Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-12-15

Sammanträde 2005-12-15

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00.

Förhinder att närvara vid sammanträdet a Läs mer...nmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 Svar på medborgarförslag om införande av dialoggrupper.

3 A Månadsrapport november 2005.

4 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan, tilläggsplan för fastigheten Krejaren 2, Östermalmstorg.

5 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för teknikhus till Norra Länken vid Albano, Norra Djurgården.

6 Svar på remiss från stadsledningskontoret angående ”Utredning av faderskap – förslag till reviderade riktlinjer.”

Dnr 2005-1035-507.

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående framställan om ”Ett entreprenörshus i Stockholm – för nyföretagande och innovations-främjande.

8 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang AnnaKhan, Riddargatan 12.

Dnr 2005-1101-621.

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Kharma, Sturegatan 10.

10 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Östermalms Smörrebröd, Storgatan 12.

11 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Propellern, Drottning Kristinas väg 37.

12 Anmälan av länsstyrelsens beslut om stimulansbidrag – bidrag till två utvecklingsprojekt till anhörigstöd 2005.

Dnr 2005-81-531, 2005-848-531.

13 Inrättande av planeringsboende för personer under pågående rehabilitering.

14 Anmälan av länsstyrelsens beslut om statsbidrag till vårdkedjor inom missbrukarvården.

15 Anmälan av revisionskontorets rapport ”Granskning av stadens säkerhetsarbete – Internt skydd”.

16 Anmälan av revisionskontorets granskningsrapport av tertialrapport 2 – uppföljning av budget 2005.

17 Anmälan av länsrättens två domar i överklagade ärenden avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut att godkänna inriktningen respektive genomförandet att inrätta gruppboende för psykiskt funktionshindrade i ett av våningsplanen i nuvarande Rio servicehus; nu fråga om laglighets-prövning enligt kommunallagen.

Dnr 2005-80-022, 2005-615-022.

18 Anmälan av protokoll 2005-11-17 från handikapprådet på Östermalm.

19 Anmälan av protokoll 2005-11-24 och 2005-12-05 från pensionärsrådet på Östermalm.

20 Anmälan av promemoria 2005-12-15 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

21 Anmälan av promemoria 2005-12-15 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

22 Anmälan av förteckning över delegationsbeslut av tillsvidareanställningar under perioden januari-november 2005.

23 Information från stadsdelsdirektören.

Myndighetsutövning, upphandling, sekretess

25 Upphandling av Linnégårdens äldreboende.

26 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § punkt 1 föräldrabalken.

27 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

28 Anmälan av protokoll 2005-12-08 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 21 december 2005
Rolf Lindell (s) Helena Bonnier (m)

Närvarande:
Ordförande Rolf Lindell (s)
Vice ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Birgit Ernerot (fp)
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Peter Lundén-Welden (m)
Birgit Marklund Beijer (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)
Johanna Westin (m)

Tjänstgörande ersättare
Per Aldeborg (s)

Ersättare
Anna Björkwall (v)
Ulla-Liza Blom (s)
Louise Edlind-Friberg (fp)
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Tomas Rittsel (fp)
Ulla-Britta Strömstedt (s)
Marion Sundqvist (mp)
Stig Trossö (m).


Förhinder hade anmälts av ledamoten Lars-Eric Esbjörnsson (s) samt av ersättaren
Johanna Nilsson (s). Ersättare för (s) och (kd) vakanta.

Föredragande Carina Lundberg Uudelepp, stadsdelsdirektör
Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anita Lidberg, Anna-Lena Christensson, Ulla Ritzén, Solveig Bellander, Marianne Snell, Anders Lindgren, Kerstin Sandström, Kärstin Trotzig, Inger Granström Schröder.

§§ 339 - 367

§339 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena
  Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 21 december 2005.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den
17 november justerades den 25 november och protokollet från sammanträdet den 29 november justerades den 5 december 2005.


§340 Svar på medborgarförslag om införande av dialoggrupper

Dnr 2005-1041-008

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-22 med
förslag till svar på medborgarförslag om att införa dialoggrupper
som ett komplement till medborgarförslag och nämndens frågestund med syfte att stärka den demokratiska processen.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Claes Fleming m fl (fp).

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Jan Ulander (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag att avvisa medborgarförslaget att införa dialoggrupper för att stärka den demokratiska processen.

Ordföranden ställde förvaltningens förslag mot eget (s) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nu när vi återigen har ett medborgarkontor, i biblioteket i Fältöversten, återupptar nämnden de tidigare politikerträffarna där medborgarna har möjlighet att träffa en representant för vardera blocket en kväll i veckan.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) samt med instämmande av ledamoten Claes Fleming m fl (fp) enligt följande;

förslagsställaren har som ett sätt att stärka den demokratiska processen föreslagit att nämnden ska införa s.k. dialoggrupper. Vi vill som alternativ i stället återuppta de tidigare politikerträffarna på medborgar-kontoret i biblioteket i Fältöversten. Man kan också utgå från att en annan form för dialog, att ”chatta” med medborgarna på nätet, som nämnden nyligen har prövat för första gången, blir en dialogform som kommer att bli allt vanligare framöver.

§341 Månadsrapport november 2005

Dnr 2005-299-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-15 med ekonomisk månadsrapport per 30 november 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.


§342 Bordlagt ärende angående verksamhetsplan och budget 2006

Dnr 2005-1119-101

Stadsdelsnämnden beslöt uppta till behandling ett vid föregående sammanträde bordlagt tjänsteutlåtande 2005-11-22 med förslag till verksamhetsplan och budget 2006.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Claes Fleming m fl (fp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Jan Ulander (kd) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och yrkade ifall till detta.

Ordföranden ställde de fyra förslagen mot varandra och fann majoritet för eget (s) m fl förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsplan och budget 2006 och
  överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 82,9 mnkr
  avseende ökade kostnader och intäkter.

 3. Nämnden utser inom sig en utvecklingsgrupp inom Äldreomsorgen avseende hemtjänst och inom Socialtjänsten avseende omsorg om funktionshindrade i avsikt att uppnå en ekonomi i balans.

 4. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att se till att jämställdhetsarbetet ingår som en naturlig del i målformuleringar, uppföljning och utvärdering.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut,

att i övrigt lämna förvaltningens förslag utan eget ställningstagande,

att hos Kommunstyrelsen hemställa om fortsatt utveckling av kund valssystem inom barnomsorg och skola samt handikapp- och
äldreomsorg,

att uppdra åt förvaltningen att erbjuda invånarna full valfrihet inom vård, skola och omsorg,

att uppdra åt förvaltningen att den från Kommunfullmäktige tilldelade schablonen avseende förskola, grundskola och skolbarnsomsorgs- verksamhet överförs direkt till respektive enhet, även till de enskilt drivna verksamheterna,

att uppdra åt förvaltningen att hemställa hos Kommunstyrelsen att
införa deltidsschabloner i barnomsorgen,

att ge rektorerna större frihet och större ansvar genom att minska
detaljregleringar samt att ge rektorerna tydliga mål för vilka
kunskaper eleverna skall uppnå,

att uppdra åt förvaltningen att ansöka om dispens för att införa betyg till skolelever från och med år 3,

att uppdra åt förvaltningen att i grundskolan införa skriftliga om-dömen i ordning och uppförande samt redovisning av frånvaro,

att nya verksamheter inom förskola och skola i första hand startas upp i enskild regi,

att uppmuntra avknoppning av stadsdelens kommunala grundskolor,

att införa en barnpeng, som kan användas till förskola eller familje- daghem. Föräldrarna på Östermalm får möjlighet att bli dagbarn vårdare åt sina egna barn,

att uppdra åt förvaltningen att i samtliga skolor införa ett forsknings baserat antimobbningsprogram och att införa nolltolerans mot mobbning,

att hos Kommunstyrelsen hemställa att fördelningssystemet förändras, så att det tar hänsyn till de höga hyreskostnaderna på Östermalm, så att inte pengar tas från undervisning för att betala hyrorna. Detta gäller både friskolor och de kommunala skolorna,

att uppdra åt förvaltningen att vidareutveckla programmet för att minska drogmissbruket bland ungdomar på Östermalm,

att uppdra åt förvaltningen att tillse att klotter på de platser och ytor som stadsdelen ansvarar för skall saneras inom 24 timmar,

att uppdra åt förvaltningen att intensifiera arbetet med att få nedgrävda sopstationer/återvinningsstationer för att minska nedskräpning och råttinvasion,

att uppdra åt förvaltningen att utarbeta en kampanj riktad till boende och arbetsplatser inom stadsdelen i syfte att få deras aktiva med verkan för en renare och mindre nedskräpad miljö,

att uppdra åt förvaltningen att utreda huruvida Östermalm eller delar därav kan bli pilotprojekt för spolning i stället för torrsopning av gator,

att uppdra åt förvaltningen att initiera att Östermalm ges resurser för att ha fler synliga poliser på gator och torg, samt att införa noll-
tolerans mot småbrottslighet,

att uppdra åt förvaltningen att höja säkerhet och trygghetsnivå i
anslutning till intentionerna i ”Operation Kvinnofrid”, där
Humlegården ska prioriteras,

att uppdra åt förvaltningen att skapa tryggare stadsmiljö med bättre belysning på de allmänna platser som är särskilt utsatta, t ex
Humlegården, genom att bl a pröva rörelsedetektorer i sittplatser med buskage,

att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till designtävling
”Vinterbelysning Karlavägen” i syfte att skapa ett säkert och
attraktivt stråk på Östermalm,

att hemställa hos Trafiknämnden att vidtaga nödvändiga åtgärder för att skapa tryggare skolväg för eleverna,

att uppdra åt förvaltningen att hos SL och Mark- och Trafiknämnderna begära flyttning av bussterminalen vid Östra Stationen,

att hemställa hos Trafiknämnden att ytterligare parkeringsplatser på gatumark upplåtes genom vinkelparkeringar på flera gator,

att uppdra åt förvaltningen att införa gatuservice på dagtid inom lämpliga områden,

att uppdra åt förvaltningen att se till att de ställda kraven på snöröj- ning och isröjning uppfylls, så att även pensionärer vågar sig ut när det är vinter,

att hemställa hos Trafiknämnden om tidigareläggning av upprustning en av Valhallavägen,

att uppdra åt förvaltningen att upphandla i konkurrens all verksamhet som ej är myndighetsutövning,

att uppdra åt förvaltningen att inför beslut göra analyser av vad beslutet får för konsekvenser för näringslivet och sysselsättningen
i regionen,

att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med nämnden delta i arbetet angående utvecklingsplanerna för Hjorthagen och Värtan- Loudden,

att nybyggnationen och kommunikationerna inom och till och från Nya Hjorthagen utvecklas så att området kan bli en integrerad del av nuvarande Hjorthagen,

att som ett första steg av omvandling av stadsdelsnämnderna upphöra med Östermalms beredningsmöten, eftersom vi är en av ett fåtal stadsdelnämnder i Stockholm som har beredningsmöten och efter som dessa på intet vis effektiviserar arbetet utan endast innebär ökade administrativa kostnader samt

att därutöver anföra:

Uppdelningen av Stockholm i stadsdelsnämnder är konstlad och fel-aktig. Den mellannivå med extra byråkrater och extra politiker som stadsdelsnämndsorganisationen innebär, ger inte ökad demokrati, eller ökat inflytande för medborgarna. Den innebär ökade kostnader,
ineffektivitet och hinder för medborgarna, med andra ord resurser som bättre behövs i den faktiska verksamheten bl.a. att höja kvaliteten inom skolan, förskolan och omsorgen om de funktionshindrade. Extra kostnader för Östermalm har av förvaltningen beräknats till minst

2 miljoner kronor per år. Det motsvarar 8.000 hemtjänsttimmar! De uppgifter stadsdelsnämnderna har i form av individärenden och som idag handhas av de sociala delegationerna bör skötas av sociala distriktsnämnder.

Med en modell där resurserna förs direkt till verksamheterna enligt medborgarnas val utan att passera en byråkratisk nämndsorganisation kan valfriheten ökas, den ekonomiska rundgången minskas och det medborgerliga inflytandet stärkas.

All verksamhet utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner skall upphandlas i konkurrens.

Äldreomsorgen ska präglas av inflytande, respekt, individualisering, trygghet och valfrihet. Alla äldre är individer och har olika behov och önskemål om boende på äldre dagar. Det är därför viktigt med ett brett spektrum av olika äldreomsorgsverksamheter. För många äldre kan ensamheten vara ett stort problem. Därför är det angeläget med boenden där äldre kan träffas och umgås, även om omsorgsbehoven inte är mycket tunga. Anhörigas insatser i äldreomsorgen är ovärderliga. Vi har ansvar för att på olika sätt stödja och avlasta anhörigvårdare.

Lokal kulturverksamhet bör överföras centralt till kulturnämnden.
Idrotts- och fritidsfrågor samt stadsmuseinämndens verksamhet integreras i kulturnämnden som blir en kultur- och idrottsnämnd.

Olika sätt bör övervägas för att uppnå en trygg och säker stadsdel för alla boenden samt för besökare. I Humlegården kan exempelvis rörelsedetektorer prövas. Fler synliga poliser bör efterfrågas. Frivilliga initiativ från föreningar och nätverk bör uppmuntras och stödjas.

Parkskötsel, snöröjning samt städning av gator och parker bör samlas centralt i staden i syfte att maximera utnyttjandet av resurser och kompetens. Vi är övertygade om att detta, i kombination med bland annat ökad dagstädning av större ytor, leder till en renare stadsdel. Vi vill också pröva att spola gatorna under vår, sommar och höst. Insatser bör intensifieras för att invånarna skall medverka till en renare stadsdel, exempelvis fler och större papperskorgar med frekventare tömning.

Administrationen av förskolan, skolan och omsorgen om funktionshindrade bör lyftas från stadsdelsnämnderna för att verksamheten skall ges till lika villkor oavsett form och oavsett var i staden man bor. Ett program bör utarbetas i syfte att förbättra elevers fysiska hälsa. Likaså bör elevers sociala och psykiska hälsa uppmärksammas i syfte att skapa goda förutsättningar för goda studieresultat.


De farhågor vi framförde förra året avseende att ansvaret för sär-skolorna överförts till stadsdelsnämnden har tyvärr besannats. Det viktigaste för dessa elever och deras föräldrar är inte att deras skolgång handläggs av en förvaltning som ligger i en geografisk närhet. Det viktigaste är att den ansvariga förvaltningen har en samlad överblick och gedigen kompetens att klara de frågor som uppkommer.

Parkeringssituationen på Östermalm är mycket svår. Att höja parkeringsavgifterna som majoriteten gjort är inget sätt att lösa problemet. Endast genom att göra det lättare för t ex varuleveranser, skolbarnskjutsar, taxibilar och övriga bilförare att hitta lagliga platser för i- och urlastning samt parkering kan situationen förbättras. Det bör ske genom en ökning av parkeringsplatser, både för boende och besökare, och genom att det skapas fler lastplatser.

Införandet av trängselskatt kommer i stor utsträckning att påverka stadsdelen, inte minst för handeln, som beräknas förlora minst 3% av sin omsättning.

Den utveckling i Hjorthagen – Värtan som initierades och igångsattes under den förra mandatperioden bör fortsätta i samverkan med representanter för boende och nämnd. Det är viktigt att det redan från början finns goda kommunikationer mellan Hjorthagen och utvecklingsområdet, för att möjliggöra mångfald och samverkan.

Samarbetet med Stockholms läns landsting skall utvecklas. Det är i grunden inte bra att det finns två olika organisationer som i vissa frågor överlappar varandra i Stockholm.

Ett väsentligt syfte med vårt förslag är alltså att minska byråkratin och ineffektiviteten. Genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnden till de enskilda hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa kan i stället användas för att höja kvaliteten i verksamheterna samt skapar utrymme för skattesänkningar.

Reservation. Ledamoten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut,

att i övrigt avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2006

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till verksamhetsplan för 2006 som bygger på de ramar som folkpartiet föreslagit i stadens budget,

att verka för att stadsövergripande pengsystem införs inom förskola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

att arbeta för att marknaden för privata alternativ i välfärdssektorn åter öppnas genom att uppmuntra entreprenader och enskilda
alternativ,

att stadsdelen ska börja arbeta enligt Skärholmsmodellen för mins kat socialbidragsberoende, där alla ges en snabb och individuell bedömning och där man ställer krav på att personer som kan arbeta ska arbeta, annars beviljas inte socialbidrag,

att kvalitetssatsning inom stadsdelens kärnområden; förskola, skola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade ska prioriteras,

att stadsdelnämnden ska skapa förutsättningar för att ge alla så stor valfrihet som möjligt. Den enskildes möjligheter och informa tion om dessa möjligheter skall öka inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, förskola och skola,

att i budget för år 2006 ska hela den schablonökning som erhållits för förskola och skola gå direkt ut till de enskilda förskolorna och skolorna, och inte användas till andra verksamheter i stadsdelen,

att lärare och barnomsorgspersonal ständigt fortbildas i de metoder som framkommer för att utveckla barn med särskilda behov, t.ex. dyslektiker,

att grundskolorna i stadsdelen skall i enlighet med grundskoleför- ordningen erbjuda föräldrarna skriftliga omdömen,

att ge extra kulturstöd åt aktiviteter för barn och ungdomar med ökade resurser till kulturansvarige för planering fler intressanta projekt inom konst och musik,

att uppdra åt förvaltningen att utarbeta handlingsprogram för att öka
elevernas fysiska hälsa genom ökat idrottande och aktivt friluftsliv,

att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta och genomföra ett program
för att minska det ökande drogmissbruket bland ungdomar i stadsdelen,

att hos kommunstyrelsen hemställa att det utarbetas ett hyresutjäm- ningssystem som inte missgynnar innerstadsskolorna,

att ge förvaltningen i uppdrag att med närpolisenheterna i stadsdelen, utarbeta en plan för att öka säkerheten för medborgarna på
Östermalm, såväl i hemmen som på gator och torg,

att ungdomar som grips av polis kallas till samtal med socialtjänsten tillsammans med föräldrar inom högst två dygn,

att uppdra åt förvaltningen att planera åtgärder för att stoppa klotter och nedskräpning samt att få tätare tömningar av de gröna
sopcontainerna,

att allt klotter på de platser och ytor som stadsdelen ansvarar för ska saneras inom 24 timmar,

att hemställa hos Kommunfullmäktige att påskynda byggandet av Norra Länken och Österleden,

att hemställa hos Trafiknämnden att genomföra förslaget angående växling av körfält och parkeringsplatser på Valhallavägens nord- västra del,

att förvaltningen hos SL och Trafikkontoret återigen framföra önske- mål att bussterminalen vid Östra Stationen ska flyttas till en ny terminal utanför Roslagstull i närheten av tunnelbana,

att föreslå SL en förändring av busslinje 55 linjesträckning närmare Dianagården i Hjorthagen,

att återigen föreslå SL en linjeändring av stombusslinje 4 från
Banérgatan-Karlavägen till ny sträckning Valhallavägen –
Hakberget – Radiohuset (ev. Djurgårdsbron),

att verka för att något av de av SL;s alternativ av spårvägstrafik blir genomförda i de nya områdena i Hjorthagen – Värtan,

att återigen hos SL föreslå en utredning att öppna den norra upp gången T- banestationen Universitet,

att hemställa hos Trafiknämnden om upprustning av Valhallavägens allé samt förbättra belysningen över körbanor och vid övergångs- ställen,

att förvaltningen uppmanar renhållningsföretaget SITA ej ta ut en extra avgift av stadsdelens fastighetsägare som har speciella kärl/container för returtidningar,

att hemställa hos Mark- och Trafiknämnden att iordningställa broförbindelse för gång- och cykeltrafik mellan Hjorthagen och Gärdet,

att verka för att fler bostäder byggs, och ha en positiv inställning till nyetablering av företag och lågprisbutiker,

att uppdra åt förvaltningen att inkomma med förslag till konkreta åtgärder för ökad tillgänglighet för funktionshindrade och att förankra dessa förslag i handikapprådet,

att förvaltningen verkar för att platser för korttidsboende för
psykiskt funktionshindrade inrättas,

att möjligheterna för daglig sysselsättning för psykiskt funktions- hindrade ökas samt
att i övrigt anföra följande:


Folkpartiet vill prioritera kärnverksamheten. Pengarna skall gå till en bra skola och omsorg. En viktig del av denna prioritering handlar om att öronmärka de resurser som skall gå till kärnverksamheter.

Ge makten åt medborgarna

Under den förra mandatperioden ökade medborgarnas inflytande av-sevärt. Fler människor fick möjlighet att träffa de avgörande valen i livet, främst inom förskola, skola och äldreomsorg. Ett kraftigt minskat socialbidragsberoende gav många människor ökade möjligheter att forma sin framtid. Valfrihetsreformerna är nu stoppade. Alternativ bedrivna av nytänkande entreprenörer motarbetas.

En politik för tillväxt

Vi behöver fler skattebetalare i Stockholm. Alltför många är beroende av bidrag, och en viktig målsättning är att alla som kan arbeta skall göra det. Att försörja sig själv är också den viktigaste murbräckan mot segregation och utanförskap. Arbetet med att hjälpa fler människor att gå från bidrag till jobb måste bli en central uppgift för stadsdelen. Vi måste därför skyndsamt införa Skärholmsmodellen som leder till att människor går från bidragsförsörjning till jobb.

Ett passiviserande socialbidragsberoende och kontakter med en socialtjänst som inte framförallt är jobbinriktad, bidrar till att förvärra utanförskapet. Alla stockholmare som kan arbeta, ska arbeta. En person som söker socialbidrag på grund av arbetslöshet ska börja arbeta igen inom fem dagar. Om personen inte hittar ett eget arbete eller inte kan matchas ihop med ett ledigt jobb, ska hon eller han tilldelas arbetsuppgifter i staden, exempelvis inom parkskötsel.

Folkpartiet anser att stadsdelen måste ha en tillväxtinriktad attityd i sin egenskap av remissinstans och påtryckare i stadsövergripande frågor kring byggande och företagande. Stadsdelen ska verka för att fler bostäder byggs, och ha en positiv inställning till nyetablering av företag och lågprisbutiker.

Förskola

En betydande del av pengarna som anslås till förskolan används i dag till annan verksamhet. I genomsnitt försvann mer än fem procent av barnomsorgens resurser till byråkrati och administration under 2005. Stadsdelen bör verka för att en förskolepeng snarast införs för hela staden. Med en förskolepeng öronmärks förskolans resurser till för-skoleverksamhet, och går direkt till förskolorna. Föräldrars val och önskemål skall styra inriktningen och utbudet av förskolor i Stockholm. Kvaliteten i verksamheten garanteras bäst genom en mångfald av förskolor med skiftande inriktning.

Köer till förskolan är oacceptabelt. Vänstermajoriteten uppvisar på-fallande brister i planeringsförmåga och bryter i vissa stadsdelar mot lagen. Enligt lagstiftningen är kommunerna skyldiga att ge föräldrarna förskoleplats inom tre månader. Folkpartiet har vid upprepade tillfällen krävt att föräldrar som nekas förskoleplats inom utsatt tid ska ha rätt att erhålla ett skadestånd.

Grundskola

Svensk skolpolitik är i en djup kris. Under de tio åren med socialdemo-kratiska skolministrar har resultaten blivit sämre i matematik, svenska, engelska och naturvetenskap. Kunskaperna i samhällskunskap uppvisar också stora brister.

Skolverket bekräftar vår bild att det har funnits ett fundamentalt feltänkande i svensk skolpolitik. Kunskapsmålen har nedprioriterats till förmån för synen att det viktigaste är att eleverna lär sig söka kunskap. I dag är en av fyra elever som lämnar grundskolan under-kända i ett eller fler ämnen. Fler vuxna i skolan har i praktiken inne-burit mer personal utan pedagogisk utbildning.

För att tidigt kunna stödja elever med svårigheter måste lärarna tillåtas utvärdera elevernas kunskaper tidigare än i dag. Betygen ger en tydlig signal om hur det går i skolan för en elev. Det krävs därför betyg redan från mellanstadiet. Tidigare nationella prov, i fler ämnen, visar också tydligt vilka elever som inte når målen. Eleverna som inte lärt sig läsa i årskurs tre måste dessutom få extra tid. Ett extra år på lågstadiet är bättre för dessa barn, än en misslyckad skolgång som slutar på IV-programmet.

Genom att redan i de första skolåren mäta elevernas kunskaper kan extra stöd och hjälp sättas in tidigt. Tyvärr har socialdemokraterna valt att avskaffa de verktyg som har visat sig fungera, t ex stockholms-proven i svenska.

Äldreomsorg

För tredje året i rad lägger majoriteten en budget som innebär kraftiga besparingar på äldreomsorgen. Restriktivare biståndsbedömningar, personalminskningar och avveckling eller omvandling av äldreboenden är vänstermajoritetens svar på äldres behov av omsorg och trygghet på ålderns höst. Vi ser att utvecklingen blir ännu värre under 2006 då förvaltningen aviserar ”effektiviseringar” inom äldreomsorgen. Nämnden måste få en mera konkret redogörelse för vad dessa neddragningar faktiskt kommer att innebära i praktiken.

Folkpartiets budget 2006 innebär en kraftig förstärkning av äldreomsorgens budget och en höjning av hemtjänstpengen med fem procent. Vi föreslår ökat stöd till anhöriga och bättre omsorg om dementa. Vi vill fortsätta förändringsarbetet i äldreomsorgen och införa full valfrihet med pengsystem även när det gäller äldreboenden.

Stadsdelsarresten i äldreomsorgen måste upphöra omedelbart. I väntan på att ett pengsystem införs för äldreboenden, ska människor ges full frihet att välja mellan kommunala och enskilda alternativ i hela Stockholm. Stadens äldreboenden ska betraktas som en gemensam resurs, och ingen ska nekas ett boende i en annan stadsdel. Äldre måste också kunna välja ett boende i en annan kommun.

Äldreomsorgen skall präglas av inflytande, respekt för individen, trygghet och valfrihet. Därför införde vi under förra mandatperioden hemtjänstpeng och ökade valfriheten i boendet, genomförde en kraftfull utbyggnad av antalet platser, inrättande en äldreombudsman och sköt till stora ekonomiska resurser.

En undersökning, gjord av kommunens utredningstjänst, visar att äldre får olika hjälp med hemtjänsten beroende på vilken stadsdel de bor. Att gamlas bostadsadress avgör vilken omsorg de får är fullständigt oacceptabelt och det strider mot likställighetsprincipen i kommunal-lagen.

Den socialdemokratiskt ledda majoriteten har under tre år satt stopp för fortsatt utveckling och förnyelse av äldreomsorgen. Vi vill bryta denna trend, genom att aktivt arbeta för att få fler privata utförare i äldreom-sorgen. Vi ser gärna att enskilt drivna företag, stiftelser och andra organisationer tar initiativ till att bygga, äga och driva nya äldreboenden.

Omsorg om funktionshindrade

Med stor oro noterar vi att förslaget till budget 2006 kräver en mycket stram budgethållning inom omsorgen om funktionshindrade med stora besparingar som följd. Valfriheten för människor med funktionshinder måste istället öka. Vi vill införa pengsystem för särskilda boenden och dagverksamheter, för att öka människors möjligheter att själv forma sina liv. Också möjligheten att välja boende i olika stadsdelar måste stärkas.

För att nå målsättningen att avhjälpa alla tillgänglighetsproblem till år 2010 och göra Stockholm till världens mest tillgängliga stad krävs att tempot i tillgänglighetsarbetet höjs betydligt. Vi vill att Östermalms stadsdelsförvaltning ska arbeta med att kartlägga de tillgänglighetsbrister som finns och åtgärda problemen. I detta arbete måste de lokala handikapporganisationerna involveras, eftersom de besitter en mycket stor kunskap på området.

Socialt ansvar

Stödet till människor med psykiska funktionshinder måste öka. För att undvika att människor faller mellan stolarna krävs en ökad samordning mellan stadsdelen och landstinget. Besparingar på boendestöd och öppna verksamheter slår mycket hårt mot denna grupp av redan utsatta människor, och måste undvikas.

Att snabbt fånga upp unga människor i riskzonen för sociala problem är en av det verkligt stora och svåra utmaningarna för socialpolitiken. För att lyckas måste det finns fungerande nätverk kring våra barn och unga i form av ett starkt civilt samhälle, en trygg och kunskapsinriktad skolmiljö, att unga i farozonen upptäcks tidigt samt att åtgärder sätts in utan dröjsmål när så krävs.

Samarbetet mellan polis och socialtjänst måste förbättras för att samhället ska kunna agera snabbt gentemot unga lagöverträdare. Socialtjänsten ska prioritera ungdomar som grips för första gången. Vi vill införa en tidsgaranti för ungdomar som grips av polis. Tidsgarantin innebär att den som grips kallas till samtal med socialtjänsten tillsammans med föräldrar helst inom ett dygn och högst två. Efter en månad ska en uppföljning ske.

Missbruksproblemen bland unga i Stockholm är på många sätt mycket allvarliga. Det intensiva arbete som sker kring dessa frågor här hos oss är bra. Ytterligare åtgärder måste vidtas med anledning av de senaste rapporterna om att allt fler ungdomar sniffar. Expertis utifrån måste sökas för att stävja problemen.

Klotter och utemiljö

Klotter och annan skadegörelse är ett allvarligt samhällsproblem.

Klotterproblemen i vår stadsdel blir bara värre och värre. Vänster-majoriteten avsätter alltför lite pengar till klottersanering. Det är en helt felaktig politik. Saneringen av klottret måste öka. Stadsdelen bör arbeta aktivt med att omedelbart sanera allt klotter. Målet måste vara att allt klotter ska saneras inom 24 timmar. För att detta skall vara möjligt krävs att vi avsätter pengar speciellt för klottersanering.

Nedskräpningen av Stockholm måste upphöra. Folkpartiet anslår därför mer resurser till städning. Vi säger nej till kostsamma satsningar på agenda 21-samordnare. De resurser som i dag går till agenda 21 skall istället användas till att förbättra städningen i stadsdelen. Det innebär att 30 miljoner satsas på att snygga upp staden. Stadsdelsnämnden bör även aktivt samverka med fastighetsägare och näringsliv för att få till stånd extern finansiering av parker och yttre miljöer.

Belysningen måste bli bättre på flera ställen i stadsdelen. Det gäller framför allt i parker, gator med stora alléer´, motionsspår, gångvägar, gångtunnlar samt vid tunnelbanestationer. En väl fungerande belysning är särskilt viktigt för att minska antalet överfallsvåldtäkter. Vi kräver också att det uppdelade ansvaret för belysningen åtgärdas.

Exempelvis har idrottsnämnden ansvar för belysningen i motions-spåren och trafiknämnden för lyktstolparna. Det är märkligt att majoriteten gjort så lite för att förbättra stadens belysning.

Ambitionen är att Stockholm skall vara en ren och vacker stad. Såväl Stockholmarna som besökande måste känna sig nöjda och trygga med det arbete som utförs inom snöröjning, halkbekämpning och städning.

Reservation. Ledamoten Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2004.

att minska barngruppernas storlek,

att slå fast att storleken på småbarnsgrupper inte ska överstiga 13-14 barn och syskongrupper 17-18 barn,

att ge förvaltningen i uppdrag att regelbundet redovisa kösituationen inom barnomsorgen,

att uppdra åt förvaltningen att rekrytera fler familjedaghem.
Förvaltningen bör genomföra en informationssatsning i syfte att rekrytera fler familjedaghem,

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta enligt Skärholmsmodellen för minskat socialbidragsberoende, där alla ges en snabb och in- dividuell bedömning och där man ställer krav på att personer som kan arbeta ska arbeta, annars beviljas inte socialbidrag,

att allt klotter på de platser och ytor som stadsdelen ansvarar för ska saneras inom 24 timmar,

att förvaltningen utarbetar en strategi för insatser mot våld och
droger bland unga,

att ett brottsförebyggande råd inrättas med en politisk representation,

att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden och
redogöra på vilket sätt förvaltningen samarbetar med frivillig-
organisationer för att möjliggöra en meningsfull tillvaro för våra äldre,

att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden och redo- visa hur de äldres utevistelse kan tillgodoses samt hur förvalt- ningen avser att följa upp näringshalten i matlådorna,

att ej införa restriktivare bedömning inom hemtjänsten,

att förvaltningen utser en anhörigkonsulent,

att förvaltningen tar initiativ till en dialog med landstinget och om- kringliggande stadsdelar om

att inrätta en äldrevårdscentral i eller nära vår stadsdel,

att alla som bor i ett äldreboende får ett personligt samtal där ansva- rig enhet går igenom vilka rättigheter de äldre har, vad enheten i sina åtaganden har lovat att utföra, och hur klagomål framförs. Anhöriga bör få skriftlig information om detta och erbjudas att delta i samtalet med den äldre,

att förvaltningen ges i uppdrag att initiera en volontärverksamhet inom främst äldreomsorgen i stadsdelen,

att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett program för hur föräldrar- nas engagemang i skolan ska öka. Ett förslag till ”kontrakt” mellan föräldrar och skola utformas som ett led i detta,

att stadsdelsnämnden ser till att alla som är i behov av ledsagare, personliga assistenter, avlösare och kontaktpersoner har möjlig- het att välja utförare,

att förvaltningen redovisar läget på stadsdelsnämndens skolor vad gäller handikappanpassning och föreslår ett program för ytterliggare förbättringar,

att vårdcentralen flyttas till Fältöversten,

att belysningen i Karlavägsallén och Tessinparken förbättras,

att polisresurserna på Östermalm utökas samt

att därutöver anföra följande:

I Kristdemokraternas samhälle ges utrymme för människors inneboende kraft och vilja att påverka. I vårt samhälle hålls ingen tillbaka och ingen lämnas efter. Det är ett samhälle där alla räknas. Trygghet och frihet kombineras. Människor ges tillbaka den kraft, som under alltför långt socialdemokratiskt regeringsinnehav hållits tillbaka.

Den socialistiska majoriteten saknar tilltro till enskilda människor. Den utgår från kollektivet och genom höga skatter och bidragspolitik fråntar den människor makten att styra över sina liv. Genom en medveten politik har socialdemokraterna tvingat människor att bli beroende av samhället, staten och kommunerna.

Kristdemokraternas viktigaste prioritering är att ge förbättrade livsvillkor för familj, barn och äldre. Stockholm skall bli Sveriges bästa kommun när det gäller valfrihet, omsorg och livskvalitet för barn, äldre och invandrare. Det goda samhället grundläggs genom att de små naturliga gemenskaperna, som familjen, grannskapet och arbets-gemenskapen, tillåts fungera och människors egna resurser tas tillvara. God omsorg och utvecklat stöd när det behövs kombineras med friheten att göra egna val. Därigenom visas också respekt för varje barns och varje äldres integritet och olikhet.

Mer tid för barnen

Att skapa mer tid för barnen är ett viktigt politiskt mål för Kristdemokraterna. Vi menar att det är föräldrarna som bäst vet hur barnom-sorgen för deras barn bör ordnas. Familjerna i Stockholm måste få ökade praktiska och ekonomiska möjligheter att välja den kombination av minskad arbetstid och barnomsorg utanför hemmet som passar varje familj bäst. Den fullständigt ensidiga subventionen av vissa barnomsorgsformer, och bristen på möjligheter att välja andra lösningar, har accentuerats ytterligare genom införandet av maxtaxan.

Vi vill att föräldrar med barn mellan i första hand 1 – 3 år skall kunna erbjudas någon form av vårdnadsbidrag som ett alternativ till förskola. I årets budget anslår vi därför 165 mnkr för att föräldrar skall kunna starta familjedaghem för enbart sina egna barn, en ”mer tid för barnen”-reform. Modellen innebär att föräldrarna startar en firma, ansöker om f-skattsedel och därefter kan få del av barnomsorgskostnaderna för det egna barnet. Förutom de positiva effekterna för familjernas valfrihet och flexibilitet kan förskolans småbarnsgrupper minska i storlek om ett antal föräldrar väljer denna form av vårdnadsbidrag. Vi är övertygade om att detta också skulle kunna minska stressen i den enskilda familjen.

Barngrupperna i förskolan minskar inte i någon nämnvärd utsträckning och medan alternativ som familjedaghem minskat. Även mötesplatser som Öppna förskolor har minskat i antal. Familjedaghemmen behöver en renässans i staden. För många familjer som värdesätter små barngrupper och en hemlik miljö är de ett bra alternativ. Det skall vara möjligt att få familjedaghem i alla delar av staden. Därför behövs en informationssatsning och särskilda åtgärder för att locka fler att arbeta som dagbarnvårdare. Familjedaghem skall vara ett likvärdigt alternativ till förskola.

I årets budget satsar Kristdemokraterna 150 mnkr mer jämfört med stadens budget 2005 för att minska barngrupperna. För familjedaghem anslår vi 5 mnkr. Öppna förskolan satsar kristdemokraterna 10 mnkr extra på och till parklekarna anslår vi 9 mnkr. Samtidigt förstärker vi skolbarnomsorgen med 7,6 mnkr.

Mer resurser till grundskolan

Grundskolans viktigaste uppgift är att lära alla elever att läsa, skriva och räkna. Dessa baskunskaper är avgörande för elevens förmåga att tillgodogöra sig övrig undervisning i skolan. Grundskolan har ansvar att se till att eleverna klarar godkända betyg och blir behöriga att söka till gymnasieskolan. Medel flyttas därför från gymnasieskolan till grundskolan.

I årets budget anslår Kristdemokraterna 27 mnkr extra till grund-skolorna för en särskild satsning på baskunskaper. För särskoleverksamheten anslår vi 10 mnkr extra.

När eleven skrivs in i skolan bör även föräldrarna ”skrivas in” för att markera att skolan önskar ett samarbete. Ett ”kontrakt” bör tecknas om ansvars- och rättighetsfördelningen mellan elever, föräldrar och skola. Skolan kan aldrig fullt ut kompensera ett hem som inte är skolin-tresserat. Det är därför viktigt att det finns en god relation mellan

skolan och hemmet. Stadsdelsnämnden bör ta fram ett program för hur föräldrarnas engagemang i skolan kan öka. Ett förslag till ”kontrakt” bör presenteras av stadsdelsförvaltningen.

Lugn och ro är en förutsättning för att elever skall kunna lära sig.

Svaga elever drabbas mest av ostrukturerad undervisning. Elever med inlärningssvårigheter måste garanteras rätt att få extra stöd. Elever med speciell fallenhet för ett ämne måste också bli uppmärksammade och ges ytterligare stimulans för att utvecklas vidare. Ingen elev skall behöva vara rädd för att gå till skolan. Särskilda handlingsplaner mot mobbning skall finnas och tillämpas på alla skolor. För att skapa trygghet och trivsel i skolan måste verksamheten baseras på en god och väl förankrad värdegrund. Nolltolerans mot mobbning skall gälla.

Trygghet och valfrihet för de äldre

Äldre stockholmare har mycket att bidra med. Allt för ofta sammankopplas tyvärr äldre med sjukdomar och vård vilket är olyckligt. Det finns dock ett stort behov av att förbättra stadens insatser för att ge de som behöver stöd en trygg vardag och hjälp att hantera sjukdomar. Aktiviteter som berikar livet och valfrihet i hur vården och omsorgen skall utformas är viktiga delar i äldres liv. De äldre som är i behov av vård måste garanteras en värdig vård. En bra vård där trygghet och omtanke medför att de som är i behov av vård kan åldras i vetskap om ett gott omhändertagande.

Alla som bor i ett äldreboende bör få ett personligt samtal där ansvarig enhet går igenom vilka rättigheter de äldre har, vad enheten i sina

åtaganden har lovat att utföra, och hur klagomål framförs. Anhöriga bör få skriftlig information om detta och erbjudas att delta i samtalet med den äldre.

Kristdemokraterna vill inrätta ett telefonnummer som går direkt till äldreomsorgen, en slags ”heta linje”. Den som svarar i telefonen skall lotsa fram till rätt instans och handläggare. Den enskilde skall inte behöva fundera över om det är kommunen eller landstinget som har ansvaret för frågan.

Kristdemokraterna vill införa en värdighetsgaranti som klart och

tydligt innehåller besked om vad man kan förvänta sig och kräva av äldreomsorgen i Stockholm.

Kristdemokraternas värdighetsgaranti har betoning på bemötande och omvårdnad, trygghetsgarantin är en vårdgaranti med betoning på tillgänglighet, och en boende- och hjälpmedelsgaranti där rätten till stöd och service ingår. Äldreomsorgsinspektörerna pekar på vikten av att vardagslivsuppgifter finns med som ett naturligt arbetsområde inom äldreomsorgen. Dessa uppgifter borde enligt Kristdemokraterna vara självklara eftersom det handlar om utevistelse, kulturupplevelser, måltiden, tidningsläsning och möjlighet att odla personliga intressen.

Eget val bör också gälla boendet. Äldre över 85 år som ansöker om äldreboende skall garanteras detta. Dessa äldreboenden skall erbjuda kontakt och gemenskap i mer organiserad form. Ensamheten för många äldre kan leda till sämre livskvalitet men också till fysisk och psykisk sjukdom. Många äldre vill bo i servicehus. Samtidigt nekades 350 personer plats i servicehus förra året. Det är oacceptabelt. Kristdemokraterna vill att omvandlingen från servicehus till äldreboenden stoppas. Många lägenheter står tomma i servicehus och skapar underskott i stadsdelsnämnderna. Den stora utbyggnad av särskilda boenden som genomfördes under den föregående mandatperioden kommer nu inte de äldre tillgodo på grund av omvandlingen. Fler platser behövs också bland annat för korttidsboende.

Kristdemokraterna avsätter 110 mnkr mer än majoriteten till äldreomsorgen.

Omsorg om funktionshindrade

Respekt för den enskildes önskemål och val ska styra insatserna inom omsorgen. De ska utgöra ett stöd för den enskilde att leva ett så normalt liv som möjligt och känna ökad delaktighet och gemenskap i samhället. Stadsdelsnämnden måste se till att alla som är i behov av ledsagare, personliga assistenter, avlösare får det och också erbjuds välja utförare.

Många gruppbostäder är i dag inte ändamålsenliga utifrån de krav som ställs. Stadsdelsnämnden måste därför se till att sådana gruppbostäder byggs om så att ett effektivt resursutnyttjande säkerställs och de boende kan garanteras en ökad kvalitet. Elever med funktionshinder ska också omfattas av valfriheten att välja skola. Handikappanpassningen på stadens skolor måste intensifieras så att valfriheten blir verklig. Därför kräver kristdemokraterna att förvaltningen redovisar läget på stadsdelsnämndens skolor vad gäller handikappanpassning samt föreslår ett program för ytterligare förbättringar.

Det är angeläget att vuxna förståndshandikappade ges möjlighet till utbildning och vidareutveckling.

Social trygghet

Den individ och familjeomsorg som stadsdelen bedriver är med-borgarnas yttersta skyddsnät. Därför måste arbetet präglas av hög kvalitet och respekt för människor. En väl fungerande socialtjänst måste finnas till hjälp åt dem som verkligen behöver stöd från samhällets sida. Samtidigt är det viktigt att hjälpa till självhjälp. Exempelvis genom att stimulera till att förändra hjälptagarens egen situation och lära sig att ta eget ansvar.

Barn och ungdomsvården ska prioriteras. Vi får aldrig tveka på grund av ansträngd ekonomi att göra åtgärder som är bäst för barn och ungdomar som far illa i sin hemmiljö. Däremot är det viktigt att alltid göra uppföljningar för att kontrollera att insatsen varit rätt.

Brottsförebyggande arbete

Alla måste samverka för att skapa ett tryggt samhälle och tränga tillbaka brottsligheten. Tyvärr utförs brott dagligen i vår stadsdel och därför måste stadsdelsnämnden aktivt arbeta för att förebygga brott. Genom att stadsdelsnämnden startar ett brottsförebyggande råd kan många goda krafter tas tillvara i stadsdelsnämnden till exempel ifrån näringslivets och de frivilliga organisationernas sida inte minst föräldravandrare och Farsor och Morsor på stan. De försök som genomförts med centrum- och områdesvärdar i bland annat Kista och Rinkeby stadsdelsnämnder har varit mycket framgångsrika. Stadsvakter, som vi kristdemokrater gärna kallar dem, ska absolut inte ersätta polisen men har på de ställen där det prövats visat sig ha en enorm förebyggande inverkan.

Ordningshållning är en polisiär uppgift. En hel del av våldsbrottslig-heten på Östermalm kommer utifrån via restauranger vid Stureplan som serverar alkohol till kl. 5.00 och via vissa evenemang på Stadion. Kristdemokraterna på Östermalm anser att nuvarande utveckling med ordningsvakter med oklara befogenheter som tar över polisarbetet i köpcentra, på restauranger och i vissa fall på offentlig plats är olämplig. Hellre än fler vakter ser vi fler poliser, kanske i kommunal regi.

Inför en jobbgaranti

Under den nuvarande rödgröna majoriteten har kostnaderna för socialbidrag skenat. Fler har blivit beroende av bidrag. Färre har ett arbete. Fler står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. En av de viktigaste insatserna är en jobbgaranti som skall införas över hela staden där alla som är socialbidragsberoende ges en snabb och individuell bedömning. I de fall där det är arbetslöshet som är orsaken till bidragsbe-roende skall arbete garanteras inom fem dagar. En sådan jobbgaranti bör ge minskade socialbidragskostnader med ca 100 mnkr. Att genomföra jobbgarantin kostar motsvarande 15 mnkr.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s),

ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; tre fjärdedelar av mandatperioden har nu passerats sedan valet 2002. I september 2006 kommer det att avgöras om s, v, och mp får fortsatt majoritet. Vi är för vår del övertygade om det och att vi därmed har en god möjlighet att bryta tendensen i Stockholm att skifta majoritet varje mandatperiod.

Trots en periodvis besvärlig lågkonjunktur har vi lyckats komma i ekonomisk balans efter det borgerliga underskott om 25 miljoner som vi fick ärva vid vårt maktövertagande. Detta har naturligtvis inte skett utan besvär och förvaltningens ledning och olika verksamhetsgrenar ska ha stor heder av det målmedvetna arbete som gjort detta möjligt. De besparingar som har genomförts har gjorts utan att den kvalitet på verksamheten som bestäms av lagar och förordningar liksom riktlinjer från Kommunfullmäktige har underskridits. Behovet av besparingar också haft det positiva med sig att nya idéer och uppslag, inte minst när det gäller samverkan mellan olika enheter, har kommit till stånd.

Exempel på sådan samverkan är Ungdomsmottagningen, som numera drivs tillsammans med Norrmalm, Kungsholmen och Landstinget.

Andra exempel är gemensam planering mellan innerstadsstadsdelarna kring äldreboende, en samverkansgrupp för kvinnofridsfrågor och ett familjevåldsprojekt.

De resurser som Kommunfullmäktige har anvisat för vår verksamhet 2006 uppgår netto till drygt 1,3 miljarder kronor. Det innebär en ökning med ca 38 miljoner, ca 3 %, jämfört med 2005. Detta har skett trots en periodvis längre lågkonjunktur och stadens nya fördelningsnycklar som i högre utsträckning än tidigare prioriterar stadsdelar med större socioekonomiska svårigheter.

Den budget som vi beslutar om i dag ligger inom den totalram som kommunfullmäktige beslutat om. Det betyder att vi förutsätts klara av våra behov inom denna ram. Vi har dock i enlighet med en av grundtankarna i stadsdelsnämndreformen möjlighet att göra omfördelningar mellan budgetens olika delar beroende på särskilda lokala förhållanden. Tack vare hyressänkningar för skolbyggnader, fullmäktiges stora påslag (6,1 %) för förskoleverksamheten, och då vi redan har nått målet om en minskning av barngrupperna med två barn under mandatperioden, står vi här så starka att en del av denna ökning kan föras över till omsorgen om funktionshindrade, en verksamhet som har haft svårt att få budgeten att gå ihop.

I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut prioriterar vi särskilt verksamhet för Barn och ungdom. Vi fortsätter ansträngningarna med att minska gruppstorleken för syskongrupper m.fl. Ett problem i vår stadsdel är dock möjligheten att komma över lämpliga lokaler till rimlig kostnad. I skolan verkar vi för fortsatt goda resultat när det gäller att uppfylla kunskapsmålen och vi tillämpar nolltolerans när det gäller mobbning, en fråga som vi kommer att uppmärksamma ytterligare i fortsättningen. Vi kommer också att anstränga oss vidare för att utveckla ytterligare träffpunkter för de något äldre ungdomarna. Vi har i dag G-punkten vid Gärdesskolan och Poolhuset i Engelbrektskolan som blir mer och mer spännande. I Humlegården kommer vi att iordningställa en träffpunkt för ungdomar med bl. a. skateboardsatsning på del av de hårdgjorda ytor för bollspel som redan finns. Detta är inte minst viktigt för s.k. spontanidrott och rörelseaktiviteter.

De undersökningar inom förskolan, fritids samt skolundersökningarna som genomförts på Östermalm visar att helhetsomdömena om de olika verksamheterna som berörs i undersökningen är mycket positiva. Det finns därmed all anledning att vara stolt över verksamheten och den politiska satsningen på barn och unga under mandatperioden är ett grepp som håller. Lågt betyg ger emellertid jämställdhetsarbetet, vilket innebär att arbetsmetoder inom området behöver utvecklas.

När det gäller äldreomsorgen är den demografiska tendensen i hela staden att antalet äldre på sikt kommer att minska fram till ca 2020 då det kommer att öka igen. Samtidigt har vi i vår stadsdel en mycket stor andel äldre och vi har därför medverkat till en kraftfull modernisering av våra äldreboenden för att stå väl rustade för en fortsatt boendeefterfrågan. Om några år kommer stadsdelen Östermalm att ha tre hög-moderna äldreboenden, nya seniorbostäder och ett moderniserat bestånd av servicelägenheter. Hemtjänsten kommer att ses över med riktad låglönesatsning samt kvalitetshöjning i staden med ca 40 mnkr. I kompetensutvecklingen ingår att personalen förväntas ha goda kunskaper i svenska språket för att kunna bemöta de gamla, klara av dokumentation m.m. Staden har under mandatperioden gjort stora satsningar motsvarande närmare en miljard kronor på kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Vi strävar efter att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och goda arbetsvillkor i övrigt. I den dag-liga omsorgen är det viktigt att utveckla nya former för att ge våra äldsta mer utevistelse och stimulans. Vi undersöker även tillsammans med majoritetspartierna i landstinget förutsättningarna att i kvarteret Rio utveckla en närvårdscentral med äldreprofil.

Inom socialtjänsten satsar vi bland annat på att bygga ut gruppboendena för funktionshindrade. Nya gruppboenden har tillkommit i kvarteret Smyrna vid Sandhamnsgatan. Gruppboenden planeras också i kvarteret Väbeln (Badmintonhallen) samt i den nya bebyggelse som kommer i Starrbäcksområdet. I kvarteret Rio avses några lägenheter i nuvarande servicehuset samt i det ombyggda äldreboendet byggas om för gruppboende för socialpsykiatrins behov.

Kultur och Miljö är det budgetmässigt minsta programområdet, men har viktiga funktioner när det gäller gatu- och parkrenhållning, inklusive vissa investeringar m.m., kultur, miljö och Agenda 21 samt konsumentvägledning. Programområdet arbetar på ett matrisorienterat sätt, vilket innebär att uppgifterna inom kultur och miljö inte bara hanteras och utförs inom det egna programområdet utan inom alla verksamheter. Härigenom sker i praktiken ett arbete som går långt utöver den egna resurstilldelningen.

Särskilt uttalande avgavs gemensamt av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; moderaterna, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna söker förtroende att leda Stockholm.

Den strategiska inriktningen uttrycker den väg som Stockholms stads kommunala verksamhet skall följa.

Vi har visionerna och ledarskapet att föra Stockholm in i framtiden. Det visade vi under den förra mandatperioden då vi gemensamt styrde staden. Mellan 1998 och 2002 tillförde vi tre miljarder kronor till de prioriterade verksamheterna. Detta skedde samtidigt som stadens ekonomi restaurerades och skatten successivt sänktes med sammanlagt 95 öre. Det motsvarar en skattesänkning på ca 4.000 kr om året för en vanlig stockholmsfamilj.

Vi har ett ansvar att se till så att stockholmarna får valuta för sina skattepengar och att våra gemensamma resurser går till stadens kärnverksamheter. En skola för kunskap, en trygg förskola, en värdig äldreomsorg och ett individuellt anpassat stöd för de funktions-hindrade och människor i behov av hjälp från socialtjänsten. För att säkerställa detta krävs det att stadens organisation moderniseras och effektiviseras. Valfrihet och kvalitet måste vara vägledande, såväl i förskola och skola som i äldre- och funktionshinderomsorgen

Stockholm behöver en politik som främjar tillväxt och som har en inbyggd förståelse för näringslivets villkor. Om staden ska kunna fortsätta att ge en god omsorg och god välfärd, inte minst till alla dem som är i störst behov av hjälp, måste vi satsa på utbildning, ökat företagande och arbeta för att flera kan försörja sig genom arbete istället för bidrag. Då krävs det ledarskap och en vision om i vilken riktning man vill föra Stockholms stad.

Socialdemokraterna saknar både ledarskap och visioner för Stockholm. Den nuvarande majoriteten har under de gångna tre åren på område efter område fattat beslut som både kortsiktigt och långsiktigt är förödande för Stockholm ur ett tillväxtperspektiv. Därtill har viktiga kärnverksamheter som skola, äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade utsatts för besparingar. Den styrande majoriteten har också visat en påfallande handfallenhet i arbetet med att hjälpa stockholmare att gå från bidragsberoende till egen försörjning genom arbete.

Den socialdemokratiska avsaknaden av visioner och ledarskap, kombinerat med omfattande höjningar av skatter och avgifter, har lett till att tillväxten avstannat, varslen fördubblats och konkurserna ökat.

Införandet av biltullar och en rad höjningar av kommunala avgifter för företagen bidrar till att företagsklimatet i Stockholm försämrats allt mer.

Vi är redo att ta ansvaret för Stockholm. Vi har konkreta förslag för ett bättre Stockholm. Ett Stockholm som klarar av att svara mot framtidens krav på både frihet och välfärd. Det är dags för en ny start för Stockholm.

Vi är ett tydligt alternativ till dagens bristande ledarskap. Våra gemensamma målsättningar är:

· Staden skall vara en attraktiv plats för boende, företagande och besök

· Ambitionen är att under kommande mandatperiod sänka
skatten

·  Socialbidragsberoendet skall minska och en jobbgaranti införas

· Stockholm skall bli Norra Europas mest företagsvänliga stad

· Stockholm skall ha en fortsatt hög bostadsbyggnadstakt och
bostadsbyggandeprocessen skall förenklas

· Boende i de kommunala bostadsbolagen i ytterstaden skall
erbjudas möjlighet att friköpa sina bostäder

· Framkomligheten i regionen skall öka – biltullsexperimentet skall avbrytas

· Stockholmarna skall få större valfrihet inom välfärdsområdena

· Stockholm skall vara en trygg, säker, ren och vacker stad

· En förskolepeng skall införas

· Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap

· Tidig och tydlig utvärdering för att hjälpa eleverna nå målen

· Gymnasieskolornas självständighet skall öka

· Valfrihetssystem för Sfi och Vux skall införas

· Särskolan skall bevaras som skolform

· Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan

· Omsorgerna skall utformas med respekt för den enskildes
önskemål och val

· Staden skall garantera äldres rätt att välja boende genom ett
valfrihetssystem

· Staden skall garantera funktionshindrade en ökad valfrihet

· Frivilligorganisationernas ställning skall stärkas

· Alla Stockholmare skall ha möjlighet att skapa sin egen
framtid

· Staden skall vara en modern och attraktiv arbetsgivare.

§343 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om ändring av detaljplan för fastigheten Krejaren 2 m.m. vid Östermalmstorg

Dnr 2005-352-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-02 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om ändring av detaljplan – tillägg och upphävande av planbestämmelser - för fastigheten Krejaren 2 m.m. vid Östermalmstorg (S-TDp 2005-01046-54).

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Aila Erkkilä (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) framlade ett annat förslag till beslut.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att det egna (s) med (v) gemensamma förslaget bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att i huvudsak godkänna och överlämna stadsdelsförvaltningens svar på remissen om förslag till ändring av
  detaljplan – tillägg och upphävande av planbestämmelser – för
  fastigheten Krejaren 2 m m i stadsdelen Östermalm.

 2. Nämnden översänder ärendet för kännedom och eventuell åtgärd till Stockholm Parkering, Stockholms Stads Parkerings AB.

 3. Fasaden ut mot Östermalmstorg måste omarbetas så att den nya byggnaden harmonierar med grannfastigheterna och underordnar sig den känsliga torgmiljön som i dag domineras av kyrka och saluhall. Nuvarande Folkan-baldakin bör återanvändas, eftersom denna är ett viktigt kulturelement för flera generationer stockholmare.

 4. Nämnden föreslår att användningssättet ändras till handel, kontor, konferens och kultur samt bostäder.

Reservation. Mot nämndens beslut reserverade sig vice ordföranden

Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Reservation. Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut i punkt 1 samt att istället föreslå att användningssättet för fastigheten Krejaren 2 mm i stadsdelen Östermalm, ändras till handel, kultur och bostäder,
att i övrigt överlämna stadsdelsförvaltningens svar på remissen om förslag till ändring av detaljplan – tillägg och upphävande av
planbestämmelser-,

att översända ärendet för kännedom och eventuell åtgärd till
Stockholm Parkering, Stockholm Stads Parkering AB,

att nämnden föreslår mot bakgrund av den ändrade konjunkturen att det undersöks om den nuvarande byggnaden kan byggas om
i stället för rivas,

att fasaden ut mot Östermalmstorg måste utformas så att byggnaden harmonierar med grannfastigheterna och underordnar sig den känsliga torgmiljön som i dag domineras av kyrka och saluhall. Nuvarande Folkan-baldakin bör återanvändas eftersom denna är ett viktigt kulturelement för flera generationer stockholmare.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Aila Erkkilä (v) med instämmande av ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; Östermalmstorg, tidigare Ladugårdslandstorget, har anor från 1600-talet då kyrkan började byggas.
Kyrkan, Saluhallen och det s.k. Folkan-huset är viktiga delar i torgets inramning. Det är nödvändigt att ett nytt hus anpassas till den känsliga och traditionstyngda bebyggelsemiljön.

Fastighetsägaren bör uppmanas att behålla framtida möjligheter till kulturevenemang och konferenser genom att inte bygga bort möjlig-heterna till användning av salong och scen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt
följande; den föreslagna byggnaden måste smälta in i den säregna mil-jön vid Östermalmstorg. Byggnaden måste även anpassas till intilliggande byggnader både mot torget och Nybrogatan. Det är önskvärt att byggnaden används till större delen för bostäder och kulturella ändmål.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; Krejaren 2 – gamla Folkanhuset har ett långt förflutet som en byggnad för kultur. I den nuvarande stadsplanen finns fortfarande användning för teater kvar. Detta bör inte ändras!

När det nu inte längre anses lönsamt att bygga hotell restaurang och konferenslokaler i Krejaren, får vi en ny chans att finna en användning av huset som bättre tar till vara dess kvaliteter.

Vi föreslår att man här skapar ett kulturhus för Östermalm där det erbjuds en generös mötesplats för stadsdelens alla invånare. Här ska alla generationer kunna träffas i olika former och verksamheter. Här ska finnas plats för Kulturskolan, med teater, musik, dans och bild. Här ska biblioteket och medborgarkontoret finnas. Här ska finnas ungdomsverksamhet av många slag. Här ska studieförbund kunna hålla kurser. Föreningarna ska anordna verksamheter. Här ska man kunna gå på gymnastik. Här ska vi kunna träffas över generationsgränserna. Ett café i bottenplanet kan vara en central träffpunkt. På helgerna kan danser och festligheter anordnas. Ett möjligheternas hus!

I majoritetens uttalande om budgeten talas det om att vi behöver träffpunkter för litet äldre ungdomar. Bättre läge för en sådan träffpunkt än vid Östermalmstorg har vi svårt att föreställa oss. Det samma gäller för medborgarkontoret där vi ju just sökt en lokal nära Östermalmstorg sedan många år.

Vi anser att det finns en allt för stor ålderssegregation i vår stad. En samlokalisering av träfflokaler för olika åldersgrupper ör därför önskvärt. Eftersom lokalerna kan vara i bruk så gott som dygnet runt och nyttjas av såväl unga som gamla, så görs dessutom samordningsvinster till ex när det gäller hyreskostnader mm.

Inget hindrar att viss handel behålls i gatuplanet och givetvis bör huset också inrymma. bostäder, gärna i större omfattning än som angivits det presenterade nybyggnadsförslaget. Det bör utredas om det är möjlig att bygga om huset istället för att bygga nytt.§344 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för teknikhus till Norra Länken vid Albano

Dnr 2005-350-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-04 med
förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för teknikbyggnader och servicetunnel för drift av Norra Länken vid Albano i stadsdelen Norra Djurgården (S-Dp ö S-TDp 2004-05427-54).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Nämnden anser att det för att förstärka spridningsvägen, är
  viktigare med en park med buskage och träd, än med en öppen
  anlagd park, som detaljplaneförslaget anger.


§345 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer vid utredning av faderskap

Dnr 2005-1035-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-05 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen angående ”Utredning av faderskap – förslag till reviderade riktlinjer.”

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
  kommunstyrelsen som svar på remissen

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§346 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag att inrätta ett entreprenörshus i Stockholm

Dnr 2005-1069-007

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-05 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag att inrätta ett entreprenörshus i Stockholm för nyföretagande och innovationsfrämjande åtgärder i regionen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
  kommunstyrelsen som svar på remissen

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§347 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang AnnaKhan

Dnr 2005-1101-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-21 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang AnnaKhan, Riddargatan 12.

Under överläggning i ärendet yrkade ledamoten Aila Erkkilä (v) avslag till punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot leda-moten Aila Erkkiläs (v) avslagsyrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Seven Stars AB ub., Riddargatan 12, 114 35 Stockholm bör
  utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten på restaurang AnnaKhan få servera starköl, vin och spritdrycker till klockan 03.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-
  enheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Aila Erkkilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämndens föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till beslut punkt 1.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt följande; det bör vara tillräckligt att alkoholserveringen till allmän-heten följer den s k normaltiden d v s kl 01.00 inne på restaurangen.

§348 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Kharma

Dnr 2005-1117-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-17 med
förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på
restaurang Kharma, Sturegatan 10, enligt följande;

 1. Kharma Aktiebolag, Sturegatan 10, 114 36 Stockholm bör utifrån
  en social bedömning ej beviljas tillstånd att inne på restaurang Kharma till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till kl. 05.00.

 2. Kharma Aktiebolag, Sturegatan 10, 114 36 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inne på restaurang
  Kharma till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till kl. 03.00.

 3. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-
  enheten.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes
Fleming m fl (fp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade
bifall till detta.

Ledamoten Aila Erkkilä yrkade avslag på förvaltningens förslag till punkt 2.

Ledamoten Jan Ulander (kd) yrkade att nämnden skulle avstyrka
ansökan.

Ordföranden ställde de fyra förslagen mot varandra och fann majoritet för eget (s) m fl förslag.

Votering begärdes och verkställdes.

Ordföranden ställde då de tre kvarstående förslagen mot varandra för att få fram ett motförslag till det egna m fl (s) med (mp) gemensamma förslaget (huvudförslaget) och fann majoritet för vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl förslag (motförslag).

Följande voteringsordning fastställdes; den som stöder det av (s) och (mp) gemensamma förslaget röstar ja; den som stöder det av (m) och (fp) gemensamma förslaget röstar nej.

Ja-röster avgavs av Per Aldeborg (s), Rolf Lindell (s), Magnus Lingen (s), Birgit Marklund Beijer (s), Ann-Sofi Matthiesen (mp) och Berit Nyberg (s).

Nej-röster avgavs av Helena Bonnier (m), Birgit Ernerot (fp) Claes Fleming (fp), Peter Lundén-Welden (m) och Johanna Westin (m).

Ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Jan Ulander (kd) lade ned sina röster.

Nämnden hade sålunda beslutat med sex röster mot fem att bifalla det av (s) och (mp) gemensamma förslaget.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Restaurang Kharma, Sturegatan 10, bör utifrån en social bedöm ning och med hänsyn till att restaurangen ligger i ett störnings- känsligt område ej beviljas tillstånd att inne på restaurangen till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till kl. 05.00.

 2. Nämnden föreslår utifrån en social bedömning att restaurang Kharma beviljas tillstånd att till allmänheten inne i restaurang- lokalen till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker till kl. 03.00.

 3. Nämnden uppmanar ånyo socialtjänstnämnden att generellt pröva om servering till kl. 05.00 ska få gälla för stadens krogar i fortsätt ningen.

 4. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-
  enheten.


Reservation.
Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;
Stadsdelsnämndens föreslås besluta

att Kharma Aktiebolag, Sturegatan 10, beviljas tillstånd att till all mänheten få servera alkohol till klockan 05.00.

att nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsen- heten samt

att därutöver anföra;

Det är angeläget att samtliga näringsidkare behandlas med samma respekt och får samma förutsättningar för sin verksamhet.

Att ett antal krogar i relevant verksamhets direkta närhet har tillstånd motsvarande det som sökts gör att det framstår som märkligt och konkurrenssnedvridande om tillstånd nekas.

Förvaltningen framhåller i ärendet att samtlig personal har genomgått stadens utbildning i ansvarsfull alkoholservering och uppfyller därmed de krav som kan ställas. Det finns en gedigen tillsyn kring krogarna och missköts tillstånd dras de in. Det finns således ingen anledning att neka tillståndet. Det är angeläget att det sker en utvärdering av effekterna av serveringstillståndet efter 1 år och att detta redovisas nämnden.

Angivet skäl att ej bevilja serveringstillståndet anges vara att restaurangen ligger i ett störningskänsligt område. Det är synnerligen allvarligt och högst beklagligt att den krog- och nöjesrelaterade brottslig-heten under året ökat. Dock är det fel metod att tro att en enskild restaurang kan förändra den situationen, i synnerhet då den aktuella restaurangen uppfyller de krav som ställs för alkoholservering.

Reservation. Ledamoten Aila Erkkilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Reservation. Ledamoten Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; polis och sociala myndigheter blir allt mer negativt inställda till de sena krogtiderna. De för uppenbarligen med sig en mängd brott och mycket socialt elände till följd av en omfattande och, som många befarar, tilltagande supkultur som också går allt längre ned i åldrarna. Det finns därför anledning att på en principiell och generell basis göra en djupanalys av de spritrelaterade problem som tenderar att förvärras, för att sedan ta ställning till om 5-krogarna ska vara kvar, eller om tidsgränsen generellt bör tidigareläggas.

Ett vanligt argument mot detta är att risken då ökar för s.k. svart-klubbar. Men det finns erfarenheter från tidigare skeden då dessa har kunnat hållas i schack genom återkommande lokalinspektioner, brandsyn etc.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt följande; Det bör vara tillräckligt att alkoholserveringen till allmän-heten följer den s k normaltiden, dvs till kl 01.00 inne på restaurangen.

§349 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Östermalms Smörrebröd

Dnr 2005-1131-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-28 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Östermalms Smörrebröd, Storgatan 12.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Östermalms Smörrebröd AB, Storgatan 12, 114 51 Stockholm
  bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmän-
  heten inne i restaurangen och på dess uteservering under sommar- perioden, få servera starköl och vin till klockan 21.30.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-
  enheten.§350 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Propellern

Dnr 2005-1143-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-29 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Propellern, Drottning Kristinas väg 37.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Festvåningen Muren Aktiebolag, Drottning Kristinas väg 25 B, 114 28 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas
  tillstånd att till slutna sällskap få servera starköl, vin och sprit- drycker från klockan 17.00 till klockan 01.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-
  enheten.§351 Anmälan av länsstyrelsens beslut om stimulansbidrag

Dnr 2005-821-531, 2005-848-531

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2005-11-03 om stimulansbidrag – varaktiga stödformer till anhöriga, 2005.

För år 2005 har länsstyrelsen beviljat Östermalms stadsdelsnämnd 100 000 kronor vardera till projekten ”Kompetens- och kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen genom handledning och utbildning till personal som arbetar som avlösare i hemmet” och ”Anhörigstöd”.

Stadsdelsnämnden beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§352 Inriktningsärende angående inrättande av planeringsboende för personer under pågående rehabilitering

Dnr 2005-1092-325

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-05 med förslag till att inrätta ett övergångsboende för personer som är på god väg i sin rehabilitering från ett tidigare missbruk.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner inriktningen om inrättande av ett planeringsboende för personer under pågående rehabilitering, i första våningsplanet inom Gärdets äldreboende och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag till genomförande.§353 Anmälan av länsstyrelsens beslut om statsbidrag

Dnr 2005-525-531

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2005-11-10 om statsbidrag till vårdkedjor inom missbrukarvården.

Riksdagen har beslutat om ”Ett kontrakt för livet” som är en statlig satsning på missbrukarvården under åren 2005-2007.

Länsstyrelsen har beviljat Östermalms stadsdelsnämnd 240 000 kronor för en period av 12 månader till en kartläggning av samtliga aktuella ärenden inom vuxenenheten. Resultatet ska ligga till grund för utveckling av vårdkedjor.

Stadsdelsnämnden beslut

Anmälan läggs till handlingarna.§355 Anmälan av revisionskontorets rapport

Dnr 2005-1116-124

Anmäldes revisionskontorets rapport ”Granskning av tertialrapport 2
– uppföljning av budget 2005”.

Enligt revisionskontoret är delårsrapporten för staden i allt väsentligt rättvisande.

Stadsdelsnämnden beslut

Anmälan läggs till handlingarna.
§356 Anmälan av länsrättens domar i överklagade ärenden

Dnr 2005-80-022, 2005-615-022

Anmäldes Länsrättens i Stockholms län domar 2005-10-31 (Målnr 235-05, 2886-05, 11436-05) i överklagade ärenden avseende Östermalms stadsdelsnämnds beslut att godkänna inriktningen respektive genom-förandet att inrätta gruppboende för psykiskt funktionshindrade i ett av våningsplanen i nuvarande Rio servicehus; nu fråga om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Länsrätten avslår båda överklagandena.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.§360 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2005-12-15 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.§361 Anmälan av förteckning av delegationsbeslut

Anmäldes förteckning av delegationsbeslut av såväl interna och som externa tillsättningar av tillsvidareanställningar under perioden januari-november 2005.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.§362 Information från stadsdelsdirektören

Delades ut förvaltningens Promemoria daterad 2005-11-29 om ”Steg mot jämställdhet och mångfald på Östermalm”§363 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-30 angående barnet NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XX son NN, eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan.

Anvisning hur man överklagar


§364 Upphandling av Linnégårdens äldreboende

Dnr 2005-260-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-05 med förslag till upphandling av Linnégårdens äldreboende.

Under överläggning i ärendet yrkade ledamoten Aila Erkkilä (v) avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot leda-moten Aila Erkkiläs (v) avslagsyrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser Attendo Care AB med organisationsnummer
  556148-5169 som entreprenör för driften av Linnégårdens äldreboende.

 2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna avtal med
  Attendo Care för tiden 2006-04-01 – 2010-03-31, med möjlighet
  till förlängning på maximalt två år.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.Reservation. Ledamoten Aila Erkkilä (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Aila Erkkilä (v) enligt följande;
verksamhet i egen regi erbjuder trygghet och kontinuitet för både personalen och de boende.

§365 Yttrande över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-11-16 angående XX och YY, då Stockholms tingsrätt (Målnr Ä -05) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt och anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.§366 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2005-12-08 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.§367 Information i enskilt ärende

Chefen för familjeenheten inom programområdet Socialtjänsten, Maria Strandell, informerade och besvarade frågor i ärendet
XX med anledning ……………… NN:s LVU-placering.