Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden till allmänheten inleds med information om tertialrapport 2 samt särskild red Läs mer...ovisning om förvaltningens arbete med ensamkommande flyktingbarn.

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering.

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag - Lekplatsen vid Starrängsringen

3 Svar på medborgarförslag - Bajamajor i Hjorthagen

Beslutsärenden

4 Tertialrapport 2 år 2015

6 Avtals- och kvalitetsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende.

7 Ansökan om projektbidrag till Östermalms seniordag

8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) - kompletterande ärende

Dnr 2015-229-1.2.5. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

9 Yttrande avseende alkoholservieringstillstånd för K-märkt AB

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2015-443-1.5.2. (Omedelbar justering)

10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Hugos Sushi AB

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet Dnr 2015-452-1.5.2. (Omedelbar justering)

11 Strategi mot våldsbejakande extremism

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2015-412-1.5.1. (Omedelbar justering)

12 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2015-434-1.5.1. (Omedelbar justering)

13 Upprättande av ett minnesmärke över utbildnings- kvinnorätts- och demokratipionjären Anna Whitlock

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:10) av Lotta Edlund (FP), Madeleine Sjöstedt (FP) och Rasmus Jonlund (FP) Dnr 2015-387-1.5.1.

14 Stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:40) av Karin Ernlund (C) och Christina Linderholm (C) Dnr 2015-429-1.5.3.

15 Dig In - Digital arkivstrategi för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2015-386-1.5.1. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

16 Arkivbeskrivning och arkivinstruktion avseende Östermalms stadsdelsförvaltning

17 Rapport om bokpaket till familjehemsplacerad barn 2014-2015

18 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

19 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

20 Anmälan av promemoria 2015-09-24 med förteckning av inkommande medborgarförslag, brev, skrivelser m.m.

21 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Bordlagt ärende

23 Upphandling av matlådor till brukare inom hemtjänsten i egen regi

Anmälningsärenden

24 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS -kvartal 2 - 2015

25 Beslut från justitieombudsmannen - JO

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på medborgarförslag - Lekplatsen vid Starrängsringen

§3 Svar på medborgarförslag - ­ Bajamajor i Hjorthagen

§7 Ansökan om projektbidrag till Östermalms seniordag

§8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§9 Yttrande avseende alkoholservieringstillstånd för K-märkt AB

§10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Hugos Sushi AB

§11 Strategi mot våldsbejakande extremism

§12 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

§13 Minnesmärke över utbildnings-, kvinnorätts och demokratipionjären Anna Whitlock

§14 Stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden

§15 Dig In - Digital arkivstrategi för Stockholms stad

§16 Arkivbeskrivning och arkivinstruktion avseende Östermalms stadsdelsförvaltning

§18 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§19 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§20 Anmälan av promemoria 2015-09-24 med förteckning av inkommande medborgarförslag, brev, skrivelser m.m.

§21 Information av stadsdelsdirektören

§23 Upphandling av matlådor till brukare inom hemtjänsten i egen regi

§24 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS -kvartal 2 - 2015

§25 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS -kvartal 2 - 2015

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll