Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-03-11

Sammanträde 2010-03-11

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av
Riitta-Leena Karlsson, f Läs mer...unktionshinderombudsman i Stockholms stad om: Hur påverkas stadens handikappolitiska arbete av FN- Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om färjeförbindelse mellan Värtan/Djurgården och Nacka.

4 Avbruten upphandling. Dnr 2009-902-103 och 2009-903-103.

Remissärenden

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dnr 2010-112-1.5.1.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg. Dnr 2010-104-1.5.1.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Karin Wanngård (s) om ekoism framför egoism - införande av dubbdäcksförbud. Dnr 2009-760-006.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Teres Lindberg (s) om utlysning av en belysningstävling för Stockholms stadshus. Dnr 2010-125-1.5.1.

12 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i Nymble Kök & Matsalar, Drottning Kristinas Väg 15-19.

Svar på skrivelse

13 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp). Dnr 2010-128-1.1.

Anmälningsärenden

14 Anmälan av månadsrapport februari 2010. Dnr 2010-162-1.2.1.

15 Anmälan av förvaltningens svar på remiss från stadsbyggnadskontoret över uppförande av LNG-lager och blandningsstation, tidsbegränsat bygglov, vid Gasverksvägen nordväst om Rådjursstigen 18. Dnr 2010-138-1.5.3.

16 Anmälan av Socialstyrelsens beslut avseende uppföljning av kritik av socialtjänstens missbruksvård. Dnr 2009-508-502.

17 Anmälan av protokoll 2010-02-25 från handikapprådet på Östermalm.

18 Anmälan av protokoll 2010-03-01 från pensionärsrådet på Östermalm.

19 Anmälan av svar från Posten Norden med anledning av stadsdelsnämndens skrivelse om förändringar av postombud för boende i postnummerområde 115 38.

20 Anmälan av promemoria 2010-03-11 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

21 Anmälan av promemoria 2010-03-11 förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

22 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken.

26 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

27 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2010-161-1.1.

28 Anmälan av protokoll 2010-02-10 och 2010-02-18 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 17 mars 2010.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 11 februari justerades den 19 februari 2010.

§2 Svar på medborgarförslag om gångbro och båtförbindelse i Norra Djurgårdsstaden

2009-891-002

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-11 med förslag om färjeförbindelse mellan Värtan/Djurgården och Nacka.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt

att härutöver framhålla att yttrandet överlämnas till Trafik- och renhåll- ningsnämnden med tillstyrkan när det gäller gångbro över tågspåren vid Tegeluddsvägen.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; under åren fram till 2030 beräknas Stockholms invånarantal växa till en miljon

människor i kommunen och närmare tre miljoner i den omgivande regionen. För att klara den utvecklingen behöver vi planera för framtiden. Visionen om promenadstaden innebär att vi ska utveckla och bygga vidare på de kvaliteter som den nära, trygga och miljövänliga staden ger. Alliansen delar förslags-ställarens önskan om att en gångbro är en del av den översyn som krävs för att förbättra för gångtrafikanternas situation i området. Både övergångsställen, belysning och trottoarer behöver förbättras och synkroniseras så att det i praktiken går att promenera till och från Kvantum-butiken på ett för alla trafiksäkert sätt. Vi ställer oss positiva till en gångbro över spåren från Tegeluddsvägen till den nya ICA/Kvantum-butiken. En gångbro skulle utgöra en del av en modern planering med fokus på en tätare, tryggare och miljövänligare stad.

Stockholm beskrivs ofta som den gröna och blåa staden, och med sina 14 öar sammanlänkade av 57 broar är mycket av staden skuren av vatten. Frågan om trafik över vatten har länge varit på tapeten i Stockholm, där det i dagsläget är SL som upphandlat trafiken i skärgården och liknande områden i Stockholm. Att öppna upp Stockholms vattenspeglar för mer verksamhet är något som den borgerliga majoriteten har lagt mycket energi på under mandatperioden, bland annat genom kraftiga upprustningar av kajer och ankringsplatser, men även på tillståndsgivning för restauranger och bostäder vid vattnet, något oppositionen har motsatt sig.

I förslaget till ny kollektivtrafiklagstifning (SOU 2009:39 En ny kollektiv-trafiklag) föreslås att monopolet för kollektivtrafik avskaffas, till förmån för att bolag som vill köra kollektivt ska följa vissa rutter och hållplatser och att de bolag som ansluter sig har ett gemensamt betalsystem, men i övrigt tillåts att organisera sin verksamhet som de själva ser som lönsamt. I detta ser vi stora möjligheter för privat verksamhet att inleda kollektivtrafik på vattnet, och här har Stockholms Hamnar redan inlett ett arbete för att se över vilka eventuella lösningar som kan organiseras för att framkomlighetsfrågor och buller ska hållas till ett minimum.

Då Norra Djurgårdsstaden ligger i vår stadsdel välkomnar Alliansens partier inom stadsdelsnämnden att färjeförbindelser och utvecklad kollektivtrafik blir en del av projektet Norra Djurgårdsstaden.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

satsningen på både bostäder, kontor och service i hamnområdet gör att för-bindelserna mellan detta område och Gärdet måste förbättras om inte de båda områdena ska utvecklas som helt skilda världar i samma stad.

§3 Ny förskola i kvarteret Gotska Sandön, Norra Djurgårdsstaden

2010-141-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-22 med förslag till ny förskola i kvarteret Gotska Sandön, Norra Djurgårdsstaden.

Genomförandeärende.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förslaget om en ny förskola enligt detta tjäns­te­ut­låtande i kvarteret Gotska Sandön, Nor­ra Djurgårdsstaden.

2. Nämnden hemställer hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännan­de av den nya förskolan.

3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av AB Familjebostäder och att teckna hyresavtal med AB Familjebostäder, under för­ut­sätt­ning av godkännande av Kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förslaget om en ny förskola i kv. Gotska Sandön, Norra Djurgårdsstaden,

att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att beställa en förskola i passivhus- /lågenergistandard, med ett helhetstänkande i byggprocessen, där
hållbar utveckling och låga driftskostnader prioriteras,

att hemställa hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av den nya förskolan samt

att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av AB Familjebostäder och att teckna hyresavtal med AB Familjebostäder, under förutsättning av godkännande av Kommunstyrelsens ekonomi- utskott.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande;det är oerhört roligt att se hur vårt nya stadsdelsområde växer fram med god omtanke om dem som kommer bo och vistas där. Vi ser med tillförsikt på hur lärdomar dras från tidigare misstag och hur en framförhållning blandas med ödmjukhet inför utvecklingen av ett nytt område och vilka som kommer att välja att bosätta sig där.

Inför tillkomsten av nya förskolor är det välkommet att inte bara konstruktionsexpertis utan också pedagogiskt utbildade är inblandade. Dock vill vi gärna understryka att det än så länge inte är avgjort vare sig vilken huvudman eller vilken pedagogisk modell som ska vara gällande i de nu aktuella lokalerna.Beroende på vilken pedagogisk modell och vilken huvudman som driver verksamheten så kan helt olika utformningar av lokalerna behövas.

Därför ser vi gärna att Östermalms fristående förskolor bjuds in att ha synpunkter på hur utformningen görs redan i detta tidiga skede och att möjligheterna till att bygga skalet färdigt men överlämna inomhusmiljön åt den blivande huvudmannen att utforma ses över.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige är att göra energibesparingar i fastigheter. Därför är det en självklarhet att förskolan som byggs i Norra Djurgårdsstaden, ett av Stockholms miljöprofilsområden, byggnadsmässigt ska vara en miljöprofilerad förskola – där man strävar efter att uppnå passivhus-/lågenergihusstandard, med hjälp av ett miljöanpassat byggande. Ingen ny teknik behövs, men ett helhets-tänkande där hållbar utveckling och låga driftskostnader prioriteras. Genom bl.a. välisolerade och täta golv, väggar och tak tillsammans med markvärmd tilluft, solfångare och en mindre bergvärmepump är det möjligt att få ner uppvärmningskostnader till närmast noll.

Solceller, LED-belysning och annan miljövänlig teknik bör användas fullskaligt för att göra detta till en miljöprofilerad förskola såväl innehålls-mässigt som byggnadsmässigt. Naturmaterial, exempelvis riktiga trägolv är material som bidrar till en sund inomhus miljö och minskar risken för allergier.

§4 Avbruten upphandling

2009-902-103

2009-903-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-02 med förslag att avbryta den pågående upphandlingen av utförarverksamhet inom den s.k. socialpsykiatrin.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden avbryter den pågående upphandlingen av utförarverksamhet inom den s.k. socialpsykiatrin.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

det är positivt att de i aktivitetsplanen planerade verksamhetsupphandlingarna av bl.a. Arbetscentrum skjuts på framtiden och förhoppningsvis inte blir av. Vi hoppas på att alliansen har kommit till insikt om att all verksamhet inte lämpar sig för upphandling och att fullmäktiges beslut inte heller tvingar varje stadsdelsnämnd att konkurrensutsätta alla verksamheter. Graden av upphandling varierar stort i staden.

§5 Förordnande sociala delegationen

2010-139-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-02 med förslag
att förordna ledamot i sociala delegationen att få fatta ordförandebeslut jämte ordförande och vice ordförande i sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden förordnar Marie Schött (m), ersättare i nämnden och ledamot i nämndens so­ci­a­la de­le­ga­tion, att jämte ordförande och vice ordförande i delegationen få fatta föl­jan­de be­slut:

Beslut Lagrum

Överklagande och yrkande om 10 kap 1,2 §§ SoL inhibition när förvaltningsrätt eller 3 kap 10 §, 6 kap 33 § och kammarrätt ändrat sociala delegationens 34 § 3 KL, eller delegatens beslut i ärenden enligt 27 § LSS alkohollagen, SoL-, LVU-, LVM- 7 kap 21 § alkohollagen eller LSS-ärenden.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

2010-119-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-03 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande, de borgerliga partierna i Alliansen fortsätter att betona vikten av att utveckla sam-arbetet mellan skolorna och socialförvaltningen. Dessutom har vi under mandatperioden satt extra fokus på samarbetet mellan närpolis, föräldravandrare, fältassistenter och skolan och tillfört mer resurser till både fält-assistenterna och föräldravandrarna.

Vi vill också synnerligen uppmuntra arbetet med att utveckla metoder lokalt för att nå de ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Särskilt viktigt är det att dessa ungdomar kan nås och identifieras oberoende av vilken skolform de valt att använda sig av. Liksom förvaltningen anser vi att det inte borde vara möjligt för enskild drivna skolor att välja att inte samverka med socialtjänsten.

Detta är särskilt viktigt eftersom elevers skolgång idag inte på samma sätt som tidigare är bunden till det område där eleven bor eller till den kommunala skolan. Det behov av nya samverkansformer som uppstått genom denna utveckling och etableringen av fristående skolor gör det angeläget att snabbt finna former för samverkan där enskilda elever inte hamnar i kläm.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

vi anser att samverkan mellan socialtjänst och skola måste gälla både kommunalt och enskilt bedriven förskole-/skolverksamhet.

Vi anser vidare att förutsättningarna för en bra samverkan mellan socialtjänst och skola blir bättre om skolan organisatoriskt återförs till stadsdelsnämnderna.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

2010-112-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-03 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till revidering av stadens egna riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänstutlåtande samt

att i övrigt understryka att arbetslösa ska kunna läsa in grundskolan med försörjningsstöd. Även i övrigt hänvisas till vad oppositionen har fram- hållit i frågan i sin reservation till socialtjänst- och arbetsmarknads- nämnden.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

2010-104-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-01 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till remissvar samt

att nämnden härutöver vill hänvisa till oppositionens reservation i äldre- nämnden och särskilt stryka under vikten av att dagverksamhet för dementa måste inriktas för att kunna möta olika diagnoser och behov. Varje stadsdel kan inte förväntas utveckla alla typer av verksamheter, vilket talar för att dagverksamhet ska kunna sökas i hela staden.

Vidare vill nämnden framhålla behovet av den avlastning som verksam- heter av typen Pensionat Hornskroken kan tillgodose.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Karin Wanngård (s) om ekoism framför egoism – införande av dubbdäcksförbud

2009-760-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Karin Wanngård (s) om ekoism framför egoism – införande av dubbdäcksförbud.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

de miljöproblem som dubbdäcken medför gör det sannolikt att de på sikt behöver utmönstras, åtminstone i större tätorter med stark trafik på bostads-gator.

Ett första steg är att utveckla effektiva ekonomiska styrmedel som fasar ut dubbdäcken där de gör stor skada och inte upplevs som nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt. Samtidigt måste greppsäkerheten utvecklas ytterligare för dubblösa vinterdäck.

Det finns redan en särskild miljözon i staden som reglerar vilka fordon som får föras fram. Ett dubbdäcksförbud bör kunna kopplas till detta instrument.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Teres Lindberg (s) om utlysning av en belysningstävling för Stockholms stadshus

2010-125-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-20 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Teres Lindberg (s) om utlysning av en belysningstävling för Stockholms stadshus.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§11 Svar på Länsstyrelsens i Stockholms län begäran om redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2009

2010-100-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-01 med förslag till redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av verksamhet med personligt ombud 2009 och översänder redovisningen till länsstyrelsen.

§12 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering vid Nymble Kök & Matsalar

2010-99-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-02-01 med förslag till yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering vid Nymble Kök & Matsalar, Drottning Kristinas väg 15-19, 100 44 Stockholm (SotN dnr 01-2010-00217).

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (m) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v).

Ordförande ställde ledamoten Gunilla Gustafssons (fp) m fl gemensamma förslag till beslut mot eget m fl (m) förslag till beslut och fann att ledamoten Gunilla Gustafssons (fp) m fl gemensamma förslag till beslut bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas väg 15-19,
100 44 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas till- stånd att till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker inomhus i Nymble Kök & Matsalar klockan 11.00 – 03.00.

2. Nämnden tillstyrker ej ansökan om att få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten på uteservering kl.11.00-01.00.

Nämnden anser att uteservering endast bör tillåtas fram till kl 22.00.

3. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ordförande Johan Sjölin m fl (m) reserverade sig mot punkt 2 i nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att tillstyrka ansökan om att få servera starköl, vin och spritdrycker
till allmänheten på uteservering kl.11.00-01.00.

§13 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) angående hantering av synpunkter och klagomål

2010-128-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-03 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om hur klagomålshanteringen ska underlättas och effektiviseras.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§14 Anmälan av månadsrapport februari 2010

2010-162-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 28 februari 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av svar på bygglovsremiss angående LNG-lager i Hjorthagen

2010-138-1.5.3.

Anmäldes stadsdelsförvaltningens svar på remiss från stadsbyggnadskontoret över uppförande av LNG-lager och blandningsstation, tidsbegränsat bygglov, vid Gasverksvägen nordväst om Rådjursstigen 18.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; vi noterar att detta ärende redan har besvarats av förvaltningen på delegation och att nämnden formellt inte har möjlighet att ändra på innehållet utan att ändra själva delegationen. Vi är medvetna om att ärendet formellt är ett vanligt bygglovärende men det har samtidigt stor betydelse för Hjorthagens invånare och har även i övrigt stor betydelse. Vi är därför starkt kritiska till att förvaltningen som inte på eget initiativ har underställt nämnden remissen. Detta tillvägagångssätt har hittills fungerat bra i särskilda fall.

I sakfrågan anser vi att det framstår som helt absurt att i detta område, där det redan idag bor ett stort antal människor, och när Nya Djurgårdsstaden marknadsförs som en spjutspets när det gäller miljö- och klimatanpassning, anlägga ett LNG-lager, en av de mest riskfyllda delarna i gashanteringen. Man kan för övrigt ifrågasätta om detta ärende över huvud taget – med tanke på miljö- och säkerhetsaspekter – kan hanteras som ett vanligt bygglovsärende.

Om Stadsdelsnämnden alltså hade fått ta ställning till remissen skulle vi bestämt ha avstyrkt bygglov för uppförande av ett LNG-lager och blandnings-station i Hjorthagen.

§16 Anmälan av Socialstyrelsens beslut

2009-508-502

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2010-02-08 (Dnr 3309/2010) angående uppföljning av kritik av socialtjänstens missbruksvård inom Östermalms stadsdelsnämnd.

Socialstyrelsen bedömer att de åtgärder som socialtjänsten vidtagit är till-räckliga för att komma tillrätta med bristerna.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av svar på skrivelse från Posten Norden

2010-71-1.6.

Anmäldes svar daterat 2010-02-11 från Posten Norden, Annette Rihagen chef Retail, med anledning av stadsdelsnämndens skrivelse 2010-01-13 om ”förändringar av postombud för boende i postnummerområde 115 38”.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2010-03-11 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ersättarna Ulla-Liza Blom (s) och Marie Schött (m) anmäls till konferensen ”Medborgardialog i kommuner och landsting” den 22 april 2010.

2. Promemorian läggs i övrigt till handlingarna.

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-03 om barnet NN redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XXs son eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan för NN.

Anvisning hur man överklagar

§24 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-02 om YYredovisades. Stockholms tingsrätt har begärt yttrande över YYs ansökan om adoption av flickan NN.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för flickan NN.

§25 Anmälan av delegationsbeslut

2010-161-1.1.

Anmäldes förteckning 2010-03-02 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Förteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2010-02-10 och 2010-02-18 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§27 Information från stadsdelsdirektören

Uppsägning av hyreskontrakt på Fältöversten

Bostadsrättsföreningen Fältöversten har sagt upp förskolan i Fältöversten,

Valhallavägen 152 C, för avflyttning till årsskiftet samt ytterligare två andra lokaler. Den ena är en enskild förskola och i den andra lokalen bedrivs daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Kontakter har tagits för att få till stånd ett möte med bostadsföreningens styrelse.

Djurgårdens intressenter

Tidigare idag har stadsdelsdirektör Göran Månsson och ordförande Johan Sjölin (m) bjudits in av en sammanslutning av de som ansvarar för de olika aktiviteterna som finns runt om på Djurgården, såsom Skansen, museer,

Gröna Lund, Cirkus, Kaknästornet m.m. för att se över gemensamma frågor.

Ett problem under högsäsong är transporten till och från av besökande.

”Välkommen till östermalm”

Utdelades en ny reklamfinansierad tidning som skickas ut till samtliga nyin-flyttade över 18 på Östermalm. Tidningen utges av Treome Försäljning AB, info@treome.se och innehåller information, tips, fakta, erbjudanden och historia som berör stadsdelen Östermalm.

Affisch

Utdelades affischer med presentation av ledamöter och ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd.

Invigning av träfflokalen ”Hälsoträffen”

Den 17 mars kl 9.30 inviger ordförande Johan Sjölin (m) den nya träfflokalen på Jungfrugatan 13. Träfflokalen, som kommer att ha en friskvårdsprofil, vänder sig till alla som fyllt 65 år och som bor på Östermalm.

Invigning av förskola

Den 29 mars tar den nya förskolan på Sandhamnsgatan 4 emot sina första barn. Ordförande Johan Sjölin (m) inviger på öppningsdagen kl 10.00.

Rio servicehus

Informationsmöten för boende och anhöriga om omvandlingen av Rio servicehus till Rio trygghetsboende pågår. Göran Månsson och äldreomsorgschef Marianne Snell har haft tre informationsmöten idag.

Idrottsnämndens beslut

Utdelades Idrottsnämndens beslut 2010-02-09 med svar på stadsdelsnämndens skrivelse om förlängning av Kampementsbadets säsong. Idrottsnämndens beslut tas upp på dagordningen till stadsdelsnämndens sammanträde 2010-04-15.

§28 Övriga frågor

Skrivelse till Posten Norden

Utdelades stadsdelsnämndens skrivelse 2010-03-11 ”Sätt kundservicen före systemet” till Posten Norden, VD Lars G. Nordström och chef Retail Annette Rihagen, undertecknad av ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) med anledning av inkommet svar från Posten Norden som anmälts vid dagens nämndsammanträde (§ 19). Dnr 2010-71-1.6.

Rapporter

Vice ordförande Rolf Lindell (s) och ersättaren Therese Carlborg (m) rapporterade från senaste mötet i förtroenderådet på Kampementets vård- och omsorgsboende.

Projektmedel

Vice ordförande Rolf Lindell (s) önskade få en sammanställning över de olika projektmedel utöver budgeten som äldreomsorgen tilldelats till olika aktiviteter. Förvaltningen återkommer med besked.