Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-12-16

Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden till allmänheten inleds med information om Cannabisprojektet av projektledare Läs mer... Jamila Lodhi, fält- och preventionsenheten inom Östermalms stadsdelsförvaltning.

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering.

Beslutsärenden

2 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2015

3 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor år 2015

5 Föreningsbidrag till Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm

6 Ansökan om föreningsbidrag till Föreningen Föräldravandring på Östermalm för år 2015

8 Förlängning av driftavtal med Attendo AB avseende Kampementets vård- och omsorgsboende

9 Förlängning av avtal för hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckning dygnet runt

Dnr 2013-041-2.2.2. (Omedelbar justering)

10 Uppföljning av VHassistans 2014

Remissärenden

11 Förslag till detaljplan för kvarteret Ynglingen 10 i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2012-17433

Anmälningsärenden

12 Ekonomisk månadsrapport för november månad 2014

13 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

14 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

15 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

16 Anmälan av promemoria 2014-12-16 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

17 Övergång förskola-skola

Projektrapport nr 8/2014 från stadsrevisionen
Dnr 2014-695-1.6.

18 Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer

Projektrapport nr 10/2014 från stadsrevisionen
Dnr 2014-696-1.6.

19 Uppföljning av kvalitetsgranskning av ekonomiskt bistånd - augusti 2014

Rapport från socialtjänstinspektörerna, socialförvaltningen
Dnr 2014-720-1.2.1.

20 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Bordlagt ärende

22 Upphandling av driften av fritidsverksamhet vid Gustav Adolfsparkens parklek

Beslutsärenden

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (251 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2015

§3 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor år 2015

§5 Föreningsbidrag till Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm

§6 Ansökan om föreningsbidrag till Föreningen Föräldravandring på Östermalm för år 2015

§8 Förlängning av driftavtal med Attendo AB avseende Kampementets vård- och omsorgsboende

§9 Förlängning av avtal för hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckning dygnet runt

§11 Förslag till detaljplan för kvarteret Ynglingen 10 i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2012-17433

§12 Ekonomisk månadsrapport för november månad 2014

§13 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§14 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§16 Anmälan av promemoria 2014-12-16 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§18 Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer

§19 Uppföljning av kvalitetsgranskning av ekonomiskt bistånd - augusti 2014

§20 Information av stadsdelsdirektören

§22 Upphandling av driften av fritidsverksamhet vid Gustav Adolfsparkens parklek

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)