Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-08-23

Sammanträde 2018-08-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Norrmalms stadsdelsförvaltning, Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema: Aktuellt inom äldreomsorgen

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

3 Information från förvaltningen

Anmälan av medborgarförslag

4 Medborgarförslag om att bygga en skateboardpark i Vasastan

Dnr 2018/321-1.2.4.
Svar på medborgarförslag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Återinför dryckesfontäner i staden

Dnr 2018/272-1.2.4.
I maj 2018 kom det in ett medborgarförslag om att dryckes-fontäner bör återinföras i
staden.

Att tillhandahålla dricksvatten ingår inte i stadsdelsnämndens prioriterade
parkfunktioner men förvaltningen anser att det kan vara ett trevligt inslag i
stadsmiljön. Enligt förvaltningen kan också dricksvattenfontäner medföra miljövinster
då det skulle kunna innebära en minskad förbrukning av plastflaskor.

Dricksvattenfontäner är en kostsam investering och de är
ofta dyra att underhålla. Förvaltningen har inte möjlighet att kontinuerligt sätta upp
dricksvattenfontäner på parkmark
utan gör, när en park rustas upp, en bedömning om plats för dricksvatten kan
prioriteras inom projektet. Enligt förvaltningen behöver Stockholms stad fatta ett
övergripande beslut om dricksvatten i stadens offentliga rum ska prioriteras samt hur
ansvaret ska fördelas. Förvaltningen kommer att ta med sig frågan till de
stadsövergripande arbetsgrupper där frågor om stadsmiljö behandlas. Förvaltningen
föreslår att nämnden beslutar att ärendet ska överlämnas för kännedom till
trafiknämnden, idrottsnämnden samt Stockholm Vatten och Avfall AB.
Beslutsärenden

6 Tillsättning av lex Sarah-ansvariga

Dnr 2018/327-1.1.
Enligt Norrmalms stadsdelsnämnds lokala lex Sarah-rutin ska nämnden utse lex
Sarah- ansvariga personer. Nämnden har tidigare utsett tre lex Sarah-ansvariga. För
att minska sårbarheten och garantera att minst en lex Sarah-ansvarig är i tjänst
föreslår förvaltningen att nämnden utser ytterligare två lex Sarah-ansvariga.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Införande av en bemanningsenhet i pilotform inom förskola Norrmalm och Östermalm

Dnr 2018/349-1.2.1.
Ärendet utgår

8 Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning

Dnr 2018/3-1.1.
Förvaltningen arbetar löpande med att uppdatera delegations-
ordningen. Ändringar och kompletteringar av delegations-ordningen beror i allmänhet
på ändringar i lagstiftningen eller organisatoriska förändringar inom förvaltningen som
påverkar beslutsfattandet.

Ändringar i kommunallagen (KL) och förvaltningslagen (FL)
samt införandet av dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att vissa ändringar i
delegationsordningen nu måste göras. Det finns
också behov av vissa ändringar när det gäller ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknadsåtgärder samt tillsyn av folköls-
och tobaksförsäljning.

9 Ramavtalsupphandling av cirka 55 akut- och korttidsplatser

Dnr 2018/409-2.2.2.
Nuvarande avtal om akut- och korttidsplatser för vuxna hemlösa med Nytida AB löper
ut den 31 december 2018. Avtalet kan inte förlängas och en ny upphandling behöver
därför genomföras. Socialförvaltningen genomför upphandlingen för samtliga
stadsdelsnämnder.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Svar på remisser

10 Snabbare lagföring - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/300-1.5.1.
Chefen för Justitiedepartementet beslutade den 17 januari 2017 om ett uppdrag att
utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en
snabbare lagföring av brott med särskilt fokus på unga som begår brott och personer
som återkommande begår nya brott.

För mindre allvarliga och lättutredda brott som olovlig körning, rattfylleri, ringa
narkotikabrott och ringa stöld är tiden från brott till en dom i tingsrätten i dagsläget
22-23 veckor. Här föreslås en ny häktningsbestämmelse, som gör det möjligt att hålla
återfallsbrottslingar i förvar i väntan på rättegång. Enligt den nya regeln ska det vara
möjligt att den misstänkte häktas om det finns risk för fortsatt brottslig verksamhet
och straffet kan antas bli fängelse. Vidare föreslås fortsatta reformer av
förundersökning och brottsutredande åtgärder inom polisen.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen i departements-promemorian. När det
gäller unga lagöverträdare är det viktigt att konsekvenserna av brottet sker i nära
anslutning till det så att det inte förlorar sin verkningskraft.

11 Betänkandet av Några frågor i skyddslagstiftningen - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/332-1.5.1.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från ett antal stadsdelsnämnder med anledning
av remiss "Betänkande av Några frågor om skyddslagstiftningen" (SOU 2018:26).

Remissen avser ett delbetänkande av kommittén för förbättrat skydd för
totalförsvarsverksamheten som tillsattes av regeringen i mars 2017. Delbetänkande
bedömer och analyserar några frågor som rör skyddslagstiftningen. Bakgrunden till att
kommittén tillsattes är den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Europa.

Förvaltningen ser positivt på delbetänkandet i sin helhet. Att ytterligare objekt läggs
till i uppräkningen av skyddsvärda objekt ställer sig förvaltningen positiv till. Att
obemannade farkoster som till exempel drönare läggs till inom tillträdesförbudet får
anses som en nödvändighet liksom utökning av skyddsvakts befogenheter gentemot
dessa. Förvaltningen vill dock påpeka att i och med att utökning av beslutsfattande för
Försvarsmakten föreslås, behöver kommunikationskanaler och processer för
informationsöverföring anpassas utifrån detta.

12 Motion om att förbättra kontrollen av stadens gode män samt förvaltare och att inrätta en fond för skadedrabbade huvudmän - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/212 -1.5.1.
Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD) vill förbättra kontrollen av stadens gode
män och förvaltare samt inrätta en fond för skadedrabbade huvudmän. I motionen
beskrivs att orsaken är att gode män som har fått i uppdrag att sköta gamlas och
funktionshindrades ekonomi missbrukar sitt uppdrag.

Förvaltningen anser att det är överförmyndarnämnden som måste ta ställning till
frågorna i motionen. De har kunskap om hur kontrollen ser ut i dagsläget. Mot den
bakgrunden kan de ta ställning till om kontrollen behöver förstärkas och en fond ska
upprättas. Vidare är det överförmyndarnämnden som har mandat i frågorna och kan
genomdriva eventuella förändringar.

Förvaltningens biståndshandläggare/socialsekreterare är i mötet med klienten
uppmärksam på eventuella signaler om att gode mannen eller förvaltaren missköter
sitt uppdrag.

Om sådan information framkommer vidarebefordras den till överförmyndarnämnden.
På så sätt kan förvaltningen bistå överförmyndarnämnden med att upptäcka
missförhållanden.

13 Serveringstillstånd för Little Tong - svar på remiss från socialförvaltningen

Dnr 2018/347-1.5.2.
T8NG Regeringsgatan AB med serveringsstället Little Tong Regeringsgatan på
Regeringsgatan 71 har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd och utökad
serveringstid till allmänheten, i restaurangen, måndag till söndag kl. 11:00 - 03:00
samt i uteserveringen, måndag till söndag kl. 11:00 - 03:00.

Stadsdelsförvaltningen finner inte att alkoholsserveringstillstånd enligt ansökan skulle
medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför
stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

Anmälningsärenden

14 Ekonomisk månadsuppföljning per juli med prognos för år 2018

Dnr 2018/157-1.2.1.
Utsändes senare

15 Samverkansöverenskommelse om socialt stöd för nyanlända mellan Kungsholmens, Norrmalm och Östermalm stadsdelsförvaltningar

Dnr 2018/280-1.2.5.
Från 1 januari 2018 har stadsdelsnämnderna i uppdrag att erbjuda socialt stöd till
nyanlända.

I syfte att skapa förutsättningar för ett funktionellt och effektivt socialt stöd
samordnas arbetet för nyanlända i åldern 18-64 år boende inom Kungsholmens,
Norrmalms och Östermalms stadsdelsområden. Överenskommelsen har enligt
delegation, undertecknats av stadsdelsdirektören på respektive förvaltning och träder i
kraft 1 september 2018.

16 Redovisning av stadens lex Sarah-rapportering

Dnr 2018/357-1.2.2.
Socialförvaltningen och äldreförvaltningen har följt upp rapporterade missförhållanden
enligt bestämmelserna om lex Sarah under 2017. Uppföljningen kompletteras med
specifika siffror för Norrmalms stadsdelsförvaltning.

17 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Beslut fattade enligt delegation

20 Inkomna och upprättade handlingar

22 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående
ärenden.

Slutet sammanträde

23 Upphandling av utryckning vid trygghetslarm och hemtjänstinsatser nattetid

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket föräldrabalken (FB)

25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

27 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

§3 Information från förvaltningen

§4 Medborgarförslag om att bygga en skateboardpark i Vasastan Dnr 2018/321-1.2.4.

§5 Återinför dryckesfontäner i staden ­ svar på medborgarförslag Dnr 2018/272-1.2.4.

§6 Tillsättning av lex Sarah-ansvariga Dnr 2018/327-1.1.

§7 Införande av en bemanningsenhet i pilotform inom förskola Norrmalm och Östermalm. Ärendet utgår.

§8 Revidering av stadsdelsnämndens delegationsordning Dnr 2018/3-1.1.

§9 Ramavtalsupphandling av cirka 55 akut- och korttidsplatser Dnr 2018/409-2.2.2.

§10 Snabbare lagföring - svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/300-1.5.1.

§11 Betänkandet av Några frågor i skydds-lagstiftningen ­ svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/332-1.5.1.

§12 Motion om att förbättra kontrollen av stadens gode män och förvaltare och att inrätta en fond för skadedrabbade huvudmän ­ svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/212-1.5.1.

§13 Serveringstillstånd för Little Tong ­ svar på remiss från socialförvaltningen Dnr 2018/347-1.2.5.

§14 Ekonomisk månadsuppföljning per juli med prognos för år 2018 Dnr 2018/157-1.2.1.

§15 Samverkansöverenskommelse om socialt stöd för nyanlända mellan Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar Dnr 2018/280-1.2.5.

§16 Redovisning av stadens lex Sarah-rapportering Dnr 2018/357-1.2.2.

§17 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

§19 Beslut fattade enligt delegation

§20 Inkomna och upprättade handlingar