Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2010-02-04

Sammanträde 2010-02-04

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Protokoll från handikappråd

6 Anmälan av protokoll från handikapprådens presidiemöte 1 oktober 2009

8 Motion (2009:46) från Stellan F Hamrin (V) om restaurering av Stockholms vatten

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2009-013478-217
(Miljöanalys/SLB)

Omedelbar justering

9 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om låg temperatur i bostad

Yttrande till miljödomstolen, mål nr 6160-09
Dnr 2009-002456-630
(Hälsoskydd) *

10 Överklagande av beslut om registrering av livsmedelsanläggning från Skarpnäcks kulturkommitté

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 281-34886-2009
Dnr 2009-0013099-602
(Livsmedelskontrollen)

*
Omedelbar justering

11 Överklagande av beslut dels om timavgift för extra offentlig kontroll dels om ändring av årlig avgift för livsmedelskontroll från Himalaya Livs HB

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 281-31887-2009, 281-31895-2009
Dnr 2009-009867-640
(Livsmedelskontrollen)

*
Omedelbar justering

12 Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd till hamnverksamhet vid Skeppsbron-Stadsgården, Södra Hammarbyhamnen, del av Nybrokajen och Loudden

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 5511-2007-63808, 5511-2007-87941, 5511-2007-1235, 5511-2007-1278
Dnr 2008-000435-300, 2008-000424-300, 2007-006350-300, 2007-005659-300
(Plan och Miljö)

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Miljöbilar för anställda i Stockholms stad

Skrivelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden från Karin Wanngård (S)
Dnr 2009-012058-211
(Plan och Miljö)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§1 Närvarorätt

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Katarina Borg från stadsbyggnadskontoret och Angelica Arnqvist, praktikant från Rödabergsskolan.

.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vidare Torbjörn Erbe (M) att justera § 12 istället för Ulla Hamilton på grund av jäv.

Justering ska äga rum den 11 februari 2010.

§3 Föregående protokoll

Anmäls och antecknas att det vid nämndens sammanträde den 25 januari 2010 förda protokoll justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan, för perioden 2010-01-02 – 2010-01-08, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.4 Anmälan eller information om missförhållande, för perioden 2010-01-02 – 2010-01-08, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.5 Planerad kontroll/tillsyn, för perioden 2010-01-02 – 2010-01-08, enligt avdelninsgvisa bilagor

2 Remisser

2.1 Kontorsyttranden till KF/KS, enligt bilagor daterad 2010-01-21

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, för perioden 2010-01-02 – 2010-01-08 enligt bilaga

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud, för perioden 2010-01-02 – 2010-01-08 enligt bilaga

(avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga. allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen)

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, för perioden 2010-01-02 – 2010-01-08 enligt bilaga (avdelninsgvisa listor)

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet , för perioden 2010-01-02 – 2010-01-08, enligt avdelninsgvisa bilagor (avdelningsvisa listor samt särskild lista för köldmedieanläggningar)

X.7 Ärenden enligt livsmedelslagen, godkännande och registrering, återkallelse eller upphävande p.g.a. upphörd verksamhet, fastställande och ändring av avgift för livsmedelskontroll, prövning och registrering, för perioden 2010-01-02 – 2010-01-08, enligt bilaga.

§5 Protokoll från handikappråd

§6 Anmälan av minnesanteckningar från handikapprådens presidiemöte

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendets handling

Minnesanteckningar från handikapprådens presidiemöte 1 oktober 2009.

§7 Årsredovisning 2009 miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2009 med personalberättelse och bokslutskommentarer och överlämnar den till kommunfullmäktige.

 2. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att av miljöförvaltningens överskott år 2009 avsätta 1 mnkr för täckande av befaratåterkrav från EU på grund av ändrad beräkningsgrund för EU-bidrag.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 januari, med justeringar från den 28 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Miljöförvaltningens resultat för 2009 är mycket glädjande. Det är bra för stockholmarna att deras skattepengar kommer till god nytta. Under mandatperioden har förvaltningen gjort ett imponerande rationaliserings- och effektiviseringsarbete. Självfinansieringsgraden har ändrats enligt följande:

Livsmedelskontrollen 2006 - 47% 2009 - 84%

Miljöbalkstillsynen 2006 - 40 % 2009 - 73%

Genom att förändra organisationen har samma antal inspektörer inom dels miljöbalkstillsynen, dels livsmedelskontrollen, kunnat öka antalet inspektioner/handläggare från

Livsmedelsinspektioner 2007 - 148 2009 – 207 (antal)

Miljöbalkstillsyn 2007 – 20 2009 – 37 (antal)

Samtidigt som detta har skett har förvaltningen fått ett ökat antal nya ärenden. Trots detta har man lyckats med bedriften att avsluta ett stort antal ärenden så idag är antalet öppna ärenden lägre än vad som var fallet 2006.

På samtliga områden har förvaltningen och dess medarbetare genomfört ett imponerande arbete. Den fokus som har varit på grundskolor och förskolor har lett till att utbildningsförvaltningen nu jobbar systematiskt för att höja kompetensen bland sina medarbetare inom hälsoskyddsområdet. En mycket positiv sak.

Genom e-posttjänsterna för bl.a. livsmedelsföretagare, och för ansökan om värmepumptillstånd, får stockholmarna och näringslivet en bättre access och snabbare hantering av ärendena.

Genom Klimatpakten har också kontakten med näringslivet utvecklats på ett mycket positivt sätt.

Förvaltningen har sedan 2006 ökat sina intäkter från 63 Mkr till 88 Mkr 2009. Samtidigt har kostnaderna minskat från 173 Mkr 2006 till 146 Mkr 2009. Sammantaget innebär detta stockholmarnas skattebidrag till miljöförvaltningens verksamhet har minskat med 45 % sedan 2006. Samtidigt har alltså verksamheten ökat enligt ovan. Det är imponerande resultat. Det är synd att inte fler stockholmare känner till vilken fantastisk förändring som miljöförvaltningen har genomgått under de senaste åren. Det är mycket glädjande att resultatet från 2009 års medarbetarenkät visar att medarbetarna på miljöförvaltningen är mycket nöjdare än medarbetarna i staden som helhet. Dessutom har Nöjd Medarbetarindex på miljöförvaltningen ökat 2009 jämfört med 2008.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Liksom vi påpekat tidigare är den kraftigt minskade verksamheten för strategiskt miljöarbete och sanering av marker och sjöar jämfört med tidigare mandatperiod en oacceptabel ambitionsminskning. Den moderatledda majoriteten lägger sig på en ”lägsta nivå” i miljöarbetet. Genom att låta statlig lagstiftning i högre grad styra ambitionerna och att begränsa de egna insatserna till tillsyn och lagbunden verksamhet så driver man inte utvecklingen framåt utan följer efter istället.

Personalomsättningen på vissa enheter har varit mycket hög. Det innebär en stor påfrestning på den befintliga personalen. Vi ser bristen på kompetensutveckling inom organisationen vilket kan vara en bidragande orsak till personalomsättningen.

Det är positivt att miljöförvaltningen för sin tillsynsverksamhet till stora delar är intäktsfinansierad. Däremot ser vi en risk med prioriteringarna mellan olika verksamheter, att den del som inte är intäktsfinansierad får stå tillbaka. Detta kan över tid leda till missriktad prioritering när intäkterna och inte samhällsnyttan får styra stadens miljöarbete.

Förvaltningen konstaterar att stora delen av nämndens strategiska miljöarbete, t ex klimatarbetet, miljöbilsprojekt mm, nu är hänvisade till projektfinansiering från EU samt reguljära anslag. Det riskerar minska miljöarbetet ytterligare.

Miljöövervakningen är ett av de områden som nedprioriterats vid tilldelning av budgetmedel, även flera av de planerade projekten under 2009 har fått skjutas på framtiden av olika anledningar, nämndmålet för miljöövervakningen bör rimligen sättas till delvis uppfyllt.

Några av miljöprogrammets delmål till 2011 redovisas som redan uppfyllda under 2009, det är naturligtvis glädjande men ställer frågan om de ambitioner som majoriteten satte för miljöprogrammet drivit på stadens miljöarbete. Eftersom den löpande uppföljningen av miljöprogrammet fortfarande inte är heltäckande försvåras bedömningar om effekterna av genomförda åtgärder och lämpligheten av de åtgärder som planeras. Det framgår dock tydligt att flera områden behöver mer uppmärksamhet; bl a radonkontrollen, åtgärder mot NOx och partiklar, behovet av miljöstöd för stadens upphandling samt utvecklingen av verktyg för uppföljning kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Vi tackar förvaltningen för redovisningen och är övertygade om att man gjort vad som varit möjligt med de knappa resurser som står till förfogande. Vi stödjer de förslag som framförs av SACO i sina kommentarer till redovisningen.

Vi vill särskilt framhålla betydelsen av att förvaltningen som utlovats på ett betydligt mer aktivt och förebyggande sätt i fortsättningen arbetar med att identifiera och åtgärda problem med emissioner av gifter i lägenheter med olika former av fuktskador. Även inom ramen för nuvarande budget anser vi att denna fråga behöver prioriteras tydligare så att de som klagar kan vara helt säkra på att nya mätningar görs av bostadsbolaget eller förvaltningen på ett korrekt sätt på den punkt där emissionerna bildas och att konstaterade problem åtgärdas. Ett sådant aktivt agerande överensstämmer enligt vår mening med slutsatserna i 3H-rapporten.

Ersättaryttrande

Christian Carlsson (KD) instämmer i Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) särskilda uttalande.

§8 Motion (2009:46) från Stellan F Hamrin (V) om restaurering av Stockholms vatten

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut samt anför följande:

Motionens mål är att påbörja ett samordnat och välorganiserat arbete för att restaurera de vatten inom och utom staden som vi skadar eller har skadat. Detta arbete måste utföras av kommunen och dess lika organ och är inget som statliga myndigheter kommer att göra. Deras uppgift är att samordna förorenarnas åtgärder och se till att nationella och internationella åtaganden uppfylls. Om regeringen så bedömer kan de också vid behov bidra med resurser och tekniska lösningar. Därför är det viktigt att staden tar initiativet i det konkreta åtgärdsarbetet – självfallet i nära samverkan med bl.a. berörda myndigheter. Detta är den formella aspekten. Vi anser därutöver att det för vår del är ett politiskt mål att återskapa rena och klara sjöar i staden och dess omgivningar.

Att restaurera de aktuella sjöarna och vattendragen är inte dyrt. De flesta andra berörda kommuner i landet har redan gjort sitt arbete och Vallentuna har just påbörjat sitt. Det är hög tid att också Stockholm tar sitt ansvar. Som Stockholm Vatten påpekat är dagens samarbete mer inriktat på diskussioner och planering än på åtgärder. Vad som däremot kan vara mer kostsamt är att stoppa den pågående förorening som sker via dagvatten och bräddningar. Detta är emellertid något som enligt gällande lagstiftning måste åtgärdas och ska betalas av förorenaren d.v.s. staden. Det krävs inte ökad kunskap för att vidta behövliga åtgärder. Som regeringen understrukit i sin senaste Havsproposition finns tillräcklig kunskap och man har också anvisat medel för att fortsätta arbetet. Det är beklagligt att staden inte är villig att delta i detta arbete. De åtgärder som beskrivs i motionen ryms inom regeringens åtgärdsprogram och är enkla och förhållandevis billiga att genomföra. Dessutom innebär de en teknikutveckling som Stockholm som miljöhuvudstad borde bidra till att gynna också ur näringslivssynpunkt. Det är dessutom så att nästan allt som gjorts utförts med hjälp av miljömiljarden som dagens styre motarbetet och valt att inte förnya.

Det är riktigt och glädjande att vattenbeskaffenheten i de flesta av stadens småsjöar förbättrats men det gäller inte alla. Även de som förbättrats behöver dock ytterligare åtgärder.

Sanering av förorenade sediment är i motsats till andra åtgärder kostsamma. Samtidigt utgör giftiga sediment en allvarlig föroreningskälla som måste åtgärdas. Just därför betalar naturvårdsverket en stor del av kostnaderna efter ansökan från staden om man så vill.

Östersjön måste restaureras och Stockholms stad som framförallt historiskt men också nu bidrar till detta måste ta sin del av ansvaret. De utökade internationella kraven på åtgärder kommer sannolikt att innebära utökade krav också på staden. Det är därför oklokt att inte på egen hand göra en övergripande plan för detta arbete så att kommande beting kan åtgärdas på bästa sätt både ekologiskt och ekonomiskt.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§9 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om låg temperatur i bostad

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att överklagandet ska avslås.

 2. Nämnden åberopar som grund för yttrandet vad som anförs i miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Överklagande av beslut om registrering av livsmedelsanläggning från Skarpnäcks kulturkommitté

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens registreringsbeslut.

 2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§11 Överklagande av beslut dels om timavgift för extra offentlig kontroll dels om ändring av årlig avgift för livsmedelskontroll från Himalaya Livs HB

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens skilda avgiftsbeslut.

 2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd till hamnverksamhet vid Skeppsbron-Stadsgården, Södra Hammarbyhamnen, del av Nybrokajen och Loudden

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 5511-2007-63808, 5511-2007-87941, 5511-2007-1235, 5511-2007-1278
Dnr 2008-000435-300, 2008-000424-300, 2007-006350-300, 2007-005659-300

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt Torbjörn Erbes m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd.

2 Nämnden tillstyrker Hamnens villkorsförslag gällande buller för hamndelarna Skeppsbron-Stadsgården, del av Nybrokajen och Loudden samt dagvatten från Stadsgården.

3 Nämnden yrkar att länsstyrelsen fastställer följande villkor för samtliga fyra hamndelar:

a. Verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt vad Hamnen åtagit sig eller i
övrigt angivit i ansökan.

b. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras och hanteras så att
eventuellt läckage och spill inte förorenar mark, grundvatten, ytvatten eller
luft. Förvaringsplats för farligt avfall ska märkas liksom olika avfallsslag
inom platsen. Vid alla arbeten i anslutning till vatten ska åtgärder vidtas för
att undvika risk för oljespill och annan förorening från maskiner och dylikt.

c. Avfall som uppkommer i verksamheten och som kan komma att uppsamlas
från fartyg ska hanteras så att återanvändning eller återvinning främjas,
bland annat genom att olika avfallsslag hålls isär.

d. Om verksamheten i sin helhet eller i någon väsentlig del upphör ska detta i
god tid före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska
belysa vilka undersökningar som krävs för att konstatera om efterbehandling
behövs.

4 Nämnden yrkar att länsstyrelsen fastställer följande villkor för Södra Hammarbyhamnen:

Hamnen ska under en prövotid utreda möjligheterna att minska bulleremissioner från verksamhetsområdet till en sådan nivå att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostad inte överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för nyetablerad industri. Resultat av utredningen samt förslag till åtgärder och slutligt villkor ska därefter inges till miljödomstolen.

Under prövotiden och tills annat bestäms får buller från verksamhetsområdet inte ge upphov till högre ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid fasad vid bostadsfastigheter under perioderna än följande riktvärden:

55 dB(A) dagtid (kl. 06.00-18.00)

45 dB(A) nattetid (kl. 22.00-07.00)

50 dB(A) under övrig tid

5 Nämnden yrkar att länsstyrelsen fastställer följande villkor för Loudden:

a. Utgående halter av mineralolja respektive aromater från oljeavskiljaren för
oljeförorenat dagvatten får inte överstiga 10 mg/l på enstaka prov och inte
5 mg/l räknat som ett medelvärde över året.

6 Nämnden yrkar att Hamnens ansökan gällande hamnverksamhet i Södra Hammarbyhamnen samt del av Nybrokajen kompletteras med uppgifter om eventuella planer på att bygga fast mottagningsstation för fartygens spillvatten vid dessa två hamndelar. Om det inte finns sådana planer bör det även anges varför sådana mottagningsstationer inte anses vara motiverade.

7 Nämnden översänder beslutet i sex exemplar till länsstyrelsen.

8 Nämnden anför i övrigt följande:

Frågan som detta ärende berör är tillstånd för den befintliga hamnverksamheten och den kapacitet som respektive hamndel hade då tillståndsplikten infördes, samt vilka bullernivåer som är acceptabla för hamnverksamheten. Ansökan innebär således inte en kapacitetsökning som förvaltningen påstår utan handlar om befintlig verksamhetsnivå, baserat på det faktum att det är en allmän hamn. Hamnens verksamhet pågår veckans alla dagar, och det går inte att avvisa fartyg som vill lägga till. Olika bullernivåer för olika dagar är därför inte görbart. Hamnen är inte heller en vanlig industri, utan en del av den nationella infrastrukturen. Det finns en ökad förståelse för att Naturvårdsverkets riktvärden för nyetableringsvärden ska ses som en önskad miljökvalitet, och inte som ett absolut gällande krav. Från den diskussionen har också att många miljöprövningsmyndigheter och miljöförvaltningar i andra delar av landet – exempel Göteborg, Trelleborg och Helsingborg – accepterat de bullernivåer som krävs för hamnverksamheten.

Det är också viktigt att inte ställa krav som om några år av teknisk utveckling är obsoleta. Samtidigt som det är viktigt att hamnen uppfyller miljöbalken 2 § 5 är det viktigt att de inte bakbinds av omoderna villkor stipulerade av myndigheterna. Hamnen arbetar intensivt med att sänka sina energinivåer och utsläpp från fartyg, och tittar på hur man ska gå vidare med olika avgiftssystem och andra incitament för rederierna. Här kommer anslutning av fartyg till landbaserad elförsörjning att spela en allt större roll. Den exakta utformningen av dessa system bör och ska dock vara en affärsfråga för hamnen, och inte något som ska avrapporteras till myndigheter.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 januari 2010. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Tillstyrka Stockholms Hamn AB:s ansökan om tillstånd.

2 Tillstyrka Hamnens villkorsförslag gällande buller för hamndelarna Skeppsbron-Stadsgården, del av Nybrokajen och Loudden samt dagvatten från Stadsgården.

3 Yrka att länsstyrelsen fastställer följande villkor för samtliga fyra hamndelar:

a. Verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt vad Hamnen åtagit sig eller i
övrigt angivit i ansökan.

b. Hamnen ska utreda lämpliga former för installation av anordningar som
möjliggör att trafikerande fartyg kan erbjudas matning av landel vid
Hamnens samtliga kajplatser. Prövotidsutredningen ska redovisa möjliga
alternativa tekniska utformningar, eventuella skillnader i de miljöeffekter
som kan uppnås, tidsplan för åtgärdernas genomförande och kostnaderna
för de studerade alternativen. Sökanden ska även redovisa möjligheterna
till anpassning av hamntaxa för fartyg som anslutits till landel.

Utredningen ska inges till länsstyrelsen inom ett år från det att
miljöprövningsdelegationens beslut vunnit laga kraft.

c. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras och hanteras så att
eventuellt läckage och spill inte förorenar mark, grundvatten, ytvatten eller
luft. Förvaringsplats för farligt avfall ska märkas liksom olika avfallsslag
inom platsen. Vid alla arbeten i anslutning till vatten ska åtgärder vidtas för
att undvika risk för oljespill och annan förorening från maskiner och dylikt.

d. Avfall som uppkommer i verksamheten och som kan komma att uppsamlas
från fartyg ska hanteras så att återanvändning eller återvinning främjas,
bland annat genom att olika avfallsslag hålls isär.

e. Hamnen ska genom effektivisering och hushållning sträva efter att minska
den egna energianvändningen vid verksamheten. Baserat på en kartläggning
över den aktuella energianvändningen ska bolaget upprätta en plan för
energieffektiviserande åtgärder. Planen ska redovisas och därefter uppdateras
i samband med den årliga miljörapporteringen.

f. Om verksamheten i sin helhet eller i någon väsentlig del upphör ska detta i
god tid före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska
belysa vilka undersökningar som krävs för att konstatera om efterbehandling
behövs.

4 Yrka att länsstyrelsen fastställer följande villkor för Södra Hammarbyhamnen:

a. Hamnen ska innehålla naturvårdsverkets riktlinjer (1978:5) för externt
industribuller vid nyetablering. Buller från verksamheten får inte ge
upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostäder än:

50 dB(A) vardagar (kl. 07.00-18.00)

40 dB(A) nattetid (kl. 22.00-07.00)

45 dB(A) under övrig tid

5 Yrka att länsstyrelsen fastställer följande villkor för Loudden:

a. Utgående halter av mineralolja respektive aromater från oljeavskiljaren för
oljeförorenat dagvatten får inte överstiga 10 mg/l på enstaka prov och inte
5 mg/l räknat som ett medelvärde över året.

6 Yrka att Hamnens ansökan gällande hamnverksamhet i Södra Hammarbyhamnen samt del av Nybrokajen kompletteras med uppgifter om eventuella planer på att bygga fast mottagningsstation för fartygens spillvatten vid dessa två hamndelar. Om det inte finns sådana planer bör det även anges varför sådana mottagningsstationer inte anses vara motiverade.

7 Översända beslutet i sex exemplar till länsstyrelsen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Torbjörn Erbe m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson m.fl. (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Torbjörn Erbes m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) gemensamma förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Christian Carlsson (KD) instämmer i Torbjörn Erbes m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

Ulla Hamilton (M) och Malte Sigemalm (S) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§13 Miljöbilar för anställda i Stockholms stad

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons m.fl. (M), vice ordföranden Åsa Romsons (MP) och Karin Karlsbros (FP) gemensamma förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår skrivelsen.

 2. Nämnden anför därutöver följande:

Stockholms borgerliga stadshusmajoritet har i sitt miljöprogram klart och tydligt slagit fast att andelen stockholmare som åker kollektivt, cyklar och går ska öka, och att bullret från trafiken ska minska. Under de senaste åren har vi sett en kraftig ökning i andelen stockholmare som åker kollektivt, över 70 procent av alla som tar sig till arbetet under rusningstid gör det med kollektiva medel. Till detta ska fogas en kraftig ökning av antalet cyklister. Det går åt rätt håll. Att erbjuda 45000 medarbetare förmånsbil är att skicka fel signaler. Allt fler företag väljer bort förmånsbil för sina medarbetare. Att föreslå att Europas miljöhuvudstad ska gå mot denna trend är minst sagt förvånande. Vidare kan konstateras att den totala kostnaden i administrativ börda för staden skulle vara minst 3 miljoner kronor.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 januari 2010.

Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Överlämna och åberopa tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M), Åsa Romsons (MP) och Karin Karlsbros (FP) gemensamma förslag.

Reservation

Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Ersättaryttrande

Christian Carlsson (KD) instämmer i Ulla Hamiltons m.fl. (M), Åsa Romsons (MP) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

§14 Förvaltningschefens resa till Washington den 23-24 februari 2010

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljar förvaltningschefens resa till Washington den 23-24 februari.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§15 Förvaltningschefens information

Katarina Borg från stadsbyggnadsnämnden informerar om program för detaljplan för Årstafältet inför samråd.

Miljödirektör Gunnar Söderholm berättar att det gemensamma handikapprådet för miljö- och hälsoskyddsnämnden och fastighetsnämnden ska bjudas in till möte med miljö- och hälsoskyddsnämnden efter ordinarie nämndsammanträde den 9 mars.

Gunnar Söderholm informerar vidare om vilka 17 städer som ansökt om att utses till European Green Capital 2012 och 2013.