Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2010-05-17

Sammanträde 2010-05-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Tertialrapport 1/2010

Dnr 2010-010610
(Verksamhetsstöd)

Omedelbar justering

7 Förslag till ny arkivinstruktion samt ändring av delegationsordning

8 Överklagande av länsstyrelsens beslut gällande verksamhet på innergård, fastigheten Repslagaren 34

9 Överklagande av beslut gällande tillsynsavgift för radon

Kompletteringsbegäran från länsstyrelsen, ärendenummer 505-09-7190
Dnr 2007-7814
(Hälsoskydd)

*

10 Överklagande av beslut angående tillsynsavgift för radonmätning

Yttrande till länsstyrelsen, ärendenummer 505-2009-000740
Dnr 2008-10628
(Hälsoskydd)

*

11 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken

Remiss från länsstyrelsen, Dnr 505-09-7190
Dnr 2008-9744
(Hälsoskydd)

*

12 Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Antagande av program
Dnr 2010-9098
(Plan och Miljö + Tk + Explk + Sbk + Östermalms stdf + Stockholms Hamn AB)

14 Tysta gatan - om bullerdämpande beläggningar

Anmälan av rapport
Dnr 2010-9543
(Plan och Miljö)

15 Marknadsstudie för biogas

16 Förtydligande av nämndens yttrande till miljödomstolen gällande överklagat beslut om tillsynsavgift

Remiss från miljödomstolen, mål nr M6135-09
Dnr 2007-00705
(Plan och Miljö)

*

17 Redovisning av projektet individuell mätning och debitering av varmvatten

18 Förslag till detaljplan för Sommen 9 m fl i stadsdelen Årsta

19 Överklagande av länsstyrelsens beslut att avslå överklagande av nämndens föreläggande om försiktighetsmått rörande anmälan om betongfabrik mm på fastigheten Rostugnen 6

Remiss från miljödomstolen, mål m 219-09
Dnr 2007-1327
(Plan och Miljö)

*
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Emma Åberg och Staffan Sandberg från avdelningen Plan och miljö, Jeanette Lyckman och Maria Lundin från avdelningen Hälsoskydd och Pelle Björklund från Svenska Bostäder

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 21 maj 2010.

§3 Föregående protokoll

Anmäls och antecknas att det vid nämndens sammanträde den 15 april 2010 förda protokoll justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.2 Regelbunden förelagd eller föreskriven rapportering från verksamhet, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.4 Anmälan eller information om missförhållande, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.5 Planerad kontroll/tillsyn, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.7 Tillsyn övrigt, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.8 Samtliga processtyper inom tillsyn av köldmedieanläggning, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23

2 Remisser

2.1 Kontorsyttrande till KF/KS

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art

2.4 Yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23

2.5 Yttranden över remisser från länsstyrelsen i anmälningsärenden vattenverksamheter, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23

2.8 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärende om bygglov ifråga om ny- och ombyggnation av byggnader och lokaler m.m., för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23

2.15 yttranden i överklagade ärenden, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23

4 Administrativa beslut

4.3 Inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov dock högst 15 basbelopp, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23

4.4 Inrättande, förändring och indragning av anställning inom ramen för verksamhetsplanen, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23

4.5 Anställning av personal, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23

4.6 Uppsägning eller avsked från arbetsgivaren, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23

4.7 Utbildning och konferenser i anställning inom Norden och för övriga Europa upp till max 5 dagar, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23 enligt bilaga

(avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga. allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen)

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23 enligt bilaga (avdelninsgvisa listor)

X.4 Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, för perioden 2010-03-20 – 2010- 04-23 enligt bilaga från hälsoskydd

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet , för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23, enligt avdelninsgvisa bilagor (avdelningsvisa listor samt särskild lista för köldmedieanläggningar)

X.7 Ärenden enligt livsmedelslagen, godkännande och registrering, återkallelse eller upphävande p.g.a. upphörd verksamhet, fastställande och ändring av avgift för livsmedelskontroll, prövning och registrering, för perioden 2010-03-20 – 2010-04-23, enligt bilaga.

§5 Protokoll från handikappråd

Protokoll nr 2 från miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd den 22 mars 2010 anmäls och läggs till handlingarna.

§6 Tertialrapport miljö- och hälsoskyddsnämnden 1/2010

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterade i sitt underlag för budget 2011 att ”frågan om finansiering av Energicentrum är olöst och kräver ett ställnings­tagande. Det finns ingen tydlig betalningsvilja bland stadens förvaltningar och bolag, trots att verksamheten typiskt sett leder till minskade kostnader och minskad klimatpåverkan.”

Vi anser att Energicentrum är en viktig verksamhet som bör permanentas. Att majoriteten tänker inrätta Energicentrum utan finansiering i budget och att denna fråga dragits i långbänk anser vi vara mycket oansvarigt.

§7 Förslag till ny arkivinstruktion samt ändring av delegationsordning

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer den nya arkivinstruktionen.

 2. Nämnden överlämnar arkivinstruktionen till Stadsarkivet för kännedom.

 3. Nämnden delegerar arkivvården samt rätten att fastställa arkivinstruktionen och utser arkivansvarig till förvaltningschefen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§8 Överklagande av länsstyrelsens beslut gällande verksamhet på innergård, fastigheten Repslagaren 34

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullföljer överklagandet av länsstyrelsens beslut och yrkar att miljödomstolen med upphävande av länsstyrelsens beslut fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 1 oktober 2009.

 2. Nämnden överlämnar och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som utvecklande av överklagandet.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§9 Överklagande av beslut angående tillsynsavgift för radonmätning

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker i huvudsak överklagandet samt yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 19 november 2008 fastställs med en korrigering om 75 kronor till 2550 kronor.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Överklagande av beslut angående tillsynsavgift för radonmätning

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker överklagandet samt yrkar att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut daterat den 3 december 2008 fastställs.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§11 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagan och fastställer nämndens beslut om avgift daterat 2008-11-27.

 2. Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden - Antagande av program

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningarnas gemensamma förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att till kommunfullmäktige överlämna och åberopa förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande för antagande av övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens, trafikkontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets, Östermalms stadsdelsförvaltnings och Stockholms Hamn AB:s tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) föreslår att miljö- och hälsoskydds­ nämnden bifaller programmet som ett övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden samt därutöver anför följande:

Det är mycket positivt att miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden nu ska antas. Norra Djurgårdsstaden har goda förutsättningar att bli en klimatneutral stadsdel med ekologisk spjutspetsteknik och en god boendemiljö. Programmet är ambitiöst skrivet, med många intressanta delar såsom hållbara livsstilar och hållbara transportsystem.

Vi är dock bekymrade över att programmet antas alldeles för sent i processen med framtagandet av det nya stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Flera detaljplaner har redan antagits, långt innan miljöprogrammet fastställts. Denna bakvända ordning är olycklig, eftersom programmets styrfunktion minimeras. Rimligtvis måste detaljplanerna i ett stadsutvecklingsområde med hög miljöprofil, anpassas efter ett miljöprogram med högt ställda miljö- och energikrav.

För att de miljöprofilerade stadsdelarna verkligen ska bli miljöanpassade är det av högsta vikt att staden tar fram program med konkreta och högt ställda miljö- och energikrav. T ex är det rimligt att byggnadernas energiförbrukning regleras. Då räcker det inte att skriva att energiförbrukningen ”ska vara mycket låg” utan måste definieras i kWh/m2/år. Miljöpartiet menar att energikraven ska vara 45-55 kWh för ny byggnation i hela staden. Detta borde vara ett minimikrav för energiförbrukningen i Norra Djurgårdsstaden.

En klimatsmart samhällsplanering är bilsnål. För att minimera biltrafiken i den miljö- och klimatsmarta stadsdelen är det också rimligt att antalet parkeringsplatser regleras. Miljöpartiet menar att parkeringsnormen i staden som helhet ska vara 0,3-0,5 beroende på område, och 0,16 för studentbostäder. I Norra Djurgårdsstaden, som kommer inrymma en del studentbostäder, bör parkeringsnormen rimligtvis vara i den storleksordningen. Det föreliggande förslaget saknar en preciserad parkeringsnorm för Norra Djurgårdsstaden. Erfarenheterna från Hammarby sjöstad visar att en bilsnål planering är mycket viktig att planera in från början. Erfarenheterna visar också att det är viktigt att involvera invånarna i miljöarbetet i ett tidigt skede.

Det är mycket positivt att staden beslutat om utbyggnad av Spårväg City. Spårvägen kommer möjliggöra ett hållbart transportalternativ i Norra Djurgårdsstaden. Det är dock viktigt att kollektivtrafiken finns på plats när de boende flyttar in i området. Det är därför olyckligt att beslut om detaljplanerna för bostäderna och spårvägen inte tas samtidigt. Det är också olyckligt att förslaget till miljöprogrammet inte innehåller några konkreta förslag på hur bilpooler ska se ut i området.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden tillstyrker förvaltningens förslag till beslut samt därefter anför följande

När det övergripande programmet för miljö och hållbar utveckling genomförts i Norra Djurgårdsstaden har Stockholms stad tagit ett betydande steg mot ett ekologiskt anpassat samhälle. Dock behövs en del preciseringar och kompletterande åtgärder.

Genom en väl utbyggd kollektivtrafik kompletterad med bra cykelvägar och gångvägar bör området kunna bli ett bilglest område med en P-kvot på 0,3.

För att säkerställa en god inomhusmiljö bör studier utföras för att tydligt klarlägga orsakerna till de s.k. sjuka-hus problemen (jmf förvaltningens 3H-rapport) och allt byggande därefter ske med full garanti för att giftemissioner inte skapas eller kan skapas från ex. betong som är eller varit i kontakt med fukt. Vidare bör all dragning av el och IT-nätverk ske på sådant sätt att den elektromagnetiska strålningen inomhus reduceras till minst 1/10 av nuvarande svenska gränsvärde. Minst 100 lägenheter bör vara el- och IT-sanerade så att också personer särskilt känsliga för elektromagnetiska fält kan bo i lägenheterna.

För att möjliggöra alla typer av boende bör minst 50 % av lägenheterna vara hyresrätter eller kooperativa bostadsrätter.

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) gemensamma förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Röstförklaring

Karin Wanngård m.fl. (S) anmäler att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§13 Anmälan om permanent verksamhet vid Barkarby Motorstadion, Järva Motorklubb

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) gemensamma förslag till beslut.

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Järva motorklubb, organisationsnummer 802009-2101, om följande försiktighetsmått i sin verksamhet vid Barkarby motorstadion:

· Träningskörning på banan begränsas till helgfria måndagar till torsdagar kl.17-21 samt lördagar kl. 10-16.

· Under skolornas jullov, sportlov, påsklov och höstlov kan träningstiderna på måndagar till torsdagar flyttas till kl. 10-16.

· Klubben får anordna tävlingar på ovanstående tider högst fem gånger per år och vid högst ett tillfälle per kalendermånad, dock ej under juli månad.

· En förutsättning för tävlingsverksamhet är att en spolplatta för rengöring av motorcyklar finns på depåområdet, samt att de boende i Hägerstalund erbjuds bullerskyddade uteplatser.

· Körning på banan vid torr väderlek utan bevattning av banan är förbjuden.

· Vatten för bevattning av banan får inte tas från ytvatten, det vill säga diken eller dammar.

· Inga föroreningar från verksamheten får tillföras områdets ytvatten.

· Åtgärder som riskerar att grumla ytvattnet får inte förekomma.

· Träd och fornlämningar i reservatet får inte ta skada av att verksamheten bedrivs. Gäller även inom banområdet.

· Körning med motocrosscyklar utanför banan är förbjuden.

· På banan får endast motocrosscyklar och arbetsmaskiner framföras.

· Klubben ska informera klubbmedlemmar och allmänheten om träningstider och tävlingar genom att skylta på plats.

· Ban- och depåområdet vid naturreservatets entré ska hållas fritt från skräp och upplag.

· Järva motorklubb ska i övrigt följa de åtaganden och försiktighetsåtgärder som klubben angav i sin anmälan samt de regleringar som redan gäller för verksamheten enligt miljöbalken.

· En förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas är att stadsbyggnadsnämnden beviljat tillstånd enligt naturreservatets föreskrifter.

· Verksamheten ska upphöra på platsen senast den 31 december 2015.

· När verksamheten upphör på platsen ska markområdet återställas på så sätt att ingen risk finns för utsläpp av föroreningar till mark eller vatten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför därutöver följande:

Järva motorklubb har en lång historia på området och under gällande bestämmelser har klubben tillstånd att bedriva verksamhet fram till år 2015. Klubben är beroende av intäkter från banavgifter och medlemskap och det är dessa medel som ska bekosta de upprustningar som ur miljöskyddssynpunkt är nödvändiga för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett tillfredställande sätt. Att som förvaltningen föreslagit begränsa träningstiderna till tre gånger i veckan riskerar att få till konsekvens att klubben inte kan klarar av sina åtaganden och att verksamheten då inte heller kan fortsätta. Låg tillgänglighet till banan riskerar även att öka problemet med tjuvåkning på vägarna i reservatet. Klubben har ansökt om att få hålla banan öppen sex dagar i veckan inkluderade både lördag och söndag varav lördagar mellan kl 10-21. Klubben vill även ordna mellan sex till åtta tävlingar per år. Detta skall vägas mot boende i områdets behov samt de besökare som vistas i Hansta naturreservat.

Mot bakgrund av detta anser vi det skäligt att ge klubben de villkor som preciseras i ovanstående beslutspunkt två.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 maj 2010. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Förelägga Järva motorklubb, organisationsnummer 802009-2101, om följande försiktighetsmått i sin verksamhet vid Barkarby motorstadion:

· Träningskörning på banan begränsas till helgfria tisdagar och onsdagar kl.17-21 samt lördagar kl. 10-16.

· Under skolornas jullov, sportlov, påsklov och höstlov kan träningstiderna på tisdagar och onsdagar flyttas till kl. 10-16.

· Tävlingar får anordnas på ovanstående tider högst fyra gånger per år och vid högst ett tillfälle per kalendermånad, dock ej under juli månad.

· En förutsättning för tävlingsverksamhet är att en spolplatta för rengöring av motorcyklar finns på depåområdet, samt att de boende i Hägerstalund erbjuds bullerskyddade uteplatser.

· Körning på banan vid torr väderlek utan bevattning av banan är förbjuden.

· Vatten för bevattning av banan får inte tas från ytvatten, det vill säga diken eller dammar.

· Inga föroreningar från verksamheten får tillföras områdets ytvatten.

· Åtgärder som riskerar att grumla ytvattnet får inte förekomma.

· Träd och fornlämningar i reservatet får inte ta skada av att verksamheten bedrivs. Gäller även inom banområdet.

· Körning med motocrosscyklar utanför banan är förbjuden.

· På banan får endast motocrosscyklar och arbetsmaskiner framföras.

· Klubben ska informera klubbmedlemmar och allmänheten om träningstider och tävlingar genom att skylta på plats.

· Ban- och depåområdet vid naturreservatets entré ska hållas fritt från skräp och upplag.

· Järva motorklubb ska i övrigt följa de åtaganden och försiktighetsåtgärder som klubben angav i sin anmälan samt de regleringar som redan gäller för verksamheten enligt miljöbalken.

· En förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas är att stadsbyggnadsnämnden beviljat tillstånd enligt naturreservatets föreskrifter.

· Verksamheten ska upphöra på platsen senast den 31 december 2015.

· När verksamheten upphör på platsen ska markområdet återställas på så sätt att ingen risk finns för utsläpp av föroreningar till mark eller vatten.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar enligt följande:

1 Godkänna förvaltningens förslag till beslut gällande träningsverksamheten .

2 Ej tillåta tävlingsverksamhet inom ramen för detta föreläggande om tillsvidareverksamhet.

3 Ge miljöförvaltningen i uppdrag att göra en utvärdering kring efterlevnad av föreläggandet och bullersituationen för boende och reservatbesökare inom två år från detta beslut.

4 Anföra följande:

Motorkrossverksamhet på denna plats inverkar mycket störande både på boende i närheten och på nyttjandet av Hanstareservatet och ska upphöra så snart annan plats finns för verksamheten och senast inom fem år. Med tanke på störningarna på denna plats är det rimligt att klubben inte regelmässigt kan anordna tävlingar förrän det kommit till plats där de kan bedriva sin verksamhet långsiktigt. Enstaka evenemang med tävlingsmoment bör kunna sökas tillstånd för i särskild ordning. Vi förutsätter att majoriteten för en aktiv dialog med klubben kring de förestående flyttplanerna.

3) Karin Wanngård m.fl.(S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) gemensamma förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Karin Karlsbro m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Christian Carlsson (KD) instämmer i Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

§14 Tysta gatan - om bullerdämpande beläggningar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden översänder rapporten för kännedom till trafik- och renhållningsnämnden och Trafikverket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Ärendet bygger på faktamaterial som framtagits i samarbete med SKL, Göteborgs Trafikkontor, Boverket och Miljöförvaltningen i Stockholm, men vi kan konstatera att det inte förevarit några kontakter mellan miljöförvaltningen och trafikkontoret i Stockholm inför detta ärende. Vi ser därför rapporten Tysta gatan som en lägesrapport om utvecklingen kring tyst beläggning, men det är viktigt att understryka att den saknar flera grundläggande aspekter, t ex

§ Att de ekonomiska kalkylerna måste granskas djupare innan det är möjligt att storskaligt gå vidare med denna typ av åtgärd.

§ Att nya typer av tillsatser i beläggning måste undersökas ur miljösynpunkt då de bryts ner med påverkan på vatten och angränsande växtlighet.

§ Hur mycket mer PM10 lågbullrande asfalt genererar

Bullrig miljö är ett miljöproblem samtidigt som effekterna av bullerdämpande beläggning måste ställas i relation till såväl kostnader, livscykel som andra rena miljöfrågor. Trafikkontoret genomför försök med bullerdämpande beläggning på bl. a Blackebergsvägen, Renstiernasgatan och Spångavägen. Inget av dessa försök är ännu avslutade eller slutanalyserade. Vi anser att det är för tidigt att peka på en enskild metod utan att det istället handlar om en kombination av insatser för att förbättra ljudmiljön i Stockholm.

Ersättaryttrande

Christian Carlsson (KD) instämmer i Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) särskilda uttalande.

§15 Marknadsstudie för biogas

Dnr 2010-10409

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. Nämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att i samarbete med berörda aktörer utarbeta ett förslag till handlingsplan för biogasarbetet i Stockholms stad.

 3. Nämnden anför därutöver följande:

Biogas är ett mycket bra exempel på hur avfall kan omvandlas till energi. Marknaden i Stockholm är fortfarande i sin linda men mycket har hänt de senaste åren och antalet tankställen har blivit fler. Rapporten visar att efterfrågan på biogas beräknas öka kraftigt och för att möta den ökade efterfrågan kommer det att krävas ett rejält krafttag från marknadens olika aktörer. Stadens roll är att främja dialogen aktörerna emellan, underlätta arbetet med utbyggnaden och på andra sätt stödja arbetet så som också skett sedan majoriteten tillträdde 2006. Några exempel är utökad skyltning till tankställen, regelbundna rundabordssamtal i Stadshuset med marknadens aktörer, arbete för att hitta en lokalisering till en proffstankstation, startat och sålt ett biogasbolag samt att häva den politiska banbullan på naturgas som backup. Den här typen av understödjande åtgärder ligger i linje med stadens roll, men staden varken kan eller ska ensam ta ansvar för att biogasmarknaden i Stockholm fungerar utan detta måste aktörerna som verkar här göra. Därför blir en handlingsplan endast meningsfull om den utformas i samverkan med övriga aktörer .

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 maj 2010. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Godkänna anmälan av marknadsstudien ”Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst-regionen”.

 2. Uppdra åt miljöförvaltningen att utarbeta ett förslag till handlingsplan för biogasarbetet i Stockholms stad.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden beslutar enligt följande:

1 Godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2 Uppmana trafik- och renhållningsnämnden att snarast utöka separerad insamling av matavfall.

3 Uppmana kommunstyrelsen att planera för de investeringar som ökad insamling och bearbetning av matavfall för biogasproduktion innebär.

4 Sända förvaltningens utlåtande och marknadsstudien till kommunstyrelsen.

5 Anföra följande:

Studien visar att efterfrågan av biogas ökar och att Stockholm har stora möjligheter att säkerställa ökad produktion. Tyvärr har denna mandatperiod i Stockholms stad varit förlorade år i arbetet med att planera för utökad produktion av biogas av Stockholms restavfall. Det behövs en tydlig strategi där möjligt restavfall inventeras, olika insamlingsmetoder utvärderas utifrån miljöpåverkan sett i ett brett perspektiv, behov i distributionsledet och behov av investeringar från stadens sida belyses. Samverkan bör ske med stadsledningskontoret.

3) Karin Wanngård m.fl.(S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) gemensamma förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Karin Karlsbro m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Karin Wanngård m.fl. (S) enligt följande:

Stockholms stad har en enorm potential att utöka sin biogasproduktion. Vårt rödgröna förslag om en insamling av 70 % av staden matavfall är en realistisk målsättning. Det handlar nu om att staden med tydliga politiska beslut ska visa hur vi vill att Stockholms ska utvecklas. Vi vill se en ökad insamling av hushållsavfall och ett främjande av avfallskvarnar.

Vi ser positivt på anläggandet av en biogasanläggning i Skarpnäck/Älta och menar att klimatvinsterna med denna anläggning är viktigare än de intrång på naturintressen som sker. Det är hög tid att Stockholms stad tar sin del av ansvaret och slutar att passivt vänta på att andra ska göra jobbet.

Ersättaryttrande

Christian Carlsson (KD) instämmer i Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag till beslut.

§16 Förtydligande av nämndens yttrande till miljödomstolen gällande överklagat beslut om tillsynsavgift

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§17 Redovisning av projektet individuell mätning och debitering av varmvatten

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av projektet.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till styrelserna för stadens bostadsbolag.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 april 2010. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Godkänna förvaltningens redovisning av projektet.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Mot bakgrund av vad som framkommer i rapporten kan konstateras att individuell mätning av varmvatten i dagsläget främst bör vara en prioriterad fråga vid nybyggnation och ombyggnation.

Ersättaryttrande

Christian Carlsson (KD) instämmer i Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) särskilda uttalande.

§18 Förslag till detaljplan för Sommen 9 m fl i stadsdelen Årsta

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker detaljplanen under förutsättning att exploateringen på Vättersberget undantas. Exploateringen kan istället ökas utefter exempelvis Sköntorpsvägen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vid nybyggnation och stadsplanering av nya områden är det viktigt att en god kollektivtrafik planeras in redan från början. Den ska vara så lättillgänglig och attraktiv att det blir det självklara valet framför bilen. Bostäderna i det aktuella projektet Sommen 9 uppskattas alstra ytterligare 400 bilrörelser totalt utöver de drygt 4200 som beräknas år 2020. Vi skulle vilja se en större satsning på kollektivtrafikförsörjning i stadsdelen Årsta för att minska den privata bilismen.

§19 Överklagande av länsstyrelsens beslut att avslå överklagande av nämndens föreläggande om försiktighetsmått rörande anmälan om betongfabrik

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att överklagandet avslås.

 2. Som grund för yrkandet åberopar nämnden vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att företräda nämnden i domstolen.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Åsa Romson (MP) enligt följande:

Det är tragiskt för alla parter och Stockholms miljö att denna konflikt inte kunnat lösas än. Miljöpartiet hade önskat att Jehanders fått använda någon av de alternativa platser som pekades ut. Vi påtalade också när försiktighetsåtgärderna beslutades kring verksamheten på Rostugnen 6 att behövdes ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder i området för skolbarnen och att åtgärder bör riktas mot all tung trafik till och från industriområdet. Vi påtalade då också oklarheter kring riskerna för uppvirvling och anser att det är bra att denna fråga undersökts närmare under tiden för överprövningen. Det ser dock ut som att riskerna för uppvirvling av gifter och bottensediment kan undvikas om åtgärder vidtas vilket vi förordar.

§20 Går det att uppskatta effekten av luftkvalitet med nya miljözonsregler? Skriftlig fråga från Åsa Romson (MP)

Dnr 2010-11424

Beslut
1 Skriftlig fråga från Åsa Romson (MP) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§21 Enhetschef Malin Ekman redogör för förvaltningens remissvar till kommunstyrelsen angående Naturvårdsverkets förslag till reviderade föreskrifter för kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft

Avdelningschef Pia Winbladh Högfors redovisar hur hälsoskydds olägenhetsärenden under 2009 fördelar sig i kategorier som buller, lukt m.m.

Informationschef Jonas Arnqvist berättar om den nya e-tjänsten för inrapportering av matförgiftning, buller eller övriga störningar i inomhusmiljö.