Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2012-11-20

Sammanträde 2012-11-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Sammanträdestider 2013 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Nedskrivning av kundfordringar från år 2011

9 Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-1400/2012
Dnr 2012-13757
(Hälsoskydd)

P
Omedelbar justering

10 Överklagande av tillstånd till bergvärmeanläggning på fastigheterna Fänriken 3 och 4

Yttrande till mark- och miljödomstolen
Dnr 2011-19815
(Hälsoskydd)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Överklagande av beslut om föreläggande för Brunkebergs bageri, Regeringsgatan 86

Yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 2010-8173
(Hälsoskydd)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken avseende hudvårdssalong med adress Upplandsgatan 16 i Stockholms kommun

Överklagande av länsstyrelsens beslut
Dnr 2011-10509
(Hälsoskydd)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken för CMG Danielson Fastighetsförvaltning AB

Yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 2011-11703
(Hälsoskydd)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Kartläggning av traditionell kinesisk medicin i Stockholm stad

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2012-14916
(Livsmedelkontrollen)
P

15 Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2012-14915
(Livsmedelkontrollen)

P

16 Stockholmarnas klimatutsläpp

Skrivelse från Katarina Luhr (MP) (12/09/25)
Dnr 2012-13356
(Plan och Miljö)

P

17 Miljötillsyn 2012 - Tvättbranschen

18 Tillsyn över PCB i byggnader

Rapport hösten 2012
Dnr 2012-13713
(Plan och Miljö)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Ljudklassificering av grönytor

Anmälan av rapport
Dnr 2012-14770
(Plan och Miljö)

P

20 Ändring av villkor om bullerisoleringsåtgärder runt Bromma flygplats

Yttrande till mark- och miljödomstolen
Dnr 2012-14298
(Plan och Miljö)

P

21 Trafikbuller och planering IV - Utformning av bostäder i trafiknära lägen

Anmälan av rapport
Dnr 2009-14438
(Plan och Miljö)

P

22 Miljöövervakningsprogram 2012-2015 för Bällstaån

23 Fastställande av program för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet

Dnr 2012-273
(Livsmedelkontrollen)

*
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Daniel Persson, Helena Storbjörck-Windahl, Jens Dahlsköld, Magnus Lindqvist, Ingrid Mårtenson, Monika Weiss, Christer Edvardsson samt till Luis Lopez, personalföreträdare från fackförbundet Vision.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Mikael Magnusson (S) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) ordföranden justera dagens protokoll.

Justering sker torsdagen den 29 november 2012.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 9/2012 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 23 oktober 2012 anmäls.

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt förteckningar från den 7 november 2012 och den 20 november 2012 anmäls.

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen från och med 2012-09-29 – 2012-10-06.

Handlingar i ärendet

Lista över delegationsbeslut ur ECOS för delegationsperioden 2012-09-29 – 2012-10-06.

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 6/2012 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor den 8 oktober 2012 anmäls.

§7 Sammanträdestider 2013 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2012-15043

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer datum för sammanträden 2013 enligt följande:

5 februari
12 mars (heldag)
16 april
21 maj
11 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
26 november
17 december

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer datum för möte med miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor till den 22 oktober 2013 i anslutning till nämndens ordinarie sammanträde.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§8 Nedskrivning av kundfordringar från år 2011

Dnr 2012-14876

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om nedskrivning av kundfordringar, specificerade i bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande, från år 2011.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§9 Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2012-13757

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP):

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker punkt 5.6.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner i övrigt förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att justera beslutet omedelbart.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden anför i övrigt följande:

Vi anser att det är positivt att regelverket om insamling av grovavfall förenklas för att underlätta för hushåll när de vill göra sig av med avfall och produkter för återbruk på ett hållbart sätt.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 november 2012. Kontoret föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Godkänna och överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

  1. Tillstyrker förvaltningens förslag till beslut, förutom för punkten ”Kommunerna skall bara ansvara för avfall från boende” där vi anser utredningens förslag skall avstyrkas.

  1. I övrigt anföra följande:

Utredningens förslag är med största sannolikhet inte en bra lösning för Stockholm, som har ett stort antal bostadsfastigheter som också har lokaler för verksamheter som i sin tur kan vara av vitt skilda slag. Utredningens förslag skulle innebära att många verksamheter, som idag sänder sitt avfall till staden, kan bli hängande i luften och i sämsta fall därmed kan hamna hos mindre nogräknade företag.

Vi förstår inte varför utredningen trots sina tydliga samhälleliga utgångspunkter och sin strävan efter att skapa ett enkelt, hållbart och rationellt avfallssystem väljer att föreslå parallella system för hushållsavfall från privatpersoner och verksamheter. Det är ett förslag som riskerar att motverka snarare än främja utredningens intentioner.

Vi skulle föredra en lösning som mera anknyter till fastigheten som begrepp och där fastighetsägaren har ett ansvar gentemot kommunen att alla fastighetens verksamheter har en tillfredsställande lösning på sina avfallsströmmar. Många verksamheter – till exempel stora butikskedjor – har redan idag bra lösningar som självfallet skall fortsätta (och där kommunen har tillsynsansvar). För andra, oftast mindre, verksamheter kan det vara mera naturligt att komma överens med fastighetsägaren som i sin tur kommer överens med kommunen, än att försöka förhandla fram en lösning med helt nya aktörer.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP).

Reservation

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jonas Nilsson m.fl. (M) enligt följande:

Utredningen har fokuserat på hushållens och verksamheternas avfall och hur samverkan mellan producenter och kommuner kan förbättras i syfte att uppnå en enkelhet för konsumenter och andra användare. När det gäller förslaget om att verksamhetsutövare ska få ta ansvar för hanteringen av allt sitt avfall och att benämningen hushållsavfall begränsas till att bara omfatta hushållen, anser vi att utredningen landar i en korrekt och välkommen slutsats. Men som utredningen också själv uttrycker det är inte slutresultatet, det vill säga utredningens förslag i sin helhet, optimalt.

Framför allt gäller det förslaget om införandet av ett kommunalt monopol. För det är i praktiken det utredningen föreslår i och med att insamlingen av förpacknings- och tidningsavfall från hushållen, det vill säga producentansvarsavfallet, ska övergå från producenterna till kommunerna.

Marknaden för fastighetsnära insamling har varit konkurrensutsatt sedan starten för 15 år sedan Fastighetsägarna har själva kunnat bestämma vilka företagare och entreprenörer som de vill anlita för den service de efterfrågar och idag har cirka 1,5 miljoner hushåll tillgång till fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial. Drygt 1,1 miljoner hushåll kan sortera ut alla producentansvarsfraktioner från det osorterade hushållsavfallet och ungefär hälften av alla flerbostadshus i landet har en fastighetsnära insamling.

I och med att det råder fri konkurrens mellan fria företagare och entreprenörer på marknaden finns det många fördelar att hämta för fastighetsägarna. Entreprenörer och fria företagare har i dialog med fastighetsägarna successivt utvecklat en större och expanderande marknad med kringtjänster som omfattar mer än enbart hämtning av förpackningar och tidningar. I slutänden gynnar det alla parter, inte minst de boende.

Idag finns ungefär 50000 unika avtal mellan fastighetsägarna och förpacknings- och tidningsindustrin. Avtal som har inneburit att fastighetsägarnas kostnader minskat och hanteringen effektiviserats. Något som bland annat stadens bostadsbolag har haft stor glädje och nytta utav. En stor fördel av det nya tjänsteutbudet är det inte heller är bundet till kommunernas geografiska gränser utan av andra mer adekvata parametrar såsom vilken typ av fastighet som avses varför det finns fördelar för de bolag som har fastigheter i fler kommuner inom ett län eller region.

I de delar av marknaden där kommunerna idag har 75 procent eller mer skiljer sig tydligt från marknaden för fastighetsnära insamling i övrigt. De är mer outvecklade och handlar nästan uteslutande om transport av avfall. Så som dagens system fungerar är kommunen bara en mellanhand mellan fastighetsägaren och entreprenören. Fastighetsägarna har därmed ingen möjlighet att få sina egna specifika tjänstebehov tillgodosedda. Marknaden stagnerar och inga nya entreprenörer eller fria företagare klarar av att överbrygga barriärerna för marknadsinträde.

Vi håller med dem som anser att skötseln av återvinningsstationer lämnar mycket över att önska. Detta borde förpacknings- och tidningsindustrin åtgärda i enlighet med alternativ två i utredningen, det vill säga ställa högre krav på Förpacknings- och tidningsindustrin.

Utredningens förslag saknar en konsekvensbeskrivning av vilka effekter det får. Det är ovanligt att det presenteras ett förslag där en tjänstesektor som består av många privata aktörer; entreprenörer och fria företagare föreslås undanröjas genom att kommunerna tar över verksamheten.

Särskilt uttalande lämnas av Mats E. P. Lindqvist m.fl. enligt följande:

Förvaltningens förslag till svar på Kommunstyrelsens tjänsteremiss är bra.

Men det behövs ett än tydligare helhetsgrepp på avfallsfrågorna, med syftet att omvandla den enes avfall till den andres resurs. För att uppnå detta behövs en tydligare övergång till ett mer kommersiellt baserat avfallssystem, där avlämnaren av avfall får betalt för avfallet i stället för att behöva betala för att bli av med det. Vissa avfallsfraktioner till exempel vitpapper och metallskrot skulle – med rätt förutsättningar – mycket väl kunna generera en vinst. Viktigt är dock att ett mer kommersiellt baserat avfallshanteringssystem inte får leda till fler transporter utan att samlastning och minimerade transportrörelser måste vägas in och få att löna sig i sammanhanget. Californiens ”Zero-waste-koncept” kan vara värt att studera för att se hur mycket av detta koncept som är tillämpbart på svenska förhållanden.

Uppdelningen i givna avfallsfraktioner av samma material mellan förpackningar och icke-förpackningar är i längden ohållbar och behöver omvärderas.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan Hamrin (V) enligt följande:

Förvaltningens synpunkter är genomtänkta och kloka. De är dessutom redovisade på ett ovanligt pedagogiskt sätt.

Vi vill särskilt påpeka nackdelarna med att privatisera verksamheter som är geografiskt bundna. En central (och då oftast kommunal) hantering som ex. avfallshantering ger stora möjligheter till klimateffektiv samordning av hämtning. Vid konkurrens skapas et stor mängd helt onödiga resor, vilket ur både klimat-, miljö- och energisynpunkter är negativt. Det förefaller som om utredaren tror att dagens insamling av olika fraktioner sker samordnat. Så är ju inte fallet utan olika bilar hämtar olika fraktioner eftersom olika fraktioner kräver olika typer av bilar. Förslaget riskerar att leda till ytterligare biltransporter. Bättre vore att kräva samordning och därmed ny utformning av bilarna – en förändring som den fria marknaden inte tycks klara av.

Vi skulle föredra en generell regel om fastighetsnära sortering av alla fraktioner, men inser också de praktiska problemen med detta. Vi stödjer därför t.v. förvaltningens förslag (men diskuterar gärna andra alternativ).

Förvaltningen (utredningen ?) berör inte frågan om enskilda stora producenter av avfall själva kan utnyttja sitt eget avfall externt (egen användning är ju inget problem vad jag vet). Vi kan tänka oss ett system där enskilda, stora aktörer får dispens för att på egen hand lösa frågan förutsatt att det sker på ett resurseffektivt sätt.

§10 Överklagande av tillstånd till bergvärmeanläggning på fastigheterna Fänriken 3 och 4 Yttrande till mark- och miljödomstolen

Dnr 2011-19815

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att mark och miljödomstolen avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som stöd för sin talan.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§11 Överklagande av beslut om föreläggande för Brunkebergs bageri, Regeringsgatan 86 Yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 2010-8173

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar i andra hand att länsstyrelsen avslår överklagandet.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som grund för yrkandet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken avseende hudvårdssalong med adress Upplandsgatan 16 i Stockholms kommun

Överklagande av länsstyrelsens beslut
Dnr 2011-10509

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullföljer miljöförvaltningens överklagande av länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 25 september 2012 i ärende 5051- 34265-11.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att mark- och miljödomstolen med fastställande av nämndens beslut undanröjer länsstyrelsens beslut.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande som grund för yrkandet.

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 31 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§13 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken för CMG Danielson Fastighetsförvaltning AB. Yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 2011-11703

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som stöd för sin talan.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Kartläggning av traditionell kinesisk medicin i Stockholm stad. En rapport från miljöförvaltningen

Dnr 2012-14916

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket för kännedom.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan Hamrin (V) enligt följande:

Vi tillstryker förvaltningens förslag med tillägg att vi gärna ser att förvaltningen innan man genomför projektet 2013 även klargör vilka åtgärder man kan vidta ifall man hittar fler växtsubstanser som kan vara potentiellt hälsofarliga. Även hur man kan hantera bristande innehållsförteckning och bäst före datum. Dessutom att man om det bedöms rimligt inkluderar kontroll av innehållet gentemot CITES (Handel med hotade djur och växter). Vi tycker det är allvarligt att man under den utförda kontrollen hittat så pass omfattande brister och att flertalet av dessa produkter strider mot svensk livsmedelskontroll. Vi ser fram emot att få ta del av förvaltningens kommande projekt.

§15 Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök En rapport från miljöförvaltningen

Dnr 2012-14915

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket, utbildningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighets- nämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för kännedom.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Stockholmarnas klimatutsläpp

Skrivelse från Katarina Luhr (MP) (12/09/25)
Dnr 2012-13356

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar Katarina Luhrs skrivelse med vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 5 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mats E. P. Lindqvist m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

Förvaltningen bör få i uppgift att verkställa det uppdrag man efterlyser.

Vi stödjer förvaltningens förslag till beslut inte minst efter att vi själva försökt få SEI att besvara en del av de frågor som förvaltningen tar upp. Det förefaller som om underlaget är bristfälligt och analysen otillräcklig, vilket är något förvånande med tanke på SEIs renommé i övrigt.

Samtidigt är skrivelsen mycket viktigt eftersom det är de samlade utsläppen som påverkar klimatet – inte bara de som sker i enskilda kommuner. Det är därför väsentligt att frågan utreds ytterligare och att en utvecklad modell tas fram. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att det ur kommunal synpunkt är väsentligt att de utsläpp som sker kommunalt också redovisas utifrån de principer som sker idag. Sådan kunskap är nödvändig för ett demokratiskt beslutsfattande och skulle behövas också på landstings- och riksdagsnivå.

En detaljs i sammanhanget är hur redovisningen sker av vilt förekommande produkter (ex. fisk, vilt, ren och bär) som utgör en naturlig del av det biologiska systemet och därför bör generera mycket lägre utsläpp av koldioxid. I SEIs skrift skiljer sig ex. inte fisk från de flesta andra produkter.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mats E. P. Lindqvist m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

Reservation

Stellan Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats E. P. Lindqvist m.fl. (MP) och Mikael Magnusson (S) enligt följande:

Även om det inte går att beräkna alla stockholmarnas alla utsläpp med önskvärd precision går det att ta fram bättre information om konsekvenserna av stockholmarnas konsumtionsmönster för klimatet.

Nuvarande beräknar kan till exempel kompletteras med nationella beräkningar för konsumtion, justerade för stockholmarnas konsumtionsmönster där det finns statistik om avvikelser jämfört med nationella mönster för områden med större klimatpåverkan som långväga resor eller konsumtion av kött.

§17 Miljötillsyn 2012 – Tvättbranschen

Redovisning av miljöförvaltningens rapport
Dnr 2012-14598

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Årlig tillsynsrapport för tvätterier”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till de verksamhets- utövare i branschen som miljöförvaltningen har i sitt miljötillsynsregister samt till Sveriges Tvätteriförbund.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§18 Tillsyn över PCB i byggnader

Rapport hösten 2012
Dnr 2012-13713

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§19 Ljudklassificering av grönytor

Anmälan av rapport
Dnr 2012-14770

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder ärendet för kännedom till stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar fortsätta arbetet i enlighet med föreslaget fortsatt arbete.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnussson m.fl.(S) och Mats E. P. Lindqvist m.fl. (MP) enligt följande:

Det finns fortfarande områden i Stockhom som kan upplevas som tysta, även om dessa områdens omfattning skiftar med årstider, veckodagar och tider på dygnet.

Ur folkhälosperspektiv så fyller dessa områden en viktig funktion, då det för många människor, vid olika tillfällen, finns ett behov av att då och då kunna dra sig undan storstadens buller och larm. Det är därför viktigt att det även i framtidens Stockholm finns tystare områden.

§20 Ändring av villkor om bullerisoleringsåtgärder runt Bromma flygplats Yttrande till mark- och miljödomstolen

Dnr 2012-14298

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker att villkoret ändras enligt Swedavias yrkande och hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 5 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Mats E. P. Lindqvist m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker att villkoret ändras enligt Swedavias yrkande under förutsättning att kompensation betalas ut till de som drabbas av buller under längre tid än enligt det ursprungliga villkoret.

2. Att anföra följande:

Under den långa tiden som detta ärende bereddes innan de nu gällande villkoren fastställdes hade Luftfartsverket och numera Swedavia gott om tid att ta reda på grundläggande fakta rörande bebyggelsen i flygplatsens bullerområde. De boende har under lång tid utsatts för oacceptabel miljöpåverkan. Buller är en hälsofråga. Swedavia ska inte utan vidare kunna förlänga tiden för att åtgärda bullret under längre tid, genom att i efter hand hänvisa till omständigheter som det var den sökandes skyldighet att ta vara på i ett tidigare skede av tillståndsprocessen. Vi delar förvaltningens synpunkter att det är viktigt att arbetet görs ordentligt och i samråd med fastighetsägare och boende. Men Swedavias slarv ska inte belönas på de boendes bekostnad. Det är därför rimligt att Swedavia kompenserar de boende för den bullerpåverkan de utsätts för utöver den tiden som det nu gällande villkoret avser.

Vi anser för övrigt att fortsatt flyg på Bromma är, förutom att vara mycket störande för boende, ett slöseri med värdefull mark för exploatering och rekreation. Det är tragiskt att den borgerliga majoriteten har låst in Stockholm i ett 30-årigt avtal om fortsatt flyg där. En ännu bättre lösning än att bullerisolera fastigheterna är därför att stänga flygplatsen.

3) Stellan Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

4)

1. Medge förlängd tid enligt ansökan under förutsättning att de fastighetsägare eller boende som drabbas av dispensen ges rimlig kompensation och att skolor, förskolor, vårdinrättningar och äldreboenden åtgärdas i första hand.

2. Att anföra följande:

En förutsättning är också att bolaget, när beslut om nedläggning väl tas, inte begär kompensation för dessa åtgärder.

Ärendet visar tydligt det orimliga i att ha en flygplats centralt placerad i bostadsområden och flygplatsen bör därför snarast läggas ned.

I väntan på detta måste tillräckliga åtgärder vidtas för att skydde området mot buller och andra störningar. Det förhållande att de aktuella problemen inte förutsetts visar att Swedavia inte tar sitt ansvar på tillräckligt allvar och det är anmärkningsvärt att inte heller kommunen eller domstolen själv förutsett problemen.

Eftersom bolaget nu misskött arbetet och det nu förefaller omöjligt att åtgärda de berörda fastigheterna på avsedd tid måste dock förlängd tid medges förutsatt att kompensation ges enligt ovan.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP).

Reservation

Mats E.P. Lindqvist m.fl. (MP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Stellan Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§21 Trafikbuller och planering IV - Utformning av bostäder i trafiknära lägen Anmälan av rapport

Dnr 2009-14438

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översända ärendet för kännedom till stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, Naturvårdsverket, Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats E. P. Lindqvist m.fl. (MP) enligt följande:

Bullerrapporten är mycket välgjord och väl bearbetad. Men det som av naturliga skäl inte tas upp i rapporten är, huruvida just ett så trubbigt intsrument som dBA är användbart för att mäta upp acceptabla bullervärden både för lågfrekvent, medelfrekvent och högfrekvent buller. Den empiriska delen av bullermätning samt påföljande fastsällande av gränsvärden behöver definitivt utvecklas.

Vidare behöver staden genom sina förvaltningar och bolag arbeta vidare med hur slutsatserna i denna rapport ska tillämpas vid byggnation och vid arbeten med oliak boendemiljöer.

§22 Miljöövervakningsprogram 2012-2015 för Bällstaån

Dnr 2012-14231

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av Miljöövervaknings- program 2012-2015 för Bällstaån.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 15 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan Hamring (V) enligt följande:

Analys av biologiska parametrar har inte minst i rinnande vatten den stora fördelen att den integrerar årsvariationer på ett effektivt sätt. Om själva analysen är billig och de organismer man analyserar är välkända av allmänheten uppnås dessutom både ekonomiska och pedagogiska fördelar. Provfiske med elektricitet på 3-5 lokaler utgör en sådan metod som går lätt och snabbt att utföra (förvaltningen kan mycket väl göra det själv) och analysen består enbart i att mäta och väga fångsten. Vi föreslår därför att elfisken utförs årligen och att, om så behövs, andra analyser (ex. bottenfauna) reduceras.

§23 Fastställande av program för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet

Dnr 2012-273

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa Stockholm Vattens program för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet för Stockholms Stads dricksvattennät.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Belinda Hellberg m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa Stockholm Vattens program för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet för Stockholms Stads dricksvattennät.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till utvidgat program för undersökningar av dricksvattenkvalitet.

3. Att därutöver anföra följande:

Undersökningar, inte minst undersökningar genomförda av miljöförvaltningen i Stockholm, har visat på förekomsten av en rad ämnen, som inte omfattas av Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Det handlar både om kemiska ämnen och om läkemedel. Vi anser att det är rimligt att Stockholm Vatten får minska på sina kontroller över ämnen, som vid tidigare kontroller visat sig oproblematiska. Men det är viktigt att också kontrollera för nya gifter och andra oönskade ämnen i vårt vatten.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan Hamrin (V).

Reservation

Bellinda Hellberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan Hamrin (V) enligt följande:

Rent vatten är en oersättbar tillgång och måste, inte minst i en storstad som Stockholm, värnas med ”alla” medel. De analyser som nu utförs förefaller – åtminstone vid en ytlig betraktelse – ha sitt ursprung i gångna tider. Flera av dem är triviala ur ett säkerhets- och hälsoperspektiv och det är nog inte bara aluminium och mangan som kan ifrågasättas ur ett effektivitetsperspektiv. Å andra sidan är analyserna billiga.

Väsentligare vore att fundera över vad som saknas. Sjukdomsalstrande organismer kan vara ett problem också i Stockholm och giftproducerande blågröna alger förekommer i Mälarens östra delar och misstänks ha varit orsak till den s.k. badrumssjukan iMalmö. Gifterna elimineras inte med dagens metoder. Det är inte ovanligt att fastsittande varianter förekommer i intagsledningar.

Jäv

Mats E. P: Lindqvist har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§24 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen kommenterar den frivilliga riskbedömning av koppars miljöpåverkan som kopparindustrin låtit göra inom EUs program för riskbedömning av existerande ämnen.

Förvaltningschefen berättar kort om de lärdomar som förvaltningen har dragit från genomförda studieresor under hösten. Bland annat Exhibition Road i London, ett försök att minska olyckor genom att bland olika trafikslag.

Förvaltningschefen informerar kort om det gemensamma yttrande som Statsledningskontoret och Miljöförvaltningen gjort angående Naturvårdsverkets remiss om konsekvensutredning över förslag till ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport