Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-18

Sammanträde 2017-04-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds med information om park-och miljöskötsel inom Östermal Läs mer...ms stadsdelsområde. Informationen lämnas av förvaltningens park och miljöavdelning.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

3 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) av tjänstepersoner vid stadens socialjour

Dnr 2017-190-1.2.5. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Granskning av rätt till heltid i förskolan

Svar på skrivelse från Therese Carlborg m.fl. (M) och Mimmi Deljerud Engholm (L) Dnr 2017-101-1.1.

6 Föreningsbidrag till SPF Väntjänst på Östermalm

7 Ansökan om aktivitetsbidrag för år 2017 till föreningen RSMH Carpe Diem för år 2017

12 Ansökan om föreningsbidrag från Hjorthagens intresseförening Norra Djurgårdsstaden (HIND) för år 2017

12:a Entledigande av ersättare i sociala delegationen år 2017.

Remissärenden

13 Serveringstillstånd, Restaurang Lustiga Husets Terrass

Remiss från socialnämndens tillståndsutskott
Dnr 2016-775-1.5.2. (Omedelbar justering)

14 Serveringstillstånd för Restaurang Café Tre Bönor

Remiss från socialnämndens tillståndsutskott
Dnr 2016-777-1.5.2. (Omedelbar justering)

15 Serveringstillstånd till The Canteen

Remiss från socialnämndens tillståndsutskott Dnr 2017-26-1.5.2. (Omedelbar justering)

16 Serveringstillstånd till Bamboo Asia

Remiss från socialnämndens tillståndsutskott Dnr 2017-40-1.5.2. (Omedelbar justering)

17 Serveringstillstånd till Restaurang Glöd

Remiss från socialnämndens tillståndsutskott Dnr 2017-142-1.5.2. (Omedelbar justering)

18 Serveringstillstånd till WKB Södermalm AB

Remiss från socialnämndens tillståndsutskott Dnr 2017-197-1.5.2. (Omedelbar justering)

19 Serveringstillstånd till Sushi Soyokaze

Remiss från socialnämndens tillståndsutskott Dnr 2016-678-1.5.2. (Omedelbar justering)

20 Serveringstillstånd till Sushi Shop

Remiss från socialnämndens tillståndsutskott Dnr 2016-736-1.5.2. (Omedelbar justering)

21 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

22 Gångbro över Ålkistan

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion ( 2016:115) av Richard Bengtsson (L) och Patrik Silverudd (L) Dnr 2016-749-1.5.3.

23 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017-200-1.5.3. (Omedelbar justering)

24 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2017-52-1.5.1. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

25 Månadsrapport mars månad 2017

Dnr 2017-166-1.2.1. Senare utsändning
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av funktionshinderinspektörernas årsrapport 2016

28 Anmälan av socialtjänstinspektörernas årsrapport år 2016

29 Anmälan av inspektionsrapport Hemtjänst Östermalm Öst

31 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

32 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

33 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

34 Anmälan av promemoria 2017-04-18 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

35 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

37 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

38 Information om att utredning startats enligt 14 kap socialtjänstlagen (SoL) i enskild verksamhet

39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2017-03-09
Protokoll 2017-03-16

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Delegering enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) av tjänstepersoner vid stadens socialjour

§4 Granskning av rätt til heltid i förskolan

§6 Föreningsbidrag till SPF Väntjänst på Östermalm

§12 Ansökan om föreningsbidrag från Hjorthagens intresseförening Norra Djurgårdsstaden (HIND) för år 2017

§12:a Entledigande av ersättare i sociala delegationen år 2017

§13 Serveringstillstånd, Restaurang Lustiga Husets Terrass

§14 Serveringstillstånd för restaurang Café Tre Bönor

§15 Serveringstillstånd till The Canteen

§16 Serveringstillstånd till Bamboo Asia

§17 Serveringstillstånd till Restaurang Glöd

§18 Serveringstillstånd till WKB Södermalm AB

§19 Serveringstillstånd till Sushi Soyokaze

§20 Serveringstillstånd till Sushi Shop

§24 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor

§25 Månadsprognos per mars 2017

§28 Anmälan av socialtjänstinspektörernas årsrapport år 2016

§31 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§32 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§33 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§34 Anmälan av promemoria 2017-04-18 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§35 Information från stadsdelsdirektören

§37 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§38 Information om att utredning startats enligt 14 kap. socialtjänstlagen (SoL) i enskild verksamhet

§39 Anmälan av sociala delegationens protokoll