Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2014-03-18

Sammanträde 2014-03-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Lokal: Polhemssalen

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Genomförande av uppgradering av e-tjänster (Verksamhetsstöd)

8 Möjlighet att övergå till digital nämndhantering för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

9 Överklagande av länsstyrelsens beslut den 11 februari 2014, beteckning 5051-40528-2012, om att upphäva nämndens beslut att lämna klagomål om buller utan ytterligare åtgärd (Hälsoskydd)

10 Kontroll av insamlingssystem för förpackningar och tidningar 2013 (Hälsoskydd)

11 Tillsyn av båtklubbar 2013 (Hälsoskydd)

12 JO-anmälan med anledning av handläggningen av ärende rörande bullerstörningar från Hedvig Eleonora skolgård, Remiss från Justitieombudsmannen, dnr 6976-2013 (Hälsoskydd)

13 Redovisning av resultat från miljöförvaltningens tillsyn höga ljudnivåer, störningar från uteserveringar och evenemang 2013 (Hälsoskydd)

14 Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergsstrand Remiss från kommunstyrelsen, dnr 328-1835/2013 (Hälsoskydd)

15 Överklagande av föreläggande att vidta åtgärder för ventilation Yttrande till länsstyrelsen, dnr 5051-16663-2013 (Hälsoskydd)

16 Yttrande om förslag till ändring av Livsmedels-verkets förskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol (Nyckelhålet) Remiss från Livsmedelsverket, dnr 3198/2014 (Livsmedelskontrollen)

17 Projektrapport: Kontroll av animaliska biprodukter i butiker (Livsmedelskontrollen)

18 Klottersanering i Stockholm, examensarbete från Stockholms Universitet (Plan och Miljö)

19 Aktualitetsförklaring av Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm, Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2012-15939 (Plan och Miljö)

20 Klimatförändring och Stockholms stad, Remiss från kommunstyrelsen, stadsmiljöroteln, dnr 001901/2013 (Plan och Miljö)

21 Remiss om Fossilbränsleoberoende organisation 2030, Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001382/2013 (Plan och Miljö)

22 Förslag till detaljplan för Obelisken 25 i stadsdelen Södermalm, Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2011-16754 (Plan och Miljö)

23 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till grundvattenbortledning vid byggande och drift av Förbifart Stockholm, Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 3346-11 (Plan och Miljö)

24 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för tillfällig hamnverksamhet i samband med byggnationen av Förbifart Stockholm, Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 3345-11, M 3343-11 och M 3342-11 Dnr 2011-18903, 2011-18900 och 2011-18898 (Plan och Miljö)

Dnr: 2011-18903, 2011-18900 och 2011-18898

P
OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Remiss om Stadens energiarbete i egna fastigheter, Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001382/2013 (Plan och Miljö)

26 Motion (2013:78) om policy för att minska elförbrukning från belysning i Stockholm stads verksamheter och bolag, Remiss från kommunstyrelsen, dnr 315-1780-2013 (Plan och Miljö)

27 Tillsyn över PCB i byggnader, Tillsynsrapport 2013 (Plan och Miljö)

28 Tillsynsrapport 2013 Tvätteribranschen, Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och Miljö)

29 Tillsynsrapport 2013 för Fordonstvättar och depåer, Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och Miljö)

30 PVC produkter - tillsyn över detaljhandeln (Plan och Miljö)

31 Tillsynsrapport 2013 Vägtrafik (Plan och Miljö)

32 Hållbar återföring av fosfor, Remisser från Miljödepartementet (Plan och Miljö)

33 Förvaltningschefens resa till Vancouver

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Genomförande av uppgradering av e-tjänster Dnr 2013-12937

§8 Möjlighet att övergå till digital nämndhantering för miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2013-7822

§9 Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärende om fläktbuller, Rindögatan 6, fastighet Nummerhästen 9 Dnr 2010-13587

§10 Kontroll av insamlingssystem för förpackningar och tidningar 2013 Dnr 2013-881

§11 Tillsyn av båtklubbar 2013 Dnr 2014-1389

§12 JO-anmälan med anledning av handläggningen av ärende rörande bullerstörningar från Hedvig Eleonora skolgård

§13 Redovisning av resultat från miljöförvaltningens tillsyn höga ljudnivåer, störningar från uteserveringar och evenemang 2013 Dnr 2014-2493

§14 Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergsstrand Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-17501

§15 Överklagande av föreläggande att vidta åtgärder för ventilation Yttrande till länsstyrelsen, dnr 5051-16663-2013 Dnr 2011-8513

§16 Yttrande om förslag till ändring av Livsmedelsverkets förskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol (Nyckelhålet) Remiss från Livsmedelsverket, dnr 3198/2014 Dnr 2014-1145

§17 Projektrapport: Kontroll av animaliska biprodukter i butiker Dnr 2014-3017

§18 Klottersanering i Stockholm, examensarbete från Stockholms Universitet Dnr 2014-1378

§19 Aktualitetsförklaring av Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm Remiss från stadsbyggnadsnämnden Dnr 2013-17269

§20 Klimatförändring och Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-17508

§21 Remiss om Fossilbränsleoberoende organisation 2030 Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-17502

§22 Förslag till detaljplan för Obelisken 25 i stadsdelen Södermalm

§23 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till grundvattenbortledning vid byggande och drift av Förbifart Stockholm Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 3346-11 Dnr 2011-18905

§24 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för tillfällig hamnverksamhet i samband med byggnationen av Förbifart Stockholm Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 3345-11, M 3343-11 och M 3342-11 Dnr 2011-18903, 2011-18900 och 2011-18898

§25 Remiss om Stadens energiarbete i egna fastigheter Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-17505

§26 Motion (2013:78) om policy för att minska elförbrukning från belysning i Stockholm stads verksamheter och bolag Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-17519

§27 Tillsyn över PCB i byggnader Tillsynsrapport 2013 Dnr 2014-1503

§28 Tillsynsrapport 2013 Tvätteribranschen Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2014-2281

§29 Tillsynsrapport 2013 för Fordonstvättar och depåer Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2014-2413

§30 PVC produkter ­ tillsyn över detaljhandeln Dnr 2014-1924

§31 Tillsynsrapport 2013 Vägtrafik Dnr 2014-2686

§32 Hållbar återföring av fosfor Remisser från Miljödepartementet Dnr 2014-802

§33 Förvaltningschefens resa till Vancouver Dnr 2014-3920

§34 Deltagande vid FAH:s (Föreningen för allmänt hälsoskydd) vårmöte i Stockholm den 2-3 april 2014 Nämnden behandlar deltagande vid FAH:s vårmöte den 2-3 april 2014.

§35 Deltagande vid Tyresåns vattenvårdsförbunds seminarium, Planera rätt för vatten, den 8 april 2014 Nämnden behandlar deltagande vid Tyresåns vattenvårdsförbunds seminarium den 8 april 2014.

§36 Förvaltningschefens information Förvaltningschefen Gunnar Söderholm informerar om det material som delats ut i samband med sammanträdet samt kort om rättsfallspromemorian.