Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2009-12-17

Sammanträde 2009-12-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Protokoll från handikappråd

6 Styrning och uppföljning av Miljöprogrammet

Dnr 2009-005466-102
(Verksamhetsstöd)

Bordlagt den 19 november 2009,
nr 27

8 Nedskrivningar av kundfordringar från år 2008

Dnr 2009-013265-110
(Verksamhetsstöd)

9 Överklagande av fyra beslut i mål om verkställighet av nämndens fordringar

Hovrätten mål nr ÖÄ 8322-09 m.fl.
Dnr 2009-005838-110 m.fl.
(Verksamhetsstöd) *

10 Stockholms vattenprogram - Lägesrapport till kommunfullmäktige

Dnr 2009-013375-214
(Miljöanalys/SLB)

11 Skrivelse från Carin Jämtin (S) om möjligheten att inrätta ett holkprogram

Remiss från kommunstyrelsen Rotel II, dnr 304-1607/2009
Dnr 2009-010756-217
(Miljöanalys/SLB)

Omedelbar justering

12 Informationskampanj för minskad el- och oljeanvändning

Slutrapport från miljöförvaltningen
Dnr 2006-006197-206
(Hälsoskydd)

13 Riktad kontroll mot förskolekök

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-013222-209
(Livsmedelskontrollen)

14 Evenemang, provtagning vid tillfälliga verksamheter 2009

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-011664-642
(Livsmedelskontrollen)

15 Riktad kontroll livsmedelsbutiker 2009 fokus på provtagning och avvikelsehantering

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-012637-699
(Livsmedelskontrollen)

16 Riktad kontroll hälsokostbutiker samt apotek 2009 med fokus på märkning och presentation av kosttillskott

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-012636-699
(Livsmedelskontrollen)

17 Resa till Kina 20-21januari 2010 för deltagande i Sustainable blueprints for mobility in megacities

Dnr 2009-012863-105
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m.m. i stadsdelen Djurgården (utvidgning av Gröna Lundsområdet)

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2002-003032-251
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

19 Biltvätt - skrivelse från Karin Wanngård (S) angående förbud mot biltvätt i offentliga miljöer

Dnr 2009-012059-215
(Plan och Miljö)

20 Vägverkets överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om skyddsåtgärder innan avledning av trafikdagvatten från nya E18, Järvafältet

21 Miljötillsyn 2009 - livsmedelsbranschen

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2009-013331-642
(Plan och Miljö)

22 Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende buller från postcenter

Miljödomstolens mål nr M5557-09
Dnr 2005-000138-350
(Plan och Miljö) *

23 Avrapportering av växthusgasutsläpp i Stockholm år 2009

Dnr 2009-013400-213
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Snösätra Upplagsområde - en tillsynskampanj för att minska områdets påverkan på Magelungen

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2009-003014-642
(Plan och Miljö)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§1 Närvarorätt

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Magnus Sannebro från avdelningen miljöanalys, Monika Gerdhem från avdelningen verksamhetsstöd, Marianne Kängström och Annkristin Axén från avdelningen hälsoskydd och Jörgen Bengtsson och Eva Sunnerstedt från avdelningen plan- och miljö.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 21 december 2009.

§3 Föregående protokoll

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) anmäler följande korrigering till föregående protokoll angående § 26, Villkor för Bromma flygplats, besvärsskrivelser, remiss från Miljööverdomstolen, mål nr 1441-09, dnr 2000-000806-300:

På grund av missförstånd under förra mötet blev beslutsförslagen kring ärendet om miljövillkor för Bromma flygplats felaktigt angivna. De tre oppositionspartierna avsåg att föreslå förvaltningens förslag till beslut och därutöver göra det särskilda uttalande som redovisades i protokollet.

Vidare anmäls och antecknas att det vid nämndens sammanträde den 19 november 2009 förda protokoll justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.4 Anmälan eller information om missförhållande, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.5 Planerad kontroll/tillsyn, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.7 Tillsyn övrigt, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20, enligt avdelninsgvisa bilagor

2 Remisser

2.1 Kontorsyttranden till KF/KS för perioden 2009-11-03 – 2009-11-10, enligt bilagor

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20, enligt bilaga

2.4 Yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20, enligt bilaga

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20, enligt bilaga, samt restanmälningar för perioden 2009-06-01–2009-09- 30 enligt bilaga

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20 enligt bilaga

2.15 yttranden i överklagade ärenden, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20 enligt bilaga

3 Allmänt

3.2 Avvisning av överklaganden som kommit in för sent, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20 enligt bilaga

4 Administrativa beslut

4.2 Upphandling av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, dock högst 15 basbelopp, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20 enligt bilaga

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20 enligt bilaga

(avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen)

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20 enligt bilaga (avdelninsgvisa listor)

X.4 Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, för perioden 2009-10-24 – 2009- 11-20 enligt bilaga från hälsoskydd

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet , för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20, enligt avdelninsgvisa bilagor (avdelningsvisa listor samt särskild lista för köldmedieanläggningar)

X.7 Ärenden enligt livsmedelslagen, för perioden 2009-10-24 – 2009-11-20 enligt bilaga (godkännande och registrering, återkallelse eller upphävande pga upphörd verksamhet, fastställande och ändring av avgift för livsmedelskontroll, prövning och registrering

X.8 Avgifter enligt strålskyddslagstiftningen, för perioden 2009-10-24 – 2009- 11-20 enligt bilaga från hälsoskydd

§5 Protokoll från handikappråd

§6 Styrning och uppföljning av Miljöprogrammet

Yttrade till stadsrevisionen
Bordlagt den 19 november 2009 nr 27

Dnr 2009-005466-102

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att som yttrande åberopa vad som anförts i förvaltningens förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:

Nämnden instämmer i stort i revisionskontorets synpunkter. Nämnden vill särskilt lyfta fram stadsrevisionens huvudsakliga slutsatser.

· Den centrala styrningen och uppföljningen av miljöprogrammet har förbättrats genom integreringen av styrsystem (ILS).

· En mer samlad uppföljning mot delmålen i miljöprogrammet behöver tas fram. En del är att uppföljningen bör vara kommunkoncernövergripande.

· Granskade nämnder och bolag tillämpar i stort fastställda uppföljningsmetoder.

· Bedömningen är det pågår ett aktivt miljöarbete vid granskade nämnder och bolag.

Det är glädjande att revisorerna konstaterar att uppföljningen av miljöprogrammet har förbättrats jämfört med tidigare miljöprogram. Vi instämmer i revisorernas synpunkter att den årliga ILS-rapporteringen kan kompletteras med en analys av måluppfyllelsen utifrån samtliga indikatorerna kopplade till delmålen i miljöprogrammet.

Revisorerna har vidare i en del av granskningen fokuserat på målområdet ”Hållbar energianvändning.” Kommunfullmäktige har i sin budget för 2010 lyfta fram att

”En viktig del av uppföljningen av miljöprogrammet är uppföljningen av målet att energianvändningen i stadens byggnader och anläggningar minska med 10 procent till 2011 jämfört med 2006 års nivå. Det är av central betydelse att arbetet med energieffektiviseringar fortsätter samt att stora ansträngningar görs för att inte huvudmannaskap, organisation eller administrativa svårigheter leder till ett sämre resultat.”

Vi instämmer också i vikten av att hela kommunkoncernen inkluderas i uppföljningen från kommunfullmäktige, men vill här även lyfta fram att beslutet som kommunfullmäktige fattade om miljöprogrammet hade samma lydelse för stadens nämnder som för stadens bolag, nämligen att inom det integrerade lednings- och styrsystemet (ILS) hantera verksamheternas miljöfrågor, med syfte att uppnå målen i miljöprogrammet. Kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att förtydliga i vilken omfattning bolagen ska omfattas av övriga av kommunfullmäktige fastställda indikatorer avseende miljöprogrammet. Vi vill också framhålla att kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att under 2010 genomföra en uppföljning av miljöprogrammet och att uppföljning därmed kommer att ske inom programperioden,

Vi vill även instämma i revisorernas synpunkt att stadsledningskontoret inte har tagit ställning till Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till samlad modell för uppföljning av miljöprogrammet, och vi instämmer i revisorernas synpunkt att kopplingen mellan egna måldokument för miljöarbetet och ILS-rapporteringen behöver göras tydligare.

Slutligen vill nämnden betona att kommunstyrelsen, när miljöprogrammet antogs gavs uppdraget att arbeta fram ett kompletterande kapitel till miljöprogrammet avseende hållbart stadsbyggande. Kompletteringen kommer även den att ske 2010.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 november 2009. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Som yttrande åberopa vad som anförs i detta tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm (S) och Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) enligt följande:

Att det nuvarande miljöprogrammet inte fungerar i sin styrning och uppföljning har nämnden påpekat vid ett flertal tillfällen. Efter att halva programtiden gått saknas fortfarande en strategisk analys kring genomförandet och uppfyllelsen av miljömålen.

Det är i grunden bra att integrera miljöprogrammet i stadens integrerade ledningssytem,ILSen, men eftersom den borgerliga majoriteten tog bort de centrala resurserna för en aktiv uppföljning av resultaten blir inte genomslaget av programmet så stort som det borde. Centrala resurser och tydligare och snabbare direktiv kring ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna krävs för att styra Stockholms miljöarbete på ett effektivt sätt.

§7 Verksamhetsplan miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2010 enligt bilaga1 till tjänsteutlåtandet och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2 Nämnden begär hos kommunstyrelsen omslutningsförändringar om 21,7 mnkr främst till följd av ökade kostnader och intäkter inom olika projekt samt inom tillsynen.

3 Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tillsynsplan enligt bilaga 1:2 till tjänsteutlåtandet med följande revideringar anmälda av förvaltningsdirektören:

· Vägtrafik: Totalt antal timmar tillsyn ska vara 3318 och antal debiterade timmar ska vara 2610

· Spårtrafik: Totalt antal timmar tillsyn ska vara 458

· Förorenad mark: Totalt antal timmar tillsyn ska vara 1841

· Övrigt arbete med kemikaliefrågor: Antal debiterade timmar ska vara 0

4 Nämnden godkänner förvaltningens förslag till miljöövervakningsplan enligt bilaga 1:3 till tjänsteutlåtandet.

5 Nämnden godkänner förvaltningens förslag till system för intern kontroll enligt bilaga 1:5 till tjänsteutlåtandet.

6 Nämnden godkänner förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - KF indikatorer enligt bilaga 1:6 till tjänsteutlåtandet.

7 Nämnden godkänner förvaltningens förslag till risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer enligt bilaga 1:7 till tjänsteutlåtandet.

8 Nämnden godkänner förvaltningens förslag till internkontrollplan enligt bilaga 1:8 till tjänsteutlåtandet.

9 Nämnden godkänner förvaltningens förslag till aktivitetsplan för upphandling i konkurrens bilaga 1:9 till tjänsteutlåtandet.

10 Nämnden godkänner förvaltningens förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan enligt bilaga 1:10 till tjänsteutlåtandet.

11 Nämnden godkänner förvaltningens förslag till indikatorer för uppföljning av delmål i stadens miljöprogram enligt bilaga 1:4 till tjänsteutlåtandet.

12 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden avslår förslaget med hänvisning till miljöpartiets förslag i fullmäktige om nämndens budgetram och inriktning, samt anför följande:

Miljöpartiet tycker Stockholm behöver ett kraftfullare och mer strategiskt miljöarbete. Vi föreslog i budgeten i fullmäktige att stärka stadens utåtriktade konsumentarbete riktat kring miljö- och resursfrågor, satsa på miljöarbete i skolan i samverkan med utbildningsförvaltningen, ha ett aktivt miljömålsarbete som tydligare styr stadens verksamhet mot att uppfylla viktiga miljö- och hälsomål som t ex förbättrad luftkvalitet, sätta fokus på kemikalieanvändningen som ökar riskerna i samhället, öka miljöhänsynen i den fysiska planeringen, samt stärka klimatarbetet.

Vi vill skärpa stadens klimatmål och anser att förslaget om att nämndmålet för 2010 är 3,6 ton/capita visar på en för låg ambitionsnivå eftersom beräkningarna för 2009 års nivå är 3,4. Vi ställer oss mycket frågande till hanteringen av energicentrum som i budgeten anges helt ska dra in sina kostnader trots att ett upplägg med 100% interndebitering riskerar skapa onödig byråkrati istället för effektivt igångsättande av energieffektivisering i stadens fastigheter. Vidare bör förvaltningen ges i uppdrag att starta arbetet med att ta fram det kommande miljöprogrammet, detta program bör integrera arbetet med att nå klimatmålen.

Det är väldigt positivt att temat för kampanjerna i Klimatneutrala stockholmare år 2010 är resande och shopping. Dessa aktiviteter är viktiga att titta på när det handlar om vad vi som medborgare kan göra för att minska våra utsläpp av koldioxid. Miljöpartiet anser att staden även bör sätta som mål att utsläpp från Stockholmarnas konsumtion och flygresor ska minska.

Det är även glädjande att arbete med kemikaliefrågor planeras för det kommande året, men liksom på många andra områden är det uppenbart att tillsynsåtgärder måste kompletteras med mer proaktivt arbete och insatser där kommunens alla påverkansmöjligheter nyttjas.

Miljöpartiet anser att lönekompensation ska framgå i fullmäktiges budget och avsatte också 2,3 mnkr för MHN 2010. Detta utgör mer än hälften av den så kallade klimatsatsning som majoritetens budget fördelade till MHN och som i praktiken alltså är en bortrationalisering

3) Malte Sigemalm (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår förvaltningens förslag till budget 2010, samt därutöver anför följande:

Med en Socialdemokratisk politik hade miljö och hälsoskyddsnämnden fått mer resurser än med innevarande borgerlig allians politik.

Socialdemokraternas budgetalternativ innebär

- Förstärkning av det förebyggande miljöarbetet

- Resurser till stadsövergripande miljökompetens

- Drift av Grön Linje

- Klimatrådgivning

- Förstärkt tillsyns och inspektionsverksamhet

Sammantaget utgjorde vårt förslag ett resurstillskott motsvarande 20 miljoner kr utöver den borgerliga alliansens budgetförslag.

Vi menar att det inte går att reducera resurser till nämnden i och med att både klimat och miljöarbetet borde sättas i centrum.

Stockholm är under 2010 Miljöhuvudstad vilket förpliktar.

Några av de punkter som vi Socialdemokrater sätter som mål är

- Alla Stockholmare ska ha lättillgänglig informaton och möjlighet till rådgivning kring hur man kan minska sin miljö och klimatpåverkan

- Staden ska ligga i framkant vad gäller miljö och klimatarbetet i samtliga egna verksamheter och ha tillgång till den expertkunskap som är nödvändig för att göra detta möjligt.

Nämnden är stadens centrala kompetens på området och ska utgöra expertresurs när staden genomför miljösatsningar.

Kompetensen ska spridas i Stockholm, nationellt och internationellt.

Nämnden måste ha resurser att till detta.

Det förebyggande arbetet måste prioriteras. Tillsynskampanjer och riktad information till verksamheter och medborgare kan vara mycket effektivt om resurser finns i den omfattning som erfordras.

Dessa delar av nämndens verksamhet måste förstärkas.

En viktig del av nämndens verksamhet är att tillsyns och inspektionsverksamhet ska bedrivas effektivt utan lång väntetid och långdragna ansökningsprocesser.

Nämnden bör även utveckla och vara ledande när det gäller miljökrav i stadens upphandlingsverksamhet, samt satsning på klimatrådgivning där medborgare och verksamheter kan få information om klimat och miljösmart levene.

Stockholm är Europas Miljöhuvudstad 2010 då måste satsningar visas i realiteten inte enbart i vackra ord och foldrar. Priset som Europas miljöhuvudstad bygger mycket på det arbete som lades ner under förra mandatperioden med bl. a. Miljömiljarden som betydde oerhört mycket för att minska klimat och miljöpåverkan i staden

4) Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår förslaget med hänvisning till vänsterpartiets förslag i fullmäktige om nämndens budgetramar och inriktning.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§8 Nedskrivningar av kundfordringar från år 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner nedskrivning av kundfordringar, specificerade i bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande, från år 2008.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§9 Överklagande av fyra beslut i mål om verkställighet av nämndens fordringar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fullfölja överklagningarna hos Svea hovrätt.

 2. Nämnden hemställer om prövningstillstånd och yrkar att rätten med ändring av underinstansernas beslut förordnar att verkställighet av fordringarna såsom allmänt mål mot de skilda, angivna, gäldenärerna ska ske.

 3. Nämnden åberopar innehållet i miljöförvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för överklagandet och ansökan om prövningstillstånd.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§10 Stockholms vattenprogram – Lägesrapport till kommunfullmäktige

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten ”Stockholms vattenprogram - Lägesrapport till kommunfullmäktige”.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag till förlängd programperiod för vattenprogrammet, reviderad målstruktur samt redaktionella anpassningar av målen i programmet.

 4. Nämnden överlämnar lägesrapporten till stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna, styrelsen för Stockholm Vatten AB, styrelsen för Stockholms Hamnar AB, kommunstyrelserna i Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg, Solna, Lidingö, Nacka, Tyresö, Haninge, Huddinge, Botkyrka och Ekerö, Länsstyrelsen i Stockholms län, Tyresåns vattenvårdsförbund, Svealands kustvattenvårdsförbund, Mälarens vattenvårdsförbund, Vattenmyndigheten för Norra Östersjön samt Naturvårdsverket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm (S) och Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden i huvudsak bifaller förvaltningens förslag till beslut, uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag på reviderade målstrukturer samt hur åtgärdsförslag på ett tydligare sätt kan arbetas in i budget och verksamhetsplaner och anför följande:

Lägesrapporten från vattenprogrammet visar att ett strategiskt vattenarbete är av stor nytta för Stockholm. Men arbetet med renare och mer tillägnliga sjöar och vattendrag kan förbättras, inte minst har resurser för miljöövervakning och saneringsåtgärder saknats under senaste mandatperioden. Trots vattenprogrammets betoning av att prioritera strandzonerna för rekreation och biologisk mångfald ökar nu bebyggandet av strandområden. Ett levande båtliv bör kompletteras med miljöanpassningar av marinor och uppläggsplatser.

Det är bra att anpassa vattenprogrammet till arbetet kring EUs vattendirektiv och att när dagvatten strategin ses över denna anknyter till vattenprogrammet. Däremot är det inte påkallat att automatiskt förlänga vatten programmet sex år och därmed skjuta på åtgärder för bättre vattenkvalitet enbart för att några av parametrarna för god ekologisk eller kemisk status ges ett lagligt anstånd av vattendelegationen. Det är mer påkallat att se över hur programmet tydligare kan få in åtgärdsförslagen i budget och verksamhetsplaner.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§11 Skrivelse från Carin Jämtin (S) om möjligheten att inrätta ett holkprogram

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm (S) och Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden som svar på remiss från kommunstyrelsen tillstyrker skrivelsen om holkprogram samt därutöver anför följande:

Skrivelsen är ur ett naturprogramshänseende viktig. Den biologiska mångfalden i en storstad är viktig och genom insatser från stadens sida kan den biologiska mångfalden bevaras och ökas. Resurser behövs inte bara en beskrivning av vilka geografiska platser den här typen av insatser bör riktas till.

Skrivelsen ligger väl i linje med att Stockholm är miljöhuvudstad från 1 jan 2010.

Kommunstyrelsen föreslås uppdra till miljö- och hälsoskyddsnämnden att under 2010 som ett första steg för att uppdatera BUS-verktyget fördjupar det avseende barngruppers och enskildas möjligheter att förbättra förhållandena för fåglar och fladdermöss.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§12 Informationskampanj för minskad el- och oljeanvändning

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Energirådgivningen i Stockholms län samt Energimyndigheten.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm (S) och Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten och att förvaltningen tillskriver Fortum Värme om klargörande om deras framtida intentioner beträffande fjärrvärme till småhus, samt därutöver anför följande:

Projektet har nått framgång men det är fortfarande många småhusägare som behöver information. Utvärdering och uppföljning är oerhört viktigt.

De slutsatser som redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande är viktigt att de genomförs.

Detta som ett led i Stockholms miljöhuvudstads år

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Den borgerliga majoriteten jobbar målmedvetet för att mi att målmedvetet flr nska stadens totala koldioxidutsläpp. Det handlar bl a om att minska användningen av olja, så att de fossila utsläppen minskar och att effektivisera energianvändningen i stadens fastighetsbestånd. Det är viktigt att skattemedlen används på ett effektivt sätt och att det går att tydligt utvärdera resultatet av projekt. Slutrapporten visar att detta projekt har brister i denna del eftersom det är svårt att bedöma vilka effekter projektet lett till.

§13 Riktad kontroll mot förskolekök

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-013222-209

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

 3. Nämnden överlämnar rapporten till stadsdelsnämnderna i Stockholms stad.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) enligt följande:

Kostchefer kan stärka rutiner och arbete för en god och nyttig mat i förskolor, liksom i skolor och inom äldreomsorgen, och de borde vara självklara in om dessa verksamheter. Av denna redovisning framgår inte eventuella skillnader utifrån kökens standard. Miljöpartiet anser även att alla verksamheter ska ha tillgång till tillagningskök, inte minst för att naturligt integrera matlagning och ätande i verksamheten samt underlätta användningen av naturliga råvaror. Studier visar att tillagningskök gör att andelen mat som kastas bort minskar kraftigt jämfört med annan hantering.

§14 Evenemang, provtagning vid tillfälliga verksamheter 2009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket för kännedom.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§15 Riktad kontroll livsmedelsbutiker 2009 fokus på provtagning och avvikelsehantering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

 3. Nämnden överlämnar rapporten till Svensk Dagligvaruhandel.

 4. Nämnden överlämnar rapporten till Reitan Servicehandel Sverige AB.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§16 Riktad kontroll hälsokostbutiker samt apotek 2009 med fokus på märkning och presentation av kosttillskott

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2009-012636-699

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§17 Resa till Kina 20-21januari 2010 för deltagande i Sustainable blueprints for mobility in megacities

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner resa till Kina 20-21 januari 2010.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 5 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§18 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m.m. i stadsdelen Djurgården (utvidgning av Gröna Lundsområdet

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker fortsatt detaljplanearbete under förutsättning att

- det prövas om Gröna Lunds utvidgning även kan innefatta nuvarande fastighet längs med Falkenbergsgatan där bostäder kan övergå till annan användning,


- det vid samlokalisering av tivoliverksamhet och bostäder prövas vilka
aktiviteter som går att etablera utan negativ påverkan på de närboendes hälsa,


- det vid samlokalisering av tivoliverksamhet och bostäder tillförsäkras att
berörda bostäder vid Falkenbergsgatan och Allmänna Gränd erbjuds en god
boendemiljö minst motsvarande 45 dBA max ljudnivå samt 30 dBA ekvivalent
ljudnivå inomhus.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) enligt följande:

I detaljplanens norra kant ges byggrätt för byggnad där Aquaria finns med bl.a. en laxtrappa. Miljöpartiet ser mycket positivt på Aquarias verksamhet och anser inte den ska försvinna från platsen. Aquarias laxtrappa är en stark anledning till att kravet på strandpromenad togs bort i en tidigare planomgång. Om det inte finns någon laxtrappa kvar på platsen så bör definitivt strandpromenaden läggas längst stranden och inte längs Falkenbergsgatan.

§19 Biltvätt – skrivelse från Karin Wanngård (S) angående förbud mot biltvätt i offentliga miljöer

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker förslaget om förbud.

 2. Nämnden tillstyrker förslaget om informationskampanj.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm (S) och Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut och att miljö- och hälsoskyddsnämnden skickar en skrivelse till Miljödepartementet med begäran om kommunala föreskrifter för åtgärder som behövs för att klara miljökvalitetsnormer, samt att därutöver anföra följande:

Förvaltningen skriver i sitt yttrande att tvätt av bilar på offentlig plats är ett betydande miljöproblem, men att det saknas juridiska styrmedel för att göra något åt problemet. Förvaltningen skriver också att den ”utesluter inte att miljökvalitetsnormerna i EU:s vattendirekt kan komma att leda till en kommunal föreskriftsrätt på området…”

Vi anser att en sådan föreskriftsrätt behövs. Vi kan inte räkna med att nuvarande regering lägger sådana förslag självmant. Vi anser därför att nämnden bör skriva till regeringen och begära kommunal föreskriftsrätt för åtgärder som behövs för att klara miljökvalitetsnormer.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§20 Vägverkets överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om skyddsåtgärder innan avledning av trafikdagvatten från nya E18, Järvafältet

Remiss från länsstyrelsen, dnr 505-09-2365
Dnr 2007-002740-351

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vidhåller kravet mot Vägverket på skyddsåtgärder om trafikdagvattnet avleds till Igelbäcken.

 2. Nämnden åberopar förvaltningens yttrande som svar på remissen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§21 Miljötillsyn 2009 - livsmedelsbranschen

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2009-013331-642

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Miljötillsyn 2009 – livsmedelsbranschen”.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till de verksamhetsutövare i branschen som miljöförvaltningen har i sitt miljötillsynsregister.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§22 Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende buller från postcenter

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ej överklaga länsstyrelsens beslut avseende buller från postcenter, beteckning 505-07-17429.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 november 2009.

Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullföljer överklagandet av länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 20 oktober 2009, beteckning 505-07-17429.

 2. Nämnden yrkar att länsstyrelsens beslut upphävs och nämndens beslut fastställs.

 3. Nämnden översänder miljöförvaltningens tjänsteutlåtande till miljödomstolen, samt åberopar det som nämndens talan i målet.

 4. Nämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm (S) och Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§23 Avrapportering av växthusgasutsläpp i Stockholm år 2009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner avrapportering av växthusgasutsläpp år 2009.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Den borgerliga majoriteten i Stockholm jobbar målmedvetet för att sänka stadens totala koldioxidutsläpp. Tack vare intäkter från fastighetsförsäljningar i Staden, som nu kan användas till att rusta och energieffektivisera det existerande beståndet av miljonprogramsbostäder. Nybyggnationer ska också utformas så att byggnaderna blir energieffektiva. Staden har dessutom pekat ut tre stora projekt: upprustandet av det befintliga beståndet i miljonprogramsområden, äldreboenden och skolor, samt nybyggnationen av miljöprofilområdena Norra Djurgårsstaden och Västra Liljeholmen.

Till stadens arbete för att minska klimatpåverkan ska läggas de infrastruktursatsningar som nu planeras på kollektivtrafikområdet. Utvecklingen av cykelinfrastrukturen är ett annat exempel på detta arbete. Miljöbilsmålen och arbete med Fortum för att bygga upp en infrastruktur för el-bilar är ett annat exempel. Genom framsynthet och planering har Stockholm mycket ren fjärrvärme.

Den borgerliga majoriteten i Stadshuset har satt det ambitiösa målet om 3 ton CO2 per stockholmare år 2015. Det är ett mycket högt satt mål, en sänkning med 45 procent jämfört med 1990, och kommer att kräva tuffa insatser från allas sida för att genomföras. Vi har plockat de sista lågt hängande frukterna, och måste nu gå vidare med hållbart byggande, energieffektiva system, och satsningar på att fler och fler stockholmare ska ansluta sig till fjärrvärmen. En attraktiv kollektivtrafik, som Tvärbana City, är en hörnsten i våra ansträngningar för att fler ska välja kollektivtrafik framför bilen

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Tina Kratz (V) enligt följande:

Det är glädjande att utsläppen så som de beräknas i denna modell minskar mer än vad majoriteten satt som mål för 2009. De tuffare klimatmål som oppositionen föreslagit framstår framgent som rimliga sett utifrån att ett antal kraftiga åtgärder vidtagits, t ex ägarstyrning av Fortum Värme att sluta kol och gaseldning, lokala incitament för att alla bilar som köps är miljöbilar, skärpa arbetet med energieffektivisering i befintliga byggnader och planering för färre bilar och mer kollektivtrafik vid nybyggnation.

Eftersom undersökningar visar att mer än dubbelt så mycket utsläpp genereras genom Stockholmarnas konsumtion samt flygresor anser vi att ett mål bör sättas upp om att dessa utsläpp ska minska.

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

I rapporten framgår att för 2009 ska växthusgasutsläppen minskat till 3,4 ton C02e per person

I förvaltningens VP för 2010 framgår att indikator som KFs majoritet fastställt är årsmålet 3,6 ton C02e per person.

I förslag till budget för 2010 var Socialdemokraternas mål att C02e ska ned till 2,0 ton per innvånare till 2015. Detta mål bör prioriteras i och med att Stockholm 2010 är miljöhuvudstad.

§24 Snösätra Upplagsområde – en tillsynskampanj för att minska områdets påverkan på Magelungen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Snösätra upplagsområde - en tillsynskampanj för att minska områdets påverkan på Magelungen”.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till exploateringskontoret, Stockholm Vatten AB, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning och till de arrendatorer som finns i området.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet)

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§25 Förvaltningsdirektör Gunnar Söderholm informerar om utfallet av 2009 års medarbetarenkät. Ordföranden Ulla Hamilton gratulerar alla på förvaltningen som bidragit till det goda resultatet

Vidare presenterar Gunnar Söderholm rapporten Bromma Flygplats – Rapport från Miljööverdomstolen.

Slutligen berättar direktören om vad som planeras under miljöhuvudstadsåret, om omständigheterna runt tunnelbaneincidenten i samband med bergvärmeborrning på Wollmar Yxkullsgatan samt att Stockholm kommit på andra plats efter Köpenhamn i Siemens European Green City Index.

Avdelningscheferna informerar om aktuella ärenden och händelser, bl.a. berättar Gustaf Landahl att beslut om stöd från delegation om hållbara städer har fattas till förmån för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Nämnden fick vidare information om Miljöbilar i Stockholm, Hosanna-projektet (bullerbekämpning) och en demonstration av den nya E-tjänsten för ansökan om bergvärmetillstånd.

Ordföranden Ulla Hamilton önskar nämnden och förvaltningens tjänstemän en god jul och tackar för ett gott samarbete under året. Vice ordföranden Åsa Romson önskar ordföranden Ulla Hamilton en god jul på nämndens vägnar.