Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2010-10-25

Sammanträde 2010-10-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 E-tjänst - Utlämning av allmän handling från livsmedelskontrollen

Dnr 2010-16562
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Anmälan av beslut om ny handläggningsordning

Dnr 2010-15072
(Verksamhetsstöd)

8 Fullmakt för förvaltningschefen att företräda nämnden vid förhandling i Miljööverdomstolen

Dnr 2010-17060
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förvaltningschefens resa till Vancouver och Washington/Chicago

Dnr 2010-17033
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Överklagan av timavgift gällande oljecistern på Tröskvägen 35

Remiss från länsstyrelsen, 505-2010-4643
Dnr 2009-13856
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering

11 Upprustning av Farsta sim- och idrottshall - genomförandebeslut

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-15673
(Hälsoskydd)

Omedelbar justering

12 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - resultat från sommaren 2010

13 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller utan ytterligare åtgärd, Carl Gustav Lindstedts gata 10

Remiss från länsstyrelsen, 505-09-7109
Dnr 2002-4518
(Hälsoskydd)


*
Omedelbar justering

14 Överklagat beslut om åtgärder av höga magnetfältsnivåer

Remiss från länsstyrelsen, 505-10-8919
Dnr 2010-6176
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering

15 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att lämna klagomål om buller från grannens tvättmaskin utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, 505-10-5535
Dnr 2010-5684
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Brf Havrebollen

Remiss från länsstyrelsen, 505-10-1555
Dnr 2009-11941
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Begäran om överprövning

Dnr 2010-15689
(Livsmedelskontrollen)

18 Citybanan i Stockholm, kontrollplan i byggskedet akustik, revidering

19 Svar på remiss av förslag till ny plan- och byggförordning

20 Remiss om anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner samt byggnation av en ny personalbyggnad m.m. på Hjorthagens idrottsplats. Inriktningsbeslut

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-15655
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

21 Trafikbuller på skolgårdar

Redovisning av rapport
Dnr 2010-001848-206
(Plan och Miljö)

22 Öka trycket på handeln att minska kemikalier i kläder och textil

Svar på skrivelse från Åsa Romson (MP) och Charles Berkow (MP)
Dnr 2010-14989
(Plan och Miljö)

23 Tillsyn över PCB i byggnader, rapport hösten 2010

Dnr 2010-15037
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Programsamråd för del av Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Nockeby och Nockebyhov

25 Yttrande gällande Stockholms stads ansökan om bortledande av grundvatten vid intunnling av delar av E4/E20 och Värtabanan i Stockhalm och Solna m.m

Dnr 2010-11433
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

26 Grundvattnet i Stockholm

Redovisning av förarbete inför planerad grundvattenkemisk undersökning
Dnr 2010-15009
(Miljöanalys/SLB)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Information om miljömiljardsprojektet klokainvesteringar.nu

Dnr 2006-006423
(Miljöanalys/SLB)

28 Spårväg City genom Värtan. Yttrande över utredning från SL

(Plan och Miljö + Tk + Expl + Sbk + Östermalms stdf)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Elin Skogens från avdelningen Plan och Miljö, Ulrik Fried och Camilla Zetterberg från avdelningen Hälsoskydd och Per Ankersjö, Miljöborgarråd, samt Magnus Thulin och Albin Ring Broman, borgarrådssekreterare.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 1 november 2010.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 8/2010 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 21 september 2010 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan, för perioden 2010-08-28 – 2010-09-24, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.2 Regelbunden förelagd eller föreskriven rapportering från verksamheten, för perioden 2010-08-28 – 2010-09-24, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.4 Anmälan eller information om missförhållande, för perioden 2010-08-28 – 2010-09-24, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.5 Planerad kontroll/tillsyn, för perioden 2010-08-28 – 2010-09-24, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.7 Tillsyn övrigt, för perioden 2010-08-28 – 2010-09-24, enligt avdelninsgvisa bilagor

2 Remisser

2.1 Kontorsyttrande till KF/KS, för perioden 2010-08-28 – 2010-09-24

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art, för perioden 2010-08-28 – 2010-09-24

2.4 Yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, för perioden 2010-08-28 – 2010-09-24

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, för perioden 2010-08-28 – 2010-09-24

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, för perioden 2010-08-28 – 2010-09-24

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud, för perioden 2010-08-28 – 2010-09-24

(avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga. allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen)

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet , för perioden 2010-08-28 – 2010-09-24, enligt avdelninsgvisa bilagor (avdelningsvisa listor samt särskild lista för köldmedieanläggningar)

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 4/2010 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 6 september 2010 anmäls.

§6 E-tjänst – Utlämning av allmän handling från livsmedelskontrollen

Dnr 2010-16562

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöförvaltningens redovisning.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§7 Anmälan av beslut om ny handläggningsordning

Dnr 2010-15072-101

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om förvaltningschefens beslut om fastställelse av ny handläggningsordning den 29 augusti 2008, beslut om revidering av handläggningsordningen den 17 februari 2009, och beslut om revidering av handläggningsordningen den 1 september 2010.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§8 Fullmakt för förvaltningschefen att företräda nämnden vid förhandling i Miljööverdomstolen i mål M 1956-10

Dnr 2010-17060

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen eller den han sätter i sitt ställe att företräda nämnden vid förhandling i Miljööverdomstolen, Svea hovrätt, i mål M1956-10 beträffande ansökan om tillstånd till hamnverksamhet m.m. i Värtahamnen-Frihamnen i Stockholms och Lidingös kommuner.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 5 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§9 Förvaltningschefens resa till Vancouver och Washington/Chicago

Dnr 2010-17033

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningschefens resa till Vancouver 3 november 2010.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningschefens resa till Washington och Chicago den 15-18 november 2010.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Överklagan av timavgift gällande oljecistern på Tröskverksvägen 35

Remiss från länsstyrelsen, 505-2010-4643
Dnr 2009-13856

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet det som anförts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen eller den han sätter i sitt ställe att fullgöra ansökningen.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§11 Upprustning av Farsta sim- och idrottshall – genomförandebeslut

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-15673

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet och tjänsteutlåtandet till Idrottsnämnden.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) enligt följande:

Till förvaltningens synpunkter kring energieffektivisering och utredning kring miljökonsekvenser av energianvändningen bör det också nämnas att simanläggningar har stor potential att effektivt tillvarata solvärme och bergvärme för att värma badvattnet.

§12 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad –resultat från sommaren 2010

Dnr 2010-16144-214

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar miljöförvaltningens redovisning till berörda stadsdelar och verksamhetsutövare.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Under den gånga mandatperioden har fyra nya strandbad tillkommit i enlighet med de löften som gavs i stadshusmajoritetens gemensamma plattform. Det är glädjande att konstatera att resultaten från sommarens vattenprovtagning visar på god badkvalitet på i stort sett samtliga officiella strandbad.

Sätrabadet har behövt utredas. Detta har gett resultat och vattenkvaliteten har förbättrats. Det är dock inte tillfredställande att sådana oklarheter råder kring ansvaret och underhållet av stadens fastighet i anslutning till denna badplats. Vi delar förvaltningens uppfattning att det är viktigt att gå vidare med dessa frågor och utreda ansvarsförhållandena ordentligt.

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) enligt följande:

Vi vill understryka behovet av att åtgärda utsläppen av toalettvatten från fritidsbåtar och att tillsammans med alla andra kommuner runt Mälaren minska belastningen av främst fosfor som är den reella anledningen till de förekomster av blågrönalgblom som regelbundet förekommer vår och höst i åtminstone Mälarens stockholmsdelar (senast för 1-2 veckor sedan på Riddarfjärden).

Ersättaryttrande

Christian Carlsson (KD) instämmer i ordföranden Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) särskilda uttalande.

§13 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller utan ytterligare åtgärd, Carl Gustav Lindstedts gata 10

Remiss från länsstyrelsen, 505-09-7109
Dnr 2002-4518

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förvaltningen kontaktar väghållaren om möjlighet till uppsättande av hastighetsbegränsande åtgärder.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§14 Överklagat beslut om åtgärder av höga magnetfältsnivåer

Remiss från länsstyrelsen, 505-2010-008919
Dnr 2010-6176

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§15 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att lämna klagomål om buller från grannens tvättmaskin utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, 505-10-5535
Dnr 2010-5684

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut från den 1 april 2010.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Brf Havrebollen

Remiss från länsstyrelsen, 505-10-1555
Dnr 2009-011941-640

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut om avgift daterat den 22 december 2009.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§17 Begäran om överprövning

Dnr 2010-15689

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär överprövning av följande beslut av åklagarmyndigheten:

Åklagarmyndigheten Citys beslut den 29 juli 2010, dnr AM-57300-10

Åklagarmyndigheten Citys beslut den 30 juli 2010, dnr AM-27386-10

Åklagarmyndigheten Citys beslut den 28 juli 2010, dnr AM-141179-09

Åklagarmyndigheten Citys beslut den 28 juli 2010, dnr AM-185303-09

Åklagarmyndigheten Citys beslut den 29 juli 2010, dnr AM-6799-10

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som grund för begäran om överprövning.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§18 Citybanan i Stockholm, kontrollplan i byggskedet - akustik, revidering

Dnr 2010-76

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Trafikverket att under byggtiden av Citybanan i Stockholm följa det reviderade dokumentet Kontrollplan i byggskedet – Akustik, daterad 2010-05-19.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 21 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) enligt följande:

Uppfattningen att nämnden skulle vara formellt förhindrad att inom ramen för en revidering av kontrollplanen fastställa ett hårdare bullervärde i något avseende bör inte tas för givet utan att rättslig prövning har gjorts. Rimligen kan nämnden i dialog med verksamhetsutövaren som initierar revideringen bolla alla frågor som behandlas i planen, dock med vetskap om att verksamhetsutövaren kan dra tillbaka sitt initiativ om denne finner den ursprungliga planen bättre.

I detta fall anför förvaltningen andra skäl till att trots de stora problem som höga stomljud typiskt sett innebär inte skärpa gränsen för kvällar då individuell prövning för ersättningslägenheter och andra åtgärder görs och klagomålen hittills varit begränsat i antal. Kontrollplanen i sin helhet blir också bättre.

§19 Svar på remiss av förslag till ny plan- och byggförordning

Dnr 2010-15016

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens, exploateringskontorets, trafikkontoret och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 13 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag.

§20 Remiss om anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner samt byggnation av en ny personalbyggnad m.m. på Hjorthagens idrottsplats. Inriktningsbeslut

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-15655

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker inriktningsbeslutet med beaktande av de miljö- och hälsofrågor som lyfts fram i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) och Tina Kratz (V) enligt följande:

Stockholm stad har nu möjlighet att på Hjorthagens idrottsplats göra en anläggning som är miljövänlig med tanke på närheten till Norra Djurgårdsstaden.

Bygger man om är det av stor vikt att man kan använda anläggningen effektivt under hela året.

Det finns i dag, i drift, idrottsanläggningar där man nyttjar bergvärmeteknik för att kunna spela fotboll även under den kalla årstiden.

Ska man som det även framgår i förvaltningens utlåtande nyttja förnyelsebar energi för uppvärmning bör man nu pröva bergvärme med energilagring. På detta sätt kan man även nyttja bergvärme för uppvärmning av personalbyggnaden.

Att i detta läge inte göra Hjorthagen till ett pilotprojekt, vore ur många aspekter orimligt.Idrottsanläggningen kommer att nyttjas under många år framgent och den extra investering som ex bergvärme medför kommer att under tid bli mer lönsam än att nyttja el eller fjärrvärme för uppvärmning. Kombinerar man anläggningen med sol och elceller blir anläggningen ytterligare en spjutspets för befintlig teknologi som inte nyttjas fullt ut

§21 Trafikbuller på skolgårdar

Redovisning av rapport
Dnr 2010-001848-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder rapporten för kännedom till Socialstyrelsen, Boverket, stadsbyggnadsnämnder samtliga stadsdelsnämnder, utbildningsförvaltningen och SISAB.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder rapporten till Trafikkontoret, Trafikverket och SL med uppmaning att genom samråd med miljöförvaltningen utarbeta en åtgärdsplan.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§22 Öka trycket på handeln att minska kemikalier i kläder och textil

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar skrivelsen med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förvaltningen i sitt förslag till budget för nästa år planerar in angelägen tillsyn av varuprover som inte går att finansiera med avgifter samt utökat samarbete med ideella miljörörelsen, samt att därutöver anföra följande:

Förvaltningens utlåtande redovisar ett antal insatser, men inte så mycket av resultat. Enligt den svenska modellen är det företagen som har ansvar för att skaffa den information som behövs för att skydda människors hälsa och miljö.

Det har kommit allt för många signaler om att de inte gör det:

När KemI följde upp det dialogprojekt som nämns i förvaltningens tjänsteutlåtande fann man att av de undersökte tillverkare och importörer visade endast vart femte företag på :
” goda kunskaper och rutiner för att säkerställa att de varor man importerar inte innehåller farliga eller otillåtna kemikalier. Men hälften av företagen saknade helt kunskap om kemikaliefrågor och kemikalielagstiftning.” http://www.kemi.se/templates/News____6056.aspx

Vidare, när miljönämnden i en annan kommun följde upp KemI:s undersökning genom att granska lokala butiker i kommunen fann man att kunskapsnivån vara mycket lägre. Naturskyddsföreningen har upprepade gånger hittat höga halter av farliga ämnen i vanliga konsumentprodukter. När KemI analyserade handtag och skor fann man att ”fem av de fjorton varorna innehåller de skadliga ftalaterna DBP eller DEHP i koncentrationer över 0,1 procent”. http://www.kemi.se/templates/Page____3633.aspx När handelsföretag i Stockholm inbjöds att vara med i en ”Kemikaliepakt” avstod man med hänvisning till att man inte har tillräckligt med kontroll över de varor man säljer.

Reglerna följs med andra ord inte, företagen tar inte sitt ansvar och det är ett skäl till att gifterna sprids in i vår vardag. Det är bra att staden hjälper de företag som är särskilt intresserade. Förvaltningen hänvisar i sitt utlåtande till att det saknas medel i budgeten för att göra varuprover. Man hänvisar också till att kraven på finansiering av tillsynen styr arbetet mot de delar av området där det finns tydliga förbud eller annan lätt kontrollerad reglering som märkning.

Detta är otillräckligt. En stor kommun med miljöambitioner som Stockholm bör ha möjlighet att göra varuprover. Om avgiftsfinansiering hindrar staden från att bedriva angelägen tillsyn bör delar av tillsynen finansieras med skattemedel. Om ideella miljöorganisationer kan göra ett bra jobb som staden inte vill eller kan göra bör staden utöka sitt samarbete med miljörörelsen. Om reglerna inte är tillräckligt tydliga bör staden tydligt informera centrala myndigheter om problemen. Gärna i samarbete med andra kommuner då detta ger större effekt.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§23 Tillsyn över PCB i byggnader, rapport hösten 2010

Dnr 2010-15037

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§24 Programsamråd för del av Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Nockeby och Nockebyhov

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker remissen under förutsättning att samlokaliseringsfrågan mellan bostäder och reningsverket utreds.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Vi delar miljöförvaltningens synpunkter i föreliggande tjänsteutlåtande och vill särskilt påpeka vikten av att planera för och värna kommunalteknisk verksamhet när staden förtätas. Detta är knappast en ny företeelse inom staden, men ändå tas frågan om de risker den föreslagna samlokalisering mellan reningsverk och bostäder kan komma att innebära i form av lukter m.m. överhuvudtaget inte upp i Stadsbyggnadskontorets programhandlingar. Detta tycker vi är anmärkningsvärt. För att byggande överhuvudtaget ska kunna komma till stånd på denna plats är det absolut nödvändigt att konsekvenserna och riskerna som den föreslagna lokaliseringen innebär utreds ordentligt.

Ersättaryttrande

Christian Carlsson (KD) instämmer i ordföranden Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) särskilda uttalande.

§25 Yttrande gällande Stockholms stads ansökan om bortledande av grundvatten vid intunnling av delar av E4/E20 och Värtabanan i Stockholm och Solna m.m

Remiss från miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, enhet 4,
mål nr M 1874-10
Dnr 2010-11433

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§26 Grundvattnet i Stockholm

Redovisning av förarbete inför planerad grundvattenkemisk undersökning
Dnr 2010-15009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner informationen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§27 Information om miljömiljardsprojektet klokainvesteringar.nu

Dnr 2006-6423

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner informationen och avslutar projektet klokainvesteringar utan ytterligare åtgärder.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§28 Spårväg City genom Värtan

Yttrande över utredning från SL
Dnr 2010-16625

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma tjänsteutlåtande som stadens yttrande över rapporten ”Spårväg City genom Värtan”, vilket innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar följande:

a. Utifrån föreliggande utredning förordas förslaget till permanent linjesträckning.

b. Miljökontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet med Spårväg City i samverkan med SL, bl.a. gällande detaljerad utformning av spårsträckningen, utformning av Ropsten och studie av möjligt läge för provisorisk depå.

c. Miljökontoret får i uppdrag att ha en fortsatt dialog med SL gällande tidplanen för projektet.

d. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens, stadsledningskontorets, trafikkontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets, Stockholms Hamn AB:s och Östermalms stadsdelsförvaltnings gemensamma tjänsteutlåtande från den 6 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Godkänna förvaltningarnas redovisning

2 I enlighet med förvaltningarna avstyrka föreslagen tidsplan om färdigställandetid till år 2014

3 Därutöver anföra följande:

Av ärendet framgår att det är helt orealistiskt att klara en utbyggnad av spårväg city genom Värtan redan till år 2014. Att bygga provisoriska och tillfälliga spårdragningar genom området på flera delsträckor, som sedan några år senare måste rivas upp och etableras på andra avsnitt, kommer kosta många miljoner kronor helt i onödan. På samma sätt som spårväg city på Hamngatan med sina extra 250 meter kostar lika mycket som att bygga tunnelbana, för att om några år rivas upp igen till en tredjedel, vore det fullständigt ansvarslöst att göra om samma misstag i Värtan. Dessutom bör spåranslutningen till Centralen vara klar i samband med att anslutningen till Ropsten är färdigbyggd. Enligt trafikkontoret kommer det ta minst tio år på grund av omfattande arbeten med Sergels torg.

Utöver de argument som anförs i ärendet finns det flera frågetecken att lösa, innan byggnationen av spårväg city kan påbörjas genom detta nya bostadsområde. Möjligheterna att bygga bostäder nära omfattande industribuller från hamnverksamheten måste klargöras.

Industribuller har skarpare riktvärden än trafikbuller och dessutom finns inga möjligheter till så kallade ”avsteg” från sådant buller. Dessutom förutsätter bostadsprojektet (vid etapp 5) att Loudden kan läggas ned till år 2019, vilket i sin tur enligt staten förutsätter att en ny ersättningsterminal finns klar och i funktion, rimligtvis i norra Stockholms län. Någon sådan plats finns inte utpekad och än mindre beslutad, projekterad, tillståndsprövad eller påbörjad. Liknande projekt visa att sådant tar ca 10 år.

Kommunledningen i Stockholm har varit obegripligt försiktiga i sin dialog med SL och dess omdömeslösa ordförande. Även om kostnaderna för förgäves-projekteringar, tillfälliga spårdragningar, förseningar för norra länken och Värtan projektet, Fortums nya anläggningar, Cementa, mm, kommer kosta hundratals miljoner kronor i onödan, om tidsplanen till år 2014 skall gälla, så blir det skattebetalarna i länet som får står för detta. Det kan självklart inte accepteras.

2) Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att delvis bifalla kontorens och hamnens förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:

Vi i Vänsterpartiet är positiva till en utbyggd spårtrafik i Stockholms innerstad och vi anser att spårväg City är ett bra och angeläget projekt. Projektet är dock behäftat med avsevärda problem. Det största problemet är att man idag inte vet om gatunätet håller för att dra fram spårvägen hela vägen till T-centralen och Centralen som det varit tänkt. Om inte spårväg City ska bli en förgävesinvestering måste spårvägen förlängas till både Ropsten (via Värtan) och till Centralen/T-centralen. Om man inte lyckas få till stånd en anslutning till Centralen riskerar investeringen att bli mycket olönsam och i praktiken kommer spårvägen att ge en försämrad trafik jämfört med tidigare busstrafik. Alliansen i Stockholm stad måste därför ta ett tydligare ansvar för sin del av projektet och se till att nödvändiga förstärknings- och tätningsarbeten vid Sergels torg genomförs.

Fokus för den Moderatledda alliansen i SL:s styrelse har varit att få klippa band innan valet. Det har inneburit att första etappen av Spårväg City hastats fram. Projektet har därför kommit att präglas av brister i såväl utredningar, underlag som i affärsmässighet. Bristerna i hanteringen har fördyrat projektet avsevärt. I praktiken har Stockholm fått ett par hundra meter ny spårväg för en kostnad av en miljon per meter. Det är inte den kapacitetsförstärkning av kollektivtrafiken som Stockholm behöver.


Spårväg Citys dragning genom Värtan är komplicerad eftersom området är under utbyggnad, nuvarande verksamheter ska fungera under byggtiden och nya verksamheter planeras in. Vi vill att de första som flyttar till in i området ska ha tillgång till bra kollektivtrafik, vanor är svåra att ändra och i ett miljöprofilsområde är det grundläggande att de som bor reser energisnålt och kollektivt. Samtidigt så innebär en öppning för trafik 2014 att provisoriska dragningar för Spårväg City är nödvändiga då gatunätet inte är klart och kommer att ändras. Vi anser att staden och SL måste hushålla med resurser och förorda en sträckning med minimalt antal provisoriska etapper genom Värtan.

Vi anser att i ett miljöprofilsområde som Norra Djurgårdsstaden är det viktigt att kollektivtrafiken får utrymme men att det inte sker på bekostnad av gående eller cyklister. Utrymmet för bilar och parkering bör däremot begränsas och de boende erbjudas bilpool som incitament för att inte äga egen bil.

Tillgängligheten till den del av Spårväg City som är färdig har kritiserats av handikappsrörelsen, vi förutsätter att SL och staden tar till sig av kritiken och förbättrar tillgängligheten till Spårväg City på samtliga delsträckor.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag.

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP) enligt följande:

Vi anser att ifrågavarande spårvägsdragning är viktig för stadens

framtid och utvecklingsmöjligheter. Den innehåller viktiga möjliga

sammankopplingar med den tidigare avsnörpta Lidingöbanan, samt

möjliggör framtida spårvägsdragningar ända till Östra station.

Men det är viktigt att man från stadens sida får ett professionellare

förhållningssätt till hur planprocesserna runt denna spårvägsdragning

ska bedrivas. Samrådet kring placeringen av depån för denna

spårvägssträcka får inte hanteras lika undermåligt så som skedde vid

Ulvsunda.

Slutligen måste de för staden faktiska kostnaderna för Spårväg city

genom Värtan bättre redovisas och uppvisa en högre transparens än vad

som hittills förevarit rörande andra delar av Spårväg City.

§29 Resa till Hong Kong, Kina 5-6 november 2010 för presentation av Stockholms elbilsarbete samt deltagande på C40 Hong Kong Workshop ’Low carbon cities for high quality living’

Dnr 2010-17621

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att Eva Sunnerstedt deltar vid workshop i Hong Kong.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 19 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§30 Resa till Fortaleza, Brasilien 10-12 november 2010 för deltagande i seminarium på temat ‘Miljö- och ekosystemtjänster i stadsplaneringen’

Dnr 2010-17741

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att Christina Wikberger deltar vid seminarium i Fortaleza.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 21 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§31 Förvaltningschefens information

Förvaltningschef Gunnar Söderholm redogör för finansborgarrådets förslag till budget för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011 med plan för 2012 och 2013. Vidare kommenterar förvaltningschefen utdelad rättsfallspromemoria.

Margareta Widell, chef för avdelningen Livsmedelskontroll, presenterar en sammanställning av svar från webbenkäten från besökta verksamheter inom livsmedelskontrollen.

Pia Winbladh Högfors, chef för avdelningen Hälsoskydd, redogör för resultaten från en tillsynskampanj av återvinningsstationer genomförd under en helg.

Vidare informeras nämnden om genomförda seminarier, workshops och filmvisning arrangerade av miljöförvaltningen.

-

Miljöborgarråd Per Ankersjö tackar Ulla Hamilton för hennes insatser som ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden i fyra år, överlämnar blommor och önskar henne lycka till med sina nya uppdrag.

Vidare tackar Per Ankersjö vice ordföranden Åsa Romson och överlämnar blommor.

Ulla Hamilton tackar Per Ankersjö och nämnden och berättar att det var varit fantastiskt roligt att sitta i nämnden under dessa år och ta fram nya arbetssätt, nya infallsvinklar, arbeta med miljöpakten och miljöprofilsområden samt med ett ökat samarbete med näringslivet.

Åsa Romson tackar Ulla Hamilton å nämndens vägnar och för det goda samarbetet i presidiet.