Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2012-08-28

Sammanträde 2012-08-28

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Fyllnadsval av ledamot till miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

8 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen

9 Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017

Remiss från Idrottsnämnden, Dnr 402/666/11
Dnr 2012-8486
(Verksamhetsstöd)

P
Omedelbar justering

10 Förvaltningschefens resa till Chicago

Dnr 2012-11141
(Verksamhetsstöd)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Överklagande av länsstyrelsens beslut den 19 juni 2012, 505-2010-16457, om upphävande av nämndens beslut om att lämna klagomål om buller från Hammarbyhöjdens IP utan ytterligare åtgärd, Sten Bergmansväg 59

12 Föreläggande att redovisa uppgifter om Brf Boplatsens fastighet i form av en plan för radonmätningar samt beslut om timavgift

Yttrande till mark- och miljödomstolen, mål nr M 537-12
Dnr 2011-12092
(Hälsoskydd)

P
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Överklagande av två separata beslut; föreläggande om undersökning och åtgärder samt timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Dykärret 14

Remiss från länsstyrelsen, beteckning 5051-12401-12 respektive 5051-14654-12
Dnr 2011-8588
(Hälsoskydd)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Miljödepartementets promemoria om flyttning av båtar och skrotbåtar

Remiss från kommunstyrelsen, stadsmiljöroteln
Dnr 2012-11020
(Hälsoskydd)

P
Omedelbar justering

15 Svar på yttrande om Livsmedelsverkets nya modell för vägledningar

Dnr 2012-6193
(Livsmedelskontrollen)

P
Omedelbar justering

16 Överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 9 juli 2012 avseende överklagat beslut rörande klagomål om överskridna miljökvalitetsnormer på Hornsgatan

Dnr 2008-577
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering

17 Motion (2012:17) om krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras

Remiss från Stadsbyggnads- och idrottsroteln
Dnr 2012- 5562
(Plan och Miljö)

P

18 Fallstudie- och lönsamhetsanalys av solceller

19 Samråd om förslag till energiplan för Stockholm

Dnr 2012-8313
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering

20 Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd ansökan om tillstånd till vattenverksamhet i Bällstaån vid Bromstens industriområde

Yttrande om sökandes bemötande av remissinstansernas synpunkter, Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr 6117-11
Dnr 2012-1232
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering

21 Resa till Kina

22 Resa till USA för att delta vid Greenbuild 2012

Dnr 2012-10594
(Plan och Miljö)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Programsamråd för Marieberg

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2011-8699
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering

24 Samråd om program för Rustmästaren 2 stadsdelen Bagarmossen

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2012-9045
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Prövotidsredovisning för utsläpp till vatten från Värtaverket

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr 1821-07
Dnr 2012-1127
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering

26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet såväl vid Slussenområdet som utanför Slussenområdet samt därtill nya vattenhushållningsbestämmelser för Mälaren och tillstånd till påverkan på Natura 2000-områden

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål M 1425-12
Dnr 2011-6820
(Plan och Miljö)

P
Omedelbar justering

27 HazCity: EU-projekt om kemikaliearbete i städer - ansökan till LIFE+

Dnr 2012-9585
(Miljöanalys)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Miljömålsberedningens delbetänkande - Minska riskerna med farliga ämnen! (SOU 2012:38), Kemikalieinspektionens rapport Bättre EU-regler för en giftfri miljö och Kemikalieinspektionens PM Handlingsplan för en giftfri vardag - förslag till åtgärder

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2012-11016
(Miljöanalys)

P
Omedelbar justering

29 Naturvårdsverkets promemoria med förslag till genomförande av ett kommissionsbeslut i fråga om ömsesidigt utbyte av information och rapportering av luftkvaliteten.

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2012-11015
(SLB)

P
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Nicolas Heyum från avdelningen för plan och miljö samt till personalföreträdaren Luis Lopez.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Katarina Luhr (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 3 september 2012.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 6/2012 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 12 juni 2012 anmäls.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt förteckningar från den 15 augusti 2012 och den 28 augusti 2012 anmäls.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen från och med 2012-05-19 – 2012-08-03.

Handlingar i ärendet

Lista över delegationsbeslut ur ECOS för delegationsperioden 2012-05-19 – 2012-08-03.

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 4/2012 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågors sammanträde den 4 juni 2012 anmäls.

§7 Fyllnadsval av ledamot till miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

Dnr 2012-9120

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden väljer Lena Huss som ledamot till sitt råd för funktionshinderfrågor.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§8 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen

Dnr 2012-7988

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxor för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen, enligt bilagor till förvaltningens tjänsteutlåtande, att gälla från den 1 januari 2013.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§9 Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017

Remiss från Idrottsnämnden

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013 – 2017.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet till Idrottsförvaltningen.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Instämma i förvaltningens synpunkter

2. Idrottsnämnden uppmanas att återkomma med ett mer preciserat program, och som innehåller att kostnaderna för att delta minskas väsentligt och där verksamheten i stadens förorter prioriteras.

3. Idrottsnämnden uppmanas att se till att tillgängligheten ökar i befintliga gymnastiksalar och motsvarande lokaler, bland annat genom att taxesystem ses över, och att den fysiska utformningen av entréer och liknande byggs så att användande av skollokaler inte behöver vaktmästartillsyn och annat som höjer kostnaden för föreningar.

4. Kommunens olika delar uppmanas att förstärka insatserna för att tillgängliggöra och stärka grönområden, parker och cykel- och gångstråk - som uppmuntrar till fysisk rörelse och spontanidrott.

5. I övrigt anföra följande:

Idrott och fysisk rörelse motverkar ohälsa och ger människor totalt sätt bättre och friskare liv. De sociala skillnaderna i deltagande i idrott och motion får ett genomslag i förstärkt ohälsa i socioekonomiskt svagare grupper. Det är viktigt att kommunens olika delar bidrar till att fler idrottar, motionerar och rör sig fysiskt.

Därför måste kommunen öka möjligheterna för föreningar att använda kommunens bestånd av idrotts- och gymnastiksalar, och se till att gångvägar och cykelstråk blir så attraktiva att använda så allt fler väljer att röra på sig. Parker och andra grönområden har en stor betydelse för att vi stockholmare ska uppmuntras att röra på oss extra, och att spontanidrott lättare kan uppstå. Staden ska planera för detta, och vara mycket restriktiv med att bygga igen grönytor.

Dyra årskort för simhallar och gymanläggningar stänger ute många stockholmare. I kommunens anläggningar måste vi undvika detta. Individens kostnader för att utnyttja ex. bad- och gymanläggningar utestänger stora befolkningsgrupper från att delta och därigenom förbättra sin egen hälsa i vid mening.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Instämma i förvaltningens synpunkter

2. Därutöver tillägga att individens kostnader för att utnyttja ex. bad- och gym-

anläggningar idag utesluter stora befolkningsgrupper från att delta och därigenom förbättra sin egen hälsa i vid mening. Årskort på 3.800/person är enligt vår mening inte en rimlig nivå. Främst drabbar detta stadens förorter.

3. Idrottsnämnden bör därför ges i uppdrag att återkomma med ett mer preciserat

program där kostnaderna för att delta minskas väsentligt och där verksamheten i stadens förorter prioriteras.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP).

Reservation

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Ett idrottspolitiskt program som har som mål att stimulera fler stockholmare att bli fysiskt aktiva och att föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva verksamhet, är mycket positivt. Vi instämmer dock med förvaltningen att programmet bör vara tydligare med vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att uppnå dessa mål. Behovet av rörelse bör ingå som en viktig del i stadsplaneringen. Vi vill specifikt trycka på några punkter som vi anser vara speciellt viktiga.

– Färdväg: För att minska miljöbelastning och trafikträngsel då många ska transportera sig till och från träningen är det av stor vikt att det finns säkra gång/ cykelvägar till träningsanläggningarna och goda möjligheter att parkera sin cykel. Detta kan även underlätta för ungdomar som inte har möjlighet att få skjuts till träningen, att själva kunna ta sig till träningen.

- Tillgänglighet: För personer med olika typer av funktionshinder är det av stor vikt att arbeta med att stadens olika sportanläggningar har tillgänglighetsanpassats så att stadens anläggningar är öppna för alla, oavsett funktionshinder. Även för personer med annan kulturell bakgrund kan tillgängligheten i vissa fall ökas genom att omklädningsrum och duschrum anpassas för att kännas säkra och privata, t.ex. genom att olika omklädningsrum är ordentligt avskilda eller att duschar utrustas med semitransparanta duschdörrar.

–Miljöanpassade träningsanläggningar: Det är viktigt att träningen kan ske i en god och hälsosam miljö vad gäller luft, buller och vattenkvalitet. Stadens anläggningar bör ses över vad gäller radon, bullerdämpning, anpassad ventilation och god vattenreningskapacitet inomhus alt. rena strandbad utomhus. Nybyggda anläggningar ska byggas i miljöbra och giftfria material och anläggningarna ska vara energieffektiva och miljöanpassade.

För övrigt är tillgången till naturmark och grönområden viktigt för att öka chanserna till utomhusvistelser och spontanidrott. Naturskolor kan t.ex. vara ett sätt att för barn låta rörelse genomsyra dagen. Vi är även positiva till att fria ytor i naturområden används för idrott som tillfälligt kan flyttas utomhus, t.ex. ”Friskis och svettis-träning”, kampsport eller styrketräning. Vi ser dock ett ökande behov av tillgänglig naturmark när fler Stockholmare ska motionera mera.

§10 Förvaltningschefens resa till Chicago

Dnr 2012-11141

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningschefens resa till Chicago den 19-22 augusti 2012.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§11 Överklagande av länsstyrelsens beslut den 19 juni 2012, 505-2010-16457, om upphävande av nämndens beslut om att lämna klagomål om buller från Hammarbyhöjdens IP utan ytterligare åtgärd, Sten Bergmansväg 59

Dnr 2010-10358

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullföljer överklagandet av länsstyrelsens beslut den 19 juni 2012, beteckning 505-2010-16457, till mark- och miljödomstolen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 30 april 2010.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Föreläggande att redovisa uppgifter om Brf Boplatsens fastighet i form av en plan för radonmätningar samt beslut om timavgift

Yttrande till mark- och miljödomstolen, mål nr M 537-12

Dnr 2011-12092

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen avslår överklagandena och fastställer länsstyrelsens båda beslut av den 28 december 2011 (beteckning 5050–34440–2011 respektive 5051–36078–2011).

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor som svar på mark- och miljödomstolens remiss.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§13 Överklagande av två separata beslut

Överklagande av två separata beslut;
föreläggande om undersökning och åtgärder samt timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Dykärret 14
Remiss från länsstyrelsen, beteckning 5051-12401-12 respektive
5051-14654-12
Dnr 2011-8588

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet av nämndens föreläggande från den 16 mars 2012.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden medger avseende beslutet om timavgift att avgiften sätts ned med 85 kr och att länsstyrelsen därmed fastställer avgiften till 15 115kr. Överklagandet ska i övrigt avslås.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.


§14 Miljödepartementets promemoria om flyttning av båtar och skrotbåtar

Remiss från kommunstyrelsen, stadsmiljöroteln

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker remissen med de synpunkter som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att miljöförvaltningen och kommunen verkar för att ett båtregister införs enl. naturvårdsverkets rekommendationer samt riksdagsbeslut 1995.

2. Justera beslutet omedelbart.

3. Att i övrigt anföra:

Det är glädjande att kommunerna nu får rätt att forsla bort båtar och skrotbåtar men många problem kvarstår i och med att ägarna till bortforslade båtar förblir okända. Vi anser att kommunen bör kunna kompenseras för de kostnader som uppstår i och med flyttning av båtägaren. Detta skulle underlättas om det fanns ett båtregister.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§15 Svar på yttrande om Livsmedelsverkets nya modell för vägledningar

Dnr 2012-6193

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till skrivelse till Livsmedelsverket.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 9 juli 2012 avseende överklagat beslut rörande klagomål om överskridna miljökvalitetsnormer på Hornsgatan Komplettering av nämndens reservationsvis överklagande till mark- och miljööverdomstolen

Dnr 2008-577

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullföljer inte nämndens reservationsvisa överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 9 juli 2012 i mål
nr M 3769-11.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Luften i Stockholm förbättras kontinuerligt. Halterna av svaveldioxid, kväveoxider, kolmonoxid, bensen och bly har minskat med mellan 80-90 procent sedan 1980-talet. Vi vill och arbetar för att staden ska uppfylla samtliga EU-normer, i dagsläget klarar Stockholm gränsvärdena på 98,6 procent av gatusträckningen i kommunen och halterna av PM10 och NO2 har minskat sedan 2006.

För att kunna garantera en bra luftkvalitet på samtliga av Stockholms gator och torg arbetar vi intensivt med att implementera direkta åtgärder och är mitt uppe i processen med att ta fram en ny verkningsfull åtgärdsplan. En viktig del av den nuvarande och kommande åtgärdsplanen är att minska nivåerna av PM10. Under de senaste åren har Stockholm stad även verkat för möjligheten att upprätta dubbdäcksfria zoner på stadens gator och – som första kommun i Sverige – verkställt ett dubbdäcksförbud på Hornsgatan, med en förbättrad luftkvalitet som följd.

Vi vill understryka att luftkvaliteten är en av våra viktigaste miljöfrågor och att Stockholms stad har ambitionen att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Parallellt med vårt eget arbete är det därför viktigt att påverka statsmakterna i syfte att få fler verktyg som exempelvis dubbdäcksavgifter och flexibla trängselskatter. Ett sådant arbete pågår för fullt, inte minst tillsammans med länsstyrelsen inom ramen för framtagandet av åtgärdsplanen. I väntan på detta genomför Stockholm en rad andra insatser, till exempel dammbindning, vilket bidrar till att få ned de skadliga halterna av luftburna partiklar.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Domstolen ger nämnden bakläxa. Vi borde ha gjort mer för att förbättra luften på Hornsgatan, och i Stockholm. Vi håller med domstolen. Miljöpartiet har länge föreslagit att vi ska göra mer. Därför tycker vi att det är rätt att nämnden inte överklagar domstolens beslut.

Frågan blir snarast hur den borgerliga majoriteten tänker arbeta framöver. Ska man fortsätta sin förhalningslinje och att spela ”Svarte Petter” med en lika förhalningsinriktat regering?

Domstolen slår alltså fast att ”Nämndens beslut – att uppmana trafik- och renhållningsnämnden att vidta åtgärder för att begränsa genomfartstrafiken med tunga fordon – inte har utgjort en tillräcklig åtgärd enligt 26 kap. miljöbalken.”Vi vill särskilt fästa nämndens uppmärksamhet vid vad domstolen skriver i mitten av s. 15: ”Däremot ligger det på miljö- och hälsoskyddsnämnden att, inom ramen för den operativa tillsynsverksamheten, kontrollera att miljökvalitetsnormerna innehålls.” Det har vi inte gjort.

Domstolen påpekar att en förutsättning för att ett ingripande ska kunna göras är att det görs ”en noggrann rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken”. Någon sådan har inte gjorts, inte heller inför beslut att INTE ställa krav på åtgärd som finns i åtgärdsprogrammet. Vi anser att det inte går att komma undan vårt ansvar genom att helt enkelt låta bli att göra de undersökningar som vi anser behövs för att göra en noggrann avvägning. Bedömer vi att en åtgärd inte är bra, ska vi föreslå en annan åtgärd. Finns inte sådana i åtgärdsprogrammet och vi inte har egna förslag ska vi påtala för länsstyrelsen och regeringen att åtgärdsprogrammet är otillräckligt och behöver revideras.

Under senare tid har majoriteten vägrat använda styrmedel som staden disponerar, och i stället dels velat att regeringen ska agera i stället, dels avvaktat länsstyrelsens nya åtgärdsprogram. Vi kan nu konstatera att länsstyrelsens åtgärdsprogram blir två år försenat, jämfört med miljöbalkens (5 kap 6 § 3 st) minimikrav: ”Ett åtgärdsprogram ska omprövas vid behov, dock minst vart sjätte år”.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Luftkvaliteten på Hornsgatan har blivit en dyster följetong. Nu krävs det dådkraft och handling! Det handlar om människors hälsa.

§17 Motion (2012:17) om krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras

Remiss från Stadsbyggnads- och idrottsroteln

Dnr 2012- 5562

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Delvis instämma i förvaltningens synpunkter

2. Därutöver anföra att det ur klimatsynpunkt är lika viktigt att spara energi som att producera energi på ett klimatvänligt sätt. Energisparåtgärder bör i första hand ske vid byggtillfället och inkludera hela produktionskedjan. Energiproduktion kommer i framtiden att kunna ske på många olika sätt och både lokalt som centralt. Det är ur fastighetsägarens synvinkel ekonomiskt väsentligt att själv kunna producera sin egen energi genom ex. sol, vind eller geotermi. Det installerade energisystemet bör därför vara flexibelt. Elproduktion kan – och kommer – att ske på ett helt förnybart sätt och man bör därför generellt sett inte missgynna denna produktionsform. Geotermi kan ex. kompletteras med vindkraft och sol-el och därmed bli lika eller mer klimatvänlig som andra produktionsformer.

3. Det är därför rimligt att Boverkets byggregler begränsas till energisparregler och krav på flexibilitet vad gäller produktionsystem. Regler vad gäller energiproduktionsform bör utformas av kommun eller regionala beslutsorganisationer

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Katarina Luhr m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§18 Fallstudie- och lönsamhetsanalys av solceller

Rapport från Energicentrum
Dnr 2012-9569

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och de fastighetsägande nämnderna och styrelserna inom staden för kännedom.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 juni 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Rapporten redovisar en mycket positiv utveckling. Det är dags att öka stadens ansträngningar för att driva på utvecklingen att ta tillvara solcellsteknikens möjligheter:

- alla fastighetsägare bör ha tillgång till kvalificerad rådgivning;

- Fortum skall aktivt stödja att solcellstekniken kommer till användning

§19 Samråd om förslag till energiplan för Stockholm

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2012-8313

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Instämma i förvaltningens synpunkter

2. Ge miljöförvaltningen i uppdrag att verka för att Stadsbyggnadskontoret återkommer med ett väsentligt skarpare och tydligare förslag.

Miljöförvaltningen har helt rätt i sin kritik. Förslaget till energiplan för Stockholm övertygar inte. Resonemangen är i största allmänhet ytliga och oengagerade. Strategierna är vaga.

Dokumentet är i allmänna ordalag offensivt men påfallande defensivt och oengagerat så fort resonemangen närmar sig konkreta problem.

En borgerlig politik kommer inte att nå målsättningen ”ett fossilbränslefritt Stockholm 2050”.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Instämma i förvaltningens synpunkter

2. Därutöver besluta att Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att snarast återkomma med ett nytt förslag utifrån förvaltningens synpunkter.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Katarina Luhr m.fl. (MP).

Reservation

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Energiplanen bör omfatta insatser för att främja egenproduktion av el inom staden då det finns goda möjligheter för detta. I dagsläget krävs ett elbolag för att kunna sälja överskottsel utanför den kommunala verksamheten. För att underlätta för egenproduktion av el inom kommunal verksamhet bör förutsättningarna för produktion och distribution av förnybar el utredas.

Bland energislagen så finns det i planen en fokusering på sol. Alla elproducerande enheter bör emellertid tas i beaktning, då också vindkraft samt eventuell våg- och/eller strömkraft.

§20 Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd ansökan om tillstånd till vattenverksamhet i Bällstaån vid Bromstens industriområde

Yttrande om sökandes bemötande av remiss­instansernas synpunkter, Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr 6117-11
Dnr 2012-1232

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga ytterligare synpunkter att tillföra ärendet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända beslutet i 5 exemplar till mark- och miljödomstolen.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till vänsterpartiets förslag till beslut vid miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 6 mars 2012, § 17.


§21 Resa till Kina

Dnr 2012-10421

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner resa till Kina för Jonas Tolf och
Per Enarsson.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 juli 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.


§22 Resa till USA för att delta vid Greenbuild 2012

Dnr 2012-10594

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att Gustaf Landahl deltar på Greenbuild 2012 den 13-16 september.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 juli 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.


§23 Programsamråd för stadsdelen Marieberg

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2011-8699

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programförslaget under förutsättning att:

a. En övergripande miljö- och hälsobedömning genomförs i den fortsatta
planeringen.

b. Förvaltningens synpunkter för delprojekten beaktas.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Delvis tillstyrka planförslaget
2. Avstyrka byggnation på plats 5 och plats 14
3. Att en trädinventering med avseende på viktiga spridningszoner genomförs.
4. I övrigt tillstyrka förvaltningens förslag
5. Därutöver anföra följande:

Vi ser Marieberg som en lämplig plats att förtäta. Vid förtätning av en stadsdel är det dock mycket viktigt att ta hänsyn till det ökade trycket från den ökande folkmängden på parker och grönområden. Det är även av stor vikt att ny byggnation inte kapar viktiga övergripande ekologiska samband i staden. Modern ekologisk forskning visar att spridningsvägar mellan kärnområden för biologisk mångfald har mycket stor betydelse och inte får skäras av. Mariebergs ekstråk ingår i stadens övergripande eksamband som behövs för stadens unika biologiska mångfald. Allt mer av Stockholms grönytor bebyggs i allt snabbare takt. Grönstrukturerna har stora värden i staden och det är av stor vikt att spara grönmark till kommande generationer Stockholmare.

Vi anser därför att det är olämpligt att bygga på plats 5 och 14 och att platserna 15 och 17 noggrant bör utredas om det går att bygga utan att höga naturmiljövärden förstörs. Vi är också positiva till förvaltningens förslag att korta av bebyggelsen vid plats 2 för att ge utrymme för de stora ekar som växer där.

Marken på plats 7, 12 och 13 bör snabbt utredas med avseende på markföroreningar så att den snabbt kan saneras om det visar sig att detta behövs.

Vi anser även att förvaltningens synpunkter vad gäller buller och luftkvalitet är viktiga att ta hänsyn till, både vad gäller byggande av skolor och förskolor men även bostäder.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Avstyrka programförslaget

2. Föreslå att Stadsbyggnadsnämnden återkommer med ett förslag baserat på de ekologiska skyddskrav och på bullersituationen som framförs av Miljöförvaltningen

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Vi ser Marieberg som en lämplig plats att förtäta. Vid förtätning av en stadsdel är det dock mycket viktigt att ta hänsyn till det ökade trycket från den ökande folkmängden på parker och grönområden. Det är även av stor vikt att ny byggnation inte kapar viktiga övergripande ekologiska samband i staden. Modern ekologisk forskning visar att spridningsvägar mellan kärnområden för biologisk mångfald har mycket stor betydelse och inte får skäras av. Mariebergs ekstråk ingår i stadens övergripande eksamband som behövs för stadens unika biologiska mångfald. Allt mer av Stockholms grönytor bebyggs i allt snabbare takt. Grönstrukturerna har stora värden i staden och det är av stor vikt att spara grönmark till kommande generationer Stockholmare.

Vi vill understryka förvaltningens utlåtande och betona att det på inga villkor får byggas skolor eller förskolor på platser som man redan idag vet är utsatta p.g.a. för höga bullernivåer eller dålig luftkvalitet. Vi vill också betona att barns utevistelser under skoldagen heller inte får kringskäras av bullerföroreningar eller luftföroreningar.

Programmet för Marieberg kommer att ge Stockholms innerstad ett relativt stort tillskott på bostäder och arbetsplatser i eftertraktade områden. Det är viktigt för Stockholm. Tillskottet kommer att ske i en av de stadsdelar där hyresrättsbristen är som störst, och det är därför viktigt att minst hälften av bostadstillskottet blir hyresrätter.

Gatu- och byggnadsstrukturen på Marieberg är starkt präglad av bilen och bilismen. Stora slutna kvarter och byggda barriärer är typiska för området. Det är därför positivt att programmet gör anspråk på att bryta upp barriärerna och skapa en bättre miljö för de som bor, jobbar och rör sig i området. De förändrade möjligheterna för gång- och cykeltrafikanter som förslaget innebär är mycket positivt.

Mariebergs stadsbild präglas starkt av tidningsskrapornas höga siluett. Det finns få platser i Stockholms innerstad som är bättre lämpade för att bygga nya höga fastigheter, med vacker arkitektur och hög energistandard. Vi ser positivt på att de höga byggnader som föreslås i programmet, och vill poängtera att det är viktigt att de får hög arkitektonisk kvalitet. Vi vill också understryka vikten av de i markplan får publik verksamhet, för att skapa det folkliv programmet eftersträvar.

§24 Samråd om program för Rustmästaren 2 i stadsdelen Bagarmossen

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2012-9045

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programförslaget under förutsättning att:

a. Upprustning till mötesplats och åtgärder inom delområde 3 genomförs så att
de ekologiska värdena och sprid­ningsfunktioner som berör områ­det bibehålls
och utvecklas.

b. Naturmarken inom kärnområdet i delområde 4 värnas. Bebyggelse utfor­mas
för att minimera påverkan på de ekologiska värdena.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

- Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 juli 2012.

- Skrivelse från Håkan Carlsson, inkommen den 23 augusti 2012.

- Skrivelse från David Clinton, inkommen den 25 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Att tillstyrka programförslaget för delarna 1 och 3
2. Att avslå programförslaget för delarna 2 och 4
3. I övrigt tillstyrka förvaltningens förslag
4. Därutöver anföra följande:

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att beslut fattas så lokalt som möjligt.

För att ett område ska kunna utvecklas så är det nödvändigt att de som bor där har ett avgörande inflytande över hur var och när en sådan utveckling ska ske.

Till det i ärendet berörda området, så har många människor valt att flytta för att kunna ha den omedelbara närhet till naturen, som området medger. Därför så är många närboende engagerade i att detta naturområde ska bevaras. Därför säger även vi nej till byggnation i det här berörda naturområdet, men vi säger ja till att bygga vid Bergholmsskolan. Vi säger även ja till att Bergholmstorpet med sin omgivning utvecklas till exempel för odling. Eventuellt skulle delar av område 2 kunna bli ett lämpligt område för ekologiska kompensationsåtgärder för andra ianspråktagna grönytor som har bebyggts inom staden.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Avstyrka programförslaget

2. Därutöver anföra att stadsdelen Skarpnäck byggdes på ett mycket geografiskt koncentrerat sätt, vilket uttryckligen kompenserades genom grönområdena runt bebyggelsen. Det är därför helt oacceptabelt att i efterhand börja bebygga också dessa områden. Det är dessutom inte acceptabelt att genom byggnation bryta sönder den gröna kilen mellan Skarpnäck och Bagarmossen. Alla planer på bilväg i området måste därför permanent stoppas.

3. Ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med ett förslag utifrån ovan nämnda synpunkter där bebyggelse kan ske på skoltomten och där bollplanen utvecklas till en gemensam mötesplats för ute-aktiviteter. Verksamheten vid Bergholmstorpet bör utvecklas och även fortsättningsvis drivas i lokal, ideell regi. Kostnaderna för nya träd bör istället användas för upprustning av omgivande grönområden.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§25 Prövotidsredovisning för utsläpp till vatten från Värtaverket

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr 1821-07
Dnr 2012-1127

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Fortums förslag om förlängd prövotid för fastställandet av villkor för utsläpp av kvicksilver och ammonium.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Fortums förlag till villkor för total suspension, bly, kadmium och pH.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen fastställer slutgiltiga villkor för zink, arsenik, koppar och krom till 10µg/l som månadsmedelvärden.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen förlänger prövotiden för fastställandet av villkor för utsläpp av nickel.

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Tillstyrka Fortums förslag om förlängd prövotid för fastställandet av villkor för utsläpp av kvicksilver och ammonium.
2. Tillstyrka Fortums förslag till villkor för total suspension, bly, kadmium och pH.
3. Yrka att mark- och miljödomstolen fastställer slutgiltiga villkor för zink och krom till 10 mg/l som månadsmedelvärden.
4. Yrka att mark- och miljödomstolen fastställer slutgiltiga villkor för arsenik och koppar till 5 mg/l som månadsmedelvärden.
5. Yrka att mark- och miljödomstolen förlänger prövotiden för fastställandet av villkor för utsläpp av nickel.

Stockholms stad arbetar aktivt för att minska halterna av giftiga ämnen i vår omgivning. Befintliga halter av koppar i vatten och sediment är förhöjda och arbetet med att förhindra spridning av koppar är prioriterat i Stockholms miljöprogram. Fortum har under prövotiden visat att man med befintlig teknik kan hålla halterna av både koppar och arsenik under 5 mg/l och vi anser därför att det är av stor vikt att villkoret för dessa ämnen är fortsatt lågt.

Det är bekymmersamt att Fortum ännu inte klarat prövotidsvillkoren för ammonium och kvicksilver. Om en fullgod rening av kvicksilver inte snabbt kan erhållas och då kvicksilver enligt miljökvalitetsnormer inte får öka bör Fortum i detta fall se över sin bränsleanvändning för att kunna sortera bort de råmaterial som innehåller högst halt kvicksilver för att undvika fortsatt kvicksilverutsläpp. Vi frågar oss även om halterna bly skiljer sig åt mellan 2010 och 2011 p.g.a. skillnader i bränsle mellan dessa år. Vi anser att frågan är viktig att utreda då ett bränslebyte i detta fall skulle kunna minska utsläppen av bly radikalt.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Jäv

Charles Berkow (MP) har på grund av jäv inte varit närvarande vid eller deltagit i handläggningen av detta ärende.

§26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet såväl vid Slussenområdet som utanför Slussenområdet samt därtill nya vattenhushållningsbestämmelser för Mälaren och tillstånd till påverkan på Natura 2000-områden

Remiss från mark- och miljödomstolen, mål M 1425-12
Dnr 2011-6820

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, 11 kap. miljöbalken, mål M 1425-12

1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att för störningar under byggtiden som inte är kopplade till sökt vattenverksamhet, ska sådana störningar i första hand regleras i kontrollprogram som sökanden ska upprätta i samråd med tillsynsmyndigheten.

1.2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar i andra hand att sökandens ansökan/villkorsförslag gällande dessa störningar ändras/förtydligas enligt förvaltningens synpunkter:

1.2.1. Luftburet buller
Buller under byggskedet ska begränsas så att personer som bor i området inte utsätts för buller över de värden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15). Om bullret överskrider riktvärden ska tillsyndsmyndigheten underrättas. Arbeten som överskrider angivna riktvärden får dock förekomma efter samråd med tillsynsmyndigheten. Boende som förväntas utsättas för buller över angivna rikvärden i de allmänna råden under minst en vecka, ska i god tid innan det störande arbetet påbörjas erbjudas tillfälligt boende av exploateringsnämnden.

Bullrande arbeten som kan medföra störningar på grund av luftburet buller ska i huvudsak ske mellan kl. 07.00 och 19.00 helgfri måndag – fredag.

1.2.2. Stomljud
Arbeten under jord får normalt ske mellan kl. 07.00 och 22.00 helgfri måndag till fredag eller på annan tid som tillsynsmyndigheten medger. Stomljud får inte överskrida de nivåer som anges i tabell nedan vad gäller lördag, söndag, helgdag och natt. Om överskridande sker mer än tillfälligt ska tillsynsmyndigheten underrättas, arbeten som överskrider angivna värden får förekomma efter samråd med tillsynsmyndigheten. Angivna nivåer för stomljud i nedanstående tabell får överskridas helgfri måndag – fredag kl. 07.00 – 22.00.

Bostäder, vårdlokaler och fritidshus

Veckodagar

Tid

Högsta ekvivalenta

Helgfri måndag - fredag

07.00 – 19.00

45 dB(A)

Helgfri måndag – fredag

19.00 – 22.00

40 dB(A)

Lördag, söndag och helgdag

07.00 – 19.00

35 dB(A)

Lördag, söndag och helgdag

19.00 – 22.00

30 dB(A)

Samtliga dagar, natt

22.00 – 07.00

30 dB(A)*

*För bostäder gäller dessutom maximal ljudnivå om 45 dB(A) nattetid

Sökanden bör komplettera med hur många boenden eller hushåll som beräknas drabbas av överskridanden av bullerriktvärden kvällstid samt en beräkning av eventuell fördyring av projektet om arbetstiden på kvällstid inte kan nyttjas

1.2.3. Utsläpp till vatten
Processvatten och dräneringsvatten från arbetsområdet ska under byggskedet och så länge föroreningshalten föranleder ledas till kommunalt reningsverk. Vatten från schakt i jord och berg får användas för infiltration om det inte bidrar till att kvaliteten på grundvattnet försämras. Övrigt vatten ska vid behov renas innan det släpps till recipient enligt de villkor som ska upprättas i samråd med huvudmannen för VA och tillsynsmyndigheten.

Sökandes åtagande (.8 Förslag till villkor, punkt 4) bör utvidgas till att innefatta hanteringen av allt vatten, även det som eventuellt inte leds till Stockholm Vattens ledningsnät.

1.2.4 Kontrollprogram

Sökandens föreslagna villkor, V2, bör utvidgas till att innefatta att sökanden ska inge ett kontrollprogram för miljö minst tre månader innan den tillståndspliktiga vattenverksamheten eller övrig byggverksamhet påbörjas.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända beslutet i 30 exemplar till mark- och miljödomstolen.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Stockholms stads ansökan om tillstånd för vattenverksamhet med anledning av ombyggnaden av Slussen baseras på felaktiga bedömningar, legala brister och otillräckliga förundersökningar samt innebär oacceptabla skador på vattenmiljön och bör därför avvisas (se nedan).

2. Därutöver anförs följande;

Legala synpunkter

Felaktigt 0-alternativ

I ansökan anges att 0-alternativet innebär att Slussen inte byggs om. Vi anser att denna ”version” av ett 0-alternativ inte är korrekt. Havs- och Vattenmyndigheten ställer krav på åtgärdsprogram för just det aktuella vattenområdet både vad gäller fysisk anpassning och kemiska och biologiska förhållanden. Som kommunal verksamhetsutövare är dessutom Stockholms stad skyldig att direkt rätta sig efter de i HoVs åtgärdsprogram uppställda kraven. Vi anser att 0-alternativet bör utgöras av det aktuella området åtgärdat utifrån de krav som åtgärdsprogrammen kräver.

Alternativt förslag redovisas inte

I ansökan anges att alternativ lösning inte finns/behövs för att lösa frågan om ökad avbördning. Detta strider enligt vår mening från miljöbalkens krav på redovisning av alternativa förslag. Det föreslagna alternativet innebär stora skador på miljön både uppströms och nedströms Slussen (se nedan) och är därför i sig inte acceptabelt – än mindre självklart.

Behovet avbördning av minst 2.000 m3/s kan lösas genom en kombination av ökad avbördning i Södertälje kanal, Hammarby-slussen, Slussen och Norrström kombinerad med tunnlar antingen i anslutning till dessa eller under omkringliggande områden. Kontroll med Stockholm Vattens tunnel/ledningskarta visar att detta är fullt möjligt.

Fördelen med en sådan lösning är att de omfattande erosionsförebyggande åtgärderna kan göras betydligt mindre omfattande.

Ekosystemansatsen

Miljöbalken förutsätter att all verksamhet sker utifrån ekosystemansatsen baserad på försiktighetsprincipen tolkad utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga bedömningar. Ansökan uppfyller inte dessa krav.

Ekosystembedömningen sker enbart utifrån ett fåtal förväntade skador. Ansökan saknar helt en övergripande beskrivning av det aktuella ekosystemets struktur och funktion och en sådan är inte heller möjlig eftersom det saknas grundläggande studier av viktiga delar av ekosystemet. Detta beror på att ansökan baseras på tidigare studier utförda med annan målsättning. För ett projekt av denna storleksordning är detta mycket anmärkningsvärt. Det saknas också helt en diskussion av de aktuella områdenas betydelse ur ett livscykelperspektiv vad gäller vandrande fisk (bl.a. sik, siklöja, nors, öring, lax och asp).

Bristande hänsyn till pågående klimatförändringar speciellt vad gäller havsytans stigning

Den pågående klimatförändringen innebär en snabb förändring av grundläggande förutsättningar, som tidigare varit stabila. Den för Sverige väsentligaste förändringen rör hur snabbt havsytans normalvattenstånd (”havsytan”) nu stiger. Fram till idag har den stigit med omkring 20 cm (SMHIs hemsida) och stigningstakten uppgår f.n. till 0,3 cm/år (dito). Alla experter är överens om att stigningstakten ökar för varje år, men osäkerhet råder om hur mycket.

Den senaste internationella, publicerade, vetenskapliga studien har utförts av en expertgrupp på uppdrag av Arktiska Rådet inkl. Sverige (www.amap.no). Gruppen bedömer att den högre, mest sannolika nivån år 2100 kommer att vara + 1,6 m. Denna siffra har i Arktiska Rådet officiellt godkänts av den svenska regeringen. Holländska regeringen konstaterar att osäkerheten om havsytans stigning är stor och adderar därför betydande säkerhetsmarginaler till sina tidigare bedömningar. Man kommer vid årsskiftet att publicera en ny, egen bedömning. Internationella organ som Asian Development Bank utgår från att havet redan år 2050 stigit med 1 m och att nivån år 2100 överstiger 2 m.

SMHIs hävdar i uppdrag till Stockholms stad att havsytans normalvattenstånd år 2100 är högst 1 m över nuvarande normalvattenstånd. SMHI har inte redovisat någon osäkerhetsanalys och staden har inte adderat någon säkerhetsmarginal till denna bedömning. Detta framgår uttryckligt av ansökan. Till detta ska läggas ett högsta högvattenstånd i Saltsjön på ytterligare 1,2 m. Någon redovisad vetenskaplig analys om varför man valt just detta scenario finns inte.

SMHI har efter flera officiella förfrågningar förklarat att deras bedömning bara gäller till 1 sept 2013 (då FNs klimatpanel kommer med en ny global bedömning). Det är därför inte möjligt att basera den aktuella MKBn på de inlämnade värdena då dessa kommer att vara obsoleta när bygget ska påbörjas. Man måste rimligen avvakta den nya bedömning som FNs klimatpanel kommer med i september 2013 (eller andra kommande bedömningar).

Ekologiska synpunkter

Miljöingrepp orsakade av erosionsreducerande åtgärder kan reduceras väsentligt

Med nästan all avbördning genom Söderström krävs omfattande åtgärder för att minska erosionen vid höga flöden. Dessa åtgärder innebär att Riddarfjärdens 26 m djupa djuphåla elimineras, men också omfattande skador både uppströms och nedströms Slussen. Dessa åtgärder behövs ej om avbördningen sprids över flera platser. Söderström (och i ännu högre grad Norrström) utgör rester av ett naturligt ström/fors Område och därför värd att bevara också reducerad form. Nuvarande reglering med omfattande 0-tappning i båda systemen kan utan problem förändras med en fastställd minimi-tappning via bl.a. de fauna-vägar, som måste skapas i båda strömmarna.

Allvarligast av de planerade ingreppen är elimineringen av Riddarfjärdens djuphåla. Den utgör ett karaktäristiskt element i Riddarfjärdens ekosystem och en viktig viloplats för en lång rad migrerande fiskarter. Sommartid, då djuphålan utgör den enda platsen i fjärden med kallt bottenvatten, är den helt nödvändig för kallvattendjur som lax, öring, sik, lake, hornsimpa, nors och siklöja. En rad mindre vanliga evertebrater liksom vissa arter av djurplankton kan också antas ha djuphålan som refugie sommartid. Då undersökningar helt saknas går detta inte att belägga, men dessa djurs förekomst i Mälaren och den generella kunskapen om deras ekologi gör en sådan förutsägelse sannolik. Ett första krav måste därför vara att en ordentlig ekologis studie görs av förhållandena i Riddarfjärden. Djuphålans bevarande och funktion är nödvändig för att ett normalt fisk- och djursamhälle ska kunna återskapas i området omkring Slussen, där ex. nors tidigare utgjorde ett karaktäristiskt inslag (jmf de s.k. norshåvsbåtarna).

Spridning av metaller och organiska gifter vid byggverksamhet

Förslaget att låta större delen av den nödvändiga avbördningen av Mälarens högvatten ske vid Söderström innebär att mycket stora mängder sediment måste tas bort och sedan åter deponeras. Härvid exponeras områdets giftiga tungmetaller och organiska ämnen och betydande mängder frigörs till vattnet. Detta sker redan idag men omfattningen kommer att öka väsentligt. Vad jag kan finna görs inga beräkningar av mängden transporterade lösta fraktioner av tungmetaller och organiska gifter. I praktiken kommer byggverksamheten att fungera som en punktkälla för giftiga ämnen under hela den tid som bygget pågår. Detta strider direkt mot vattendirektivets krav speciellt som arbetet i huvudsak ska ske utan skyddsbarriärer.

Miljökonsekvenser för ekosystemet inkl växter och djur

Medan beräkningar och bedömningar för fysikalisk-kemiska förhållanden är omfattande om än otillräckliga i vissa avseenden är beskrivning och bedömning av ekosystemet i övrigt helt undermåligt. Som tidigare påpekats saknas helt en övergripande bedömning av ekosystemets struktur och funktion. Konstaterandet att ålen leker uppströms Slussen tyder på att denna brist åtminstone delvis beror på bristande kunskap i de aktuella frågorna.

”Plankton” (och påväxtalger) vid Söderström

Vad gäller plankton förs en mycket allmän diskussion om närsalter, ljus m.m. Detta är irrelevant eftersom ”plankton” inte produceras just i Söderström. Det är dessutom märkligt att man inte skiljer på grupperna djur och växter i detta sammanhang. Växt- och djurplankton produceras uppströms i Riddarfjärden och passerar bara passivt förbi området ner till Hamnbassängen, där de ev. åter kan fylla en ekologisk roll.

Däremot saknas helt uppgifter om de primärproducenter som utgör den funktionellt viktigaste grupperna nämligen alla arter och former av påväxtalger. Dessa kan ses i stora mängder redan vid en okulärbesiktning från broarna. Dessa grundläggande felaktigheter ger ett klart intryck av bristande kompetens.

”Fisk”

Vad gäller fisk saknas helt undersökningar avsedda att beskriva de förhållanden som är relevanta för de planerade åtgärderna. Istället hänvisas till en ur ekologisk synpunkt ofullständig undersökning gjord av Länsstyrelsen gjord i helt andra syften. Detta är oacceptabelt. En omfattande undersökning utförd under olika delar av året är helt nödvändig för att kunna göra en bedömning av situationen.

Mälaren med området runt Strömmarna är bland de mest artrika i hela Östersjöområdet vad gäller fiskarter och flera andra djurgrupper (ex. blötdjur). I väntan på förnyade studier kan bara nämnas förekomsten av arter som lax, havs- och insjööring, sik, nors, ål, asp, nissöga, nors, hornsimpa, lake, stensimpa m.fl.. Flera av dessa arter förekommer i EU:s art- och habitatdirektiv och/eller omfattas av EUs Gemensamma Fiskeripolitik och borde därför åtnjuta särskilt skydd.

Också beträffande ål och lax/öring (Del B; 81(101) framförs direkta felaktigheter. Dels hävdas att lax och öring förekommer till följd av utsättningar (och därmed inte påverkas av projektet?). Öring reproducerar sig i många vatten i området och utsättning av fisk ska enligt förslag från EU ersättas med just naturlig reproduktion. Åtgärder för detta måste börja vidtas redan nu. Och beträffande ål (som f.n. dessutom är starkt hotad) hävda som tidigare nämnts att den leker uppströms Slussen.

Bottendjur

Så vitt kan bedömas har inga särskilda studier av bottenfaunan utförts. Det är därför inte möjligt att bedöma om det förekommer hotade arter. Anmärkningsvärd är bedömningen att utfyllnad av Riddarfjärdens djuphåla skulle utgöra en positiv miljökonsekvens i detta sammanhang. Det visar klart på hur man helt missuppfattar sin roll. Bedömningar ska inte grundas på om en viss art ökar eller minskar – och då allra minst ur ett mänskligt perspektiv – utan på hur beståndet förhåller sig till det naturliga tillståndet (eller vad gäller HMWB) åsyftade tillståndet. Riddarfjärdens djupbottnar ska exempelvis utgöras av sediment – inte som nu föreslås grövre material därför att detta vore ”bättre” – och självklart ska åtgärder vidtas för att återskapa naturliga syreförhållanden (och därmed lägre fosfor-läckage).

Ingenting nämns om förekomsten av blötdjur (musslor, snäckor m.m.). Dessa är normalt mycket vanliga i och vid strömmande vatten och förekommer med all säkerhet i stort antal (inkl den visserligen invandrade men ändå i Sverige sällsynta vandrarmusslan). Detta måste undersökas.

Fåglar

Man hävdar att häckning av fåglar i arbetsområdet inte är känd. Detta är en generell och helt orimlig bedömning och med all säkerhet felaktigt. Detta bör självklart undersökas.

Däggdjur

Uppgifter om däggdjur saknas helt. Undertecknad har själv sett både bäver och utter under längre perioder vistas i området och sannolikt kan fler däggdjur inkl. säl förekomma. I Riksmuseets datakällor nämns bl.a. tumlare, vilket kan vara en felangivelse (som självklart måste kollas). Men varför nämns inte detta? Har man inte ens undersökt lätt-tillgängliga och helt öppna källor?

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Katarina Luhr m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Med hänsyn tagen till de olika viljor som finns kring ombyggnationen av Slussen, så är förvaltningens tjänsteutlåtande mycket väl avvägt.

Med tanke på den roll som förvaltningen nu står i begrepp att axla som tillsynsmyndighet för ett ombyggnadsprojekt som kringgärdas av en mix av fakta, synpunkter, sidospår och personliga åsikter, så är det klokt av förvaltningen att renodla och förtydliga sin roll i detta.

Mälarens ökande översvämningsrisk på grund av ökad nederbörd i Mälarbäckenet samt det därpå ökande behovet av avtappning är förvisso den mest akuta vattenfrågan som behöver lösas.

Det som fortfarande saknas i Slussenprojektet är hur förvaltningen och Stockholm i övrigt ska förhålla sig till risken med en på sikt stigande havsnivå, som riskerar att "äta upp" både det nya Slussen och Mälaren. Vi anser att det är av största vikt att staden tillsammans med Länsstyrelsen tar fram en plan för hur en stigande havsnivå ska kunna hanteras.

Länsstyrelsen och inte miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för vattenhushållningen. Ett delat tillsynsansvar leder alltid till risker att saker och ting hamnar mellan stolarna. Det är ytterligt angeläget att det delade tillsynsansvaret inte leder till att väsentliga naturvärden skadas.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Byggverksamheten vid Slussenområdet kan komma att få stora konsekvenser för vattenhushållningen inte bara i anslutning till själva området utan möjligen också längre bort.

Länsstyrelsen och inte miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för vattenhushållningen. Ett delat tillsynsansvar leder alltid till risker att saker och ting hamnar mellan stolarna. Det är ytterligt angeläget att det delade tillsynsansvaret inte leder till att väsentliga naturvärden skadas.

Miljöförvaltningen bör återkomma till nämnden och redogöra för hur dessa risker kan minimeras.

§27 HazCity: EU-projekt om kemikaliearbete i städer – ansökan till LIFE+

Dnr 2012-9585

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger förvaltningschefen befogenhet att underteckna ansökan och teckna avtal med samarbetspartners om bidraget från LIFE+ beviljas.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Projektet är bra och kan bidra till att bygga politiskt stöd runt Östersjön för en långtgående kemikaliepolitik.

Projektet bör särskilt behandla de substanser som har eller kan misstänkas ha stor betydelse för barns hälsa. En metodik för att identifiera de viktigaste exponeringsvägarna bör också utvecklas.

§28 Miljömålsberedningens delbetänkande - Minska riskerna med farliga ämnen! (SOU 2012:38), Miljömålsberedningens delbetänkande - Minska riskerna med farliga ämnen! (SOU 2012:38), Kemikalieinspektionens rapport Bättre EU-regler för en giftfri miljö och Kemikalieinspektionens PM Handlingsplan för en giftfri vardag - förslag till åtgärder

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2012-11016

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt följande:

Baserat på det svaga skyddet för människor och miljö i kemikalielagstiftningen är det är nedslående men inte förvånande att målet Giftfri miljö inte kommer hinna uppnås i tid.

Vi är positiva till att REACH uppdateras och förstärks men då detta kommer att bli en långdragen process anser vi att det är viktigt att det lokala kemikaliearbetet förstärks under tiden. Vi tror dock att arbetet med skydd mot skadliga kemikalier måste förstärkas på alla nivåer. Lokalt behöver man gå före för att öka skyddet för sina invånare genom exv lokala förbud mot giftiga eller svårnedbrytbara ämnen, eller med lokala byggregler med restriktioner mot skadliga ämnen. Det behövs dock även en ökad styrning och skärpning av tillsyn och kontroll på regional eller nationell nivå i de fall där kommunerna lokalt inte klarar att driva arbetet effektivt nog. Kontrollen av kemiska ämnen och produkter måste följas hela vägen från europeisk nivå ned till kommunal nivå för att lagstiftningen ska kunna ha effekt.

Ett stort problem inom kemikaliepolitiken är att försiktighetsprincipen eller substitutionsprincipen inte används tillräckligt och vi anser att det både på lokal och nationell nivå måste finnas en aktivare tillsyn samt starkare incitament eller starkare lagstiftning för att detta ska bli grundprincipen när man arbetar med kemiska ämnen. Kemikalieområdet är svårt att sätta sig in i och medborgare måste få hjälp med att skyddas från skadliga kemikalier när man inte själv kan göra riskbedömningen.

Vi anser även att det är mycket viktigt att information om prioriterade ämnen finns lättillgängligt för både konsumenter och producenter och att det ska vara lätt att hitta information om vilka bättre val som finns tillgängliga. Detta för att producenter lättare ska kunna tillämpa substitutionsprincipen men även för att konsumenter ska få lättare att ställa krav på de varor som de köper.

Vi anser även att det är viktigt att kemikalier som har vissa inneboende egenskaper, t.ex. svårnedbrytbara, ska fasas ut för att undvika en ökad bakgrundsnivå eller cocktaileffekter, och att det är av stor vikt att man ser över byggmaterial så att skadliga ämnen inte byggs in för lång tid framåt.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Miljömålsberedningens betänkande siktar till en kraftig skärpning av EU:s kemikaliepolitik och har ovanligt brett politiskt stöd. Vi välkomnar detta och utgår från att regeringen genomför förslagen.

Stockholms kommun bör planera för detta och därför ytterligare utveckla sin egen kemikaliepolitik. Exempel på frågor som bör ingå:

- Stockholm bör kraftigt utveckla sin upphandling och samarbeta med bland annat landstinget om gemensamma kriterier;

- En särskild miljöövervakning av de kemikalier som har eller kan misstänkas ha betydelse för barns hälsa bör byggas upp;

- Metodik måste utvecklas för att kartlägga exponeringsvägarna för dessa kemikalier;

- Kunskaperna om dessa kemikalier och deras exponeringsvägar skall användas i kommunens tillsyn av kemikalier i varor.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Utöver vad som Miljöförvaltningen anför vill vi tillägga behovet av att utarbeta en strategi för hur bl.a. POPs i vattenmiljöer inkl. fisk ska kunna reduceras och destrueras på ett säkert och effektivt sätt. Istället för att utarbeta och genomföra ett sådant arbete har regeringen förhandlat fram ett undantag från EUs gränsvärden och härigenom garanterat att befolkningen i Sverige också i framtiden ges rätten att konsumera giftig fisk med risk för allvarliga skador på vuxna och barn. Härigenom sprids gifterna dessutom vidare till nya ekosystem.

Bättre vore att acceptera EUs gränsvärden och systematiskt beskatta bestånd med höga gifthalter och destruera de gifter som då kan separeras innan återstoden används som i första hand proteinkälla för människor. Det är anmärkningsvärt att denna frågeställning helt negligerats.

§29 Naturvårdsverkets PM med förslag till genomförande av ett kommissionsbeslut i fråga om ömsesidigt utbyte av information och rapportering av luftkvaliteten

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2012-11015

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Att som svar på remissen överlämna tjänsteutlåtandet, med följande justeringar:

- Det är för oss oklart i vilken utsträckning uppgifterna i Bilaga 1 föreskrivs av EU regler eller är nationella regler. I den mån det är nationella preciseringar ska inte bilagan vara tvingande i alla de punkter som finns angivna. Endast de punkter som behövs för att säkra genomförandet bör vara med.

Vi vill dock påminna om att ett problem med genomförandet av åtgärdsprogrammen hittills har varit oklarheter om vilket underlag som behövs för att ta fram åtgärder, och vems ansvar det är att ta fram underlaget. Det finns ett stort värde i förtydliganden som gör att arbetet inte i onödan förhalas genom möjligheter till olika tolkningar eller brist på faktaunderlag. (s 18)

- Vi delar inte fullt ut förvaltningens resonemang om sanktionssystem. I ärende 16 vid detta sammanträde kan dock konstateras att mark- och miljödomstolen gett nämnden bakläxa för att vi inte har fullgjort vårt uppdrag enligt miljöbalken rörande miljökvalitetsnormer för luft. Detta är ett exempel på att vi i Stockholm inte har tagit vårt ansvar.

Vissa åtgärder som förvaltningen anser är mer effektiva än de styrmedel som staden disponerar över anser regeringen vara juridiskt komplicerade att genomföra.

I själva verket finns både på regeringsnivå och på kommunal nivå aktörer som inte vill ta sitt ansvar. I klartext handlar det om att ingen vill stöta sig med diverse transportintressen. Sanktionssystemet skulle behöva rikta sig inte bara mot kommuner utan också mot regeringen. Rörande ”problem som inte finns” kan konstateras att en expertgrupp inom Världshälsoorganisationen WHO nu konstaterat att dieselavgaser är cancerframkallande. (s 21)

- Erfarenheten från Stockholms åtgärdsprogram visar att det inte omprövats vid behov, såsom föreskrivs i miljöbalken (5 kap 6 § 3 st). Det behövs en bättre ordning än dagens för att säkerställa omprövningar där det behövs. En lösning kan vara ett uppdrag till Naturvårdsverket att informera regeringen när åtgärdsprogrammen behöver omprövas (s 25).

- Naturvårdsverket bör kunna överta mätningsansvaret om en kommun inte sköter det tillräckligt bra och om det inte har gått att få förbättringar på annat sätt
(s 31).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V).

Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§30 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Gunnar Söderholm informerar om aktuella rättsfall rörande nämndens verksamhet.

Förvaltningen inbjuder nämnden till fem separata informationstillfällen vid förvaltningen där respektive avdelning presenterar sin verksamhet. Förvaltningen inbjuder även nämnden att delta vid det lunch­seminarium som hålls i Tekniska nämndhuset den 7 september med anledning av utställningen ”Nordens Venedig – varmare och blötare”.

Förvaltningschefen informerar om FAH:s höstkonferens som kommer hållas den 9-10 oktober i Växjö.

Beslut
1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja deltagande på FAH:s höstkonferens för tre personer från majoriteten samt tre personer från oppositionen.

Förvaltningschefen informerar om konferensen ”Building sustainability Sweden 2012” som kommer hållas i Kistamässan den 18-19 oktober


Beslut
1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja samtliga nämndens ledamöter deltagande på konferensen ”Building sustainability Sweden 2012”.

Den 3 september tillträder Maria Svanholm som ny enhetschef för enheten för Miljöanalys. Nämnden tackar tidigare enhetschefen Ulf Mohlander.

Avdelningschefen Pia Winbladh Högfors informerar om ”strandbadsäsongen 2012”. Pia berättar att resultaten av de provtagningar av badvatten som gjorts kommer att sammanställas i en rapport som redovisas för nämnden i oktober. Pia informerar också om klagomål på höga ljudnivåer i samband med evenemang som organiserats under sommaren.

Nytillträdde avdelningschefen Daniel Selin presenterar sig för nämnden samt berättar om aktuella frågor kopplade till avdelningens verksamhetsområde. Nämnden hälsar Daniel välkommen.