Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-11-24

Sammanträde 2011-11-24

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

3 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Stora skuggans 4H gård.

Remissärenden

4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad. Dnr 2011-539-1.5.1.

5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning. Dnr 2011-580-1.5.1.

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om evenemangsstrategi för Stockholms stad.

7 Yttrande till stadsrevisionen angående genomförd granskning av persontransporter och skolskjutsar. Dnr 2011-674-1.4.

8 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

9 A Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

9 B Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i Creperie L ´Armorique - Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm

9 C Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Svar på skrivelser

10 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Bejer m fl (S). Dnr 2011-737-1.1.

11 Svar på skrivelser från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Bejer m fl (S). Dnr 2011-738-1.1. och 2011-788-1.1.

Anmälningsärenden

12 Anmälan av månadsrapport oktober 2011. Dnr 2011-1-1.2.1.

13 Anmälan av överenskommelse om den gemensamma träfflokalen Fristaden för socialpsykiatrins brukare inom Östermalms och Norrmalms stadsdelsförvaltningar.

14 Anmälan av Socialstyrelsens beslut om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Dnr 2011-451-2.1.

15 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende gällande Kampementets och Rios vård- och omsorgsboenden. Dnr 2011-227-1.4.

16 Anmälan av avsiktsförklaring för planering av kombinerad förskola och skola i gasverks- området i Norra Djurgårdsstaden. Dnr 2011-718-1.1.

17 Anmälan av protokoll 2011-11-14 från pensionärsrådet på Östermalm.

18 Anmälan av protokoll 2011-11-10 från lokala handikapprådet .

19 Anmälan av promemoria 2011-11-24 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

20 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

22 Anmälan av protokoll 2011-11-10 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (M) och vice ordförande Stefan Nilsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 6 december 2011.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 27 oktober justerades den 2 november 2011.

§2 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2012

Dnr 2011-747-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-03 med förslag till stadsdelsnämndens sammanträdestider för år 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden förlägger sina ordinarie sammanträden under år 2012 enligt följande: 2/1, 9/2, 15/3, 19/4, 24/5, 14/6, 23/8, 27/9, 25/10, 22/11 och 18/12.

2. Nämndens ordinarie sammanträden är öppna för allmänheten i den
mån kommunallagen tillåter.

3. Sammanträdena börjar klockan 19.00 och inleds klockan 18.00 med
en frågestund för allmänheten.

4. Sociala delegationens ordinarie sammanträden under år 2012 förläggs
enligt följande: 12/1, 2/2, 1/3, 29/3, 26/4, 31/5, 19/6, 12/7, 16/8, 20/9, 18/10, 15/11 och 6/12.

5. Sociala delegationens sammanträden börjar klockan 16.30.

§3 Svar på remiss från kommunstyrelsen om program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Dnr 2011-539-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-10-24 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
    kommunstyrelsen som svar på remissen.

  1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning

Dnr 2011-580-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
    kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande samt
att också framföra följande:


Det är bra att riktlinjer tas fram, för att säkerställa likabehandling i staden. Det är också klokt med mål om att budget- och skuldrådgivningen ska medverka till att förebygga överskuldsättning och bidra till att motverka hemlöshet. Men målen skulle behöva förtydligas och helst kopplas till indikatorer som kan följas upp i stadens integrerade ledningssystem (ILS), dvs att man faktiskt mäter resultatet av insatserna.

Det står i förslaget till riktlinjer att det är viktigt att råd och stöd kan erbjudas inom rimlig tid, följt av att ”väntetiden inte bör överstiga tre månader”. Men dels är tre månader en orimligt lång tid för den som redan är allvarligt skuldsatt. Två veckor eller maximalt en månads väntetid skulle vara mycket rimligare. Dels används uttrycket ”bör”, när man i stället borde säga att väntetiden ”ska” inte överstiga en viss tid.

Avsnitten om förebyggande arbete är mycket korta och skulle behöva utvecklas betydligt. Också här är det bättre att säga att stadsdelsnämnderna ”ska” (inte bör) inventera behovet av informationsinsatser, men det behöver också läggas till krav om att informationsinsatser också ska genomföras. Mycket går att utveckla inom det förebyggande arbetet, exempelvis att budget- och skuldrådgivare finns tillgängliga någon kväll i veckan där stadsdelsinvånarna finns, t ex bibliotek, affärscentrum, fritidsgårdar och medborgarkontor. Det går att utveckla samarbete med ideellt arbetande juristnätverk som också kan erbjuda rådgivning för medborgarna.

I förslaget saknas ett barnperspektiv. Till exempel när det handlar om att kartlägga den rådsökandes situation är det viktigt att ta reda på om barn finns i hushållet, hur dessa kan påverkas av situationen och hur de kan nås av eventuellt stöd.

Generellt är språket i förslaget till riktlinjer lättillgängligt, vilket är bra. Dock används inte numer uttryck som att en person ”lider av ett handikapp”, det bör bytas ut mot ”personer med funktionsnedsättning”. Det är även onödigt att utgå från att den rådsökande är en ”han” det går lika bra att säga ”den” eller ”personen”.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till yttrande,

att väntetiden till det första mötet med budget- och skuldrådgivaren inte
bör överstiga en månad samt

att därutöver anföra följande:

Vi vill särskilt lyfta fram att förslaget saknar barnperspektivet. Det är angeläget att det i riktlinjerna anges att barnfamiljer ska vara en prioriterad grupp som bör få förtur till budget- och skuldrådgivningen.

Personer med stora skulder och tilltrasslad ekonomi befinner sig i en svår situation som ofta innebär stark ångest och oro. Många gånger kan en handlingsförlamning ha inträtt och skuldberget liksom ångesten och oron ökar. Vi menar att det inte är rimligt att behöva vänta på ett första samtal i tre månader som i förslaget anges som maxgräns. Vi föreslår därför att gränsen sätts vid max en månad.

Vi vill också framhålla att det är angeläget att förebygga överskuldsättning hos, förutom de som nämns i utlåtandet, även ska omfatta personer med försörjningsstöd och arbetslösa

Det är vidare nödvändigt att stadsdelarna tillförs resurser för budget- och
skuldrådgivningen. Att 3,75 tjänster skulle vara tillräckligt för ett invånarantal på ca 300 000 förefaller orimligt.

§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om evenemangsstrategi för Stockholms stad

Dnr 2011-598-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-08 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om evenemangsstrategi för Stockholms stad.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
    kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till remissvar samt
att i övrigt anföra följande:

Stockholm ska i evenemangsstrategin utveckla sin specifika profil som en historisk huvudstad, samt miljö- och kulturhuvudstad, och inte släta ut profilen som andra städer ofta gör. Staden måste bli bättre på att profilera sig för att få de riktigt kvalitativa evenemangen till Stockholm. En viktig del i den strategin är att arbeta selektivt så att de evenemang man välkomnar är av hög kvalitet och passar in i Stockholms profil.

Evenemangsstrategin bör vara tydligare formulerad i vilka värderingar staden vill signalera via de evenemang som staden stödjer eller själva arrangerar. Vi vill att evenemang som staden stödjer eller själva arrangerar ska ha ett uttalat miljö- och klimatarbete, och syfta till att stärka integration, demokrati och jämställdhet. Stockholm blev utsedd till Europas första miljöstad och det
anser vi att man kan bygga vidare på och underlätta för event kopplade till miljörelaterade frågor – både lokala, nationella och internationella.

Vidare behöver evenemangen få ett större hållbarhetstänk. Strategier för hur evenemangen ska kunna bli miljöcertifierade måste arbetas in. Evenemangsstrategin framhåller vikten av att Stockholm får bättre och fler flygförbindelser, vilket inte är ett hållbart tänk. Staden bör istället verka för bättre tågförbindelser för långväga resenärer att ta sig till evenemang.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen och därutöver
anföra följande:

På Östermalm arrangeras många stora och populära evenemang. Att dessa anordnas är viktigt för stadsdelen och för staden. Vissa evenemang medför emellertid en hel del nedskräpning. Festivaler, konserter, idrottstävlingar och större mässor är festligheter som ofta lämnar spår efter sig i form av oväl-komna skräpberg. Avfallshantering ochnedskräpning utgör här ett av flera områden som arrangörernakan arbeta med för att minska sin miljöbelastning och samtidigt skapa mervärdenför sina besökare. Att miljömärka event och evenemang kan vara en väg att skapa dessa mervärden. Vidare är det viktigt att stadsdelsnämnden är informerad om/när vissa evenemang anordnas och att nämnden ska vara remissinstans inför anordnande av vissa evenemang.

Socialdemokraterna införde fri entré till statliga muséer. Detta rev borgarna upp när de kom till makten 2006. Det är helt enkelt en demokratifråga att kunna ha råd att delta i evenemang som muséer.

§6 Yttrande till revisionskontoret

Dnr 2011-674-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-10 med förslag till yttrande till stadsrevisionen, revisorsgrupp 1(Dnr 420-130/2011) om genomförd granskning av persontransporter och skolskjutsar.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsrevisionen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


§9 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Creperie L´Armorique

Dnr 2011-765-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-08 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Creperie L´Armorique, Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm (dnr 9.3.1-05930/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Creppan AB, c/o Eleftheriadis, Säfflegatan 1, 123 44 Farsta bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i restaurang Creperie L´Armorique måndag till söndag kl 11.00 – 01.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till social-nämnden/tillståndsenheten.

§10 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 2011-739-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-18 med förslag till yttrande till förvaltningsrätten (Mål nr 21189-11) med anledning av överklagande av nämndbeslutet 2011-09-29 § 18 om att lägga en anmälan om överenskommelse om samverkan mellan stadsdelsförvaltningar, landstinget och kriminalvården till handlingarna.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till förvaltningsrätten.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§11 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om flyttning av Lotsen

Dnr 2011-737-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-03 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ”omprövning av tidigare majoritetsbeslut rörande flyttning av Lotsen.”

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP).

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla skrivelsen och därutöver framföra följande:

Det nya Lotsen ”Fristaden” har redan sammanslagits men vi anser fort-farande att Lotsen på Östermalm var en omvittnat omtyckt verksamhet och viktig för människor med psykiska problem och psykiatriska funktionsnedsättningar på Östermalm. Det var också viktigt med en öppen verksamhet som inte är biståndsbedömd för gemenskap och samvaro samt viss sysselsättning som är strukturerad. En sammanslagning med Balder på Norrmalm kan komma att innebära att de personer som har gått på Lotsen inte kommer att gå till Norrmalm på grund av att närhet är viktigt. Att skära ner på resurser för människor med psykisk ohälsa är därför synnerligen anmärkningsvärt. Lotsens verksamhetsberättelse visar att antalet besök är synnerligen
konstant. Den visade också på en utvecklande verksamhet. Vi har tidigare motsatt oss avknoppning och konkurrensutsättning av Lotsen och i olika sammanhang fört fram att verksamheten borde drivas i egen regi.

Det är nu viktigt att verksamheten följs upp huruvida Östermalms funktionshindrade besöker den nya Fristaden.

§12 Svar på skrivelser från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) samt ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om TV-eken

Dnr 2011-738-1.1.

Dnr 2011-788-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-14 med förslag till svar på skrivelser om TV-eken på Oxenstiernsgatan från dels vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och dels från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (M), Erik Hafström (M), Pia Helleday (M),

Lotta Juul Martin-Löf (M), Johanna Sjö (M), Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP), Birgit Marklund Beijer (S), Magnus Lingen (S), Berit Nyberg (S) och Milly

Namiro Darlson (S).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvaltningens förslag

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelserna anses besvarade med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att till trafik- och renhållningsnämnden framställa att lösningsförslag ska tas fram på hur eken eller delar av den kan bevaras.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP)

enligt följande; den senaste tiden har den så kallade TV-eken väckt stor uppmärksamhet både hos allmänheten och i medierna. Ett starkt engagemang och en opinion för att bevara trädet har vuxit fram, men även stark kritik kring hanteringen av ärendet och den bristande respekten för allmänhetens engagemang i frågan. Den demokratiska processen är satt ur spel, då frågan inte har behandlats på politisk nivå.

Arborister, trädexperter och allmänheten har under den senaste månaden ifrågasatt huruvida TV-eken verkligen är så skadad och sjuk att den enda lösningen är fällning. Trädets status måste mätas med vetenskapliga metoder och grundas på färska data, av professionella inom området.

Det finns i dagsläget inga rapporter som pekar på att trädet utgör en akut risk. Vi vill därför uppmana att trafikkontoret omedelbart upphäver avspärrningen av Oxenstiernsgatan. Denna avspärrning är farlig och har orsakat trafikkaos där ett flertal allvarliga situationer har uppstått, bl.a. har bilar kört i hög hastighet på trottoaren vid Oxenstiernsgatan. Dessutom har avspärrningen lett till köbildning bl.a. på Banérgatan utanför Östermalmsskolan vilket i sin tur har lett till oförsvarligt dålig luft invid skolan.

Då trädet är ett unikt, uppskattat och oersättligt träd, som av en känd arborist liknas vid en ”Rembrandt”, måste andra alternativ till fällning tas fram. Det kommer aldrig att finnas ett 500-årigt träd här igen. Det har också framförts förslag om andra lösningar än att fälla eken, såsom att beskära kronan eller bevara delar av stammen som en symbol eller skulptur. Trafikkontoret bör ta fram förslag till lösningar på hur trädet eller delar av det kan bevaras.

Rent generellt är det mycket viktigt att bevara träd i staden. Trädkorridorer i stadsmiljön och träd i spridningsområden, t ex i närhet till nationalstadsparken, är mycket viktiga för stadens invånare livskvalitet och hälsa. Det extra engagemang som finns för TV-eken beror på att det står på en unik plats, mitt i gaturummet, och på att det är så vackert. Det kan ses som en symbol för Stockholm, för naturen i den växande staden och för en grön kontinuitet – något som binder samman generationer av stockholmare.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; hotet mot TV-eken har blivit en symbolfråga för Stockholm. Det visar sig att den har väldigt stor betydelse och röner stort intresse för medborgarna och för den lokala miljön.

Läget är enligt den norske expertens rapport inte akut och förespråkar inte akut fällning. Det finns alternativa analyser gjorda av oberoende experter som bör tas med i sammanhanget liksom alternativa lösningar som presen-teras.

Stadsdelsnämnden bör behandla frågan även om den slutgiltigt ligger på

Trafik- och renhållningsnämnden. Nämnden borde, som i flera andra ärenden om gator och parker som nämnden har att ta ställning till, få ärendet på remiss från Trafik- och renhållningsnämnden.

Ersättaryttrande avgavs av Eduardo Hornos Ledoux (MP) enligt följande:

Om man fäller TV-eken utan förankra på politisk nivå utan hänsyn till det kulturhistoriska, emotionella och ekologiska värdet, så är det ett lagligt och politiskt trädmord. Samt, ett mycket allvarligt övergrepp mot den lokala demokratin. Att låta flytta beslutet till tjänstemannanivå är fel och ansvarslöst. Därför ber jag Östermalms allianspolitiker och Johan Sjölin ordförande i nämnden att ansluta sig till oppositionen och lyssna på de engagerade medborgarnas önskan att flytta beslutet om att fälla eller bevara trädet till politisk nivå. Ingen omedelbar kollapsrisk förekommer enligt den norska experten och de fristående arboristerna som undersökt eken. Därför är min förhoppning att en enad nämnd ber att stadsdelsförvaltningen ber trafik-kontoret att med omedelbar verkan upphäva den onödiga och farliga trafikavspärrningen på Oxenstiernasgatan.

§13 Anmälan av månadsrapport oktober 2011

Dnr 2011-131-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 oktober 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av överenskommelse om träfflokalen Fristaden

Dnr 2011-750-8.

Anmäldes överenskommelse om den gemensamma träfflokalen Fristaden för socialpsykiatrins brukare inom Östermalms och Norrmalms stadsdelsförvaltningar 1 oktober 2011 – 30 september 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; vi har hävdat att en sammanslagning med Balder på

Norrmalm skulle komma att innebära att de personer som har gått på Lotsen inte kommer att gå till Norrmalm på grund av att närhet är viktigt. Det är därför viktigt att statistik tas fram hur många från Östermalm respektive Norrmalm som fortsättningsvis väljer att gå till den nya träfflokalen ”Fristaden”.

§15 Anmälan av Socialstyrelsens beslut om stimulansbidrag

Dnr 2011-451-2.1.

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2011-11-01 (Dnr 18236/2011) om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

Socialstyrelsen beviljar Östermalms stadsdelsförvaltning 1 365100 kr i stimulansbidrag år 2011. Medlen får användas till och med 2012-12-31.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende

Dnr 2011-227-1.4.

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2011-10-24 (Dnr 9.2-8106/2011) i tillsynsärende gällande Attendo Care/Kampementets och Rios vård- och omsorgsboenden.

Socialstyrelsen avslutar ärendet om tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänst- lagen (SoL).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; i Socialstyrelsens beslut framgår bland annat ..”att personalen inte längre törs kritisera rådande missförhållanden och att anmälaren själv blivit omplacerad”. Av detta kan man utläsa den rädsla som anställda vid upphandlade äldreboenden ställs inför. Meddelarfriheten ska givetvis gälla alla anställda, framför allt i de verksamheter som bekostas av allmänna medel.

§17 Anmälan av avsiktsförklaring för planering av kombinerad förskola och skola i Norra Djurgårdsstaden

Dnr 2011-718-1.1.

Anmäldes avsiktsförklaring daterad 2011-10-20 mellan utbildningsförvaltningen och Östermals stadsdelsförvaltning som underlag för planering av kombinerad förskola/skola i gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP)

enligt följande; detta är ett område med miljöprofil och därför är det extra viktigt att bygga och planera för en giftfri förskole- och skolmiljö.

I dagsläget vet vi att det är de små barnen som är mest känsliga för kemikaliepåverkan av exempelvis hormonstörande, cancerogena och allergiframkallande ämnen. Det är därför av yttersta vikt att krav ställs under hela byggprocessen på att inga farliga kemikalier får ingå i vare sig byggmaterial, färg eller in-redningsdetaljer för att nämna några exempel. Exempel på ämnen som kan förekomma är exempelvis ftalater som är bevisat hormonstörande (mjukgörare i PVC-plast, används flitigt i byggbranschen, i golvbeläggningar, men även i kablar och sladdar), bromerade flamskyddsmedel, perflourerade ämnen, m.fl.

Som utgångspunkt för att säkra våra barn en giftfri förskole- och skolmiljö, måste de upphandlings- och inköpskrav som ställs i Stockholms stads ”Guide till giftfria varor” följas.

§20 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2011-11-24 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2011-11-10 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§22 Information från stadsdelsdirektören

Påminnelse om VP-seminarium

Torsdagen den 1 december kl 18.00-21.00, Karlavägen 104, plan 5 i lokal ”5:an” anordnar förvaltningen ett extra VP-seminarium för stadsdelsnämnden.

Vid detta seminarium presenterar förvaltningen förslag till verksamhet för år 2012 utifrån budget och erfarenhet från innevarande år och nämnden ges tillfälle att fråga och lämna synpunkter.

Väduren

Äldreomsorgschefen Marianne Snell meddelade att Röda Korset inte kommer som planerat att kunna driva Vädurens vård- och omsorgsboende. Micasa Fastigheter i Stockholm AB söker nu en ny vårdgivare. Detta innebär att de boende på Körsbärsgården som skulle ha flyttat till demensboendet på Väduren inte kan göra det, utan förvaltningen söker nu andra boenden för dem. Vädurens öppnande blir därmed fördröjt.

§23 Övriga frågor

Rapporter

Ersättare Marie Schött (M) rapporterade från förtroenderådet på Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende.

Ersättarna Thomas Linn (M) och Milly Namiro Darlson (S) rapporterade i sin tur från Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Ersättaren Thomas Linn (M) rapporterade vidare från invigningen av träff-lokalen Fristaden som ägde rum den 1 november samt från en halvdagsutbildning den 24 november om Cannabis, då missbruket av cannabis tyvärr ökar i Stockholm och även på Östermalm.

§24 Skrivelse från ordförande Johan Sjölin (M) m fl om ”Trygghet på Östermalm”

Dnr 2011-840-1.1.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) överlämnade en skrivelse om ”Trygghet på Östermalm.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§25 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om barngruppernas storlek

Dnr 2011-841-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om barngruppernas storlek.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§26 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om stängningen av Vanadisbergets återvinningsstation

Dnr 2011-842-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om stängningen av Vanadisbergets återvinningsstation.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§27 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om Hjorthagens gungpark

Dnr 2011-843-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om Hjorthagens gungpark.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§28 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om medborgarförslag

Dnr 2011-844-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om medborgarförslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.