Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-05-15

Sammanträde 2008-05-15

Datum
Klockan
18.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

O. B .S.
Ingen frågestund för allmänheten.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anm Läs mer...äles till nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

3 Bidrag till utomstående organisationer; ansökan om projektbidrag till en seniordag från SPF- och PRO-föreningarna på Östermalm. Dnr 2008-332-004.

4 Svar på en skrivelse till samtliga stadsdelsnämnder från Synskadades Riksförbund Stockholms stad om heminstruktörer. Dnr 2008-342-601.

Remissärenden

5 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Ann-Margarethe Livh (v) om "översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid". Dnr 2008-374-006.

7 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Café L´Angolo, Engelbrektsplan 2. Dnr 2008-323-507

Anmälningsärenden

8 Anmälan av revisorernas årsöversikt 2007. Dnr 2008-325-102.

9 Anmälan av promemoria 2008-05-15 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

10 Anmälan av protokoll 2008-04-29 från handikapprådet på Östermalm.

11 Anmälan av protokoll 2008-05-05 från pensionärsrådet på Östermalm.

12 Information från stadsdelsdirektören.

14 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter. Dnr 2008-302-103.

15 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna inom hem för vård och boende (HVB) - omsorg om personer med psykisk funktions-nedsättning. Dnr 2008-345-103.

16 Anmälan av protokoll 2008-05-08 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Vice ordförande Rolf Lindell (s) och ledamoten Lotta Juul Martin-Löf (m) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 22 maj 2008.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 17 april justerades den 23 april 2008.

§2 Tertialrapport 1 - 2008

Dnr 2008-387-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-06 med förslag till tertialrapport 1 för Östermalm 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommun- styrelsen.

 2. Hos kommunstyrelsen begärs att få göra omslutningsförändringar om
  16,9 mnkr för ökade kostnader och intäkter.

 3. Hos kommunstyrelsen hemställa om ombudgetering av stimulansbidrag icke förbrukade medel om 0,9 mnkr avseende stimulansbidrag för
  särskilda boenden.

 4. Hos kommunstyrelsen hemställa om 3,0 mnkr avseende dagverksamhet för hemlösa, Bryggan.

 5. Hos kommunstyrelsen begära stimulansbidrag om 0,4 mnkr för utbyggnad av förskola Riddargatan 1-3.

 6. Hos kommunstyrelsen begära 1,8 mnkr för förskolelokaler med hög hyra.

 7. Stadsdelsnämnden godkänner ökning av förskolepengen med 1% från 2008-07-01.

 8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt

följande; det är positivt att förvaltningen har fått bukt med tidigare års underskott och kan prognostisera en budget i balans för år 2008. Samtidigt finns orosmoln i form av okända kostnader och administrativa ansträngningar för bl. a. kommande vårdnadsbidrag och kundval inom vård och omsorgsboende. Osäkerheten är vidare stor när det gäller behovet av kommunal förskoleplats och risken finns att kvaliteten i förskolornas verksamhet försämras om för-skolornas avdelningar (alternativt antalet barn per personal) ökar efter den kvalitetsförbättring som s, mp och v genomförde under den förra mandat-perioden.

När det gäller s.k. avknoppning är det förvånande att den verksamheten fortsätter trots att bl. a. Statskontoret och Sveriges Kommuner och Landsting ifrågasätter om den är förenlig med gällande regelsystem. Partier som säger sig värna om lagar och regler borde åtminstone avvakta med genomförandet av en sådan nyck som avknoppningssystemet innebär innan det blir klart om det är tillåtligt.

Bland nämndmål som bara nås delvis märks verksamheternas bidrag till en hållbar livsmiljö, minskningen av våldet bland ungdomar, minskningen av bruk av alkohol och andra droger bland ungdomar, andelen ungdomar som upplever sin närmiljö som trygg, förskolans arbete med att tidigt uppmärksamma barns problem, förskolans kvalitetsuppföljning samt förebyggande hembesök för personer över 75 år. Andelen behöriga förskollärare uppfylls inte alls. Vi förutsätter att förvaltningen arbetar vidare med att uppnå dessa mål och att detta arbete redovisas särskilt i tertialuppföljningssystemet.

Om vi hade majoritet skulle vi för vår del, utöver ökat öppethållande på våra fritidsgårdar, i det fortsatta arbetet prioritera ytterligare satsningar på stads-delens ungdomar genom att initiera en ombyggnad av befintligt hus samt mark intill skatebanan i Humlegården till ett Ungdomens hus. Vi skulle vidare satsa mera på socialpsykiatrin i linje med oppositionens förslag i Riksdagen.

Konkret vill vi värna om vikten av en träfflokal, där lokalen ”Lotsen” har en mycket stor betydelse. En eventuell omlokalisering till annan lokal måste ske i samverkan med RSMH och brukarna och kan bara accepteras om läge, storlek, planlösning och kommunikationsmöjligheter kan accepteras. Vi vänder oss mot att det sedan en tid har pågått planer på förändringar utan full information till berörda brukare liksom till nämnden.

Vi skulle för vår del också omedelbart återkalla aktivitetsplanen. Särskilt när det gäller Lotsen, ArbetsCentrum, gruppbostäderna och äldreboenden som Dianagården med omvittnat omtyckt verksamhet, anser vi att majoriteten av rent ideologiska skäl genom sin aktivitetsplan visar en osedvanligt stor nonchalans mot brukarnas intressen av både trygghet och god omvårdnad.

§3 Bidrag till utomstående organisationer

Dnr 2008-332-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-07 med förslag till svar på ansökan om projektbidrag från pensionärsföreningarna PRO och SPF på Östermalm för att anordna ”Östermalms seniordag” hösten 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

De sökande PRO- och SPF-föreningarna på Östermalm beviljas 22000 kronor i projektbidrag för år 2008.

§4 Svar på skrivelse från Synskadades Riksförbund

Svar på skrivelse från Synskadades Riksförbund

Dnr 2008-342-601

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-05-06 med förslag till svar på en skrivelse ställd till samtliga stadsdelsnämnder från Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholms stad om heminstruktörer.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; i likhet med Lokala handikapprådet anser vi att det är märkligt att bedömning och tillämpning av rätten till heminstruktör skiljer sig så tydligt i staden. För vår stadsdel förutsätter vi att förvaltningen har noggrann kontroll på om efterfrågan på stöd till syn- och hörselskadade kan tillgodoses med de resurser som finns och att de tjänster som köps in utförs i enlighet med de riktlinjer som gäller för vår heminstruktör.

§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om arbetstider

Dnr 2008-374-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-28 med förslag

till svar på remiss av motion av Ann-Margarethe Livh (v) om ”översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda – flest kvinnor – som arbetar efter kontorstid.”

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; Motionen avser att förhindra försämrad kvalitet, exempelvis gällande personaltäthet, när verksamhet upphandlas. Samtidigt avser den att förbättra kvaliteten i den egna kommunala verksamheten, genom bland annat årliga hälsoundersökningar, för att därmed även kunna ställa samma krav på de vinstdrivande företagen.

Förvaltningen menar att barnomsorg under obekväm arbetstid är en möjlighet som finns redan idag, men vi vill tillägga att det i dagsläget inte finns någon skyldighet att erbjuda detta. I Stockholms län erbjuds det inte i 17 av
kommunerna. Stockholms stad är en av de kommuner som erbjuder det i hög
utsträckning. TCO, Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf) och Teaterför-bundet vill att skollagen ändras så att kommunerna blir skyldiga att erbjuda barnomsorg utanför kontorstid.

Det är naturligtvis angeläget att det finns möjlighet till förskola under arbetstid.

§6 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över detaljplan för fastigheten Casablanca 1 (Värtapiren)

Dnr 2008-297-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-28 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över detaljplan för fastigheten Casablanca 1 m.m.(Värtapiren) i stadsdelen Ladugårdsgärdet.

(S-Dp 2006-06878-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (Mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt

följande; ärendet gäller detaljplan för Värtapirens ombyggnad. Miljö-konsekvensbeskrivningen behandlar specifikt frågan som ett planärende.

Vi vill härutöver också fästa uppmärksamheten på miljökonsekvenserna av hamnens framtida utveckling mer generellt. Förvaltningen har i tidigare

skrivelse till Stockholms Hamn AB (2004-04-08) framhållit att det är angeläget att man för såväl nuvarande som planerad verksamhet på ett tillfredställande sätt redovisar de samlade miljökonsekvenserna av hamnverksamheten, dvs. både direkt och indirekt miljöpåverkan.

Förvaltningen tar i skrivelsen upp buller och utsläpp till luft, transporterna i ett kommunalt och regionalt helhetsperspektiv.

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande:

· Ökning av gods från 2,6 - 3,1 miljoner till 4,4 miljoner ton/år

· Ökning av fordon från 300 000 - 360 000 till 585 000/år

· Ökning av passagerare från 3 - 4 miljoner till 5,7 miljoner/år.

Den utökade hamnverksamheten kommer inte minst att få stora konsekvenser för Östermalm när det t.ex. gäller trafik på våra gator. Vi vill stryka under det viktiga i att miljökonsekvenserna måste belysas i ett bredare perspektiv.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt

följande;

Utökade transporter

Hamnverksamheten kommer i och med utbyggnaden att öka kraftigt. Det kommer att innebära också utökade transporter på land. Vilka miljö-konsekvenser får detta?

Ökade avfallsmängder

Avfallsmängderna kommer att öka. Vilka planer finns för att ta hand om det på ett miljöriktigt sätt?

Vattenkvalité, djurliv

Stora mängder bergmassor kommer att tippas i Värtan. Vilken inverkan på vattenkvalitén och djurlivet i vattnet kommer detta att ha?

Obs! Värtan berör dessutom Nationalstadsparken!

En övergripande miljökonsekvensbeskrivning MKB borde göras.

Vår förvaltning (Kultur och miljö) har lämnat ett föredömligt yttrande i ärendet 2004. Detta yttrande är bifogat dagens ärende. Det vore bra om detta yttrande togs på allvar.

§7 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Café L´Angolo

Dnr 2008-323-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-17 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Café L´Angolo, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm (Sot dnr 01-2008-01334).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Palmaria AB, c/o Café L´Angolo, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten klockan
  11.00 – 00.00 inne och på uteserveringen i Café L´Angolo.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Anmälan av revisorernas årsöversikt 2007

Dnr 2008-325-102

Anmäldes revisorernas årsöversikt – en sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet år 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§9 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2008-05-15 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§12 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

Dnr 2008-302-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-29 med förslag till förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter.

2. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstförvaltningens direktör i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med valda vårdgivare.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att återkomma med redovisning efter genomförd upphandling.

4. Stadsdelsnämnden beslutar, i eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i rubricerad upphandling ge socialtjänstförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare beslutar stadsdelsnämnden att ge socialtjänstförvaltningens direktör i uppdrag
att å nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; ärendet avser godkännande av förfrågningsunderlag gällande gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstförvaltningens direktör i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vald vårdgivare.

Vår uppfattning är att upphandlingar inom kommunal verksamhet normalt skall förenas med ett egenregianbud. Det är viktigt dels för att bedöma inkommande externa anbud, dels för att eftersträva en lämplig blandning av egenregi- och externa entreprenörer till gagn för brukare och ekonomi.

Upphandling och konkurrensutsättning kan i vissa fall vara till fördel för verksamhet och ekonomi men kan också innebära en press och ett ifråga- sättande av de anställdas arbetsvillkor. Risken finns att konkurrensen i en del fall sker på bekostnad av de anställdas arbetssituation. Det motsätter vi oss bestämt. Kollektivavtal och meddelarfrihet är viktiga frågor att beakta. Det är viktigt att förfrågningsunderlag utarbetas som beaktar detta.

I övrigt ställer vi oss bakom det uttalande från SKTF Stockholms stad som bifogats ärendet.

§13 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna inom HVB – omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Dnr 2008-345-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-30 med förslag till förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna inom hem för vård och boende (HVB) – omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av enstaka platser för vuxna inom hem för vård och boende (HVB) – omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning.

2. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstförvaltningens direktör i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med valda vårdgivare.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att återkomma med redovisning efter genomförd upphandling.

4. Stadsdelsnämnden beslutar, i eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i rubricerad upphandling ge socialtjänstförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare
beslutar stadsdelsnämnden att ge socialtjänstförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; ärendet avser godkännande av förfrågningsunderlag gällande gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna inom HVB-omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning. vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter.

Vår uppfattning är att upphandlingar inom kommunal verksamhet normalt skall förenas med ett egenregianbud. Det är viktigt dels för att bedöma inkommande externa anbud, dels för att eftersträva en lämplig blandning av egenregi- och externa entreprenörer till gagn för brukare och ekonomi.

Upphandling och konkurrensutsättning kan i vissa fall vara till fördel för verksamhet och ekonomi men kan också innebära en press och ett ifrågasättande av de anställdas arbetsvillkor. Risken finns att konkurrensen i en del fall sker på bekostnad av de anställdas arbetssituation. Det motsätter vi oss bestämt. Kollektivavtal och meddelarfrihet är viktiga frågor att beakta.

§14 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2008-05-08 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§15 Information från stadsdelsdirektören

Möten om stadsutvecklingen i Hjorthagen

Göran Månsson informerar om tre möten om stadsutvecklingen i Hjorthagen som anordnas av stadsbyggnadskontoret:

1. Hur kan Hjorthagen utvecklas?

Med focus på parker och grönområden, idrottsplatsen och trygghet i utemiljön. Tisdagen den 20 maj kl 18.30-20.30 .

2. Öppet Hus

Modell över första etappens detaljplan av Norra Djurgårdsstaden.

Lördagen den 24 maj kl 10.00-14.00

3. Informationsmöte

Informationsmöte om utställning av detaljplan. Måndagen den 2 juni kl 18.30-20.30.

Alla möten hålls i Medborgarhuset, Artemisgatan 19, Hjorthagen.

Brukarundersökning

En av USK (Utrednings- och statistikkontoret) gjort undersökning som besvarats av föräldrar med barn på förskolorna i Stockholm, visar att föräldrarna på Östermalm är de som är mest nöjda med förskolorna av alla. Den tidigare undersökningen genomfördes 2005 och då låg Östermalm på 5-6 plats.

Valborg

Inför Valborgshelgen delades informationsblad mot langning ut av tjänstemän och några av nämndens förtroendevalda utanför sys­tem­butikerna på Östermalm. Göran Månsson uppgav att Valborgsmässoafton varit lugn i staden och att det var många vuxna som rörde sig i city. Nästa utdelning av informationsblad mot langning äger rum inför skolavslutningen i början av juni.

Sjukfrånvaron

Förvaltningens sjukfrånvaro har glädjande gått ned från 9,5 % första kvartalet 2007 till 7,5 % första kvartalet 2008.

”Go 08”

Det kommer att bli en stor fest i Stockholm den 8 augusti i år -skrivs 080808. På initiativ av Kristina Axén Olin har kommunstyrelsen beslutat att det ska bli en riktig folkfest för alla s.k. 08:or. Festligheterna kommer att inledas med frukost för alla kl 08.08 på Globen och följs av uppträdanden och aktiviteter på bl.a. Medborgarplatsen, Kungsträdgården, Stadshuset, Sergels torg/Kulturhuset med avslutning kl 23.00-03.00 på Stureplan och fyrverkerier under 8 min och 8 sek.

Uppsökande verksamhet

Det pågår inom äldreomsorgen uppsökande verksamhet av alla östermalmsbor som fyllt 75 år och som inte har någon insats från förvaltningen. Det har hitintills visat sig vara uppskattat av dem som blivit kontaktade, men de flesta har sagt att de inte varit i behov av hjälp.

Medarbetarenkät

En enkät har gått ut till alla tillsvidareanställda medarbetare i staden. Medarbetarenkäten utgör en del i stadens styrning och ledning där det mäts vad medarbetarna tycker i en rad olika frågor. Dels för att få fram om de mål och ambitioner som kommunfullmäktige lagt fast på medarbetarområdet når fram till alla medarbetare och dels att få värdefullt underlag till fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete för att göra Stockholms stad till en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Totalt visar det sig att Östermalms anställda ligger något under snittet för staden när det gäller Nöjd-Medarbetar-Index (NMI). Medarbetare inom förskolan ligger dock över liksom de som tjänstgör inom omsorg om funktionshindrade.

Volontärverksamhet

Göran Månsson informerar om en ny volontärverksamhet inom polisen, som innebär att frivilliga går särskilda kortkurser och erbjuds sedan att hjälpa till vid lämpliga tillfällen då det behövs fler vuxna. Volontärerna känns igen genom att de bär västar som det står ”Volontär” på ryggen.

§16 Övriga frågor

Seminarium om handlingskompetens

Vice ordförande Rolf Lindell (s) anmäls till ett seminarium anordnat av ”Projekt 1173”. Det är ett projekt som vill öka ungdomars möjligheter att påverka sina livsvillkor och omvärlden. Ungdomarna kommer från olika stadsdelar utmed samma T-banelinje (Bredäng – Östermalm) och produ-cerar musikvideos tillsammans om viktiga ämnen. Projekt 1173 vann pris för bästa icke-våldsprojekt 2006. Tid: tisdagen den 20 maj kl 18.00-21.00, Garnisonen, Karlavägen 106.

Kontroll av enskilda förskolor

På fråga från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”på vilket sätt och hur ofta kontrolleras ekonomin, kvaliteten och barn- och personaltätheten vid stadsdelens enskilt drivna förskolor?” återkommer Mats Claesson, chef för programområdet Barn och ungdom, med svar vid nästa nämndsammanträde.

Fältöverstens terrass

Mats Claesson uppgav, på fråga från ledamoten Berit Nyberg (s), att det numera är lugnt för de boende på Fältöverstens terrassplan. Inga störningar från ungdomar är inrapporterade.

§17 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om ”Östermalmsandan – vi bryr oss”

Dnr 2008-442-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att förvaltningen kontaktar lokala brottsförebyggande rådet och för fram idén om ”Östermalmsandan – vi bryr oss”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§18 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om ”Stort disco eller festival vid skolavslutningen!”

Dnr 2008-443-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med förslag att ”förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna festligheter för ungdomar i samband med skolavslutningar och storhelger”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§19 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om förskoleköken

Dnr 2008-441-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse med förslag att ”prova möjligheten att utnyttja förskoleköken till beredning av mat till äldreboenden”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§20 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om matens näringsinnehåll och kvalitet på äldreboendena

Dnr 2008-440-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse med fråga om hur ofta kontroller görs av matens näringsinnehåll och kvalitet som levereras till våra äldreboenden.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.