Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-03-12

Sammanträde 2009-03-12

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med samråd
och presentation av Östermalms p Läs mer...arkplan 2009 samt information
om städkampanjen.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag. Dnr 2009-25-002, 2009-32-002, 2009-44-002, 2009-45-002, 2009-49-002.

Beslutsärenden

3 Nya specialbostäder i Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen för personer med funktionsnedsättning - Inriktningsärende.

4 Ny förskola på Sandhamnsgatan 4.

6 Förlängning av avtal avseende tillagning och leverans av måltider till Rio vård- och omsorgsboende.

7 Förlängning av avtal för driften av trygghetslarm och hemtjänst nattetid.

8 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till förebyggande insatser - föräldrastödsinsatser.

9 Ansökan om 2009 års stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg.

Remissärenden

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Karin Rågsjö m fl (v) om "Tidtabell för att avskaffa hemlösheten".

11 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för Norra Djurgården 1:49, Osquars Backe 5 . Dnr 2009-67-300.

12 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Café Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 22

Dnr 2009-130-507
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Simons Skafferi Brasserie, Kungstensgatan 2.

Svar på skrivelser

14 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp). Dnr 2009-143-000.

Anmälningsärenden

15 Anmälan av månadsrapport februari 2009. Dnr 2009-202-101.

16 Anmälan av enheternas årsredovisningar 2008. Dnr 2009-60-100.

17 Anmälan av socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens information med anledning av ansökan om bidrag för hiv/STI-preventivt arbete samt stöd till HIV-positiva.

18 Anmälan av genomförd gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter.

19 Anmälan av tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg.

20 Anmälan av promemoria 2009-03-12 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

21 Anmälan av promemoria 2009-03-12 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

22 Anmälan av protokoll 2009-03-02 från pensionärsrådet på Östermalm.

23 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

25 Upphandling av budget- och skuldrådgivning för innerstadens stadsdelsnämnder.

Dnr 2009-41-103. Omedelbar justering

26 Anmälan av delegationsbeslut.

27 Anmälan av protokoll 2009-03-5 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 18 mars 2009.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 12 februari justerades den 18 februari 2009.

§2 Svar på medborgarförslag

2009-25-002, 2009-32-002, 2009-44-002, 2009-45-002, 2009-49-002

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-03 med förslag till svar på fem medborgarförslag som rör nämndens och förvaltningens verksamhet inom programområdet socialtjänsten.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade på bordläggning av ärendet då förslagsställaren hade meddelat förhinder att närvara.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet bordlägges.

§3 Nya specialbostäder i Norra Djurgårdsstaden

2009-112-600

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-03 med förslag till nya specialbostäder i Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen för personer med funktionsnedsättning – inriktningsärende.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner att utredning och förprojektering sker för en bostad om särskild service (gruppbostad) i kvarteret V6 samt specialbostäder (servicelägenheter) i kvarteret V3 för personer med funk­tions­ned- sättning enligt tjänsteutlåtandet.

 2. Nämnden söker 0,1 mnkr för beställarstöd per objekt, samt 0,5 mnkr till för­pro­jek­tering till bostad om särskild service, totalt 0,7 mnkr för båda projekten hos kom­mun­sty­relsens ekonomiutskott.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

Norra Djurgårdsstaden har förutsättningar att bli en mycket attraktiv

stadsdel, inte minst mot bakgrunden att den ska byggas med miljöprofil.

Där ska det också vara möjligt för alla att bo. Det är därför utmärkt att en gruppbostad nu planeras in i kvarteret V6. Härutöver är det viktigt att också från början för en åldrande befolkning planera för profilboende – vård och omsorgsboende, servicehus, seniorboende m.m. – liksom annan service.

Staden bör vidare verka för en hög andel hyreslägenheter i stadsutvecklingsområdet.

§4 Ny förskola på Sandhamnsgatan 4

2009-168-302

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-03 med förslag till anpassning av lokal i bottenplanet på Rio vård- och omsorgsboende på Sandhamnsgatan 4 till förskola.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag att den f d hem­tjänst­lo­ka­len på Sandhamnsgatan 4 byggs om till en förskola och uppdrar åt förvaltningen att full­föl­ja planeringen av en ny förskola i kvarteret Rio 8 samt uppdra åt stadsdelsdirektören att beställa projektering.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

det är naturligtvis bra att den nya förskolan kommer att ligga nära Gärdets grönområden, men det innebär inte att man kan bortse från behovet av gård i anslutning till lokalen, i synnerhet som kommande bebyggelse hotar att ta näraliggande grönområden i anspråk.

§5 Val av ledamot som attestant

2009-20-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-11 med förslag att utse en ledamot som attestant för vice ordförandes utlägg/ kontokorts-utgifter.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden utser ledamoten Johanna Sjö (m) som attestant för vice ordförandes utlägg/kontokortsutgifter.

§6 Förlängning av avtal avseende tillagning och leverans av måltider till Rio vård- och omsorgsboende

2008-805-104

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-23 med förslag att förlänga avtal avseende tillagning och leverans av måltider till Rio vård- och omsorgsboende.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlänger avtalet med Sodexho AB för tiden 2009-03-15 – 2009-10-31.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtal.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att förlänga avtalet med Sodexho AB för tiden 2009-03-15 - 2009-10-31 samt

att avbryta upphandlingen och behålla Rio vård och omsorgsboende i egen regi.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna, Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

Rio vård och omsorgsboende är det enda omsorgsboende som drivs i egen regi. Oro och osäkerhet om vem som kommer att stå för verksamheten

kommer återigen att drabba brukare, anhöriga och personal efter den upp-handling som inte ledde till avtal. I stället för att av rent ideologiska skäl föra över verksamheten till entreprenör bör nämnden ta ett ansvar för att se till att äldreboendet utvecklas till ett föredöme för andra äldreboenden. Genom att ha kvar verksamheten i egen regi bibehålls kompetensen inom förvaltningen, vilket inte minst kommer till användning i eventuellt kommande upphandlingar.

§7 Förlängning av avtal för driften av trygghetslarm och hemtjänst nattetid

2007-267-125

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-23 med förslag att förlänga avtal för driften av trygghetslarm och hemtjänst nattetid.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden förlänger avtalet med Attendo Care AB för tiden 2009-11-01 - 2010-10-31.

 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtalet.

§8 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel

2009-85-504

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-06 med förslag att ansöka hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel till förebyggande insatser – föräldrastödsinsatser.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreliggande ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till förebyggande insatser.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) med instämmande av ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; det är mycket positivt att förvaltningen har arbetat aktivt för att få till stånd detta projekt. Utifrån erfarenheterna i vår stadsdel är det särskilt viktigt att föräldrarna blir direkt involverade.

§9 Ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg

2009-161-605

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-03 med förslag att ansöka om 2009 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreliggande ansökan om 2009 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om hemlöshet

2009-116-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-03 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Karin Rågsjö m fl (v) om tidtabell för att avskaffa hemlösheten.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att föreslå att i huvudsak bifalla Karin Rågsjös (v) motion samt
att föreslå att behandlingen av motionärens förslag samordnas med de
förslag som förs fram i motion till Kommunfullmäktige av Abdo Goriya (s) om hemlöshet.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna, Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

hemlöshet är oacceptabelt i ett välfärdssamhälle. Att ha någonstans att bo är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi kan inte vara tillfreds förrän den dag då varje stockholmare har ett hem.

Om vi ska lyckas motverka hemlösheten måste vi angripa problemen både med hjälp av förebyggande arbete, innan problemen uppstår, och genom aktiva insatser när behovet uppstått.

Karin Rågsjö (v) och Abdo Goriya (s) har båda föreslagit viktiga insatser för att åtgärda hemlöshet. Behandlingen av dessa motioner bör ske samordnat i syfte att hitta bredast möjliga effektiva lösningar på problemet.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; det är lovvärt att Karin Rågsjö m fl (v) vill ta krafttag för att avskaffa hemlösheten. Det är förödande att vi vänjer oss vid uteliggare som någonting normalt, speciellt att våra barn växer upp och vänjer sig vid detta. I ett så rikt samhälle som vårt ska inte något sådant få förekomma. Det är inte värdigt vårt samhälle.

Visst har de hemlösa många andra problem, men först och främst måste man ha någon form av boende, ett hem, innan man kan ta emot hjälp för sin psykiska ohälsa, sitt missbruk m.m. I motionen ges en bra och genomtänkt plan för att avskaffa hemlösheten. Det är möjligt att avskaffa hemlösheten om den politiska viljan finns.

Det är viktigt att byggandet av billiga hyresrätter kommer igång. Alternativa boendeformer som kooperativa hyresrätter och kollektivhus bör också byggas.

Här är läge för arkitekttävlingar med nytänkande som krav.

Sist, men inte minst, bör vi satsa på att förebygga hemlöshet genom att satsa på barnen och de unga. Psykisk ohälsa grundläggs tidigt. Att satsa på barnen är en verklig investering för framtiden. Går det snett blir det dyrt för samhället och ett stort lidande för den enskilde.

§11 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för Norra Djurgården 1:49, Osquars Backe 5

2009-67-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-27 med förslag

till yttrande till stadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för Norra Djurgården 1:49, Osquars Backe 5 (S-Dp-2008-05917-54)

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; jag har varit på plats och studerat området. Jag anser att platsen är för liten för att rymma en ny arkitekturhögskola. Den befintliga byggnaden kan rivas, men nybygget kan brukas för annan verksamhet än arkitektur-högskola.

Av vilken anledning vill man bygga en ny sådan skola? Är den befintliga icke funktionell? Jag anser att den nuvarande arkitekturhögskolan kan behållas. Det är fortfarande en trotsigt modern byggnad. Men – man bör förverkliga arkitektens ursprungliga idé om att låta gröna klängväxter täcka betong-väggarna. Den nuvarande byggnaden ligger dessutom bara ett stenkast från KTH-området, med tanke på dem som talar för ett samlat campus.

Om den planerade nya ovala byggnaden byggs (för annan verksamhet än

arkitektur förhoppningsvis) så undrar jag vad utbyggnaden på taket kommer att fylla för funktion. Det ser ut som att en mycket stor glasyta är vänd mot söder. Har arkitekterna tänkt på den gassande södersolen? När man bygger konstnärsateljéer har man det stora ljusinsläppet vänt mot norr för att få ett balanserat ljus.

§12 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Café Birger Jarl

2009-130-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-13 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Café Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm (SotN dnr 01-2009-00398).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Café Birger Jarl AB, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm bör
  utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inomhus på Café Birger Jarl till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker
  klockan 11.00 - 03.00 och på uteserveringen kl 11.00 - 23.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-enheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Simons Skafferi Brasserie

2009-150-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-18 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Simons Skafferi Brasserie, Kungstensgatan 2, 114 25 Stockholm.

(SotN dnr 01-2009-00446).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Restaurang Esperanto di Sollévi AB, Kungstensgatan 2, 114 25 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att
  inomhus på Simons Skafferi Brasserie till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker kl. 11.00 - 01.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds- enheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om att ”satsa på maten”

2009-143-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-17 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om att förvaltningen bör verka för att minst 25 procent av den mat som serveras på för-skolorna är ekologisk och att så lite hel- och halvfabrikat som möjligt används.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§15 Anmälan av månadsrapport februari 2009

2009-202-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 28 februari 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av enheternas årsredovisningar 2008

2009-60-100

Anmäldes årsredovisningarna för år 2008 för enheterna inom program-områdena Barn och Ungdom, Socialtjänst och Äldreomsorg samt för Parkmiljögruppen Norra innerstaden.

Stadsdelsnämndens beslut

Enheternas årsredovisningar för år 2008 läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av information med anledning av ansökan om bidrag för HIV/STI-preventivt arbete samt stöd till HIV-positiva

2009-153-504

Anmäldes socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens information daterad 2009-02-06 med anledning av ansökan om bidrag för HIV/STI-preventivt arbete samt stöd till HIV-positiva.

Östermalms stadsdelsförvaltning erhåller 30 tkr för att vid ungdomsmottagningen på Norrtullsgatan 10 förstärka arbetet i samband med Pride 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

2008-302-103

Anmäldes genomförd gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter.

Ramavtal har tecknats med 43 leverantörer omfattande 88 kategoriavtal.

Avtalen har tecknats för perioden 2009-01-01 – 2010-12-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år till lika villkor.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldreomsorg

2008-1078-602

Anmäldes tillsynsplan för enskild verksamhet med inriktning äldre omsorg som omfattas av 7 kap 1 § socialtjänstlagen med anledning av Länsstyrelsens i Stockholms län begäran.

Inom stadsdelen Östermalm berörs Löjtnantsgårdens vård- och omsorgsboende och korttidsplatser vid Röda korsets sjukhus.

Länsstyrelsens beteckning 7010-2008-100003.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2009-03-12 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Johan Sjölin (m), Britt Westerlind (kd) och Marion Sundqvist (mp)
  anmäls till Rädda Barnens halvdagskonferens den 26 mars 2009 om ”barn som rymmer och kastas ut hemifrån”.

 2. Rolf Lindell (s) och Johan Sjölin (m) anmäls till Ungdomsstyrelsens konferens den 22 april 2009.

 3. En ledamot/ersättare från majoritetens respektive oppositionens
  partier ges möjlighet att delta i Anhörigriksdagen den 12-13 maj 2009
  i Varberg. Nämndsekreteraren tar emot anmälan och presidiet beslutar om vilka två som får delta.

 4. Promemorian läggs i övrigt till handlingarna.

§23 Gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning för innerstadens stadsdelsnämnder

2009-41-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-02-25 med förslag till gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning för innerstadens stadsdelsnämnder.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens

förslag röstar ja; den som stöder vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl

yrkande röstar nej.

Ja-röster avgavs av Helena Bonnier (m), Gunilla Gustafsson (fp), Lotta

Juul Martin-Löf (m), Pia Helleday (m), Johanna Sjö (m), Johan Sjölin (m)

och Britt Westerlind (kd).

Nej-röster avgavs av Rolf Lindell (s), Per Hamnström (v), Johan Lundberg (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s) och Marion Sundqvist (mp).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvalt-ningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att delta i gemensam upphandling av budget- och skulrådgivning.

 2. Nämnden godkänner föreliggande förslag till förfrågningsunderlag.

 3. Nämnden uppdrar åt Södermalms stadsdelsförvaltning att administrera upphandlingen.

 4. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Södermalms stadsdelsförvaltning att på nämndens vägnar anta och teckna avtal med vinnande anbudsgivare samt att under avtalstiden besluta om och göra smärrejusteringar i avtalet.

 5. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Södermalms stadsdelsförvaltning att bistå med uppföljning av avtalet samt att tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister.

 6. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning efter genomförd upphandling.

 7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att ej delta i gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning.

Nämnden anser att budget- och skuldrådgivning med allt vad det innebär av känsliga uppgifter för den enskilde bör ligga kvar i egen regi.

Nämnden vill också poängtera att beredningen av upphandlingsärenden liksom hittills bör ske i samverkan mellan förvaltning och förtroendevalda.

§24 Anmälan av delegationsbeslut

2009-78-000

Anmäldes förteckning 2009-03-03 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Förteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

§25 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2009-03-05 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§26 Information från stadsdelsdirektören

Träfflokalen Lotsen

Måndagen den 9 mars besökte presidiet (ordförande Helena Bonnier och vice ordförande Rolf Lindell), avdelningschef Anna-Lena Christensson Österberg och Göran Månsson träfflokalen Lotsen. RSMHs verksamhetschef Annika Boustedt informerade om verksamheten.

Östermalms Ungdomssatsning

Josef Elveskog, kurator på ungdomsmottagningen, är utsedd till projektledare på halvtid för Ungdomssatsningen.

Gasklockan i utvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden

Stockholms Opera kommer eventuellt att flytta in med föreställningar i f.d. gasklockan år 2010.

Karlavägen-Oxenstiernsgatan

Stadsdelsdirektör Göran Månsson meddelade att trafikkontoret har lagt ned förslaget om att öppna upp trafiken från Karlavägen till Oxenstiernsgatan.

Förskoleökning

Av månadsrapporten för februari framgår det att antalet barn till våra förskolor har ökat med nästan 100 barn på ett år. Visa utbyggnadsplaner pågår inom programområdet Barn och Ungdom.

Hemtjänst

Trots att antalet äldre minskar på Östermalm så ökar behovet av hemtjänst och trygghetslarm i jämförelse med 2008. Då ekonomin enligt månads-rapporten för februari ser bra ut för äldreomsorgen så kommer förvaltningen att göra satsningar inom äldreomsorgens öppna verksamhet.

§27 Övriga frågor

Handikapprådets protokoll

På fråga vice ordförande Rolf Lindell (s) informerade avdelningschef Anna-Lena Christensson Österberg om att handikapprådet har översyn och diskussion av mötesnärvaron på sin dagordning till sammanträdet den 2 april 2009. Detta med anledning av att rådet ställdes in i januari och mars med anledning av att flera ledamöter meddelat förhinder att närvara.

Dianagårdens vård- och äldreboende

På fråga från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om kvaliteten på maten på Dianagårdens vård- och omsorgsboende, meddelade äldreomsorgschef Marianne Snell att hon återkommer i frågan.

Information från socialtjänsten

Avdelningschef Anna-Lena Christensson Österberg informerade om att i det med Norrmalm och Kungsholmen gemensamma projektet Barnkraft i samverkan med landstinget vänder sig till barn med föräldrar som lider av psykisk ohälsa, har under hösten deltagit åtta barn varav ett barn från Östermalm.

Vidare informerades det om att Ersta vändpunkt, som vänder sig till barn till missbrukande föräldrar, kommer 65 procent av deltagarna från Stockholms kommun men ingen statistik finns över från vilka stadsdelar de medverkande kommer.

Muntliga rapporter

Ledamöterna Britt Westerlind (kd), Berit Nyberg (s), ersättarna Pia Helleday (m) och Maria Antonsson (mp) rapporterade från mötet i föreningsrådet på Dianagårdens vård-och omsorgsboende, ersättaren Erik Hafström (m) rapporterade från Kampementets föreningsråd och ersättaren Pia Helleday (m) rapporterade i sin tur även från förtroenderådet på Rio servicehus.

§28 Skrivelse till stadsbyggnadsnämnden med synpunkter på förslag till detaljplan för Kampementsgatan

2007-273-311

Anmäldes gemensam skrivelse daterad 2009-03-12 till stadsbyggnads-nämnden angående stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för Kampementsgatan m.m. (DP 2002-11652-54).

Med hänvisning till tidigare ställningstagande avstyrker stadsdelsnämnden i sin skrivelse återigen enhälligt det aktuella detaljplaneförslaget om uppförande av sju nya bostadshus längs Kampementsgatan.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till stadsbyggnadsnämnden.

§29 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) ”Bygg framtidens äldreboenden i Norra Djurgårdsstaden”

2009-224-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse om att bygga framtidens äldreboenden i Norra Djurgårdsstaden.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§30 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) ”Vad vill föräldrarna?”

2009-225-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse med förslag att via brukarundersökning ta reda på hur föräldrarna ställer sig till vikten av ekologisk mat på förskolorna.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.