Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2011-11-22

Sammanträde 2011-11-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Sammanträdestider 2012 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-10596
(Verksamhetsstöd)

9 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-11745
(Verksamhetsstöd)

10 Kulturvision 2030

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-14174
(Verksamhetsstöd)

11 Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder

Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten,
SSM2011-2672
Dnr 2011-11613
(Hälsoskydd)

Omedelbar justering

12 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken

Remiss från mark- och miljödomstolen i mål nr
M 5442-11
Dnr 2010-14882
(Hälsoskydd)

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Överklagande av beslut att lämna klagomål på buller från Hedvig Eleonora skolgård utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, nr 505-10-10542
Dnr 2009-5804
(Hälsoskydd)

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från värmepump utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, dnr. 505-2010-850
Dnr 2008-485
(Hälsoskydd)

*

15 Evenemangsstrategi för Stockholm stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-11740
(Hälsoskydd)

Omedelbar justering

16 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken gällande tomgångskörning från transporter till restaurang The Big Ben, Folkungagatan 95.

Remiss från länsstyrelsen, mål nr 505-10-15517
Dnr 2010-6223
(Hälsoskydd)

*

17 Samråd om program för sambandet Högdalen Farsta

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-18538
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

18 Motion (2011:52) av Per Bolund (MP) om Peak Oil

19 Miljötillsyn 2011 - Tvättbranschen

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2011-17286
(Plan och Miljö)

20 Rapport från tillsyn över biltvättsanläggningar, hösten 2011

21 Redovisning av rapport "Kemikalier i golv - tillsyn hos återförsäljare", Ett projekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm

23 Norra Länken i Stockholm, Kontrollprogram under byggtiden, revidering

24 Metaller och miljögifter i Stockholms sediment - Rapport om miljökvalitet och trender inom Stockholms stad och Stockholms län

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Milla Sundström vid avdelningen för plan och miljö, Katrin Holmström vid avdelningen för miljöanalys samt Jeanette Hagberg, Per Eric Hjelmer och Jennie Lidström, samtliga vid avdelningen för hälsoskydd.

Anna Jarl, jurist vid miljöförvaltningen, medges närvarorätt samt utses att föra dagens protokoll.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Katarina Luhr (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 28 november 2011.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 9/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 oktober 2011 anmäls.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt förteckningar från den 9 november 2011 och den 22 november 2011 anmäls.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen från och med 2011-10-01 – 2011-10-28.

Handlingar i ärendet

Lista över delegationsbeslut ur ECOS för delegationsperioden

2011-10-01 – 2011-10-28.

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 5/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågors sammanträde den 3 oktober 2011 anmäls.

§7 Sammanträdestider 2012 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2011-17705

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer datum för sammanträden 2012 enligt följande:

17 januari
7 februari
6 mars
17 april
22 maj
12 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
11 december

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer datum för möte med miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor till den 25 september 2012 i anslutning till nämndens ordinarie sammanträde.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§8 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Dnr 2011-10596

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till program för kvalitetsutveckling för Stockholms stad med de synpunkter som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens synpunkter till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi delar förvaltningens synpunkter och även de riktlinjer som förts fram i stadens program. Vi anser däremot att för att uppfylla dessa målsättningar måste det kommunala arbetet, som princip, utföras i egen regi. Eftersom nämnden har svårt att leva upp till det föreslagna programmets beskrivning anser vi det vara viktigare med skydd av miljön och övergripande invånarintressen än vad det gäller kvalitetsarbetet med brukare och invånare som utgångspunkt. Miljö och hälsoskyddsnämnden är en specialreglerad nämnd med en stor del myndighetsutövning och bör därför kunna använda sig av programmet för kvalitetsutveckling efter vad som anses rimligt.

§9 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-11745

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till kommunikations- program för Stockholms stad för 2012-2015 med de synpunkter som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens synpunkter till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Frida Johansson Metso (FP) enligt följande:

Folkpartiet anser att nämnden bör avstyrka förslaget i den del som handlar om att S:t Erik-logan ensamt ska marknadsföras som varumärke, i övrigt i huvudsak bifalla föreslagen kommunikationsplan, samt därutöver anföra:

Det är problematiskt att kommunikationsprogrammet inte innehåller undantag för verksamheter som idag har ett starkt varumärke och som ligger utanför koncernen vad beträffar varumärkeskommunikation. Bland dessa kan bl a nämnas Kulturhuset, Södra Latin, Östra real, Liljevalchs konsthall, Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum, som sedan lång tid har inarbetade varumärken. Att införliva dessa varumärken i stadens koncept innebär stora risker för verksamheterna och det är uppseendeväckande att ingen konsekvensanalys av detta har gjorts.

Många aktörer använder sig av en varumärkesstrategi med s.k. dotter-modermärke. Så borde även staden arbeta. En liknande förändring för staten eller landstinget, som föreslås i kommunikationsprogrammet skulle få till följd att t.ex. Dramaten, Operan, Naturhistoriska riksmuseet och Skokloster skulle se likadana ut och Konserthuset och Huddinge Sjukhus skulle ha samma profil. Det är långt ifrån världsklass.

Att St: Erik ska användas i stadens kommunikation är självklart, men lika självklart torde det vara att fortsätta använda inarbetade varumärken vid sidan om, som fallet är idag. Det föreligger en stor risk att arbetet med att finna externa finansiärer genom olika typer av sponsring försvåras om kommunikationsprogrammet i sin nuvarande form antas. Sponsorarbetet skulle lida stor skada då företag vill hitta en specifik avsändare att associera sig med snarare än Stockholms stad som kommunal organisation. Möjligheten för Stockholms stads organisation med sin mångmiljardbudget att finna sponsorer bör nog anses vara begränsat.

Om staden ska nå evenemang i världsklass krävs det att varje evenemang särskiljs och de attraherar turister och andra i konkurrens med andra stora städer. Då går det inte att kommunicera genom ett varumärke.

Att överge de väl inarbetade varumärken som ryms inom stadens organisation idag skulle innebära förluster som går att mäta i ansenliga ekonomiska summor. Detta är ett slöseri som med kraft bör ifrågasättas.

Det är avslutningsvis bra att stadens bolag ska ha fortsatt möjlighet till att profilera sig genom egna varumärken, men detta måste även gälla för andra verksamheter som ligger utanför koncernen och har ett behov av detta.

§10 Kulturvision 2030

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-14174

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Kulturvision 2030 med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 3 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter om att kulturvisionen saknar en tydlig linje och även en anknytning till den hållbara staden. Kultur kan vara en ögonöppnare och ett tillfälle att tänka nytt men kan även öka förståelsen för sin omvärld. Kultur kan även bidra till att öka attraktiviteten och den utmärkande känslan för ett område. Nybyggda miljöprofilsområden i vattennära lägen skulle t.ex. kunna förstärka sin miljöprofil med olika typer av kulturyttringar såsom tex inslag av konst inspirerad av olika typer av naturfenomen som tex alginstallationer på land eller transparenta gångar under vatten där man kan få uppleva livet under vattenytan och samtidigt lära sig om sin närmiljö. Att tillgängliggöra naturområden i närområdet med stigar och informationsskyltar skulle kunna vara ett sätt att öppna upp för att fler ska kunna ta del av olika typer av kulturlandskap. Vi anser att en mångfald av kulturyttringar är viktigt för en stad med livskvalitet men ser få exempel i visionen för hur man kan skapa möjligheter och utrymme för detta.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi vill gärna framhålla att förvaltningens förslag till beslut är mycket väl utformat, vilket inte på något sätt är ovanligt men just i detta fall förtjänas att särskilt påpekas.

§11 Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder

Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM2011-2672
Dnr 2011-11613

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget i huvudsak.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beaktar de synpunkter som förvaltningen framhåller i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken

Remiss från mark- och miljödomstolen i mål nr M 5442-11
Dnr 2010-14882

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer länsstyrelsens beslut av den 21 september 2011.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor som svar på mark- och miljödomstolens begäran.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§13 Överklagande av beslut att lämna klagomål på buller från Hedvig Eleonora skolgård utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, nr 505-10-10542
Dnr 2009-5804

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen i Stockholms län avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut från den 21 juni 2010.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen eller den han sätter i sitt ställe att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från värmepump utan ytterligare åtgärd

Remiss från länsstyrelsen, nr. 505-2010-850
Dnr 2008-485

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut från den 29 december 2008.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§15 Evenemangsstrategi för Stockholm stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-11740

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till evenemangsstrategi med de synpunkter som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att föreslå att representant från miljöförvaltningen ska ingå i styrgruppen för samordning av evenemang.

2. Att evenemangsstrategin ska innehålla en miljöplan för evenemang som staden ordnar i egen regi.

3. I övrigt tillstyrka förslaget med de synpunkter som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

4. Justera beslutet omedelbart.

5. Därutöver anföra följande:

Vi vill att Stockholm ska vara en evenemangsstad. Det är därför viktigt att tidigt i planeringsstadiet av olika typer av evenemang se till att störningar av de boende i närheten av evenemangsplatsen minimeras. Detta gäller t.ex. bullerstörningar, men även där det finns risk för ökade transporter till och från evenemanget eller söndertrampad mark på evenemangsplatsen. Miljöförvaltningen kan bidra med kunskap inom dessa områden och kan även i ett tidigt skede bistå med expertis vad gäller livsmedelssäkerhet och hygien under olika evenemang.

Då Stockholm ska använda sin miljöprofil i marknadsföringen av staden bör även evenemangsstrategin utrustas med en miljöplan för hur man t.ex. kan reducera energiåtgång, transporter och engångsmaterial vid olika typer av evenemang för att för besökare kunna visa på miljöarbetet i staden.

Miljöförvaltningen bör med sin specifika expertis vara en viktig aktör i en styrgrupp som ska lägga upp strategier för framtida evenemang.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut, samt därutöver anföra följande:

Uppdra åt berörda förvaltningar att utarbeta ett nytt förslag till strategi där man i högre utsträckning satsar på att försöka fördela evenemangen över staden. Så att de som bor i närheten av de stora arenorna inte alltid utsätts för höga ljudnivåer vid återkommande evenemang. Dessutom borde man i högre utsträckning satsa på större evenemang i stadens förorter så inte allt läggs i Stockholms innerstad. Detta för att bättre kunna tillgodose stadens riktlinjer för buller och luftkvalité.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP) enligt följande:

Stockholm är en modern huvudstad som idag attraherar allt fler att flytta hit. Stockholm har både en dynamisk arbetsmarknad och ett brett kulturutbud för alla smaker, samt en närhet mellan platser för arbete, bostad och evenemang som få städer kan jämföra sig med. Stockholm som evenemangsstad är något vi vill vidareutveckla. Vi vill se stora artister uppträda i Stockholm, och ha engagerande kulturaktiviteter i centrala citylägen.

Samtidigt är det viktigt att lagar och förordningar om störningar och buller följs och därför är det olyckligt att inte bullerfrågorna uppmärksammas i förslaget till evenemangsstrategi. Det handlar inte i första hand om att begränsa evenemangen, utan att bistå evenemangsutövarna i att hålla de bullernormer som gäller för att på så vis kunna skapa ett evenemang som kan uppskattas av både deltagare och närboende.

Vi delar förvaltningens uppfattning att strategin bör kompletteras med ett lösningsorienterat och pragmatiskt avsnitt om bullerfrågan.

§16 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken gällande tomgångskörning från transporter till restaurang The Big Ben, Folkungagatan 95

Remiss från länsstyrelsen, nr 505-10-15517
Dnr 2010-6223

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden medger att Länsstyrelsen i Stockholms län bifaller överklagandet och upphäver nämndens beslut om timavgift, dnr 2010- 6226, den 22 september 2010.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§17 Samråd om program för sambandet Högdalen Farsta

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-18538

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programförslaget under förutsättning att:
a. Fördjupade ekologiska studier görs för att anpassa bebyggelsen längs Mage­l­ ungsvägen så att spridningssambanden bevaras i så stor utsträckning som möjligt, samt att kompenserande åtgärder studeras.

b. En ekodukt över Magelungsvägen och järnvägen utreds.

c. Placeringen av byggnader, tomter och vägar i Rågsved studeras närmare för
att säkerställa att värdefulla naturmiljöer inte förstörs.

d. Det prövas om det är lämpligare att bygga flerfamiljshus än kedjehus i
Rågsved.

e. Bostadsområden utformas så att gång- och cykelvägar till kollektivtrafik
känns självklara, attraktiva och säkra. Även cykelvägar till och från områ­det
i övrigt utformas så att cykeln känns som ett attraktivt färdmedel.

f. Byggnader längs Magelungsvägen hålls samman i så stor utsträckning som
möjligt för att sänka ljudnivåerna på den tysta sidan.

g. Markföroreningar vid den nedlagda skjutbanan i Rågsved beaktas.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Avstyrka bebyggelse på grönmark inom programförslaget.

2. I övrigt tillstyrka miljöförvaltningens förslag till beslut.

3. Omedelbart justera ärendet.

4. Därutöver anföra följande:

Den föreslagna byggnationen i grönområdet är mycket olämplig. Enligt förslaget kommer delar av byggnation att bryta en viktig spridningsväg med höga ekologiska värden. Ekologisk forskning visar att spridningsvägar mellan kärnområden för biologisk mångfald har mycket stor betydelse och inte får skäras av.

Programförslaget fortsätter på den trend där allt mer av Stockholms grönytor bebyggs i allt snabbare takt. Under senare år har nära hälften av alla byggprojekt skett på grönmark enligt stadsbyggnadskontorets siffror. Det visar på en dålig förståelse från den moderatledda majoriteten för grönstrukturens stora värden i staden och vikten av att spara grönmark till kommande generationer Stockholmare. Naggandet på Stockholms grönområden kan inte fortsätta. För övrigt kan byggandet av bostäder snarare försvåra tillgängligheten till naturområdet och förhindra sambanden i området.

Sjön Magelungen är övergödd och hårt belastad och behöver väl tilltagna skyddszoner som kan ta upp skadliga ämnen innan de når sjövattnet, vilket gör att bostadsbygge vid sjöns strand även av denna anledning är olämpligt. Fagersjöskogen ska bevaras.

Kommunikation från och till ny bebyggelse i Snösättra företagsområde bör utvecklas enligt miljöförvaltningens förslag. Vi vill gärna trycka på vikten av cykelparkeringar. Då området kommer att ligga avskiljt anser vi att man noggrant ska överväga på vilket sätt området ska exploateras för att få ut största möjliga värde av området.

Vi tycker det är viktigt att göra naturområdet mer tillgängligt för närboende och besökare och är även mycket positiva till att förstärka gång- och cykelvägar så att de känns säkra och tydliga för fotgängare och cyklister. Ett allaktivitetsområde för utomhussport på Högdalstopparna skulle kunna locka nya besökare till området och därmed gynna en förstärkt kollektivtrafik. Broar och ekodukt över magelungsvägen och järnvägen skulle vara mycket positivt för området.

I ett växande Stockholm måste vi värna om och säkerställa stadens gröna kvaliteter. Stadsplaneringen bör dock vidgas till att inte bara handla om att bevara natur- och grönområden utan även om att utveckla ekosystemen och deras biologiska värden. Nya stadsutvecklingsområden ska alltid föregås av en övergripande områdesplanering. Det är viktigt att i ett så tidigt planeringsskede som möjligt inkludera boende vid utvecklandet av ett område. Vi vill även påpeka att det är viktigt att ekologer och andra sakkunniga anlitas innan ”utveckling” av naturområden och gröna kilar påbörjas så att man på allvar värnar och säkrar viktiga ekologiska värden och spridningssamband.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Tillstyrka de delar av förvaltningens synpunkter som inte inkluderar byggandet på grön mark.

2. I övrigt understryka vikten av de förslag som innebär att de gröna kilarna skyddas och sköts utifrån principen om hållbart nyttjande med beaktande av försiktighetsprincipen utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga bedömningar.

3. Därutöver betona vikten av att förbättra infrastrukturen i form av kollektivtrafik och cykel och gångbanor.

4. Särskilt understryka behovet av att delar av Prästvikens (Magelungen) sediment avlägsnas på ett kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt så att en varierad miljö skapas i Prästviken. En restaurering förutsätter att orsaken till problemen i form av borttagen tillförsel av ytvatten kompenseras exempelvis genom tillförsel av vatten från det egna vattensystemets övre delar.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP) enligt följande:

Stockholm växer rekordartat och år 2024 kommer vi att ha en miljon invånare i vår stad. Det är naturligtvis någonting positivt samtidigt som det innebär utmaningar för staden. Att bygga nya bostäder är av hög prioritet för Stockholmsalliansen och i kommunfullmäktiges budget slås det fast ett långsiktigt mål att tillskapa 5000 nya bostäder per år de kommande 20 åren. I detta viktiga arbete är det också vitalt att vi beaktar miljöaspekterna vid utvecklingen av staden och att de nya bostadsområdena bidrar till social rörlighet.

Därför är det viktigt att tillkommande bebyggelse kompletterar och stärker stadsdelarna både vad gäller deras grönytor och sociala aspekter. I det aktuella området finns stora områden som uppskattas och används för friluftsliv och rekreation. I kommunfullmäktiges budget finns det även medel avsatta för att restaurera sjön Magelungen. Genom att exempelvis komplettera flerfamiljshus med kedjehus – och vice versa – och med större variation avseende upplåtelseformer skapas förutsättningar för mångfald och social hållbarhet.

Sambandet Högdalen – Farsta uppvisar möjligheter att sammanbinda stadsdelarna både vad gäller utveckling av gröna kilar och genom en förstärkning av infrastrukturen. Med en aktiv bostadspolitik som präglas av miljömedvetenhet och en variation av bebyggelsetyper kan vi tillsammans uppnå ett Stockholm i världsklass.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Vi instämmer i stort i förvaltningens synpunkter i tjänsteutlåtandet. Hanvedenkilen har både stora ekologiska värden och rekreationsvärden för de som bor i området. Kilen skulle kunna förstärkas genom att ekopark syd skapas som sträcker sig igenom Rågsveds friområde och längs Norra Magelungen. I en kommande ekopark syd skulle Högdalstoppen ha en central roll genom att fortsätt vara ett populärt friluftsområde och en viktig spridningsväg. Fagersjöskogen är mycket viktig.

Förvaltningen tar upp den glesa kollektivtrafik som finns med i förslaget. Vi anser att det inte är rimligt att boende ska ha över en kilometer till kollektivtrafiken. Redan idag är kollektivtrafiken till Fagersjö allt för gles och underdimensionerad.

§18 Motion (2011:52) av Per Bolund (MP) om Peak Oil

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2011-014840

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bifalla motionen samt i övrigt anföra följande:

Mycket talar för att den framtida bristen på olja kan bli avgörande för utvecklingen i Stockholm och andra städer. Stockholm är idag bundet till oljeberoende transporter för att klara vår försörjning av mat och andra förnödenheter och för att ta hand om vårt avfall. Oljebaserade transporter förser oss med de bränslen som används för fjärrvärme och tusentals hushåll värms fortfarande med oljeeldning. En framtid med allt mer akut brist på olja, med osäkra oljeleveranser och starkt fluktuerande oljepriser skulle alltså påverka Stockholm i grunden och kan i förlängningen hota stadens trygghet och stabilitet.

Det bästa sättet att hantera den framtida oljebristen är att snabbt öka medvetenheten om problemet och att omedelbart och effektivt påbörja omvandlingen av Stockholm till en stad fri från fossila bränslen som istället baseras helt på fönybara energikällor. Att staden som ett första steg erkänner Peak Oil som ett framtida hot skulle ge ökad medvetenhet om problematiken bland de anställda i staden men också bland våra medborgare.

Eftersom den framtida bristen på olja kommer att påverka alla delar av samhället, samtidigt som behovet av snabb omställning är stort, skulle det vara bra att blanda in aktörer från olika delar av samhället i arbetet med att skydda oss mot minskad tillgång på olja. Därför bör staden ta initiativ till en kommission bestående av representanter från bland annat fack, näringsliv, miljöorganisationer med flera för att snabbt få igång arbetet med en omställning bort från oljan.

Även beredskapen för de akuta situationer som kan uppstå vid avbrott i oljeförsörjningen bör förbättras. Stadens säkerhetsarbete och krisberedskap bör inriktas på denna typ av händelse, som tyvärr kan bli vanlig i framtiden.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP).

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§19 Miljötillsyn 2011 – Tvättbranschen

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2011-17286

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Årlig tillsynsrapport för tvätterier”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till de verksamhets- utövare i branschen som miljöförvaltningen har i sitt miljötillsynsregister samt till Sveriges Tvätteriförbund.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§20 Rapport från tillsyn över biltvättanläggningar, hösten 2011

Dnr 2011-15262

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till verksamhetsutövarna i branschen samt till Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 31 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver besluta att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med förslag på åtgärder så att minst 90 % av verksamheten kan redovisa godkända resultat senast 2013.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP).

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§21 Redovisning av rapport ”Kemikalier i golv – tillsyn hos återförsäljare

Ett projekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm
Dnr 2011-14275

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Kemikalier i golv – tillsyn hos återförsäljare”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till Kemikalie­ inspektionen, branschorganisationerna Golvbranschen och Svensk Handel samt besökta återförsäljare.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöbalken lägger ett stort ansvar på företag och andra verksamhetsutövare.

2 kap 2§ lyder

2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Det är uppenbart att allt för få av de undersökta golvbutikerna tar detta ansvar. Forskning har visat på samband mellan beteendestörningar hos barn och kemiska ämnen i golv. Rapporten påvisade flera exempel på oönskade ämnen i varorna. Att ämnena inte har förbjudits är ingen hjälp för barn och föräldrar.

Resultatet tyder på att tillsynen behöver utökas. Tillsynen kan också behöva utvidgas för att omfatta varuprover, för att kontrollera att återförsäljarna fått korrekt information från sina leverantörer. Det kan även behövas återbesök hos de återförsäljare som inte klarade informationskravet, särskilt de som inte klarat det trots påminnelser. Det framgår dock inte av rapporten vilka återförsäljare som klarade informationskravet, med eller utan behov av påminnelse. Detta kan vara en värdefull information till konsumenterna.

Förvaltningen nämner möjligheten för Konsumentverket att få till stånd informationsinsatser som riktar sig till konsumenter. Verkets resurser för arbete med miljöfrågor har drastiskt reducerats av den borgerliga regeringen. Stockholm bör ha en egen konsumentverksamhet av bättre klass. Tillsynen bör kompletteras med information till konsumenter och återförsäljare.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Butikernas kunskaper om farliga kemikalier i golv är alldeles för låga och bara en av de elva besökta ställer kemikaliekrav på sina leverantörer.

Resultatet visar att kemikalietillsynen i Stockholm, Göteborg och Malmö måste utvecklas och fördjupas.

Förvaltningen bör återkomma till nämnden med förslag till mera preciserade mål för tillsynen av kemikalier samt hur denna tillsyn bör organiseras.

§22 Förslag till biogasstrategi för Stockholms stad

Dnr 2011-2153

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP):

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslaget till biogasstrategi.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige antar biogasstrategin.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför därutöver följande:

Förvaltningens förslag till biogasstrategi är ett imponerande hantverk i en högst aktuell och viktig fråga. Förslaget pekar också ut ett antal konkreta åtgärder som bör genomföras för att optimera biogasmarknaden i staden. Nämnden anser därför att denna strategi borde remitteras ut i staden och sedan behandlas av kommunfullmäktige så att staden kan anta en biogasstrategi.

I kommunfullmäktiges budget för 2012 slås det fast att staden ska snabbutreda när och hur staden kan ansluta sig till det nationella målet för insamling av matavfall. Ärendet ska skrivas fram och beslutas av kommunfullmäktige under första halvåret 2012. Denna fråga har en nära koppling till förvaltningens föreslagna biogasstrategi. Matavfallsinsamlingen är en förutsättning för att öka biogasproduktionen i regionen, och det finns flera delar av förvaltningens utredning som kan utgöra en god bas i utredningen för att nå målet om matavfallsinsamling. Därför anser nämnden att det är naturligt att dessa båda ärenden skrivs fram parallellt med varandra under första halvåret 2012.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 november 2011. Förvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Godkänna förslaget till biogasstrategi och översända förslaget till biogasstrategi till kommunstyrelsen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till beslut med följande ändringar:

1. Att 70 % ska sättas som mål för matavfallsinsamling

2. Att öka differentieringen av avfallstaxan

3. Att översända förslaget för beslut i kommunfullmäktige

4. Att konsekvensändra texten i strategin enligt punkterna ovan

5. I övrigt anföra följande:

Stockholm har unika möjligheter att ligga i framkant med såväl sitt miljö- och klimatarbete. Om staden ska ha chans att behålla fanan högt i dessa frågor måste politiken våga fatta beslut om såväl strategisk inriktning som konkreta åtgärder. Biogasfrågan är ett av många tydliga exempel där staden ligger långt efter och där chans efter chans missats att bli vägledande och föregångare.

I förslaget till biogasstrategi för Stockholm konstateras att ”det är mycket viktigt att det fattas tydliga politiska beslut angående målen för matavfallsinsamling och att resurser för att öka insamlingshalten avsätts av staden”. Miljöpartiet de gröna är de första att skriva under på detta, och är också något vi har påtalat för den styrande majoriteten i Stockholm sedan 2006. Faktum är att sedan alliansen tog över styret av Stockholm år 2006, har i stort sett ingenting hänt för att öka biogasproduktionen i Stockholm. Därför var det glädjande att i pressreleaserna kring stadens budget för 2012 läsa att staden äntligen ska satsa på utökad biogasproduktion och att det ska ske genom att öka matavfallsinsamlingen.

Tyvärr konstaterar vi, som så många gånger förut, att det är väldigt lite substans bakom de vackra orden. En biogasstrategi i Sveriges huvudstad som har som mål att ”sträva efter att uppnå det nationella målet om insamling av 35% av matavfallet”, är både visionslös och oansvarig. Det är anmärkningsvärt att det politiska styret i Stockholm är nöjda med att staden ska sträva mot att ansluta sig till ett mål som skulle ha varit uppnått för snart två år sedan. Vi menar att det inte är att visa politiskt ledarskap i den här, för klimatet, så viktiga frågan.

I Stockholm är det fullt möjligt att sortera ut 70 procent av matavfallet, vilket ligger i nivå med vad som görs i t ex Västerås. Lämpliga system för detta ska tas fram, och det kommer sannolikt att handla om såväl hämtning i kärl som av installering av avfallskvarnar, där inget annat system är möjligt. Avfallstaxan ska tydligare differentieras så att det i större utsträckning än idag ska löna sig ekonomiskt att sortera ut sitt matavfall. Miljöpartiet avsätter 250 mnkr i budget för år 2012 (avsättning från koncernen) för investering i en ny biogasanläggning för matavfall. Tyvärr finns ingen motsvarande investering i alliansens budget.

Vad gäller framtagandet av den nu föreslagna strategin, uppkommer även frågetecken kring ansvar och formalia. Vi ställer oss frågande till att den förvaltning som ansvarar för stadens avfallsverksamhet inte har tagit fram strategin, utan enbart finns representerade i referensgruppen. Hur tänker sig alliansen att en strategi som tas fram av miljöförvaltningen och endast ska översändas till kommunstyrelsen ska bli heltäckande för staden? Hur hanterar alliansen det faktum att en facknämnd inte kan ge uppdrag till en annan facknämnd?

När staden äntligen ämnar att ta ett helhetsgrepp över biogasproduktionen och matavfallsinsamlingen är det sorgligt att ambitionerna är så låga och beslutsprocesserna oklara.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna förslaget till biogasstrategi.

2. Hemställa att kommunfullmäktige antar biogasstrategin.

3. Därutöver anföra följande:

Socialdemokraterna i Miljö- och hälsoskyddsnämnden är mycket nöjda med att miljöförvaltningen tagit fram en biogasstrategi för Stockholm.

Stockholm är en av de städer i Sverige som har lägst insamlingsgrad av matavfall. Förklaringen är år av motarbetande, ointresse och försummelser från den borgerliga majoritetens sida. Målet för insamling av matavfall från hushåll har legat på noll procent!

Stockholm ligger efter. Det är talande att det nationella målet att senast 2015 samla in minst 40 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger anses vara ouppnåeligt.

Det krävs stora investeringar och satsningar för att få volym på produktionen av biogas. Här har det offentliga, inklusive Stockholm stad en viktig roll att spela. Den borgerligt beslutade utförsäljningen av Stockholm Vattens gasbolag kommer därför att försvåra den offensiva satsning på biogas som behövs.

Förvaltningen bör få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att staden enskilt eller tillsammans med andra kommuner ska utveckla ett eget bolag för biogasproduktion.

Nu finns föreliggande förslag på strategi. Det är nu viktigt att strategin genomförs snabbt och målinriktat, och att nödvändiga resurser för att genomföra strategin anslås. Stockholm har mycket att ta igen.

4) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. I huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver besluta att staden enskilt eller tillsammans med andra kommuner ska utveckla ett eget bolag för biogasproduktion för att på ett effektivt sätt kunna göra en adekvat avvägning mellan produktion och utsläpp av växthusgaser.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP).

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§23 Norra Länken i Stockholm, Kontrollprogram under byggtiden, revidering

Dnr 2011-000054-641

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Trafikverket, org nr 202100-6297 att:

a. Under byggandet av Norra Länken i Stockholm följa det upprättade
dokumentet ”Kontrollprogram under byggtiden”, inklusive bilagorna 1-7,
daterat 2011-02-15 (rev A 2011-09-20).

b. Riktvärdena för infiltration ska gälla för entreprenaderna i Norrtulls- och
Bellevueområdet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP) föreslår (se beslutet).

2) Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. I huvudsak tillstyrka förvaltningen förslag till beslut.

2. Besluta att inkludera ett övre riktvärde för Fosfor på 50 ug/1 vid utsläpp till Karlbergskanalen (Tab 2).

3. Därtill anföra följande

Karlsbergskanalen har tillkommit som ny recipient inom projektet. Kanalen ingår i ett område som inte uppnår god kemisk status enligt miljökvalitetsnormer, som i sin tur grundas i EU:s vattendirektiv. Kadmium och bly ingår i bedömningen av kemisk status och omfattas därmed av normerna. Förvaltningen skriver att detta ger anledning att sänka Trafikverkets föreslagna riktvärden för bly och kadmium, men avstår ifrån att föreslå detta med hänvisning till att det bara handlar om ett tillfälligt projekt.

Vi ifrågasätter detta sätt att förhålla sig till miljökvalitetsnormerna. Det kan finnas återkommande tillfälliga projekt som tillsammans kan ge stor påverkan på recipienters status. En hållning som innebär att ytterligare försämringar av områden som avviker från normerna kan accepteras därför att dessa är tillfälliga innebär att det blir svårare att klara normerna. Ett liknande förhållningssätt till MKN för luft har lett till att Sverige fällts i EU-domstolen för bristande genomförande av luftkvalitetsdirektivet.

Dessutom handlar detta om tunga kemikalier, som kan finnas kvar i bottensediment och påverka vattenkvaliteten under längre tid. I en färsk rapport ”Metaller och miljögifter i sediment” (se ärende 24 vid detta sammanträde) framgår att avvikelsen för kadmium i det aktuella området är mycket stor samt att avvikelsen för bly är stor till mycket stor.

Vi anser därför att riktvärdena för utsläpp av bly och kadmium till Karlbergskanalen bör ses över.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP).

Reservation

Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§24 Metaller och miljögifter i Stockholms sediment - Rapport om miljökvalitet och trender inom Stockholms stad och Stockholms län

Dnr 2007-4491

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP) och Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna rapporten samt att därutöver anföra:

Förvaltningen bör återkomma med en analys av om det är något eller några av de uppmätta värdena som ger anledning till oro och vilka åtgärder förvaltningen planerar för att komma till rätta med problemen.

De miljögifter som är analyserade är dessutom bara en del av de miljögifter som nu ger anledning till oro. Bland annat saknas data från hormonstörande ämnen och perfluorerade ämnen.

Förvaltningen bör därför också återkomma med förslag till hur uppföljningen av nya miljögifter bör genomföras. Ett sådant förslag kan med fördel arbetas fram tillsammans med Göteborg och Malmö och kanske ett antal stora städer i andra länder.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna denna mycket viktiga rapport.

2. Besluta att ge miljöförvaltningen i uppdrag att senast i juni 2012 inkomma med förslag inklusive kostnadsbedömning av hur de mest förorenade sedimenten ska kunna tas bort och omhändertas på ett acceptabelt sätt. Därutöver ska förvaltningen ge förslag på hur tillförseln ska minska av de giftiga ämnen som för närvarande ökar i sedimenten.

3. Samt att därutöver anföra:

Rapporten visar att halterna av en rad mycket giftiga ämnen i stadens sediment är mycket höga och i många fall dessutom ökar. Tidigare rapporter från förvaltningen har visat att flera av de här utpekade ämnena dessutom förekommer i höga halter i fisk i stadens vatten och därför enligt EUs riktvärden INTE är lämpliga för konsumtion och därför inte bör saluföras varken i Sverige eller andra EU-länder.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Frida Johansson Metso (FP) och Katarina Luhr m.fl. (MP).

Reservation

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Frida Johansson Metso (FP) enligt följande:

Vattenfrågan är prioriterad i Stockholmsalliansens miljöarbete. Närheten till vatten medför ett mervärde för Stockholm och stockholmarna. EU:s vattendirektiv har stor betydelse för stadens vattenvårdsarbete. Samtliga vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast år 2021. Stadens vattenarbete intensifieras genom kommunfullmäktiges budget för 2012.

I ett första steg uppdras miljö- och hälsoskyddsnämnden att uppdatera och omvandla stadens vattenprogram till ett åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk och kemisk vattenstatus till år 2021, att utföra en grundvattenutredning, samt tillsammans med Stockholm Vatten AB uppföra en strategi för rening av Bällstaån.

Arbete med att minska utsläppen av miljögifter till stadens vattenförekomster kommer även att hanteras i stadens kommande miljöprogram för 2012-2016.

Särskilt uttalande lämnas av Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Den framtagna rapporten visar att ytsediment i Stockholms vattendrag inte bara innehåller mycket höga halter av ett flertal metaller och miljögifter, utan att halterna av flera av dessa ämnen visar en ökande trend. T.ex. ökar arsenik och kvicksilver kraftigt på flera mätpunkter enligt studien. Detta är mycket oroande. Som förvaltningen även påpekar kan det vara svårt att få en pålitlig bild av statusen baserat på två mätvärden men resultaten visar i sin helhet på att ett flertal skadliga ämnen ökar i innerstadsvattnens bottensediment. Att det råder osäkerhet om var föroreningskällorna kommer ifrån bör också uppmärksammas. Ökningen av tennföreningar föreslås t.ex. komma från de numera förbjudna båtbottenfärgerna med tributyltenn men vi frågar oss om även de infiltrationsmedel som används vid tunnelbyggen i Stockholm skulle kunna bidra med en betydande del. Miljöpartiet anser att det är viktigt att utöka miljöövervakningsarbetet med exempelvis tätare provtagningstillfällen för att kunna utgå från säkra data i miljöarbetet. Vi anser också att det är av största vikt att utreda var föroreningskällorna kommer från så att tillförsel av miljögifter till våra vattendrag i möjligaste grad kan förhindras.

§25 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Gunnar Söderholm informerar om aktuella rättsfall samt om det pågående arbetet med att introducera läsplattor i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förvaltningschefen informerar också om resultatet från årets medarbetarenkät.

Avdelningscheferna Gustaf Landahl och Ulf Mohlander informerar om aktuella händelser inom sina respektive verksamhets­områden.