avstyrka utredningens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ersättaren Charles Berkow (mp)

”Utredningen föreslår ytterligare minskat politiskt inflytande i planprocesserna och mindre möjligheter för allmänhet och berörda att komma till tals. Vi anser inte att det är motiverat av tidsskäl att göra sådana ändringar, ännu mindre insyn och diskussion än idag om byggandet i Stockholm riskerar leda till allvarligare invändningar i slutskedet med svåra överklaganden och ett färdigställande av byggnader som inte håller måttet i ett hundraårsperspektiv. Tiderna för planprocessen och bygglov är nu nere i rimliga nivåer med tanke på omständigheterna. Miljöpartiet motsätter sig därför att ytterligare inskränkningar görs i politisk insyn och dialog med allmänheten.

Utredningens förslag på centralisering av natur och miljöfrågor är också dåligt. Stadsdelsreformen byggde på att medborgarna skulle få mer inflytande över stadens verksamhet i deras närområde. Åsikterna om sådant som parkskötsel, närskogsområden, fontäner, plaskdammar, grillplatser, odlingsområden och parkbänkar har varit många i stadsdelarna och det finns därför ingen anledning att centralisera dessa områden. Snarare behöver stadsdelarnas tekniska funktioner förstärkas för att bättre svara mot allmänhetens önskemål. Att den borgerliga majoriteten nu vill ta ifrån medborgarna lokalinflytandet över parker och naturområden är högst beklagligt.”

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), samt tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) Hassan Said Mahamed (s)
Fredrik Canerstam (s)

”Utredningens förslag innebär i praktiken att hela stadsmiljöverksamheten försvinner från stadsdelsnämnderna. Detta föreslås utan någon egentlig analys av effekterna, varken för stadsdelsnämnderna eller – framförallt – medborgarna. Många förslag tycks dessutom ha föga koppling till det kommunfullmäktigeuppdrag man hänvisar till i ärendet. Det får snarare betraktas som något som stadsledningskontoret vill initiera. I grunden är det motviljan mot stadsdelsnämnderna som motiverar förslagen. Vi anser att det är oacceptabelt att denna fråga hanteras på detta sätt.

Vi är också oroliga för att man utan analys för över ansvaret för värnandet om stadens kulturhistoriska värden och skönhetsvärden till Stadsbyggnadsnämden. Exploateringsintresset kommer fortfarande att ha en företrädare, samtidigt som den avvägande nämnden även ska ansvara för kultur- och skönhetsintressena. Detta föreslås egentligen utan analys.”

Ledamoten Stellan Hamrin (v)

Plan- och byggprocessen inklusive arbetet med miljöfrågor beträffande mark, vatten och luft ska ske på ett effektivt sätt med bevarat lokalt inflytande. Det är Vänsterpartiets uppfattning att ett bra slutresultat förutsätter lokal kunskap och lokalt deltagande i processen.

Ansvaret för att korta tiden för dessa processer måste därför ligga på alla inblandade och ansvaret för ex. naturområden, strandbad och kommunala byggnader bör ligga på berörda stadsdelsnämnder. Större områden eller anläggningar som ex. Nackareservatet, som berör flera stadsdelsnämnder eller andra kommuner kan hanteras centralt när detta bedöms ändamålsenligt. Oavsett vem som bär ansvaret skall tillräckliga medel tillskjutas vilket innebär en väsentlig ökning jämfört med nuvarande förhållanden.

§14 Övergripande mål, inriktning och riktlinjer för det internationella arbetet

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2008-006177-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Ärendet

Miljöförvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtanden den 26 augusti 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till remissvar

 2. att därutöver anföra följande

”Stockholm ligger vid Östersjön, och är centrum i en av Östersjöns rikaste regioner. Östersjön är dessutom ett särskilt utsatt och känsligt innanhav. Stockholm har allt att vinna på att medvetet och systematiskt stärka banden och samarbetet i Östersjön. Det bör vara en självklar målsättning, och vi har också avsatt pengar för detta i vårt budgetalternativ.

Den restriktiva hållningen till att Stockholm stad deltar i utvecklingssamarbeten med länder i tredje världen bör omprövas. I och med de globala miljöhoten blir ländernas ömsesidiga beroenden allt tydligare. Städerna växer snabbt i många delar av världen och uppbyggnaden av lokalt anpassad infrastruktur för avfall, vatten, transporter och energi är viktiga bitar för att förhindra hälsomässiga och miljömässiga katastrofer. Stockholms kommunala förvaltning har stora erfarenheter av sådan planering och god kunskap om ny miljövänlig teknik och dess betydelse. Det vore därför viktigt att staden på ett mer aktivt sätt arbetar med konkreta internationella utvecklingssamarbeten.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§15 Förslag till detaljplan för område vid kv Danmark - Kista torn - i stadsdelen Kista

Remiss från stadsbyggnadsnämnden - S-Dp 2007-36880-54

Dnr 2007-006985-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande


Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 17 juli 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan Hamrin (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att delvis godkänna förvaltningens förslag

 2. att påtala att genomförandet av planen kräver åtgärder för minskat trafikbuller i området

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Stellan Hamrin (v) samt tjänstgörande ersättaren Gerd Sjöberg-Granlund (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Karin Karlsbro (fp), Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m) och Per Ola Bosson (m) samt ersättarna Ulf Linder (m), Nils Ingelström (m), Aysin Hartzell (m), Sten Collander (m) Gustav Åkerblom (fp) och Anders Broberg (kd)

”Vi konstaterar att det i föreliggande plan saknas planering för lekplatser och att planen även innebär ett avsteg från stadshusmajoritetens strävan avseende antalet planerade parkeringsplatser som i planen understiger en per lägenhet.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§16 Omfattningen av antibakteriella kemikalier i sport- och fritidsartiklar

Anmälan av examensarbete

Dnr 2008-006164-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtanden den 12 augusti 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att godkänna anmälan av rapporten.

 2. att överlämna rapporten till Kemikalieinspektionen, Göteborgs miljöförvaltning, Malmös miljöförvaltning, till de verksamhetsutövare som medverkat i studien, samt till andra verksamma i branschen.

 3. att informera om antibakteriella kemikalier på Miljöförvaltningens hemsida, både till verksamhetsutövare samt medborgarna

§17 Banverkets åtgärdsprogram 2009 - 2013 enligt förordningen om omgivningsbuller

Remiss från Banverket

Dnr 2008-005176-217

Direktören anmälde förvaltningarnas förslag i tjänsteutlåtande den 1 augusti 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningarnas förslag

1. att exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen översända och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), och Stellan Hamrin (v) samt ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) Hassan Said Mahamed (s) Fredrik Canerstam (s) Charles Berkow (mp).

”Det är beklagligt att det åtgärdsprogram som Banverket nu tagit fram inte innehåller mer konkreta åtgärder i form av tidssatta åtaganden. Detta är nödvändigt för att verkligen få minskat buller och inte riskera bli tomma ord.”

§18 Stockholms Hamn AB:s yttrande i ärende om tillstånd till hamnverksamhet samt vattenverksamhet i Värtahamnen – Frihamnen

Remiss från miljödomstolen – M 2807-07

Dnr 2007-003605-300

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtanden den 11 augusti 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att överlämna förvaltningens skrivelse till miljödomstolen som svar på remissen

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamöterna Karin Karlsbro (fp), Lennart Jansson (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m) samt Per Ola Bosson (m)

”Vi godkänner miljöförvaltningens förslag till beslut i sak. Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande anger stundtals en ton som antyder att hamnen inte skulle vara seriösa i sitt arbete. Vi vill därför förtydliga att detta inte är vår uppfattning, utan att vi har förtroende för att Stockholms Hamnar bedriver ett seriöst miljöarbete. Det visas inte minst av ansökan och de åtaganden som görs inom ramen för denna.”

Det antecknades att ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamoten Malte Sigemalm (s) inte deltog i handläggningen av ärendet.

§19 a Studieresa om USAs klimat- och energiarbete, Washington, september 2008

Dnr 2008-006083-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 24 juni 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att godkänna att Miljöförvaltningen deltar i studieresa till amerikanska myndigheter 7-13 september 2008

§19 b Resa till Beijing, Kina, för medverkan i 2008 World biofuels symposium

Dnr 2008-008677-105

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att godkänna att en av förvaltningens medarbetare reser till Beijing, Kina, för att medverkan med ett föredrag under 2008 Worlds Biofuels Symposium den 20 - 21 oktober 2008

§20 Övrigt

· Ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) ansökte om att få delta i konferensen One more Step i Odense, den 15-16 september 2008. Nämnden beviljade deltagande och önskade återrapportering vid ett kommande nämndsammanträde.

· Nämnden beslöt delta med anmälande förtroendevalda i nämndens slutseminarium i projektet Nya gifter – nya verktyg. Seminariet är kostnadsfritt och halvdagsarvode betalas ut för deltagande. Kontakta Arne Jonsson för anmälan och mer information, arne.jonsson@miljo.stockholm.se.

· Sekretess kring upphandlingsärenden diskuterades. Någon sekretess synes inte råda i samband med detta underlag till upphandling. Vid själva anbudsförfarandet är dock sekretesskraven klara.

§21 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen inledde sin information med att meddela att per Junker, enhetschef på enheten Företag inom avdelning Plan och Miljö kommer att sluta sin anställning. Per flyttar till Gotland och kommer att börja på länsstyrelsen där.

Avdelningscheferna redovisade sedan läget på sina avdelningar varefter förvaltningschefen presenterade rättsfallspromemorian.

Mötet avslutades med att förvaltningschefen flaggade för att dagordningen för nämndsammanträdet den 23 september 2008 kommer att innehålla flera tunga punkter, bland annat förslag till ny taxa, svaret på RTKs remiss om regional utvecklingsstrategi för stockholmsregionen (RUFS)., rapportering av tertialrapport två (T2) och förslag till presentation av nya miljö- och hälsoutredningen. Eventuellt kan mötet komma att bli tidskrävnde.