Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2008-09-23

Sammanträde 2008-09-23

Datum
Klockan
17:00
Plats

4 Anmälan av beslut enligt delegation

5 Protokoll från handikappråd

Förvaltningsövergripande ärenden

6 Uppföljning av budget

7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

8 Delegation av tillsynsbefogenheter enligt miljöbalken från länsstyrelsen till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljöövervakningsärenden

9 Miljö- och hälsoutredningen - värdering av påverkan och källor

10 Myndighet för miljön - en granskning av Naturvårdsverket (SOU 2008:62)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-006980-217
Omedelbar justering

11 Projektet Nya gifter - nya Verktyg

Slutrapportering
Dnr 2005-001630-216
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Hälsoskyddsärenden

12 Överklagande av beslut om tillsynsavgift för radonmätning i fastigheten Iphigenia

13 Nämndens överklagande av miljödomstolens dom om krav på ytterligare utredningar av buller från bowlinghall

14 Överklagande av beslut att förelägga brf Eken nr 25 att upprätta och inkomma med förslag till egenkontrollprogram

Livsmedels- och djurskyddsärenden

15 Riktad tillsyn mot restauranger samt provtagning av dryckesanläggningar

Plan- och miljöärenden

16 "Upplev ljudkvalitet i parker och grönområden i Stockholm"

Anmälan av rapport
Dnr 2008-006084-206

17 Spårbunden kollektivtrafik i Stockholm

Nordost - Samråd förstudie
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-006250-217
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Naturvårdsverkets framställan om ändringar i förordningen (2007:19) om PCB mm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-007243-217
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förslag till regional utvecklingsplan för stockholmsregionen (Rufs 2010)

Remiss från RTK
Dnr 2008-006251-217
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Förslag till program för Lövholmen i stadsdelen Liljeholmen

22 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (155 kb)

§1 Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge Annette Jansson och Emma Nordling från avdelningen Plan och miljö, Olu Lindström, enhetschef på enheten BTP (Butik, tillverkning och partihandel), Martin Trokenheim från kommunikationsenheten samt Åse Geschwind och Maria Stigle från trafikkontorets nämndkansli närvarorätt vid dagens möte.

§2 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Åsa Romson. Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 29 september 2008.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 26 augusti 2008 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd den 2006

Inget protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd anmäldes vid detta sammanträde. Protokoll från råd den 17 september 2008 kommer att anmälas vid miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 21 oktober 2008.

§5 Anmälningar av beslut enligt delegation

Föreläggande och förbud utan vite, bilaga 108

Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, bilaga 109

Avvisning av överklaganden som kommit in för sent, bilaga 110

Reservationsvis överklagande för att bevaka nämndens överklagningstid,

bilaga 111

Tillstånd till avloppsanläggning, bilaga 112

Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 113

Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, bilaga 114

Godkännande/registrering av livsmedelsverksamheter , bilaga 115

Återkallelse eller upphävande av godkännande respektive registrering,

bilaga 116

Anmälan till länsstyrelsen av förbuds- eller omhändertagandebehov, bilaga 117

Tillstånd till hållande mm av sällskapsdjur och häst samt uppfödning av pälsdjur, bilaga 118

Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnader och lokaler mm, bilaga 119

Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, bilaga 120

Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 121

§6 Uppföljning av budget 2008

Tertialrapport 2

Dnr 2008-009886-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 2 samt överlämna den till kommunstyrelsen

 2. att begära omslutningsförändringar med 0,2 mnkr för minskade kostnader och intäkter avseende IT-projekt inom e-tjänsteprogrammet

 3. att begära omslutningsförändringar med 0,2 mnkr för ökade kostnader och intäkter för projekt inom Miljömiljarden

 4. att justera beslutet omedelbart

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 28 augusti 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) och ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att godkänna förvaltningens förslag till tertialrapport 2 samt överlämna den till kommunstyrelsen

 2. att begära omslutningsförändringar med 0,2 mnkr för minskade kostnader och intäkter avseende IT-projekt inom e-tjänsteprogrammet

 3. att begära omslutningsförändringar med 0,2 mnkr för ökade kostnader och intäkter för projekt inom Miljömiljarden

 4. att justera beslutet omedelbart

Vice ordförande Åsa Romson (mp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att begära extra medel för uppföljning och arbete med miljöprogrammet

 2. att därutöver anföra följande

”Miljöprogrammet är stadens viktigaste redskap för att styra mot bättre miljö inom de prioriterade områdena. Nu har halva mandatperioden gått utan att detta arbete har fungerat; indikatorer och stadsövergripande arbete för genomförande saknas. Då miljöfrågorna faller inom miljönämndens område bör denna nämnd ges ansvar att följa upp miljöprogrammet och dess interna och externa kommunikation.

Det är oroande att förvaltningschefen flaggar för ytterligare nedskärningar inom miljöövervakningen. Denna verksamhet är redan nerbantad med långt mer än hälften sedan år 2006 och det är inte acceptabelt att skära mer.

Uppföljningen av verksamhetsmål som rör stadens miljötillstånd bör utvecklas så att effektiva strategier för att uppnå målen är det som följs, snarare än att nämnden rapporterar att målet ligger utanför deras rådighet.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ledamoten Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m), ledamöterna Lennart Jansson (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m), Karin Karlsbro (fp) samt tjänstgörande ersättaren Nils Ingelström (m)

”Miljöförvaltningen har under det gångna året gjort ett mycket gott arbete. Förvaltningens verksamhet håller hög kvalitet och den utförs på ett allt mer effektivt sätt genom att nettokostnaderna har minskat och tillsynsintäkterna har ökat samtidigt som verksamheten har effektiviserats. Det har skett en tyd lig fokusering på tillsynsverksamheten. En mer prioriterad och effektiviserad verksamhet har på område efter område resulterat i fler tillsynstimmar.

Tertialrapport två visar ett prognostiserat underskott om 3,1 miljoner som har uppstått inom livsmedelskontrollen och förvaltningsledningen. De förväntade intäkterna har delvis uteblivit på livsmedelskontrollen tillföljd av lägre intäkter för årlig kontroll och godkännandeprövning. Intäktsminskningen beror på mindre behov av tillsyn än vad som budgeterats till följd av att verksamheter upphört eller överlåtits. Det är viktigt att budgeten hålls. Vi utgår ifrån att miljöförvaltningen vidtar föreslagna åtgärder och därmed undviker det prognostiserade underskottet.

Vi instämmer i miljöförvaltningens påpekanden att det är viktigt att indikatorerna för Miljöprogrammet som rapporterats in till stadsledningskontoret skyndsamt sammanställs och fastställs av kommunstyrelsen.”

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s)

”Detta ärende hade givetvis sett annorlunda ut om en socialdemokratisk budget hade fått gälla. Nämndens förebyggande arbete, liksom kommunens proaktiva och pådrivande miljöarbete – som ju till stor del också ligger på miljö- och hälsoskyddsnämnden – hade fått ett betydligt större utrymme. En socialdemokratisk majoritet hade inte heller halverat anslagen till nämnden i ett svep.

Vi anser också att det är olyckligt att nämndens kraft helt ska ägnas åt att ”jaga intäkter”. Det finns en latent motsättning mellan, å ena sidan uppdraget som myndighetsutövare, och å andra sidan den mer ”entreprenöriella” sidan av verksamhetens utveckling under det borgerliga styret. Kombinationen av myndighetsmakt och hög grad av självfinansiering kan utvecklas olyckligt, vilket det finns åtskilliga exempel på i världen.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Dnr 2008-00322-249

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxor för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, enligt bilagor till förvaltningens tjänsteutlåtande, att gälla från den 1 januari 2009.

 2. att miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till upphävande av djurskyddstaxan att gälla från den 1 januari 2009.

 3. att justera beslutet omedelbart

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 3 september 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp), ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxor för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, enligt bilagor till förvaltningens tjänsteutlåtande, att gälla från den 1 januari 2009.

 2. att miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till upphävande av djurskyddstaxan att gälla från den 1 januari 2009.

 3. att justera beslutet omedelbart

Vice ordförande Åsa Romson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att bifalla förvaltningens förslag till taxor

 2. att inför kommande taxeförändringar nämnden ges underlag kring taxorna i kringliggande länet samt Göteborg och Malmö

 3. att därutöver anföra följande

”Taxan för Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn av verksamheter höjs nu återigen och ökar självfinansieringsgraden av tillsynen ytterligare. Att höja timavgiften då självkostnaden stiger är rimligt, likaså är det bra att följa upp hur mycket tid tillsynen för olika verksamhetstyper faktiskt tar och justera taxan efter detta. Men vi vill varna för synen att en fullständigt avgiftsfinansierad tillsyn i hela dess funktion skulle vara ett mål, viktiga delar i strategiskt tillsynsarbete går inte att specificera till enskilda objekt och låter man intäkterna styra helt så riskerar dessa delar försvinna. Ökad avgiftsfinansiering kräver också en mer flexibel organisation där handläggare kan byta mellan många olika uppgifter.

Även om kostnaderna varierar med lokal- och lönekostnader så är det viktigt från företagens perspektiv att taxorna inte räknas på helt olika sätt eller skiftar avsevärt mellan en kommun till en annan. Därför vore det önskvärt om nämnden vid kommande förändringar av taxorna får underlag kring hur taxorna i andra kommuner ser ut.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8 Delegation av tillsynsbefogenheter enligt miljöbalken från länsstyrelsen till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2008-005032-101

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 29 augusti 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att hemställa att kommunfullmäktige ansöker om förnyad och uppdaterad överlåtelse från länsstyrelsen av tillsynsbefogenheter enligt punkterna A 6, A 26, B1 i bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) samt tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v)

”Vi kan konstatera att förvaltningen tvingas konstatera att det inte finns resurser till allt det man vill/kan åläggas att utföra. Hur det ska hanteras måste tydliggöras. Inte minst som årets budgetförslag från den borgerliga majoritetens sida inte innehöll några budgetförstärkningar, trots att anslaget halverats sedan majoritetsskiftet.”

§9 Miljö- och hälsoutredningen 2008 - värdering av påverkan och källor

Dnr 2006-002363-203

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§10 Myndighet för miljön – en granskning av Naturvårdsverket (SOU 2008:62)

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2008-006980-217

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 1 september 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

1. att godkänna Miljöförvaltningens yttrande över remissen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 1 september 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) och ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att godkänna miljöförvaltningens yttrande över remissen.

Vice ordförande Åsa Romson (mp) med instämmande av tjänstgörande ledamoten Tina Kratz (v) yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att överlämna förvaltningens yttrande utan eget ställningstagande.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ledamoten Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§11 Projektet Nya gifter – nya Verktyg

Slutrapportering

Dnr 2005-001630-216

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§12 Överklagande av beslut om tillsynsavgift för radonmätning i fastigheten Iphigenia 6

Remiss från länsstyrelsen

Dnr 2004-006746-379

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 8 september 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att avstyrka bifall till överklagandet

 2. att uppdra åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet

§13 Nämndens överklagande av miljödomstolens dom om krav på ytterligare utredningar av buller från bowlinghall

Dnr 2005-000810-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att fullfölja överklagandet av miljödomstolens dom och begära prövningstillstånd

 2. att godkänna förvaltningens förslag till överklagande enligt bilaga 1

 3. att uppdra åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 9 september 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att fullfölja överklagandet av miljödomstolens dom och begära prövningstillstånd

 2. att godkänna förvaltningens förslag till överklagande enligt bilaga 1

 3. att uppdra åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet

Vice ordförande Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att inte överklaga miljödomstolens beslut i ärendet

 2. att därutöver anföra

”Både Länsstyrelsen och Miljödomstolen har funnit särskilda skäl till att ljuden i detta fall är störande för den boende. Instanserna har inte ifrågasatt miljönämndens ursprungliga bedömning att ljuden inte överskrider riktvärden utan sett till omständigheter i det enskilda ärendet. Det kan inte vara rimligt att nämnden tynger miljööverdomstolens arbete och ytterligare förhalar arbetet att hitta åtgärder som gör boendet drägligt för den enskilde.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och tjänstgörande ledamoten Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§14 Överklagande av beslut att förelägga brf Eken nr 25 att upprätta och inkomma med förslag till egenkontrollprogram

Remiss från länsstyrelsen

Dnr 2008-000782-379

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 19 augusti 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. Godkänna förvaltningens förslag till yttrande av överklagande enligt bilaga 1

 2. Uppdra åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet

§15 Riktad tillsyn mot restauranger samt provtagning av dryckesanläggningar

Riktad kontroll av skolkök i Stockholms Stad

Rapporter från miljöförvaltningen

Dnr 2008-010106-209

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 8 september 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att godkänna anmälan om rapporterna

 2. att överlämna rapporterna till livsmedelsverket

 3. att överlämna rapporten om skolkök till utbildningsnämnden

§16 Upplev ljudkvalitet i parker och grönområden i Stockholm

Anmälan av rapport

Dnr 2008-006084-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att godkänna rapporten

 2. att översända ärendet för kännedom till Naturvårdsverket, Stadsbyggnadsnämnden, Trafik- och renhållningsnämnden och berörda stadsdelsnämnder (Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm, Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby)

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 8 september 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) och ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att godkänna rapporten

 2. att översända ärendet för kännedom till Naturvårdsverket, Stadsbyggnadsnämnden, Trafik- och renhållningsnämnden och berörda stadsdelsnämnder (Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm, Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby)

Vice ordförande Åsa Romson (mp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att godkänna rapporten och översända den till stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden och berörda stadsdelsnämnder med en rekommendation att beakta resultaten vid sitt arbete

 2. att föreslå kommunstyrelsen att rapporten översänds till naturvårdsverket med en begäran att det utarbetas bättre rekommendationer och riktvärden för grönområden i stadsmiljöer.

 3. att därutöver anföra följande

”Kartläggningen kring ljudmiljön i våra parker och grönområden är en viktig pusselbit för att kunna förbättra uteupplevelserna. Tillsammans med stadens grön- och sociokartor förbättrar detta kvaliteten i planeringen.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ledamoten Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§17 Spårbunden kollektivtrafik i Stockholm

Nordost – Samråd förstudie
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-006250-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen

 2. att exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av exploateringsnämndens, stadsbyggnadsnämndens, trafik- och renhållningsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma tjänsteutlåtande den 18 augusti 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen

 2. att exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad

Vice ordförande Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att bifalla förvaltningens förslag till remissvar med följande komplettering:

”Ett alternativ som bör beaktas vidare är att Roslagsbanan bör konverteras till pendeltågstandard och förlängas till Rimbo, med möjlig kombination med nya spårbilssystem enligt SIKAs nyligen presenterade utredning.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§18 Naturvårdsverkets framställan om ändringar i förordningen (2007:19) om PCB mm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-007243-217

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 8 september 2008.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att tillstyrka förslaget med tillägget att tillsynsmyndigheten får utrymme att göra skälighetsavvägningar även när det gäller inventering av fastigheter

 2. att justera beslutet omedelbart.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§19 Förslag till regional utvecklingsplan för stockholmsregionen (Rufs 2010)

Remiss från RTK
Dnr 2008-006251-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att tillstyrka fortsatt planering enligt alternativ Tät

 2. att redovisa vilka ytterligare åtgärder som behöver göras för att nå den 30 procentiga utsläppsminskningen inom transportsektorn som beslutats i Stockholmsöverenskommelsen

 3. att fortlöpande följa upp hur utvecklingen stämmer överens med planen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 9 september 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att tillstyrka fortsatt planering enligt alternativ Tät

 2. att redovisa vilka ytterligare åtgärder som behöver göras för att nå den 30 procentiga utsläppsminskningen inom transportsektorn som beslutats i Stockholmsöverenskommelsen

 3. att fortlöpande följa upp hur utvecklingen stämmer överens med planen.

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att överlämna förvaltningens förslag till remissvar

 2. att därutöver anföra följande

”Tre saker är nödvändiga om regionen ska kunna få en hållbar tillväxt i framtiden:

 • Det krävs en utvecklad kollektivtrafik och en ökad kollektivtrafikandel.
 • Det krävs moderna och väl fungerande infartsparkeringar i regionen.
 • Det krävs ett fungerande distributionsnät för alternativa bränslen i hela regionen

Miljöförvaltningens remissvar pekar tydligt på behovet av djupare analyser av åtgärder i stadsutvecklingen som leder till minskade och inte ökande växthusgasutsläpp. Det är inte acceptabelt att genomföra en regionplan som inte kan hantera denna stora fråga på ett bättre sätt.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§20 Förslag till program för Lövholmen i stadsdelen Liljeholmen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2006-005239-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag

 1. att tillstyrka fortsatt stadsomvandling av området under förutsättning att buller­reducerande åtgärder kan vidtas alternativt att Cementa omlokaliseras till annat verksamhetsområde

 2. att mark bör reserveras för att ersätta nuvarande skolor i störda lägen

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 9 september 2008.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton (m) med instämmande av ledamoten Karin Karlsbro (fp) och tjänstgörande ersättaren Tina Kratz (v) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att tillstyrka fortsatt stadsomvandling av området under förutsättning att buller­reducerande åtgärder kan vidtas alternativt att Cementa omlokaliseras till annat verksamhetsområde

 2. att mark bör reserveras för att ersätta nuvarande skolor i störda lägen.

Vice ordförande Åsa Romson (mp) med instämmande av ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. att förorda att Cementas verksamhet ges ett annat kajläge i staden

 2. att nämnden ges underlag kring vilken standard för miljöanspassat byggande som planeras i området

 3. att anföra följande

”Förvaltningens utlåtande tydliggör svårigheterna att planera för ett bra stadsområde med industriaktiviteter mitt i området. För att de höga målsättningarna kring ett tätt och fungerade område i Lövholmen ska bli verklighet krävs att Cementas verksamhet kan ges ett annat kajläge i Stockholm, detta borde prioriteras.

Det nämns att området ska få ”miljöprofil”. Nämnden bör få underlag kring vad detta innebär i form av standard för markanvändning och bebyggelse. Det bör även redovisar hur denna standard ska följas upp då avtal knutna till markanvisningar inte kan användas eftersom marken är privatägd.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning att bifalla ordföranden Ulla Hamiltons yrkande.

Reservationer

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamoten Eva Louise Erlandsson Slorach (s) med hänvisning till sitt yrkande.

§21 Övrigt

· Åsa Romson ska tala vid ett seminarium i Oslo den 4 november 2008 och medges genomföra resan på nämndens bekostnad.

· Ulla Hamilton har ett medskick från tidigare kollegor på Svenskt Näringsliv med anledning av matförgiftningsfallet i Svenskt Näringslivs personalrestaurang. De anser att livsmedelskontrollen hanterade ärendet mycket bra.

· Nämnden kommer att ha överläggningar samt sammanträde lunch till lunch den 29-30 januari 2009.

· Den 23 oktober är det en konferens om klimatsmarta byggnader. Nämnden beslutar att de ledamöter som vill delta får göra det med arvode.

· FAH:s höstmöte äger rum i Umeå. Tre plus tre ledamöter får delta. Goodfrey Etyang och Fredrik Canerstam anmäler intresse för att åka.

§22 Förvaltningschefens information

· Rättsfallspromemorian presenterades.

· 21 oktober ordnar förvaltningen en halv studiedag för MHN-ledamöter så att ledamöterna ges möjlighet att få inblick i förvaltningens verksamhet.

· Lars Höglund från verksamhetsstöds IT-funktion informerar nämnden om den nya e-tjänsten för radon.

· Margareta Widell och Pia Winbladh-Högfors redovisar tillsynsläget för livsmedels- respektive hälsoskyddsavdelningen.