Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2009-06-16

Sammanträde 2009-06-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

4 Anmälan av beslut enligt delegation

5 Protokoll från handikappråd

6 Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2008

Yttrande till revisionskontoret, dnr 331-65/2009
Dnr 2009-005138-102
(Verksamhetsstöd)

7 Yttrande angående remiss om säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 307-2883/2008
Dnr 2009-004862-217
(Verksamhetsstöd)

8 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 036-533/2009
Dnr 2009-004982-217
(Verksamhetsstöd)

9 Förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 304-465/2009
Dnr 2009-002852-217
(Miljöanalys/SLB)

Omedelbar justering

10 Södertörnsekologernas groddjursprojekt år 2008

Anmälan av rapport
Dnr 2008-000422-216
(Miljöanalys/SLB)

11 Överklagat länsstyrelsebeslut om ventilation i bostadsfastighet

Remiss från miljödomstolen, målnr M 3049-08
Dnr 2004-000456-350
(Hälsoskydd)
*

12 Beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken år 2006

Remiss från länsstyrelsen, dnr 505-07-26643
Dnr 2007-000643-350
(Hälsoskydd)
*

13 Riktad tillsyn på äldreboenden - examensarbete 2009

Rapport
Dnr 2008-014271-206
(Hälsoskydd)

14 Anmälningspliktiga verksamheter enligt hälsoskydds-bestämmelserna

Förslag till revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens riktlinjer
Dnr 2009-005775-249
(Hälsoskydd)

15 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att lämna klagomål på emissioner i bostad utan åtgärd

Remiss från miljödomstolen, målnr M 3574-08
Dnr 2006-006790-350
(Hälsoskydd)
*

16 Överklagande av beslut om tillsynsavgift i klagomålsärende enligt miljöbalken

Remiss från miljödomstolen, målnr M 578-09 och M 579-09
Dnr 2005-002238-350
(Hälsoskydd)
*

17 Riktad kontroll restauranger 2008

Rapport
Dnr 2009-006040-642
(Livsmedelskontrollen)

18 Riktad kontroll av industriellt producerade ätfärdiga produkter avseende Listeria Monocytogenes 2008

Rapport
Dnr 2009-005361-642
(Livsmedelskontrollen)

19 Riktad Salmonellakontroll i industri och grossistled 2008

Rapport
Dnr 2009-005568-642
(Livsmedelskontrollen)

20 Inga fler säsonger med hälsofarliga partiklar från dubbdäck - skrivelse från Emilia Hagberg (mp) och Åsa Romson (mp)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 314-804/2009
Dnr 2009-005207-217
(Plan och Miljö)

21 Begränsning av tungmetaller och bromerade flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter

Rapport
Dnr 2007-006604-206
(Plan och Miljö)

22 Hantering av farligt avfall och kemikalier hos verksamheter utmed stora Sköndals väg

Rapport
Dnr 2009-003013-642
(Plan och Miljö)

23 Förvaltningens klimatarbete 2009

Lägesredovisning
Dnr 2009-006028-206
(Plan och Miljö)

24 Deltagande i ICLEI:s världskongress 2009

25 Ändring av Stockholms stads miljöbilsdefinition, mål för stadens fordonsflotta 2011 - 2014 samt tak för ersättning av merkostnaden för miljölastbilar

Dnr 2009-005639-211
(Plan och Miljö)

Övrigt

Förvaltningschefens information

26 Miljöförvaltningens deltagande i EU-projektet CO2FreeWay

Dnr 2009-006957-206
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (169 kb)

§1 Närvarorätt

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge följande personer närvarorätt vid dagens sammanträde: AnnKristin Axén, Robert Eriksson, Gunela Andersson och Kristin Svensson från avdelningen hälsoskydd, Anette Riedel och Adi Musabasiv från avdelningen plan och miljö, Leif Nilsson från avdelningen livsmedelskontroll och Susann Östergård från avdelningen miljö­övervakning.

§2 Justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering ska äga rum den 23 juni 2009.

§3 Föregående protokoll

Anmäls och antecknas att det vid nämndens sammanträde den 29 april 2009 och
13 maj 2009 förda protokollen justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av beslut enligt delegation

Beslut fattade på delegation enligt förteckning bilaga A anmäls.

Beslut i ärenden enligt ny ärendestruktur från och med 2009

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan

1.2 Regelbunden förelagd eller föreskriven rapportering från verksamhet

1.4 Anmälan eller information om missförhållande

1.5 Planerad kontroll/tillsyn

1.8 Samtliga processtyper inom tillsyn av köldmedieanläggningar

2 Remisser

2.1 Kontorsyttranden till KF/KS

2.8 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnation av byggnader och lokaler m.m.

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen

4 Administrativa beslut

4.5 Anställning av personal

Beslut i ärenden enligt gammal ärendestruktur innan 2009

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd

X.4 Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet

§5 Protokoll från handikappråd

Protokoll nr 3 från miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd den 4 maj 2009 anmäls och läggs till handlingarna.

§6 Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över revisionsberättelsen för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2008.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 april 2009 med komplettering i tjänsteutlåtande från den 11 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§7 Yttrande angående remiss om säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-004862-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§8 Yttrande över remiss om införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m), vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättare Gustav Åkerblom (fp) föreslår att (se beslutet).

2) Ledamot Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättare Tina Kratz (v) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att behålla telefonväxeln i Stockholm och i kommunal regi samt att därutöver anföra följande:

Arbetet med att öka tillgängligheten för medborgarna till stadens verksamheter måste alltid vara prioriterat. Detta övergripande mål måste också vara ledstjärna vid effektiviseringar av stadens administrativa system och verksamheter. Vi ser positivt på en ökad samordning mellan stadens olika telefonväxlar men är kritiska till den upphandling och utlokalisering som föreslås.

Telefonväxeln är ett av Stockholms ansikten utåt. Det är ofta det första medborgare och andra möter när man vill kontakta staden. Ett bra och professionellt bemötande som bygger på kunskap om stadens verksamheter, organisation och funktion är en förutsättning för att ge en bra och funktionell service med hög kvalitet. Det viktigt att se över organisation och möjligheter till samverkan när det gäller servicefunktioner som finns i flera av stadens verksamheter. Men det är värt att påpeka att växeln är en servicefunktion som måste präglas av kunskaper som är både lokala och specifika.

Vi är emot att växelfunktionen läggs ut på entreprenad. Vi anser att den verksamhetskompetens och förtrogenhet som idag finns i våra telefonväxlar inte kan ersättas med distansarbetande växeltelefonist med enbart koll på namn och titlar. Vi vill bevara kunskapen om personalens funktioner, organisationens struktur, geografisk kunskap och specifik verksamhetskunskap som idag finns i våra telefonväxlar. Det handlar om kunskaper som höjer kvalitén i verksamheten och servicenivån för de medborgare som ringer till oss. Genom en upphandling och utlokalisering av telefonväxelverksamheten exempelvis till en annan stad eller till och med ett annat land, kan säkert prislappen sänkas något. Men vi är övertygade om att detta kommer att ske genom en försämring av växelns servicenivå. Det är ett pris vi inte tycker är värt att betala.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (m), Åsa Romsons (mp) och Gustav Åkerbloms (fp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (mp) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamöterna Karin Wanngård (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättare Tina Kratz (v) och Gerd Sjöberg-Granlund (s) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Karin Wanngårds och Tina Kratz förslag till beslut.

§9 Förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons (m) och tjänstgörande ersättare Gustav Åkerbloms (fp) förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden anför därutöver följande:

Genomförandet av EUs vattendirektiv i svensk lagstiftning innebär bland annat att Sverige ska kartlägga och analysera vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna samt övervaka dem.

Vattenmyndighetens förslag innebär att den svenska implementeringen av direktivet leder till en betydande skärpning av tillämpningen i förhållande till direktivet. Direktivet anger mål och kvalitetsmål för vattenstatus, något som i den svenska implementeringen föreslås bli miljökvalitetsnormer. Begreppet miljökvalitetsnormer har en speciell status i Sverige i och med Miljöbalkens regelverk. Det innebär att om begreppet miljökvalitetsmål används i samband med implementeringen så träder också miljöbalkens regelverk in. Resultatet blir ett betydligare hårdare regelverk än vad direktivet syftat till. Denna tolkning av direktivet innebär att det kommunala planmonopolet och de lokala möjligheterna att påverka stadsplaneringen mm begränsas betydligt. Detta kan inte vara lagstiftarens intentioner.

Vi saknar en ordentlig konsekvensanalys av vad Vattenmyndighetens förslag – i alla delar – innebär för det kommunala självstyret och kommuners möjligheter att växa och utvecklas. Kommer det att vara möjligt att bygga en ny hamn? Kan man bygga om Slussen i Stockholm?

Det finns en mängd olika frågeställningar som inte har analyserats i remissunderlaget. Vi instämmer i miljöförvaltningens synpunkter och ifrågasätter att begreppet miljökvalitetsnormer används i detta sammanhang, men vill samtidigt understryka att remissunderlaget inte utgör ett fullgott beslutsunderlag för förslaget till förvaltningsplan och åtgärdsprogram. Därför ser vi det som icke möjligt att Vattendelegationerna fattar beslut på grundval av detta underlag. Framförallt måste det faktum att miljökvalitetsnormer införs i stället för miljökvalitetsmål analyseras noggrant.

Det är viktigt att frågan om norra östersjöns vattendistrikt behandlas på ett noggrant och hållbart sätt, som möjliggör en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. Vattenmyndighetens förslag till skydd för norra östersjön är i den bemärkelsen för vagt utformad för att det ska gå att använda som underlag för planering av Stockholm och dess verksamheter. När det kommer till den juridiska tolkningen som gjorts av de svenska miljökvalitetsnormerna (i europeisk kontext) så är fallet sådant att om det inte finns en tydligt ansvarig part för ett område så kan åtgärdsprogrammet inte fullföljas. Detta är för oss mycket oroande.

Med tanke på att de nuvarande tillstånden i vattenförekomsterna redovisas översiktligt i förslaget till förvaltningsplan, och det med ett mycket begränsat underlag, så finns det stora osäkerheter i frågan om validiteten hos de olika klassificeringarna av vattnets tillstånd. Det fortsatta bygget av ett grönt och växande Stockholm kan inte göras med regler som baseras på förhållanden som inte är ordentligt utredda. I förslaget till miljökvalitetsnormer anges att i de fall att man har bristande kunskap om förekomsten av vissa kemiska ämnen i vattenförekomsten skall klassningen sättas som ”God”. Detta måste ändras till att det upprättas en status av ”uppgift saknas ” eller dylikt. Det kan inte vara rimligt att utförandet av provtagningar leder till brott mot försämringsförbudet, vilket i sin tur kan leda till krav på åtgärder som inte är samhällsekonomiskt försvarbara.

Det oroar oss att det saknas en ordentlig ekonomisk analys över målens inverkan på samhället. I förslaget till Åtgärdsprogram beräknas Stockholm exempelvis inte få några som helst extrakostnader vid implementering av programmet, vilket vi måste se som mycket osannolikt.

Den Miljökonsekvensbeskrivning som vattenmyndigheten har gjort visar på en allt för naturvetenskaplig avgränsning, som inte tar de samhällsekonomiska implikationerna i beräkning. Tillsammans med en för vag förvaltningsplan för att det ska kunna användas som planeringsunderlag i Staden bildar det en helhet av bristande förståelse för den moderna stadens förutsättningar och krav, men även på de långtgående juridiska implikationerna av att allt för hastigt sammanfoga de svenska miljökvalitetsnormerna med EU:s Vattendirektiv.

3 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 april 2009. Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Justera beslutet omedelbart.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m) och tjänstgörande ersättare Gustav Åkerblom (fp) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättare Tina Kratz (v) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut och att i övrigt anföra följande:

Vattentillgångarna är kanske den viktigaste tillgången som ett samhälle har, med förorenade vattentillgångar minskar snabbt välfärden och livskvaliteten i övrigt. Vi vill därför framhålla att arbetet med att säkra Stockholms vattenresurser för framtiden är ett självklart och övergripande mål för staden. Det är därför välkommet att regleringen kring övervakning och genomförande av åtgärder för att förbättra vattenkvalitet stärks genom de direktiv som nu börjar gälla i EU. Det frivilliga arbete som Stockholm hittills genomfört får därmed en tydligare ram. Målet i Stockholms vattenprogram är att vattenområdena i Stockholm till 2015 ska uppnå god status, det är därför motsägelsefullt att redan nu genom denna remiss begära att genomförandet skjuts fram till 2021.

Även om grundvattentäkterna i Stockholm idag inte används som dricksvattentäkter och därmed inte faller in inom den striktare regleringen som grundvattenförekomst ligger det i stadens intresse att övervaka och säkerställa att detta grundvatten inte försämras då framtiden kan innebära problem för östra Mälaren som dricksvattentäkt.

Det är en genomgripande reform att ta in vattenplaneringen i alla relevanta planeringsinstrument och att analysera och genomföra effektiva åtgärder. Miljöförvaltningen pekar i sitt utlåtande på flera punkter där detta måste utvecklas och förtydligas för att målet om säkrat vattenkvalitet ska nås. Vi hade gärna sett att man även skickat med fler konkreta förslag kring åtgärder den befolkningstäta delen av vattendistriktet, särskilt kring dagvattenrening, minskning av reningsverkens fosforutsläpp samt generellt minskad kemikaliespridning.

Av yttrandet framgår att instrument saknas för att genomföra åtgärdsprogrammen på ett måleffektivt och kostnadseffektivt sätt. Vi beklagar att regeringen trots uppmaningar inte agerat utifrån utredningsförslag om bättre instrument för åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer.

3) Ledamot Karin Wanngård (s) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag till beslut.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (m) och Gustav Åkerbloms (fp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättare Tina Kratz (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamöterna Karin Wanngård (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättare Gerd Sjöberg-Granlund (s) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Karin Wanngårds förslag till beslut.

§10 Södertörnsekologernas groddjursprojekt år 2008

Anmälan av rapport
Dnr 2008-000422-216

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten för kännedom till stadsdelsförvaltningarna, exploateringskontoret, idrottsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, stadsmuseiförvaltningen och trafikkontoret.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Tina Kratz (v) enligt följande:

Det finns indicier på att groddjur fungerar som indikator på hög biologisk mångfald i den typ av miljö de lever i. På det sättet säger tillståndet för groddjuren mycket om tillståndet för miljön i stort. Det är ett av skälen till att södertörnsekologernas groddjursprojekt har varit så viktigt. Just området ”biologisk mångfald” är ett av de områden den nuvarande majoritetens nedskärningar har tvingat förvaltningen att prioritera ned. På lång sikt utgör detta ett hot mot livsmiljön i Stockholm. Vi beklagar att varken miljöförvaltningen eller stadsdelsnämnderna har tilldelats tillräckliga resurser för att kunna bevaka den biologiska mångfalden.

§11 Överklagat länsstyrelsebeslut om ventilation i bostadsfastighet

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer länsstyrelsens beslut från den 25 april 2008.

 2. Som grund för yrkandet åberopar nämnden vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ersättare Gustav Åkerblom (fp) enligt följande:

Miljöförvaltningen har inte visat att det enligt Miljöbalken föreligger ”risk för olägenhet för människors hälsa”, t.ex. att luftfuktigheten är för hög eller att det finns mögel, radon eller lukt av tobaksrök. Enbart att luftomsättningen inte uppfyller Socialstyrelsens riklinjer kan inte rimligen vara skäl för krav på de långtgående åtgärder som nämnden kräver med hänvisning till Socialstyrelsens allmänna råd om Ventilation (SOSFS 1999:25 M).

I svenska bostäder i småhus är den genomsnittliga luftomsättningen ca 0,2 rv/h och i flerbostadshus ca 0,35 rv/h. Att luftomsättningen är så låg beror på att så många bostäder är byggda med självdrag. Krav finns i Boverkets byggregler på att luftomsättningen i nybyggda bostäder ska vara 0,5 rv/h (varken mer eller mindre). Detta krav är dock i de flesta fall inte möjligt att uppnå för nybyggda bostäder med självdrag. Detta är särskilt svårt när det gäller enplanshus och för våningar högst upp i flerbostadshus.

Kanske kan man i föreliggande fall nå ännu en bit med enbart självdrag – men sannolikt inte en luftomsättning på 0,5 rv/h med mindre än att man installerar ett fläktdrivet frånluftsystem och förmodligen behövs det ett till- och frånluftsystem. För att inte energiåtgången för uppvärmning ska bli orimligt hög behöver värmen från frånluften återvinnas. En sådan ombyggnad ställer stora ekonomiska krav på fastighetsägaren.

Skulle förvaltningens (och länsstyrelsens) krav på en bevisad luftomsättning med 0,5 rv/h bifallas av Miljödomstolen innebär detta ett prejudicerande krav på omfattande ombyggnad av alla bostadshus med självdrag och med detta följer en betydligt ökad energiförbrukning i äldre hus med dålig isolering.

§12 Beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken år 2006

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på länsstyrelsens begäran.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§13 Riktad tillsyn på äldreboenden – examensarbete 2009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av examensarbetet.

 2. Nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande och den föreliggande uppsatsen till stadsdelsnämnderna och Micasa AB.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§14 Anmälningspliktiga verksamheter enligt hälsoskyddsbestämmelserna

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till nya riktlinjer.

 2. Nämnden upphäver beslut angående anmälningsplikten från miljö- och hälsoskyddsnämndens möte den 13 februari 2007.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§15 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att lämna klagomål på emissioner i bostad utan åtgärd

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons (m) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 juni 2009.

Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer länsstyrelsens beslut från den 4 juli 2008.

 2. Som grund för yrkandet åberopa vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom ordföranden Ulla Hamiltons (m) förslag till beslut.

§16 Överklagande av beslut om tillsynsavgift i klagomålsärende enligt miljöbalken

Remiss från miljödomstolen, målnr M 578-09 och M 579-09
Dnr 2005-002238-350

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet i sin helhet och fastställer länsstyrelsens båda beslut daterade den 12 januari 2009.

 2. Som grund för yrkandet åberopar nämnden vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i domstolen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§17 Riktad kontroll restauranger 2008

Rapport
Dnr 2009-006040-642

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons (m), vice ordföranden Åsa Romsons (mp), ledamoten Karin Wanngårds (s) och tjänstgörande ersättare Gustav Åkerbloms (fp) och Tina Kratz (v) förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Hotell- och restaurangfacket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 maj 2009.

Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Godkänner anmälan om rapporten.

 2. Överlämna rapporten till Livsmedelsverket.

 3. Överlämna rapporten till Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom Ulla Hamiltons (m) och tjänstgörande ersättare Gustav Åkerbloms (fp) förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordförande Ulla Hamilton (s), ledamöterna Hugo Nordenfelt (m), Torbjörn Erbe (m), Daniel Valiollahi (m), Per Ola Bosson (m), Helena Levy (m) och tjänstgörande ersättare Gustav Åkerblom (fp) enligt följande:

Den genomgång som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har gjort är gedigen och genomarbetad, och visar att det tyvärr finns kunskapsbrister hos många utövare – vilket är något som verksamhetsutövarna bör åtgärda. Förvaltningen konstaterar att verksamheter med utbildad personal har färre avvikelser än de som saknar utbildning, och att det positiva sambandet mellan brister hos utövarna gäller både för de som har livsmedelsutbildning och de som har gått kortare kurser. Det är självfallet så att en längre utbildning är bättre än en kort, men i syvende och sist handlar god livsmedelskontroll om att det finns en ansvarig på plats som står som garant och ansvarig för genomförandet av separering och kylning av livsmedel. Förvaltningen anser att det bör införas ett livsmedelskörkort. Vi tror inte att detta är rätt lösning.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Tina Kratz (v) enligt följande:

Förvaltningen konstaterar att kunskapsnivån kring hanteringen av livsmedel generellt är låg, även bland den ansvariga personalen. Undersökningen visar dessutom tydligt att personal med livsmedelsutbildning har visat bättre resultat än de utan. Detta understryker behovet av utbildning för personal i restaurangbranschen. För att betona detta behov bör rapporten överlämnas inte bara till Livsmedelsverket och Sveriges Hotell- och restaurangföretagare, utan även Hotell- och restaurangfacket.

§18 Riktad kontroll av industriellt producerade ätfärdiga produkter avseende Listeria Monocytogenes 2008

Rapport
Dnr 2009-005361-642

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden sänder rapporten till branschorganisationen SHR.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 maj 2009.

Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

 2. Överlämna rapporten till Livsmedelsverket.

 3. Överlämna rapporten till de företag som omfattats av kontrollen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom sitt gemensamma förslag till beslut.

§19 Riktad Salmonellakontroll i industri och grossistled 2008

Rapport
Dnr 2009-005568-642

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

 3. Nämnden överlämna rapporten till Kött och Charkföretagen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§20 Inga fler säsonger med hälsofarliga partiklar från dubbdäck

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Nämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande svar på kommunstyrelsens remiss.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m), tjänstgörande ersättare Gustav Åkerblom (fp) och ledamot Karin Wanngård (s) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättare Tina Kratz (v) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden bifaller skrivelsens förslag och anför följande:

Miljöförvaltningens genomgång av förslagen ger inte någon tydlig bild av hur dessa åtgärder sett i ett sammanhang skulle kunna ha effekt. Vi tror att kombinationen av ekonomiska incitament och tydlig information skulle minska användningen av dubbdäck snabbare än vad som sker idag (från 70% till 60% efter vissa informationsinsatser). Eftersom utarbetandet av de av staden föreslagna miljözonerna är tänkt att ske helt hos regeringen och kommer ta flera år tycker vi det är angeläget att vidta åtgärder snabbare. Stockholmarna vill inte ha en säsong till med höga partikelhalter! Uppmaningar kan riktas till andra myndigheter att vidta åtgärder de råder över bör även om det är oklart hur mycket åtgärderna kommer att bidra till att lösa eller lindra problemet och även om effekten beror på den närmare utformningen.

Förvaltningens påpekanden om de rättsliga begränsningarna i parkeringslagstiftningen bygger på samma slags analys som när olika jurister menade att det var olagligt att införa billigare boendeparkering för miljöbilar. I flera kommuner som ändå genomförde sådana reformer överklagades besluten utan att kommunen ansågs ha gjort fel. Differentiering av parkeringsavgifter minskar risken för att staden måste genomföra hårdare inskränkningar på trafiken för att undvika att normerna överskrids.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (m), Gustav Åkerbloms (fp) och Karin Wanngårds (s) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (mp) och tjänstgörande ersättare Tina Kratz (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§21 Begränsning av tungmetaller och bromerade flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter

Rapport
Dnr 2007-006604-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Begränsning av tungmetaller och bromerade flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter”.

 2. Nämnden överlämna rapporten till Kemikalieinspektionen och till de verksamhetsutövare som ingått i kampanjen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (mp), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Tina Kratz (v) enligt följande:

Av tjänsteutlåtandet framgår att Kemikalieinspektionens analyser tyder på att produktcertifikat inte alltid visat sig vara tillförlitliga. Det är viktigt att analyser genomförs av tillsynsmyndigheter. Nämnden bör överväga att införskaffa möjlighet att göra sådana analyser.

§22 Hantering av farligt avfall och kemikalier hos verksamheter utmed stora Sköndals väg

Rapport
Dnr 2009-003013-642

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Hantering av farligt avfall och kemikalier hos verksamheter utmed Stora Sköndals väg”.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till stiftelsen Stora Sköndal, Farsta stadsdelsförvaltning och till de verksamhetsutövare som ingått i kampanjen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§23 Förvaltningens klimatarbete 2009

Lägesredovisning
Dnr 2009-006028-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons (m) förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 maj 2009.

Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Godkänna avrapporteringen.

 2. Godkänna deltagande i EU-projektet ”Covenant of Mayors in the Central Baltic Capitals”.

 3. Godkänna beräkningsrapporten.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom ordföranden Ulla Hamiltons (m) förslag till beslut.

§24 Deltagande i ICLEI:s världskongress 2009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att miljöförvaltningen deltar med en tjänsteman i ”ICLEI World Congress 2009” i Edmonton, Kanada.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 maj 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§25 Ändring av Stockholms stads miljöbilsdefinition, mål för stadens fordonsflotta 2011 – 2014 samt tak för ersättning av merkostnaden för miljölastbilar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons (m) och tjänstgörande ersättare Gustav Åkerbloms (fp) förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden anför därutöver följande:

Stockholms stad som miljöbilstad är för oss en prioriterad fråga. Med fler miljöbilar på gatorna kan vi sänka koldioxidutsläppen från stadens fordon, sänka bullernivåerna i staden, och minska partikelmängden i luften.

Vi anser att miljöbilsdefinitionen inte får bli så detaljerad att den sätter för höga trösklar för inköp av miljöbilar. Förvaltningen föreslår att miljöbilsdefinitionen ska bakas ihop med trafiksäkerhetskraven. Vi anser att dessa ska hållas isär. Vi instämmer inte heller i förslaget om en åldersgräns för miljöbilar. Grunden för miljöbilsdefinitionen baseras på dess miljöpåverkan, ej på hur gammal den är. Vi instämmer i förvaltningens förslag när det gäller dubbdäck.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 juni 2009.

Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Godkänna förslaget till miljöbilsdefinition för personbilar, minibussar samt lätta lastbilar och bussar och översänder ärendet till kommunfullmäktige för beslut gällande hela staden.

 2. Godkänna förslaget till mål för miljöbilar i Stockholm år 2011-2014 och översänder ärendet till kommunfullmäktige för beslut gällande hela staden:

a. Vid inköp och leasing av fordon till stadens förvaltningar och bolag ska alltid trafiksäkra miljöfordon införskaffas, med undantag för specialfordon. För att ett fordon ska klassas som specialfordon ska ansvarig nämnd respektive styrelse ha tagit särskilt beslut om detta. Med trafiksäkert miljöfordon menas att fordonet ska uppfylla den miljöbilsdefinition och de trafiksäkerhetskrav som gällde det år fordonet registrerades.

b. Etanolfordon ska tanka E85 till 100 procent och biogasfordon ska tanka biogas till minst 85 procent under hela perioden.

3 Införa ett maximalt tak för ersättning av merkostnaden för miljölastbilar och miljöminibussar om 100000 SEK/fordon.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m) och tjänstgörande ersättare Gustav Åkerblom (fp) föreslår att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (mp) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden i huvudsak bifaller förvaltningens förslag och att nämnden uttalar att fem år är en lämplig gräns för hur gammal en miljöbil enligt regler kan vara, samt anför följande:

Det är bra och naturligt att staden uppdaterar den miljöbilsdefinition som används i stadens egna verksamheter. Att definitionen nu följer den nationella förordningen om inköp och användning inom staten är också bra. Som förvaltningen skriver behöver man fastställa hur länge miljöbilar räknas som detta, vi anser att 5 år är en bra gräns.

Miljöpartiet anser att den nationella miljöbilsdefinitionen bör skärpa kraven oftare, marknaden har varit snabb på att presentera nya modeller och tekniker som sänker utsläppen, om definitionen ska vara fortsatt drivande måste den utvecklas snabbare. Ett viktigt steg kan vara att ha ett par klasser av miljöbilar där utsläppskrav motsvarande el- och gasbilar ges en högre klass än de utsläppsnivåer som etanolbilarna klarar.

I de senaste årens miljödebatt har allt fler frågor ställts kring miljökonsekvenserna av framställning av biodrivmedel, samt tillgång till hållbart producerade biodrivmedel. En slutsats är att bränsleeffektivitet är eftersträvansvärt även vid köp och leasing av fordon som drivs med biodrivmedel.

3 Ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättare Tina Kratz (v) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen emot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (m) och Gustav Åkerbloms (fp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Åsa Romson (mp) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamöterna Karin Wanngård (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och tjänstgörande ersättarna Gerd Sjöberg-Granlund (s) och Tina Kratz (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Karin Wanngårds och Tina Kratz förslag till beslut.

§26 Miljöförvaltningens deltagande i EU-projektet CO2FreeWay

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänna att miljöförvaltningen deltar i projektet CO2FreeWay.

 2. Nämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att underteckna kontrakt om miljöförvaltningens medverkan i EU-projektet CO2FreeWay.

 3. Nämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att teckna konsortialavtal med de övriga parterna i projektet

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 juni 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§27 Livsmedelskörkort i Stockholm för säker och bra mat – skrivelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden från Åsa Romson (mp

Dnr 2009-007171-209

Beslut
1 Skrivelse från Åsa Romson (mp) ”Livsmedelskörkort i Stockholm för säker och bra mat” anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

§28 Förvaltningens handläggning av ärende om klagomål på emissioner i bostad – skrivelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden från Stellan F Hamrin (v)

Dnr 2006-006790-350

Beslut
1 Skrivelse från Stellan F Hamrin (v) angående förvaltningens handläggning av ärende om klagomål på emissioner i bostad överlämnas till miljöförvaltningen för beredning.

§29 Deltagande I World Bioenergy Clean Vehicles & Fuels

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att 3 + 3 ledamöter får delta med arvodering i konferensen World Bioenergy Clean Vehicles & Fuels i Stockholm den 16-18 september 2009

§30 Förvaltningschefens semester

Beslut

1 Miljö – och hälsoskyddsnämnden beslutar fastställa förslaget till förvaltningschefens semester och vikariatsförordnanden under tiden.

§31 Övrigt

Resultatet från inventering av enskilda och allmänna avlopp redovisas.

Resultatet från uppföljning av klimatkampanjen redovisas.

Resultatet från uppföljning av tillsynskampanjer på upplevd kundnöjdhet redovisas.

Information om tillsyns- och domstolsutfall redovisas.

Ordföranden Ulla Hamilton önskar alla en trevlig, skön och avkopplande sommar.

Vice ordföranden Åsa Romson återgäldar tillönskningen.