Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2018-10-16

Sammanträde 2018-10-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 5/2018

7 Ändring av delegationsordning (Verksamhetsstöd)

8 Textilåtervinning vid återvinningsstationer - medborgarförslag (Hälsoskydd)

9 Överklagande av nämndens beslut den 28 mars 2018 att meddela dispens från förbudet i 15 kap. 24§ miljöbalken för hantering av frityrolja Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholm i ärende bet. 505-23144-2018 (Hälsoskydd)

10 Strategi för God, Hälsosam och Klimatsmart mat Remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/430 (Livsmedelskontrollen)

11 Tillsynsrapport 2017 Kemiindustrin (Plan och miljö)

12 Tillsynsrapport Miljötillsyn livsmedelsindustri (Plan och miljö)

13 Årlig tillsynsrapport för Louddens oljehamn 2017 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

14 Föroreningssituationen i sediment från östra Mälaren söder om Nockebybron Redovisning av genomförd undersökning (Plan och miljö)

15 Motion om att rusta upp kollektivtrafik-möjligheterna vid Gullmarsplan Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/787 (Plan och miljö)

16 Klimatindikatorer för nederbörd i Stockholm Underlag till Miljöförvaltningens övervakning av klimatförändringar och dess effekter (Miljöanalys)

17 Dispens från förbudet i 15 kap 24 § miljöbalken avseende Max Burger AB (Hälsoskydd)

18 Fastställande av faroanalys och undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet (Livsmedelskontrollen)

19 Förvaltningschefens resa till New York 13 november 2018 (Förvaltningsledning)

20 Ramavtalsupphandling för kemikalieexpert bygg och anläggning (Miljöanalys)

Dnr: 2018-13185

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 §.
Sekretessbelagt av miljö- och hälsoskyddsnämnden

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Ändring av delegationsordning, Dnr 2018-14391

§8 Textilåtervinning vid återvinningsstationer -­ medborgarförslag, Dnr 2018-13156

§9 Överklagande av nämndens beslut den 28 mars 2018 att meddela dispens från förbudet i 15 kap. 24 § miljöbalken för hantering av frityrolja Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholm i ärende bet. 505-23144-2018, Dnr 2018-4697

§10 Strategi för God, Hälsosam och Klimatsmart mat Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-11675

§11 Tillsynsrapport 2017 Kemiindustrin, Dnr 2018-13837

§12 Tillsynsrapport Miljötillsyn livsmedelsindustri, Dnr 2018-13478

§13 Årlig tillsynsrapport för Louddens oljehamn 2017 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2018-14487

§14 Föroreningssituationen i sediment från östra Mälaren söder om Nockebybron Redovisning av genomförd undersökning, Dnr 2017-13979

§15 Motion om att rusta upp kollektivtrafikmöjligheterna vid Gullmarsplan Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-13630

§16 Klimatindikatorer för nederbörd i Stockholm Underlag till Miljöförvaltningens övervakning av klimatförändringar och dess effekter, Dnr 2018-14384

§17 Dispens från förbudet i 15 kap 24 § miljöbalken avseende Max Burger AB, Dnr 2018-9236

§18 Fastställande av faroanalys och undersökningsprogram för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvalitet, Dnr 2018-624

§19 Förvaltningschefens resa till New York 13 november 2018, Dnr 2018-15999

§20 Ramavtalsupphandling för kemikalieexpert bygg och anläggning, Dnr 2018-13185

§21 Förvaltningschefens information