Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2018-05-15

Sammanträde 2018-05-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 2/2018

7 Tertialrapport 1 2018 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Migrering av e-tjänster (Verksamhetsstöd)

9 Avrop ramavtal GSIT2 (Verksamhetsstöd)

10 Ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 2018/453 (Verksamhetsstöd)

11 Hälsoskyddstillsyn av skolor och förskolor 2017 Rapport från miljöförvaltningen (Hälsoskydd)

12 Yttrande över förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:22) om vissa fiskarter från Östersjöområdet Remiss från Livsmedelsverket, ert dnr 2018/01060 (Livsmedelskontrollen)

13 Effektivare energianvändning (SOU 2017:99) Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr 2018/575 (Plan och miljö)

14 Avfallshanterare - tillsynen och det strategiska arbetet år 2017 Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

15 Tillsynsrapport 2017 för fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

16 Rapport om tillsyn över verksamheter med kvicksilver, 2017 Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

17 Tillsyn över förorenade områden 2017 Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

18 Tillsynsrapport 2017 Vägtrafik Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

19 Årlig tillsynsrapport spårtrafik Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

20 Yttrande till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, angående slutliga villkor för hamnverksamhet inom Skeppsbron-Stadsgården, mål M 600-18 (Plan och miljö)

21 Deltagande i EU-projektet UrmoLiving (SLB-analys)

22 Skrivelse från MP, S och V, uppdrag om att minska kemikaliebelastningen på barn, ungdomar och kvinnor i fertil ålder Förslag till arbetssätt för att utveckla indikatorer för stadens arbete med att minska kemikaliebelastningen på barn, ungdomar och kvinnor i fertil ålder (Miljöanalys)

23 Kemikaliecentrums årsrapport för 2017 (Miljöanalys)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Tertialrapport 1 2018 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2018-7123

§8 Migrering av e-tjänster, Dnr 2018-6850

§9 Avrop ramavtal GSIT2, Dnr 2018-7199

§10 Ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-5761

§11 Hälsoskyddstillsyn av skolor och förskolor 2017 Rapport från miljöförvaltningen Dnr 2018-6627

§12 Yttrande över förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:22) om vissa fiskarter från Östersjöområdet Remiss från Livsmedelsverket, dnr 2018/01060, Dnr 2018-6087

§13 Effektivare energianvändning (SOU 2017:99) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-6173

§14 Avfallshanterare – tillsynen och det strategiska arbetet år 2017 Rapport från miljöförvaltningen Dnr 2018-6691

§15 Tillsynsrapport 2017 för fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2018-6320

§16 Rapport om tillsyn över verksamheter med kvicksilver, 2017 Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2018-2023

§17 Tillsyn över förorenade områden 2017 Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2018-6119

§18 Tillsynsrapport 2017 Vägtrafik Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2018-6894

§19 Årlig tillsynsrapport spårtrafik Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2018-5311

§20 Yttrande till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, angående slutliga villkor för hamnverksamhet inom Skeppsbron-Stadsgården, mål M 600-18, Dnr 2016-9359

§21 Deltagande i EU-projektet UrmoLiving, Dnr 2018-7187

§22 Skrivelse från MP, S och V, uppdrag om att minska kemikaliebelastningen på barn, ungdomar och kvinnor i fertil ålder Förslag till arbetssätt för att utveckla indikatorer för stadens arbete med att minska kemikaliebelastningen på barn, ungdomar och kvinnor i fertil ålder, Dnr 2016-6314

§23 Kemikaliecentrums årsrapport för 2017, Dnr 2018-7162

§25 Förvaltningschefens information