Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-05-23

Sammanträde 2013-05-23

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av
landskapsarkitekt Fredri Läs mer...k Ekroth och parkingenjör Magnus Björkman från parkmiljöavdelningen om parkupprustningar, trädvård, stadsodling,
skräpmätningar, nya solcelldrivna skräpkorgar m.m.Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post:
registrator.ostermalm@stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

4 Redovisning av genomförd tillsyn av försäljning av folköl och tobak 2012.

Remissärenden

5 Svar på extra remiss från kommunstyrelsen om motion av Roger Mogert (S) om handlingsplan mot barnfattigdom.

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Jan Valeskog (S) om byggandet av en konstgräsplan invid Norra Reals gymnasieskola i Vasastan.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Jan Valeskog (S) om byggandet av ett fotbollstält över ersättningsplanen till Bellevues 7-mannaplan.

8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för kv Paraden 1 i stadsdelen Ladugårdsgärdet.

9 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Broms, Karlavägen 77.

10 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Beijing, Grev Turegatan 1.

11 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Server AB, 4:e Bassängvägen.

Svar på skrivelser

12 Svar på skrivelse från ledamoten Maria Antonsson m fl (MP).

Anmälningsärenden

13 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i uppföljningsärende av hur Attendo Care AB har följt Socialstyrelsens tidigare ställda krav på åtgärder vid Kampementets vård- och omsorgsboende.

15 Anmälan av revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd år 2012.

16 Anmälan av protokoll 2013-05-08 från rådet för funktionshinderfrågor.

17 Anmälan av protokoll 2013-05-13 från pensionärsrådet på Östermalm.

18 Anmälan av promemoria 2013-04-18 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

19 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

21 Väcka talan i domstol om umgänge mellan barn och förälder enligt 6 kap 15 a § FB.

22 Väcka talan i domstol om umgänge mellan barn och förälder enligt 6 kap 15 a § FB.

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p. föräldrabalken (FB).

24 Anmälan av protokoll 2013-04-18, 2013-04-23 och 2013-05-16 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Ordförande Therese Carlborg (M) och vice ordförande
    Stefan Nilsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

  2. Protokollet justeras den 28 maj 2013.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 18 april justerades den 23 april 2013.

§2 Tertialrapport 1 – 2013

Dnr 2013-258-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-14 med förslag till tertialrapport 1 – 2013 för Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers m fl (S) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner Tertialrapport 1 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen1,7 mnkr för avveckling, rivningskostnader av f d förskolelokaler Styrmansgatan 30, kvarteret Krubban.

3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen investeringsmedel 1,0 mnkr för
tillgänglighetsanpassningar.

4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 7,2 mnkr för startande av elva nya förskoleavdelningar under året.

5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 0,3 mnkr för projekt " Vackra Stockholm".

6. Nämnden söker hos kommunstyrelsen för projekt "Förebyggar Bo" mot hemlöshet 0,7 mnkr.

7. Nämnden godkänner extra underhållsåtgärder inom stadsmiljö om
1,0 mnkr.

8. Nämnden godkänner ombyggnad av gruppbostaden Sandhamnsgatan 8
till LSS-standard enligt Micasas kalkyl 2 mnkr.

9. Nämnden godkänner att standardförbättrande och kvalitetshöjande
åtgärder inom vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter och
träffpunkter om 3 mnkr vidtas.

10. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna tertialrapport 1- 2013 och överlämna den till
kommunfullmäktige samt

att härutöver framhålla följande:

Allmänt

Vi anser att utöver de ansvarsområden som stadsdelsnämnderna har idag ska till dessa även föras ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning samt ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Likaså anser vi att ansvaret för de enskilda förskolorna ska tillföras stadsdelsnämnderna.

Det är en viktig uppgift för stadsdelsnämnden att arbeta med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna men eftersom stadsdelsnämnderna i den borgerliga majoriteten avlövas vad gäller ansvarsområden blir den lokala demokratin tyvärr en schimär. Detta är inte bra eftersom stadsdelsnämnden är det enda forum dit medborgare kan komma och ställa frågor.

I tertialrapporten finns inga röda ”prickar”. Det beror bland annat på att vissa av de egna årsmålen, som har varit något högre nu har justerats och anpassats till KF:s årsmål.

Barn och unga

När det gäller förskolan är det synnerligen angeläget att en gemensam kö både för privat och kommunalt driven verksamhet upprättas. Det skulle underlätta för föräldrarna att slippa ställa sig i flera olika köer. Stockholm har vidare en låg andel utbildade förskollärare och det är därför viktigt att höja andelen förskollärare av antalet anställda för att den pedagogiska kvaliteten ska vara trovärdig.

När det gäller antal barn per grupp och antal förskolebarn per anställd har årsmålen justerats och anpassats till KF:s årsmål. Detta gäller inom flera områden i för-skolan. Detta måste rimligen innebära en kvalitetsförsämring och lägre ambition mot tidigare när årsmålen sattes högre jämfört med idag.

Vårdnadsbidraget har aldrig varit en succé för den borgerliga alliansen och

minskar nu än mer. Färre och färre vårdnadshavare utnyttjar denna möjlighet och resurserna skulle i stället kunna användas till att öka personaltätheten inom för-skolan.

Äldreomsorg

När det gäller upphandling beslutas denna av stadsledningskontoret i Stadshuset, medan vi lokalt har myndighetsansvaret för uppsyn över verksamheten. Vi anser att i de fall äldreomsorg ska upphandlas är det dags attsom tidigare låta stadsdelsnämnden ansvara både för upphandlingoch uppföljning. För att få bättre balans och större valfrihet bör stadsdelsnämnden i fortsättningen ges möjlighet att ta över

driften avflera äldreboenden.

Andelen äldre som valt hemtjänst i privat regi på Östermalm är för närvarande

68 %. Övriga 32 % har valt hemtjänst i kommunal regi. Flera utförare har endast en respektive tre brukare.

Uppföljningar visar att kommunala hemtjänsten (en) i högre grad än de privata utförarna har en större andel tillsvidareanställda och högre utbildningsnivå. Detta sammantaget borde bidra till en bättre arbetsmiljö för de anställda och kvalitet vilket gagnar de äldre som har hemtjänst.

Det som kan synas anmärkningsvärt är att de kunder som avstår från att aktivt välja blir tilldelade den enhet som kallas Icke-Val, vilket alternerar mellan en rad olika privata utförare. Man skulle kunna anta att detta är anledningen till att allt färre väljer kommunal hemtjänst.

Socialtjänsten

Även inom socialtjänsten har årsmålen höjts jämfört med tidigare år vilket innebär att indikatorernas årsmål uppfylls. Socialtjänstens beräknade underskott uppgår till knappt 4,6 milj kr, vilket är lägre än motsvarande tid förra året. Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd har minskat får givetvis ses som positivt, men det innebär samtidigt att de som flyttar till Östermalm har det gott ställt. Det finns helt enkelt inte bostäder eller hyreslägenheter dit personer med försörjningsstöd eller har en lägre inkomst kan bo. Dessa tvingas i stället ut från innerstaden för att ge plats åt de rika som flyttar in.

Den tidigare chockhöjningen av arbetslöshetskassans avgifter resulterade i att väldigt många människor lämnade A-kassan, vilket har medfört att kostnaderna för försörjningsstöd ökat genom åren eftersom arbetslöshet det vanligaste försörjningshindret enligt Socialstyrelsens statistik (2010). Det har nu skett en viss minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd på Östermalm, vilket är positivt.

Som nämnts i tidigare rapporter kan Jobbtorgen inte ta emot personer som inte har tillräcklig arbetsförmåga är anmärkningsvärt. En internationell studie visar att

Sverige faller i trygghetsligan. Från att ha haft den näst högsta a-kassan i världen ligger vi nu under snittet i en internationell jämförelse.

Stadsplanering och miljö
Inom nämndens område växer nu en ny stadsdel fram, Norra Djurgårdsstaden. Nämnd och förvaltning medverkar i utformningen av det nya området. Det är viktigt med ett stort utbud av grönytor för rekreation och utevistelse samt för lek och idrott. För att stadsdelen ska leva upp till att vara den ekologiska stadsdelen måste en infrastruktur växa fram när det gäller kollektivtrafiken, service i området med mera.

Invånarna skall vara nöjda med städning och trygghet, varför städningen hålls på en hög nivå och våldsyttringar motverkas. Det lokala brottsförebyggande rådet är viktigt med polis, förvaltning, skola, brandkår och kyrka i samverkan. Även nämndrepresentanter borde finnas med i rådet. Även kulturen ingår i stadsmiljön men är väldigt marginell.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg m fl (M), ledamöterna Catrin Tetzell (FP) och Malin Björk (C) enligt följande; valfrihet och en ekonomi i balans är några av ledorden för Alliansens styrning av staden och för stadsdelen Östermalm. Det innebär att vi arbetar för att ge medborgarna det egna ansvaret att välja fritt bland de skattefinansierade tjänster som stadsdelen tillhandahåller. Vi erbjuder hemtjänst, förskola och äldreomsorg där medborgaren själv väljer vem som levererar tjänsten. Dessa tjänster ska levereras med god service och med stor lyhördhet för medborgarens önskemål och behov.

Alliansen välkomnar de budgetsatsningar som sker i Tertialrapport 1 på stadens barn, unga och äldre.

Arbetet med att utveckla en miljösmart stadsdel – nya Norra Djurgårdsstaden - fortsätter och innebär en spännande utmaning där vi visar att miljötänkande går hand i hand med tillväxt och välfärd.

Östermalms förskolor rankas högt i staden bland föräldrarna. I takt med att allt fler flyttar till Norra Djurgårdsstaden byggs också tre nya förskolor i kvarteren Gotska Sandön, Abisko och vid Villa Ekbacken. För att ytterligare satsa på våra minsta genomför vi under sommaren renovering och målning av lekutrustning i Kaknäs äventyrsplats. Projektet beräknas ge sysselsättning åt 8 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år.

Det är glädjande att från den 1 oktober påbörjas arbetet med Humlanhusets ung-domsverksamhet i stadsdelens regi. I samband med det avsätts 400 tkr för iordningställande av lokalen och 350 tkr för upprustning av fotbollsplan, ramper och rink.

För att ytterligare höja kvalitén för våra boende görs en satsning på samtliga vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet och träffpunkter för att höja standard och kvalitet. Dagverksamheten Östermalm, Bo Bergmans gata med 30 platser för demensdagvård och 10 platser för social dagvård fortsätter.

Under 2013 fortsätter även arbetet med två träfflokaler, där besökare inte behöver biståndsbedömning. De två träfflokalerna är Seniorträffen vid Bo Bergmans gata med inriktning friskvård, hälsa samt sociala aktiviteter och Rio träffen vid

Sandhamnsgatan som har inriktningen kultur. De två träfflokalerna samt ”Fixar Malte” och heminstruktör bidrar till att underlätta för vardagen för våra äldre.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; den moderatledda majoriteten har sedan 2006, när de övertog makten i Stockholms stad genomfört stora nedskärningar inom omsorgen om de mest

utsatta. Räknat per capita är resurserna till socialtjänsten i Stockholms stads 18 procent lägre idag än 2006, det senaste året Miljöpartiet styrde Stockholm. Det är naturligtvis en helt oacceptabel utveckling.

Nedskärningarna inom socialtjänsten märks i alla delar av staden, även på Östermalm. Det gäller alla kategorier; socialt utsatta barn och familjer, personer med missbruksproblem, personer med psykiatriska diagnoser och kvinnor utsatta för våld eller hot.

Barnperspektivet är tydligt i socialtjänstens riktlinjer och innebär bland annat att allt ska göras för att förhindra vräkningar av barnfamiljer. Det vräkningsförebyggande inom förvaltningen bör utvecklas under året.

Det är glädjande att det vård- och omsorgsboende som fått högst kundnöjdhet
- 91 procent - är Dianagården, som drivs i egen regi. För de äldres valfrihet och kvalitetsutvecklingen inom äldreomsorgen är det viktigt att det finns äldreboenden i egen regi, något som Miljöpartiet har drivit länge.

I ett Östermalm som växer snabbt med nya bostadsområden blir det allt viktigare att ta tillvara medborgarnas engagemang och synpunkter i utvecklingen av stads-delen, exempelvis i form av ett stadsmiljöråd som Miljöpartiet har föreslagit. Inte minst är barnperspektivet extra viktigt att ta tillvara.

Det är glädjande att platser för stadsodling, efter initiativ från Miljöpartiet, nu anvisas på flera platser på Östermalm. Stadsodling är ett utmärkt sätt att ge människor möjlighet att odla hälsosamma grönsaker, samtidigt som olika delar av stadsdelen blir lite grönare.

Ekologisk, näringsriktig och närlagad mat är mycket viktig för hälsan och välbefinnandet, inte minst för barn och unga som växer. Större steg mot mer ekologiskt odlad mat som erbjuds i förskola och andra verksamheter bör tas under resten av året.

För barn är det också mycket viktigt med en miljö som innehåller så lite farliga kemikalier som är möjligt. Ämnen som ftalater, bromerade flamskyddsmedel, och bisfenol A ska exempelvis inte få finnas i de produkter som köps in till förskolor. Detta ställer krav på kunskaper hos beställaren - och därmed utbildning.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt

följande; stadsdelsnämnderna är det viktigaste verktyget för lokal demokrati inom staden.

Vänsterpartiets förslag till mål för kommunfullmäktiges verksamhetsområde

2013-2015 är att

Ÿ öka den lokala demokratin och invånarnas delaktighet i utvecklingen

Ÿ prioritera förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga

Ÿ höja kvaliteten och förbättra servicen i gemensamma verksamheter.

På sidan 7 under rubriken Sammanfattande analys i förvaltningens förslag till beslut står att "Lågkonjunkturens effekter kvarstår fortfarande med arbetslöshet och längre bidragstider vilket medför att kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortfarande är höga, även om en förbättring kan skönjas." Detta ger intryck av att det på Östermalm inte finns de klienter som söker försörjningsstöd utan att stå till arbets-marknadens förfogade. Men så kan det knappast vara då det finns de som, på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, missbruk eller annat, inte skulle kunna gå ut i arbete, även om arbetstillfällen funnits. Dessa är, kan man säga, inte konjunktur-beroende, om man inte med detta menar att stadsdelen kan satsa större resurser på dem vid högkonjunktur. Det hade varit intressant att få en beskrivning av hur stor denna grupp är och hur deras situation ser ut. Hur många befinner sig t ex i hemlöshet?

Det är tråkigt att behöva läsa att en kulturklassificerad byggnad återigen rivs på Östermalm, förskolepaviljongen på Styrmansgatan 30, kvarteret Krubban. Det är en förhoppning från Vänsterpartiets sida att den nya byggnaden, som kompensation, blir ett så kallat passivhus, klimat- och miljösmart och att det kommer att smälta in i den vackra, omgivande bebyggelsen.

§3 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende 2013

Dnr 2013-228-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-06 angående kvalitets- och avtalsuppföljning av Linnégårdens vård- och omsorgsboende 2013.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner kvalitets- och avtalsuppföljningen av Linnégårdens vård- och omsorgsboende 2013.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; även om förvaltningen anser att många av de bristande områdena är åtgärdade, så återstår ändå problem kring flera; kontaktmannaskap, aktiviteter, meningsfull vardag, matsituationen och avsaknad av utevistelse.

Det mest uppseendeväckande var att endast 29 procent av de boende tyckte att de kom ut i friska luften när de ville, att jämföra med 53 procent i staden totalt. Detta är alarmerande siffror – risken är stor att dessa missförhållanden kvarstår under sommaren med många sommarvikarier. Att de boende får den utevistelse de har rätt till måste säkerställas.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; det är positivt att Carema nu visar på att förbättringar vidtagits för att utveckla verksamheten på Linnégården i enlighet med anbudet. Det finns dock fortfarande väldigt många åtaganden som behöver förbättras.

Det gäller t.ex. schemaläggning av ”egentid”, kontaktmannaskap, aktiviteter, mat- och måltidsituationerna, dokumentation. Brukarundersökningen visar att

Linnégården inom många områden ligger lägre än staden totalt. Detta visar att det är en hel del rutiner som behöver förbättras och utvecklas.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det viktigaste i äldreomsorgen är den meningsfulla vardagen för de äldre. De hälsotekniskt relaterade insatserna kan listas och anmärkas på och dessa är givetvis viktiga att uppfylla, men helheten, d v s meningsfullheten i vardagen, kommer alltid i skymundan i uppföljningar och kontroller.

Personaltätheten måste vara såpass hög att arbetet inte innebär stress och oro, så att brukarna kan ges en känsla av konstant gemenskap och glädje. Det ska finnas mycket tid för samvaro och samtal. Men så länge driften av äldreomsorgen har som målsättning att inbringa vinster till privata vårdbolag kommer meningsfull-heten för de äldre aldrig att kunna bli huvudfokus.

§4 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2012

Dnr 2013-292-1.3.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-06 med förslag att godkänna förvaltningens redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av genomföd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2012.

§5 Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-10 med förslag

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Roger Mogert (S)
om handlingsplan mot barnfattigdom.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) lämnade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avge följande remissvar:

De senaste åren har allt fler personer i redan utsatta områden hamnat i utanförskap och arbetslöshet. Rädda Barnens årsrapport visar att barnfattigdomen ökat i 13 av 14 stadsdelsområden det senaste året. I Rinkeby lever mer än vartannat barn i fattigdom (med socialbidrag eller låg ekonomisk inkomststandard). På riksnivå har under 2000-talet den ekonomiska familjepolitiken allt mindre varit inriktad på att utjämna ekonomiska skillnader.

Olikhet i levnadsvillkor har stor betydelse för den individuella hälsan och för folkhälsan. Att ha mycket små resurser stänger ett barn ute från många möjligheter som andra barn har, till exempel skolresor, biobesök eller att delta i fotbolls-träning. Sambandet är tydligt mellan ekonomisk utsatthet och faktorer som utbildningsresultat, etablering på arbetsmarknaden, hälsa, mobbning och trygghet i det egna bostadsområdet. Att bekämpa barnfattigdomen i Stockholm är avgörande för att skapa en bättre stad för barn.

Vi instämmer i att det är ytterst viktigt för staden att stärka möjligheterna för vuxna att få arbete. Men staden kan inte nöja sig med detta, vi måste också förbättra situationen för de barn som lever i fattigdom här och nu. Avgifterna till idrottsaktiviteter och kulturverksamhet ska vara låga och fler kostnadsfria aktiviteter behövs, inte minst under skolloven. Avgifterna i Kulturskolan ska sänkas. Staden behöver också skapa fler mötesplatser för barn och unga.

Hur skolan lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag är av avgörande betydelse, inte minst för de barn som lever i ekonomisk utsatthet. Antalet specialpedagoger i skolan måste öka, elevhälsan stärkas och barngrupperna minska i förskolan. Det behövs satsningar på modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Skolan ska vara helt avgiftsfri.

Staden måste börja tillhandahålla förskola på obekväm arbetstid, så kallat nattis, för att underlätta för ensamstående att få jobb. Ingen ska behöva tacka nej till ett jobb för att det utförs på obekväm arbetstid.

Socialtjänsten, som under flera år har drabbats av stora besparingar, måste kraftigt stärkas för att ge stöd till de mest utsatta barnen. Staden ska ha nolltolerans mot vräkning av barn. Miljöpartiet har tagit initiativ till att en handlingsplan med mätbara mål ska tas fram gemensamt över partigränserna. Vi tror att en bred förankring med politik som håller över tid bidrar till att skapa en bättre stad för barn. Om det hade vi hoppats och hoppas fortfarande att vi kan enas.


Reservation.
Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla motionen samt

att därutöver anföra följande:

Barnfattigdomen i Sverige ökar medan Stockholm visar en liten minskning. Förvisso är den fortfarande näst högst i landet enligt Rädda Barnens rapport och det är givetvis viktigt att segregationen i Stockholm identifieras och motverkas.

Rapporten visar att klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste barnfamiljerna fortsätter att vidgas och att barnfattigdomen varierar starkt mellan Sveriges kommuner. Trots rådande skiljaktigheter hur barnfattigdomen mäts är det inget tvivel om att Stockholm är den mest segregerade kommunen i Sverige.

För att komma till att belysa problematiken kring barnfattigdom krävs en färdriktning. Det första steget kan därför vara att utifrån en handlingsplan utarbeta ett antal åtgärder för minska barnfattigdomen.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Jan Valeskog (S) om byggandet av en konstgräsplan vid Norra Real

Dnr 2013-178-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-22 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Jan Valeskog (S) om byggandet av en konstgräsplan invid Norra Reals gymnasieskola i Vasastan.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; införande av konstgräs på fotbollsplaner är viktig fråga för innerstaden, där det råder stor brist på konstgräsfotbollsplaner. Barn och ungdomar på Östermalm och Norrmalm saknar likvärdiga möjligheter som medborgare i andra kommuner att ägna sig åt fotboll - spontant och organiserat. Vi måste kunna erbjuda både pojkar och flickor en idrottsverksamhet som inte ligger alltför långt bort från bostaden.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Jan Valeskog (S) om byggandet av ett fotbollstält över ersättningsplanen till Bellevues 7-mannaplan

Dnr 2013-177-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-22 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Jan Valeskog (S) om byggandet av ett fotbollstält över ersättningsplanen till Bellevues 7-mannaplan .

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för kvarteret Paraden 1 på Ladugårdsgärdet

Dnr 2013-272-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-14 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för kvarteret Paraden 1 i stadsdelen Ladugårdsgärdet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

§9 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förlängning av bygglov för LNG-anläggning

Dnr 2013-300-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-22 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret över en ansökan från Stockholm Gas AB om förlängning om ytterligare ett år från och med 2013-06-30 av bygglovet för det LNG-lager och blandningsstation som finns vid Gasverksvägen, nordväst om Rådjursstigen 18.

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt
    yttrande till stadsbyggnadskontoret.

  1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Broms

Dnr 2013-280-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-29 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Broms, Karlavägen 76, 115 49 Stockholm (dnr 9.1-4174/2013).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Broms Catering AB, Nåsvägen 18, 167 75 Bromma bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurang Broms kl 11.00 – 23.00 och på uteserveringen kl 11.00 – 22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

§11 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Beijing 8

Dnr 2013-296-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-13 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Beijing 8, Grev Turegatan 1, 114 46 Stockholm (dnr 9.1-5106/2013).

Stadsdelsnämndens beslut

1. B8 Chang AB, Kungstensgatan 53, 113 59 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurang Beijing 8 kl 11.00 – 01.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

§12 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Server AB

Dnr 2013-302-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-14 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Server AB, 4:e Bassängvägen 13-15, 115 41 Stockholm (dnr 9.1-5102/2013).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Server Hangövägen AB, Box 108, 115 41 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurang Server AB kl 11.00 – 01.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

§13 Svar på skrivelse från ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) om stadsodling

Dnr 2013-189-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-11 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) om ”förslag till lämpliga platser för stadsodling”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; det är mycket glädjande att stadsdelsförvaltningen och dess parkmiljö-avdelning nu iordningställt en plats för stadsodling på Östermalm och därmed gjort det möjligt för några av stadsdelens invånare att leva lite mer hållbart och närmre naturen. Eftersom intresset för stadsodlingen vid Norra Djurgårdsstaden varit stort ser vi med spänning fram emot de ytterligare förslag som är under beredning och hoppas att projektet blir lyckat och får spridning till fler platser inom stadsdelen.

§14 Anmälan av Socialstyrelsens beslut i uppföljningsärende

Dnr 2012-27-1.4.

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2013-04-08 i uppföljningsärende av hur

Attendo Care AB i Stockholms kommun och Stockholmsgeriatriken i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har följt Socialstyrelsens tidigare ställda krav på åtgärder vid Kampementets vård- och omsorgsboende.

Socialstyrelsen bedömer att de åtgärder som vidtagits har fått genomslag i verksamheten. Ärendet avslutas (Dnr 8.5-8355/2013).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2012

Dnr 2013-279-1.2.1

Anmäldes förvaltningens redovisning 2013-04-29 av vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser 2012 för Dianagårdens-, Kampementets-, Kattrumpstullens-,

Linnégårdens och Rios vård- och omsorgsboenden.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det är glädjande att läsa att Dianagården fungerar så tillfredsställande sedan verksamheten återtogs i stadsdelens egen regi. Därför är förhoppningen att den får vara kvar i denna trygga och välordnade organisation. Vänsterpartiet hoppas verkligen att Dianagården ska undanhållas från att återigen läggas ut på entreprenad eftersom det inte finns någon rimlig anledning.

När det gäller Attendo Cares drift av de två äldreboendena Rio och Kampementet och Caremas drift av Linnégården är det tragiskt att konstatera att så omfattande förbättringsarbeten har måst göras också måste göras framdeles. Det är skräm-mande att inse att upphandlingar av äldreomsorg sker centralt i Stockholm med närmast ingen kunskap om hur äldreomsorgen på entreprenad sedan kommer att fungera. Det blir stadsdelens ansvar att upptäcka missförhållandena och att kontrollera och följa upp. De som verkligen utsätts i denna, man måste säga, ansvarslösa hantering är de äldre och deras anhöriga, men även omsorgspersonalen som mår dåligt av att känna sig otillräckliga.

Exempel på hur skrämmande det verkligen kan förhålla sig läser man i rapporten om Caremas drift vid Linnégården (sid 11):

Då läkare från Proffice Care sedan flera år tillbaka på Linnégården enbart dokumenterat för hand på papper har det inneburit ett hot mot patientsäkerheten då ex remisser och anteckningar varit svåra för sjuksköterskorna att tyda. Efter starka påtryckningar från MAS och verksamhetschef har nu läkarorganisationen sedan hösten 2012 övergått till att dokumentera på dator och detta har därmed ökat patientsäkerheten betydligt.

Det är svårt som utomstående att både förstå och ens föreställa sig att det kan gå till på detta vis att läkare inom ett etablerat, privat vårdbolag under många år

enbart dokumenterat på papper och dessutom med en handstil som varit svårt att tyda. Men det påminner om den omfattande omorganisering som sjukvården och äldreomsorgen varit utsatt för sedan det så kallade New Public Management kom att etableras inom offentlig verksamhet i början av 1990-talet och vinstintresset blev den allt överskuggande ledstjärnan. Det ledde bland annat till att tjänsten som läkarsekreterare i stort sett utplånades och läkarna blev själva ansvariga för patientdokumentationen. Det hade varit betydligt bättre också för "arbetslinjen" om läkarsekreterarna fått finnas kvar.

§16 Anmälan av revisionsberättelse 2012

Dnr 2013-212-1.2.1

Anmäldes revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd 2012. Revisorerna emotser ett yttrande över årsrapporten från nämnden senast 2013-06-30.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; i de avvikelser som nämns i revisionsberättelsen har till exempel ”Hemlöshet – vräkningsförebyggande insatser med inriktning mot barn” lyfts som en fråga där nämnden inte fullföljt kommunfullmäktiges intentioner. Det handlar om att nämnden saknar en handlingsplan för det förebyggande arbetet när det gäller vräkningsförebyggande insatser mot barn. Det är givetvis angeläget att en sådan handlingsplan tas fram.

När det gäller vilka e-postadresser är det viktigt att få fram vad som gäller.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; Vänsterpartiet har vid flera tillfällen påpekat hur viktigt det är med ett barnperspektiv, att barn inte vräks. Förvaltningen har svarat att det inte funnits anledning till oro, men enligt vad som framkommer i revisionsrapporten följer inte stadsdelsnämnden helt kommunfullmäktiges intentioner för vräkningsförebyggande insatser med inriktning mot barn, då en handlingsplan för det förebyggande arbetet saknas.

Det finns visserligen gemensamt formulerade rutiner i samarbetet med Kungsholmen och Norrmalm, men saknas en tydlig målsättning och prioriterade insatser i vår egen stadsdel Östermalm för att hjälpa boende med hyresskulder, problem med störningar och för att förhindra avhysningar. Revisionsrapporten säger att barnperspektivet generellt har fått en undanskymd plats i handlingsplanen. Det tycker Vänsterpartiet är både anmärkningsvärt och akut att åtgärda.

Med tanke på den förändrade situationen på bostadsmarknaden, med en återgång till trångboddhet och tydlig segregation, finns det en överhängande risk att barn drabbas hårt.

I dagsläget är vinstintresset hos fastighetsägare så överskuggande att man måste förutsätta att de så snart de får en chans avhyser hyresgäster med lägre inkomster för att hyra ut till hushåll med högre inkomster.

Stockholms stads bostadsförmedling har inte heller, med den borgerliga politiken, kvar som uppgift att agera socialt ansvarsfullt. Nu är bostadsförmedlingen bara ett serviceorgan åt fastighetsägarna. En ensamstående kan idag via den kommunala bostadskön få en hur stor lägenhet som helst bara inkomstkriteriet är uppfyllt. Fram till början av 1990-talet var fördelningen av hyreslägenheter reglerad på ett både rättvist och förutseende sätt. Då förmedlades storlek på bostad med respekt till hur många personer som fanns i hushållet och hyran kunde delvis subventioneras genom bostadsbidrag. Idag är det mycket svårt att få bostadsbidrag.

En ensamstående kunde fram till början på 1990-talet inte få större hyresbostad än en etta eller tvåa, medan barnfamiljer erbjöds lägenheter med flera sovrum. Idag är det tyvärr vanligare att det istället är barnfamiljer som tvingas bo i ettor och tvåor, vilket gör att det, i en trängd situation, inte är möjligt att hyra ut till en inneboende för att få ihop till räkningarna. En ensamstående kan däremot i en stor lägenhet ha flera inneboende och kan alltså öka sin inkomst ytterligare. Att hyrorna dessutom skenat uppåt och stiger konstant leder lätt till vräkningar och hemlöshet för barnfamiljer.

§17 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2013-05-08 från rådet för funktionshinderfrågor på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2013-05-13 från lokala pensionärsrådet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2013-05-23 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§20 Väcka talan i domstol om umgänge mellan barn och förälder enligt 6 kap 15a § föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-14 om XX med anledning av att väcka talan i domstol om umgänge enligt 6 kap 15a § FB mellan XX och

YY redovisades.

Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

 

Väcka talan i domstol om umgänge mellan barn och förälder enligt 6 kap 15a § föräldrabalken (FB)

Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

 

§21 Väcka talan i domstol om umgänge mellan barn och förälder enligt 6 kap 15a § föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-14 om XX med anledning av att väcka talan i domstol om umgänge enligt 6 kap 15a § FB mellan XX och YY redovisades.

Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Väcka talan i domstol om umgänge mellan barn och förälder enligt 6 kap 15a § föräldrabalken (FB)

Sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

 

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-05-13 om NN redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p FB lägga ned den påbörjade faderskaps-utredningen för XX eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan för NN.

Anvisning hur man överklagar

§23 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2013-04-18, 2013-04-23 och 2013-05-16 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§24 Information från stadsdelsdirektören

Broschyrer

Utdelades Parkmiljöavdelningens broschyr ”Tillsammans för ett renare Östermalm” som innehåller tankar och idéer om hur vi ska komma tillrätta med nedskräpningen i stadsdelens parker och grönområden.

Vidare utdelades stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalms gemensamma broschyr ”Hund i staden” med råd och information till de som har hund i Stockholms innerstad.

Trygghestvandring

Östermalms brottsförebyggande råd inbjuder till trygghetsvandring den 30 maj 2013 kl 17.45 i Norra Djurgårdsstaden. Start från kontorsvillan på Gasverks-vägen 15. Deltagarna kommer att vandra runt i den första färdigbyggda etappen och se på den ur ett brottsförebyggande perspektiv.

Ungdomsoroligheter i västra och södra Stockholm

Göran Månsson informerade om att han med övriga stadsdelsdirektörer inkallats till möte i Stadshuset idag kl 11.00 och till polishuset kl 14.00 med anledning av senaste nätternas ungdomsoroligheter med stenkastning , skadegörelser av byggnader, bilbränder, drabbad kollektivtrafik i bl a Rågsved, Fruängen, Hagsätra, Husby, Tensta, Norsborg, Brandbergen, Jordbro, Skogås. Strategin har varit att arbeta återställande och förebyggande under dagtid, hanterande under nattetid samt att ha en fortsatt god beredskap för att säkerställa stadens verksamheter.

Fältöversten

Fältöverstens nya fastighetsägare AMF Fastigheter har kontaktat stadsdelsförvaltningen med önskan om samarbete kring Fältöverstens utemiljö och olika ordningsfrågor, vilket stadsdelsförvaltningen välkomnar.1

Invigning av ny förskola

Första förskolan – Sandön – i Norra Djurgårdsstaden invigdes den 16 maj av stadsdelsnämndens ordförande Therese Carlborg (M). Förskolan ligger i Norra 1, den första etappen av Norra Djurgårdsstaden som blev inflyttningsklar i höstas. Förskolan Sandön har plats för 72 barn. Under 2013 öppnar ytterligare två kommunala förskolor i kvarteret Abisko samt i Villa Ekbacken.

Påminnelse om flygbladsutdelning

Påminnelse om flygbladsutdelningen mot langning som äger rum inför skolavslutningen den 10 juni utanför sys­tem­butikerna i Fältöversten och på Nybrogatan. Både tjäns­te­män och förtroendevalda kan anmäla sig till 1-timmespass utanför systembutikerna.

§25 Övriga frågor

Dianagården

Ersättaren Thomas Linn (M) rapporterade från förtroenderådet på Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

På fråga från ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) uppgav Göran Månsson att det inte finns något beslut om upphandling av Dianagården.

Anslagstavla

Ledamoten Berit Nyberg (S) framförde att det vore bra om det sattes upp en anslagstavla i Norra Djurgårdsstaden. Förvaltningen för frågan vidare till Parkmiljöavdelningen.

Ekhagen

Göran Månsson besvarade fråga från ersättaren Fredrik Boeke (S) om den aktuella situationen vid Ekhagsstranden efter jordskredet i april som orsakades av provborrning för en kraftledningstunnel. Det är trafikkontoret som nu handhar ärendet.

§26 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om plaskdammen i Tessinparken

Dnr 2013-327-1.1.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om plaskdammen i Tessinparken.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.