Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-04-26

Sammanträde 2007-04-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby träff, Edvard Griegsgången 9, Husby

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.30.
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer... och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.
Sammanträdet börjar klockan 18.45.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

4 Anmälan av inkomna medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag ”Våra barns tro/religion”

6 Uppföljningsrapport januari-mars 2007 - Kista stadsdelsförvaltning

7 Uppföljningsrapport januari-mars 2007 - Rinkeby stadsdelsförvaltning

8 Ansökningar om kulturbidrag för evenemang under sommaren 2007, samt verksamhetsbidrag till Järva Folkets Park

9 Ansökan om bidrag från Kista FC till Akalla By

10 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för tidiga insatser till projektet Gungan

11 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för förebyggande insatser i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

12 Ansökan om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

Dnr 187-2007-107
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Svar på skrivelse/ansökan från Järva Bowling AB

Remissärenden

14 Från socialbidrag till arbete

Remissvar till kommunstyrelsen
Dnr 127-2007-004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Servicetjänster till äldre

Remissvar
Omedelbar justering
Dnr 162-2007-504
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Justering av taxor för onödiga larm, anmälan brandfarlig vara och svetstillstånd

Remissvar till kommunstyrelsen
Omedelbar justering
Dnr 167-2007-099

17 Revidering av plan för vård- och omsorgsboende

18 Yttrande i samråd om förslag till detaljplan för del av kv. Hekla m.m. vid Isafjordsgatan i Kista

Dnr 121-2007-302
Omedelbar justering

Anmälningsärenden

19 Hemtjänst i Stockholm – en enkät till brukarna hösten 2006

Rapport, dnr 111-2007-504
Rapporten delas ut

20 Rapport från inspektionen på förskolorna Trollskogen och Smultronstället den 14 november – 14 december 2006,

21 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Pensionärsrådets protokoll

23 Handikapprådets protokoll

24 Postlista för Kista och Rinkeby stadsdelsförvaltningar

23 mars – 26 april 2007
Dukas

25 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd eller upprättats inom förvaltningarna

(cirkulerar under sammanträdet)

27 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Den 28 mars 2007
(Cirkulerar under sammanträdet) Sekretess enligt SekrL 7:4

Slutet sammanträde

30 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av former för missbruksvård

Dnr 039-2007-106
Omedelbar justering

31 Upphandling av lokalvård i Kvarnbyskolan

Dnr 137-2007-106
Omedelbar justering

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldarbalken (FB)

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrebalken (FB)

34 Yttrande till skolverket

Mötesinformation

Ledamöter

Ersättare

Jansson, Annette (m) ordförande

Hailu, Abebe (s) vice ordförande

Pepera, Sofia (m)

Josefsson, Kyllikki (m)

Sundin, Bo (m)

Adlouni, Jihad (m)

Yildiz, Burhan (fp)

Andersdotter Sommar, Carina (kd)

Päärni, Mia (s)

Aggefors, Kerstin (s)

Bhur, Gunilla (v)

Dencker, Jakob (mp)

Erdal, Ertugrul (m)

Kalteneckar, Kerstin (m)

Sakala, Aleksandar-Pal (m)

Ganidis, Ioannis (m)

Choudhury, Basit (m)

Ängeby, Martin (fp)

Wallin, Rigmor (s)

Córdova, Gilda (v)

Özkan, Levent (mp)

Tjänstgörande ersättare

Ingrao, Alessandro(s)

Tjänstemän

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius. Ulrika Axelsson, Ulla Johansson, Susanne Tengberg, Birgitta Bengtsson, Sakir Demirel, Gunilla Davidsson, Verner Stadthagen, Börje Erstrand, Björn Hjalmarsson, Claes Hermansson, Karin Öhlander, Stefan Lindström, Love Hägerstrand, Anna-Britta Karlsson, Gunnar Hörnfeltd, Rune Lagerqvist, Mårten Qwist och Aila Somero.

Personalföreträdare

Mona Bergman, SACO, Annika Walther och Annelie Sjöberg, SKTF, Riitta Eddib, kommunal, Agneta Forselius, Lärarförbundet.

Utses att justera

Annette Jansson (m) och Abebe Hailu (s)

Dag för justering

Den 9 maj 2007

 

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 22 mars 2007 justerades den 29 mars 2007.

§2 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius

lämnade information om arbetet med uppbyggandet av den nya Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen och presenterade de nya verksamhetsområdescheferna:

Sakir Demirel, Social omsorg

Ulrika Axelsson, Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad

Susanne Tengberg, Integration, flyktingmottagande och förebyggande ungdomsinsatser

Gunilla Davidsson, Förskola

Ulla Johansson, Omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg

Verner Stadthagen, Administration
Per Henrik Magnusson, avdelningschef för Personal- och IT-avdelningen

Anna-Britta Karlsson, avdelningschef för Ekonomiavdelningen

Susanne Tengberg informerade om kampanjen mot langning av alkohol inför valborgsmässohelgen.

Verner Stadthagen informerade om den aktuella ekonomiska prognosen:

Nämnden prognostiserar ett underskott på 36 miljoner kronor, 24 miljoner i Rinkeby stadsdelsförvaltning och 12 miljoner i Kista stadsdelsförvaltning. De områden där underskotten är störst är flyktingmottagning, social omsorg (barn och ungdom, missbruk och socialpsykiatri, familjevården), ekonomiskt bistånd inom Rinkeby stadsdelsförvaltning, äldreomsorgen samt medborgarservice. Han konstaterade att sammanslagningens positiva effekter inte har uppnåtts ännu. Nämnden kommer att utveckla strategier för att minska bidragsberoendet.

§3 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Inga medborgarförslag hade inkommit.

§4 Svar på medborgarförslag ”Våra barns tro/religion”

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter som svar på medborgarförslaget

Ärendet

I medborgarförslaget framställs önskemål, att det i likhet med önskemål om halalslaktat kött på lunchmenyn för muslimska barn både vid förskolor och skolor i Rinkeby, även ska tas hänsyn till att andra barn som är av annan trosuppfattning och att det ska ingå fläskkött i lunchmenyn vid stadsdelens förskolor och skolor.

Förvaltningen instämmer i förslagsställarens synpunkter och konstaterar samtidigt att hänsyn tas till framförda synpunkter i planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten vid förskolor och skolor i Rinkeby samt att fläskkött finns på menyn vid merparten av de pedagogiska verksamheterna i Rinkeby.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 april 2007. Dnr 98-2007-402.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Uppföljningsrapport januari-mars 2007 - Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningsrapporten för januari-mars 2007.

Ärendet

För två av utförarenheterna inom avdelningen för Äldre och funktionshindrade prognostiseras ett underskott på sammantaget 8,9 miljoner kronor. Därtill prognostiseras ett underskott för vård inom ungdomsgruppen och för socialpsykiatrin inom Individ och familj på 1 miljon kronor respektive 2 miljoner kronor. Förvaltningen avser att vidta åtgärder motsvarande detta belopp, vilket kommer att redovisas i Tertialrapport 1. För ekonomiskt bistånd inklusive handläggningskostnader samt arbetsmarknadsåtgärder, anslag 2, beräknas ett underskott på 0,5 miljoner kronor.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 april 2007. Dnr 182-2007-103.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Uppföljningsrapport januari–mars 2007 - Rinkeby stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningsrapporten för januari-mars 2007.

Ärendet

Ett underskott om 15,3 miljoner konor prognostiseras för anslag 1 före resultatöverföring och åtgärder. För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2) beräknas ett underskott om 8 miljoner konor.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 april 2007. Dnr 135-2007-103.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) anmälde ett särskilt uttalande:

Det framstår som den styrande majoriteten tänker lämna Rinkeby vind för våg med växande underskott då det verkar saknas en vilja att ta itu med detta problem. Detta faktum gör oss oroliga eftersom det signalerar att den politiska viljan hos de styrande är att, vid sammanslagningen, låta Rinkeby stadsdelsförvaltning ta merparten av de nedskärningar som blir aktuella med motiveringen att de går ju ändå så dåligt.

Särskilt uttalande

Ledamot Gunilla Bhur (v) anmälde ett särskilt uttalande:

Det är oroande att Rinkeby visar så stora underskott. Medborgarservice ska utsättas för att ”åtgärder kommer att vidtas” av den borgerliga alliansen. Betyder det nedskärningar inom den så populära och välbesökta verksamheten?

Vad kommer underskottet innebära för de funktionshindrade när resurser för korttidsboende och korttidstillsyn minskas? Finns det verkligen tillräckliga resurser inom den egna stadsdelens verksamheter?

Fritidsverksamheten inom Ungdomens hus visar på minus – är det även bland barn och unga som man ska skära ner?

Frågetecknen är många när Stadshusets slimmade budget ger effekt i stadsdelarna.

§7 Ansökningar om kulturbidrag för evenemang under sommaren 2007, samt verksamhetsbidrag till Järva Folkets Park

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beviljar ansökningar till ett belopp av 124 350 kronor enligt förvaltningens förslag.
 2. Stadsdelsnämnden avslår ansökningar enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Ansökningar om kulturbidrag för evenemang under sommaren 2007 samt verksamhetsbidrag till Järva Folkets Park för sammanlagt 1 270 350 kr behandlas i detta ärende. Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bidrag om sammanlagt 124 350 kr.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett gemensamt tjänsteutlåtande från den 17 april 2007.

Dnr 199-2007-009.

Nämnden ajournerade sig för en kort stund mellan 20.00 – 20.08.

Förslag till beslut

Ordföranden Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag till beslut.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

- att ge bidrag till Hoodsfred om 100 000 kr.

- att ge bidrag till Järva Folkets Park om 100 000 kr.

- att i övrigt bevilja bidrag enligt stadsdelsförvaltningarnas förslag

Hoodsfred är en viktig kultur- och ungdomsfestival. Den bidrar till att ge stimulans till ungdomar och till föreningslivet i Kista.

Järva Folkets Park är en viktig mötesplats för personer med olika kulturer och som ligger i ett vackert naturområde.

Det är viktigt att ge extra bidrag till Rinkebyfestivalen som har fungerat som en kulturell samlingsplats för olika individer med olika bakgrund. Festivalen har också engagerat ett antal föreningar. Festivalen är därför viktig ur ett socialt och ett interkulturellt perspektiv.

Dessa ansökningar förtjänar finansiellt stöd från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Reservation

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

- att bidra till Festival Midsommar Latino 50 000 kronor

- att bidra till Festival för Respect 50 000 kronor och därutöver godkänna förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Annette Jansson (m) anmälde ett särskilt uttalande från (m), (fp) och (kd):

Det känns roligt att vi kommer att få uppleva ännu en sommar fylld med många olika typer av evenemang och festivaler här i Rinkeby-Kista under 2007. Nämnden vill poängtera vikten av att de budgeterade medlen för kultur och föreningsbidrag främst riktar sig till barn och ungdomar. Vår utgångspunkt är att det lokala kulturutbudet i staden ska stärkas och utökas för tillgängligheten till kulturen, samt att det är viktigt att stödja ett ökat samarbete mellan kultur och näringsliv. Det är nämndens bestämda uppfattning att föreningar, evenemang och kulturprojekt så långt det är möjligt ska stå på egna ben. Vi vill vidareutveckla sponsring som ett komplement till offentlig finansiering. Staden ska stå för ett grundläggande, generöst stöd till kulturevenemang av olika slag.

Intäkter från sponsring är emellertid ett viktigt komplement, som ökar arrangörernas frihet från beroende av en enskild bidragsgivare. Sponsring ökar också arrangörernas kontaktytor och kan ge nya grupper av människor kontakt med kulturlivet. Stockholms kulturliv ska uppmuntras att arbeta aktivt med sponsring. Vid sidan av stadens kulturstöd ska entreprenörstänkande hos det fria kulturlivet uppmuntras

§8 Ansökan om bidrag från Kista FC till Akalla By

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd avslår Kista FC:s ansökan om stöd för renovering av kök samt årligt driftbidrag för Akalla By.

Ärendet

Kista FC har ansökt om 280 000 kr i bidrag från stadsdelsnämnden för renovering av kök samt årligt driftbidrag för drift i Akalla By. Stadsdels­förvaltningen föreslår att ansökan avslås då stadsdelsnämnden inte kan ge investeringsbidrag till investering i fastighetskontorets lokaler, utan detta ankommer på fastighetsägaren. Driftbidrag ansvarar kulturförvaltningen för sedan bl.a. Akalla By betraktats som en regional anläggning som borde få centralt stöd. Stadsdelsförvaltningen anser att kulturförvaltningen måste ta ett odelat ansvar för verksamheten och därför avslås bidragsansökan om ett lokalt årligt stöd. Smärre specifika arrangemangsbidrag kan fortsätta att utgå från nämndens kulturbudget efter särskild ansökan.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 april 2007. Dnr 144-2007-008.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets och vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamöterna Jakob Dencker (mp) och Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

- att stadsdelsnämnden beviljar 100 000 kr till Kista FC för drift av Akalla By

att därutöver anföra

Kista Football Club bedriver en verksamhet som är viktig. Klubbens verksamhet befrämjar ungdomarnas både fysiska och sociala utveckling.

Dessutom finns Kista Dagliga Verksamheter med sin verksamhet i Ladan på Akalla By.

Därför ligger det i stadsdelsnämndens intresse att finansiellt stödja Kista FC och Akalla By.

Om man kan locka människor till Akalla By och Järvafältet genom att erbjuda ett större utbud i caféet är dessutom mycket vunnet. Dessutom kan det ge större intäkter till Kista FC genom försäljning av mat.

Samarbetet mellan Kista FC och Kista Dagliga Verksamheter är ett fruktbart samarbete som gynnar både stadsdelsförvaltningen och fotbollsklubben.

Med vetskap om att Kulturförvaltningen minskat Akalla bys föreningsbidrag med 100 000 vetskap kr i budgeten är det särskilt angeläget att tillskjuta medel för att uppmuntra och bevara verksamheten.

Därför yrkar vi att stadsdelsnämnden beviljar en del av den äskade summan, nämligen 100 000 kronor.

§9 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för tidiga insatser till projektet Gungan

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansöker om 982 000 kronor för att fortsätta projektet ”Gungan”.

Ärendet

Gungan är ett metodutvecklingsprojekt för socialtjänstens arbete med familjevåldsärenden där en modell har utvecklats som bygger på bl.a. kartläggningssamtal och riskbedömningar. Dessa följs av insatser som länkas till varandra i ett flöde där såväl de våldsutsatta som förövaren ska erbjudas hjälp. Externa projektmedel möjliggör en vidareutveckling av modellen utifrån praktiskt arbete, insatser och samverkan. Syftet är att utredningsmodellen skall implementeras i organisationen samt fortsatt kompetensutveckling inom fältet våld. Ansökan gäller projektbidrag från Länsstyrelsen för år två med 982 000 kronor.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 april 2007. Dnr 138-2007-107.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för förebyggande insatser i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker 160 000 kronor från Länsstyrelsen för brotts- och drogförebyggande arbete.

Ärendet

Riksdagen har fattat beslut om nationella handlingsplaner för att förebygga alkoholskador och åtgärder mot narkotika. Länsstyrelsen har tidigare fördelat medel till kommunerna i Stockholms län för lokala alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om medel för det brotts- och drogförebyggande arbetet under 2007. Kostnaderna avser förebyggande insatser inom det sociala området.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 april 2007. Dnr 108-2007-107.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ansökan om stimulansbidrag för insatser för vård och omsorg om äldre personer.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar ansökan till äldreförvaltningen inför den för staden samordnade ansökan till Socialstyrelsen.

 3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Regeringen har givit Social­styrelsen i uppdrag att för år 2007 be­sluta om och fördela stimu­lansbidrag till kommuner och landsting om drygt 1,3 miljarder kronor. Stockholms stad har totalt er­hållit cirka 84,7 miljoner kronor varav Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har möjlighet maxi­malt att ansöka om cirka 2,6 miljoner kronor. Regeringen har prioriterat insatser inom följan­de sju områden; läkartill­gång, såväl i särskilt boende som i ordinärt boende, läkemedels­genom­gångar, förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition och det sociala innehållet. Förvalt­ningens förslag till insatser inom de prioriterade områdena redovi­sas i tjänsteut­låtandet och bilag­da ansökan. Förvaltningen har även haft kontakt med lands­tinget för att ta reda på inom vilka områden det finns samverkansmöjligheter.

Ärendets beredning

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 april 2007. Dnr 187-2007-107.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Svar på skrivelse/ansökan från Järva Bowling AB

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd avslår ansökan om bidrag till hyreskostnader samt bistånd vid omförhandling av hyra med extern hyresvärd. Vad gäller frågan om kommunal borgen hänvisas till Idrottsförvaltningen

Ärendet

Järva Bowling AB har till Rinkeby stadsdelsnämnd sänt en skrivelse rörande nödvändiga ombyggnads- och reparationsåtgärder i Rinkeby Bowlinghall. Företaget ansöker dels om kommunal borgen för upptagande av investeringslån, dels om bidrag till hyreskostnader och bistånd vid omförhandling av hyra. Rinkeby stadsdelsförvaltning föreslår att nämnden avslår ansökan.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 april 2007. Dnr 103-2007-001.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Från socialbidrag till arbete

Remissvar till kommunstyrelsen

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Utredningen ”Från socialbidrag till Arbete”, har skickats ut på remiss till flera instanser inom Stockholms stad för synpunkter, däribland Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Utredningens övergripande uppdrag har varit att göra en översyn av de insatser som samhället erbjuder personer i arbetsför ålder som är beroende av socialtjänstens ekonomiska bistånd. Utredningens utgångspunkt är att den statliga nationella arbetsmarknadspolitiken ska omfatta alla människor som söker arbete och att kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken tonas ner.

Förvaltningarna välkomnar förslaget i stort och anser att de flesta förändringar som utredningen föreslår är bra. Utredningens förslag att kommunala aktiveringsinsatser inom arbetsmarknadsområdet ska minska, inskränker dock kommunernas möjligheter att arbeta med bidragssökande. Vidare är förvaltningarna tveksamma till om förslaget om förvärvsstimulans får den effekt som avses i utredningen.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett gemensamt tjänsteutlåtande från den 17 april 2007.

Dnr 127-2007-004.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag till beslut, vilket även Gunilla Bhur (v) anslöt sig till.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog bifall till förslag från miljöpartiet.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m. fl. (s) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande:

Vi anser att utredningens förslag är otillräckligt vad gäller att tydliggöra arbetsförmedlingens ansvar för arbetslösa med försörjningsstöd. Vi vet att arbetsförmedlingen generellt inte prioriterar att arbeta med denna grupp idag, varför kommunen har fått ta ett allt större ansvar. Ingenting i utredningens förslag förpliktigar eller ger några incitament till arbetsförmedlingen att rikta sina insatser till personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Det finns anledning att befara att utredningens förslag i praktiken inte skulle innebära några förändringar jämfört med dagens situation. Vi anser att grundtanken är god och vi håller med om att det är arbetsförmedlingens ansvar att anvisa praktik och andra arbetsmarknadsinsatser till arbetslösa med försörjningsstöd. Så ser dock i verkligheten inte ut idag.

Utredningen föreslår dessutom att kommunens möjligheter att anvisa bidragssökande praktik och andra arbetsmarknadsinsatser tas bort och att de insatser som kommunerna ska erbjuda uteslutande ska vara av social karaktär. Vi ser en stor risk med att kommunerna fråntas möjligheterna att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik gentemot de som har ekonomiskt bistånd. Att Stockholms stad har ägnat sig mycket åt det, framför allt under den förra mandatperioden, beror till stor del på att denna grupp annars har varit utestängd från insatser som höjer deras kompetens. Stadens insatser gentemot denna grupp har dessutom visat på mycket goda resultat.

Eftersom det är kommunerna som bedömer rätten till försörjningsstöd anser vi att kommunen måste ha möjlighet att bestämma över kraven på aktivering. Den främsta möjligheten för kommunen att styra över människor från försörjningsstöd till egen försörjning är genom att tillhandahålla matchning, validering, bristyrkesutbildning, praktikplatser osv.

Lokalt på Järva område har vi goda erfarenheter från t.ex. Kista-matchning , Arbetscentrum i Rinkeby och Lunda Nova i Spånga Tensta.

Om arbetsförmedlingen inte får ett tvingande ansvar att erbjuda insatser till arbetssökande med försörjningsstöd är det orimligt att inskränka kommunens möjligheter att anvisa praktikplatser och andra arbetsmarknadsinsatser.

Vi är kritiska till utredningens förslag om förvärvsstimulans inom ramen för det ekonomiska biståndet. Ekonomiskt bistånd är samhällets skyddsnät för att personer alltid ska vara garanterade en viss miniminivå av levnadsstandard. Utgångspunkten måste vara att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Förvärvsstimulansen kan dessutom försvaga incitamenten att ta ett arbete innan tidsgränsen är uppnådd vilket i sig kan bidra till en inlåsningseffekt.

Vi delar utredningens bedömning att förvärvsfrekvens ofta är ett rimligare sätt att räkna arbetslöshet än arbetslöshetstalen då det gäller fördelning av medlen inom AMV. Förvärvsfrekvens visar på ett bättre sätt hur stor del av den arbetsföra befolkningen som har anknytning till arbetsmarknaden och borde därför tillmätas större betydelse.

Vad gäller inkomster för ungdomars feriearbete är det ett bra förslag att de ska få behålla sina inkomster upp till en viss gräns trots att de lever i ett hushåll som har ekonomiskt bistånd. Detta är en princip som Stockholms stad sedan 1995 redan tillämpar. Samtidigt tar regeringen bort det ekonomiska stödet till feriearbetande ungdomar och den borgerliga majoriteten i Stockholm stad halverar stödet från 20 miljoner år 2006 till 10 miljoner kronor år 2007. Detta kan leda att flera hundra sysslolösa ungdomar driver omkring utan sommarjobb eller meningsfullt fritids aktiviteter i våra stadsdelar och stadens centrala delar under sommarlovet.

Vi instämmer med utredningens förslag att arbetssökande ska erbjudas validering av sina betyg och intyg och att validering i högre grad bör betraktas som en arbetsmarkandspolitisk insats.

Utredningen föreslår att pågående försöksverksamhet med Navigatorcentrum ska vidareutvecklas. Vi anser att detta är bra. I Stockholm har dessvärre den moderat leda majoriteten i Stadshuset drivit fram en nedläggning av de strax innan valet inrättade Navigatorcentra. Vi beklagar detta då det är oerhört viktigt att stötta ungdomar som står utanför både skola och arbetsmarknad. Nedläggningen kan leda att ungdomar hamnar i missbruk eller andra destruktiva aktiviteter.

Vi är också mycket kritiska till att utredningen ställer sig bakom förslaget att införa en skatteredaktion för hushållsnära tjänster.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

- att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

- att därutöver anföra

Det är mycket positivt att utredningen ”Från socialbidrag till arbete” lyfter fram sociala arbetskooperativ som en del av lösningen på arbetslöshetsproblematiken.

När människor får delta i kooperativ får de förhoppningsvis större chanser att påverka sin arbetssituation, vilket gör att de har större möjligheter anpassa sina arbetsuppgifter efter sin specifika kompetens och sin personliga vilja och drivkraft.

Kooperativ är ett exempel på egenmakt.

Genom sociala arbetskooperativ kan man skapa en tredje sektor bestående av en social ekonomi, som i stor utsträckning är skild från den privata sektorn och den offentliga sektorn, och där människor får större möjligheter att påverka sin tillvaro och sina arbetsförhållanden. En stark social ekonomi skulle kunna bidra på ett betydande sätt till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

§14 Servicetjänster till äldre

Remissvar till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsledningskontoret har i ett tidigare skede utarbetat ett tjänsteutlåtande avseende service­tjänster till äldre. Efter majoritets­skiftet i stadshuset har stadsledningskontoret utarbetat ett nytt tjänsteutlåtande i ärendet, som nu remitterats till samtliga stads­dels­nämnder. Kista stads­delsförvaltningen ställer sig positiv till samtliga de förslag som stadsledningskontoret för fram i sitt tjänsteutlåtande. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stads­ledningskontoret som svar på remissen.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 april 2007. Dnr 162-2007-504.

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

Servicetjänster i form av vaktmästarservice är en mycket angelägen och viktig reform. Under den förra mandatperioden påbörjade den rödgröna majoriteten en försöksverksamhet med avsikt att permanenta verksamheten 2007. Alla äldre i Stockholm fick rätt till avgiftsfri hjälp av fixarna. Syftet var att arbeta förebyggande och uppsökande för att förebygga fallolyckor bland äldre samt främja hälsa och välbefinnande. Vi ser därför med tillfredsställelse på att majoriteten äntligen lägger ett förslag om en avgiftsfri vaktmästarservice i hela staden, även om turerna kring ärendet, bland annat remisshanteringen, är beklagligt.

Stockholms äldre har visat sig uppskatta sina fixare. Många äldre blir lättade när de får hjälp med vardagliga göromål som de kan ha svårt att utföra själva. Att byta en glödlampa i taket eller hänga upp gardiner kan vara svårt när man börjat bli lite stel eller yr. Men den faktiska hjälpen fixarna ger stadens äldre är inte enda vinsten - antalet olyckor i de äldres hem har minskat kraftigt. Det är en stor vinst i minskat lidande för varje person som slipper skada sig, men det är också en ekonomisk vinst för staden.

Vi tycker att det är bra att vaktmästarservicen behålls avgiftsfri. Tidigare utspel från Ewa Samuelsson har talat om avgiftsnivåer på 185 kronor i timmen och det tror vi hade varit förödande för vaktmästarservicen eftersom så få hade haft råd att utnyttja den och hela syftet då hade gått förlorat.

Vi vänder oss emot att det ska vara en begränsning på antal timmar per år som de äldre får använda sig av servicen. Vi anser inte att det ska finnas någon sådan begränsning.

Vi anser också att den föreslagna åldergränsen på 75 år är satt för högt. Tidigare har stadsdelsnämnderna själva fastställt åldersgränsen och den har satts till 65 år, 67 år eller 75 år. Vi anser att det är bra med en likställighet över staden och att det därför är positivt att ha en och samma åldersgräns i alla stadsdelar.

Vårt förslag är att den åldersgränsen sätts till 67 år. Visar det sig vid en utvärdering att det är för högt anser vi att det ska omprövas och sänkas till 65 år.

Vi anser att alla äldre, oavsett om de har biståndsbedömd hemtjänst eller inte, ska ha rätt att utnyttja vaktmästartjänsten.

Reservation

Ledamöterna Jakob Decker (mp)och Gunilla Bhur (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar följande

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som svar tillkommunstyrelsen
 2. Kommunstyrelsens förslag att införa servicetjänster som förebyggande insatser för äldre tillstyrks, med den ändringen att servicetjänsterna ska införas permanent.
 3. Förslaget att tillhandahålla servicetjänsterna kostnadsfritt till kommuninvånare tillstyrks, med den ändringen att tjänsterna ska erbjudas till personer som fyllt 67 år och oberoende om den äldre har annan hemtjänst eller inte.
 4. Förslaget att äldrenämnden ska följa utvecklingen av kostnader och verksamhet med servicetjänster tillstyrks, med motiveringen att ytterligare medel kan tillskjutas om fler än beräknat använder sig av tjänsten.
 5. Förslaget att anse skrivelsen om servicetjänster i hemtjänsten från Margareta Olofsson (v), Christopher Ödmann (mp) och Elisabeth Brandt-Ygeman (s) som besvarad avstyrks, eftersom den del i skrivelsen som rör förenklad biståndsbedömning inte är besvarad i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
 6. Därutöver vill vi säga följande.

Förebyggande insatser riktade till äldre ger stora vinster för den enskilde och för samhället i stort. Välbefinnandet och livskvaliteten bevaras högre upp i åldrarna samtidigt som resurserna för vård och omsorg kan styras och utökas till de som bäst behöver det när den egna förmågan inte räcker till. Vi välkomnar därför att den borgerliga majoriteten kommer med ett förslag om kostnadsfri vaktmästarservice, även om förslaget har sina brister. Vi anser att servicetjänster för äldre självfallet ska införas som en permanent tjänst i stadens äldreomsorg, till skillnad från stadsledningskontorets förslag som endast gäller år 2007.

Det är bra att servicetjänster i form av vaktmästartjänster föreslås bli kostnadsfria, eftersom avgifter skulle motverka poängen med förebyggande arbete. Vi vill dock inte ha den föreslagna begränsningen av rätten att utnyttja servicen för dem som redan har annan hemtjänst. Vaktmästarservicen erbjuder andra tjänster än den biståndsbedömda hemtjänsten och det finns därför inga skäl att äldre med hemtjänst ska förnekas tillgång till servicen.

Vaktmästartjänsterna är en förebyggande insats som är väldigt individuell och bör därför inte tidsbegränsas.

I motsats till stadsledningskontoret ser vi inga risker med att vaktmästarservicen ska tränga undan annan viktig verksamhet, tvärtom måste en ökad användning av servicen ses som positivt även om kostnaderna blir högre än den borgerliga majoritetens budget. Vi anser det vara väl investerade pengar i och med att servicen förebygger framtida biståndsbehov.

Landstinget har en nyckelroll i folkhälsoarbetet och är därför en naturlig samarbetspart i utvecklingen av stadens förebyggande och uppsökande arbete bland äldre. Exempelvis kan samverkan sökas inom områden som förebyggande hembesök, hälsosamtal och friskvård. Samverkan med föreningslivet är också viktigt, men snarare för att motverka ohälsa på grund av ensamhet och bristande social gemenskap än att förebygga fallolyckor i hemmet.

Vi kan i motsats till stadsledningskontoret inte se några skäl att sammankoppla servicetjänster för äldre med förslag i riksdagen om skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Servicetjänster är en del i äldreomsorgens förebyggande och uppsökande arbete. Skattesubventionerade hushållsnära tjänster är däremot ett sätt att gynna redan välbeställda grupper, vilket kan dra undan resurser för äldreomsorgen.

Skrivelsen om servicetjänster i hemtjänsten från Margareta Olofsson (v), Christopher Ödmann (mp) och Elisabeth Brandt-Ygeman (s) lyfter även fram behovet av utredning av möjligheten att erbjuda äldre hjälp med serviceinsatser – det vill säga inom hemtjänsten - med förenklad biståndsbedömning. Tyvärr har stadsledningskontoret inte besvarat den frågan, varför skrivelsen måste återremitteras i denna del.

Enligt den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre (prop.2005/06:115) har socialnämnden även fortsättningsvis rätt att själv avgöra vilket underlag som behövs för att fatta beslut enligt socialtjänstlagen. Däremot måste alltid en prövning göras i varje enskilt fall.

I utvecklingsplanen konstateras att i vissa ärenden kan det räcka med en mycket begränsad utredning, vilket kan upplevas som positivt av den äldre och frigöra biståndshandläggarna från onödig administration.

Försöket med förenklad biståndsbedömning i Stockholms stad har enligt utvärderingen av Stiftelsen Äldrecentrum uppskattats både av pensionärer och av hemtjänstchefer. Båda grupperna vill införa modellen i den ordinarie verksamheten. Den förenklade handläggningen har varit tidsbesparande och har gett de äldre ett ökat inflytande över hjälpen. Kostnaderna för försöket var lägre än väntat och marginella i förhållande till de totala kostnaderna för hemtjänsten.

Vi anser mot bakgrund av det lyckade försöket att ett visst antal timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning för äldre över 67 år ska införas i hela staden. De resurser som frigörs genom den minskade administrationen ska användas för att utveckla självbestämmandet i hela hemtjänsten, så att det även kommer hemtjänsttagare med omfattande hjälp till del.

§15 Justering av taxor för onödiga larm, anmälan brandfarlig vara och svetstillstånd

Remissvar till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Brand- och räddningsnämnden föreslår en justering av taxor för onödiga larm, anmälan av brandfarlig vara och svetstillstånd. Förvaltningarna har inget att erinra mot de i remissen föreslagna justeringarna.

Ärendets beredning

Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 april 2007. Dnr 167-2007-099.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Revidering av plan för vård- och omsorgsboende

Remissvar

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner revidering av planen för vård- och omsorgsboenden.

Ärendet

I arbetet med framtagandet av planerna för vård- och omsorgsboenden är stadsdelsnämnderna indelade i fem regioner. Rinkeby ingår i grupp 1 tillsammans med Kista, Spånga, Hässelby - Vällingby och Bromma. Stadsdelsnämndernas planer sammanställs regionvis där planerna för grupp 1 har sammanställts av Kista stadsdelsförvaltning.

Ett konsultföretag, Solving International Bohlin & Strömberg, har medverkat i förarbetet i syfte att ge stadsdelarna underlag för sina revideringar. Förvaltningen i Rinkeby har gått igenom underlaget och reviderat planen för Rinkeby, utifrån givna anvisningar.

Efter att den reviderade planen behandlats i stadsdelsnämnden ska denna vidarebefordras till stadsledningskontoret.

Ärendets beredning

Rinkeby stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 april 2007. Dnr 303-2006-504.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Yttrande i samråd om förslag till detaljplan för del av kv. Hekla m.m. vid Isafjordsgatan i Kista

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna det som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret i samrådet för detaljplan för del av kv. Hekla m.m. vid Isafjordsgatan i stadsdelen Kista.

 1. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för en del av kv Hekla i Kista företagsområde. Förslaget innebär en ny gatustruktur inom kvarteret och en ökning av exploateringen. Användningsbestämmelsen kontor och industri kompletteras så att butiker och restauranger får anordnas i bottenvåningen.

Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget. Det överensstämmer med översiktsplanen, framtidsbilden för Kista och strukturplanen för Kista.

Ärendets beredning

Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 april 2007. Dnr 121-2007-302.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden anmälde ett särskilt uttalande från Annette Jansson m fl (m), Burhan Yildis m fl (fp) och Carina Andersdotter Sommar (kd), vilket även Abebe Hailu m fl. (s), Gunilla Bhur (v) och Jakob Dencker (mp) ställde sig bakom.

Kista är Stockholms och kanske Europas mest dynamiska och snabbast växande företagsområde. Det finns förvisso en hel del mark kvar att exploatera med markresursen är inte obegränsad. Då det ter sig svårt att senare riva fullgoda lägre hus för att ge plats till högre menar vi att det skall byggas högt redan från början. Nämnden välkomnar gärna hus som är högre än åtta våningar.

I Stockholms stad förs debatt om var man kan bygga höga hus, och ofta råder motsättningar mellan bevarande av gamla skymningkonturer och nya. Kista, med angränsande kulturreservat och bostadsområden markeras dock av en modern identitet där höga hus inte bara passar in utan också befäster Kistas roll som hela Stockholmsregionens tillväxtområde.

Kvarteret Hekla är ett av de tillgängligaste områdena i Kista, strategiskt placerad på ungefär lika långt avstånd från T-banan som till pendeltågsstationen i Helenelund och förutsättningar finns för ett levande stadsliv som efterfrågas av förvaltningen och som eftersträvas i de utvecklingsplaner som finns. Att bygga högt är dessutom miljövänligt genom att det är energieffektivt. Att högre hus är relativt billigare att värma upp per kvadratmeter är en del i detta. Den största miljövinsten är dock det attraktiva kollektivtrafikläget, incitamenten för att köra bill till jobbet blir lägre med nära till både t-bana och pendeltåg.

Regionplan 2001 för Stockholmsregionen förespråkar en så kallad flerkärnig tillväxt i stockholmsregionen, och Kista är identifierad som en regional kärna av betydelse, till vilken ytterligare kollektivtrafik och vägar ska anslutas. En regional kärna förutsätter också en hög och stadmässig exploateringsnivå av existerande mark. Utbyggnaden av kvarteret Hekla bör ta allt det anförda i beaktning vid vidare detaljplaner. Förvaltningen bör i sina remissvar även fortsättningsvis i mandatperioden vägledas av nämndens uppfattning om hög exploateringsgrad i Kista arbetsområde.

Vid antagande av detaljplan ska ställas krav på byggherren att följa kraven i Stockholms program för miljövänligt byggande.

§18 Anmälan av rapport ”Hemtjänst i Stockholm – en enkät till brukarna hösten 2006”

Beslut

Anmälan läggs till handlingarna

Ärendet

Rapporten hemtjänst i Stockholm – en sammanställning av enkät till brukarna hösten 2006, dnr 111-2007-504, delades ut vid sammanträdet.

§19 Rapport från inspektionen på förskolorna Trollskogen och Smultronstället den 14 november – 14 december 2006,

Beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet

Rapporten från inspektionen på förskolorna Trollskogen och Smultronstället hade skickats till ledamöterna.

Dnr 153-2007-402

§20 Anmälningsärenden

Beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsdirektören. Se bilaga.

Pensionärsrådets protokoll

Från den 12 mars 2007

Handikapprådets protokoll
Från den 15 mars 2007

Postlista för Kista och Rinkeby stadsdelsförvaltningar

23 mars – 26 april 2007

Protokoll från Brottsförebyggande rådet i Rinkeby

Från den 5 februari 2007

Protokoll från Brottsförebyggande rådet i Rinkeby

Från den 26 mars 2007

Protokoll från Brottsförebyggande rådet i Kista

Från den 22 februari 2007

Protokoll från Rinkeby lokala förskole- och skolråd

Från den 6 mars 2007

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Anmälan av sociala delegationens protokoll

Den 14 och 28 mars 2007 och 11 april 2007

Svar på skrivelse ”Protestlista angående besparingar på fritidsverksamheten i Rinkebyskolan och Rinkeby Ungdomens hus”,

dnr 407-074-2007

Information från arbetsmiljöverket om avslutat ärende

§21 Inkomna skrivelser till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda respektive besvara skrivelserna.

- Skrivelse från Akalla samfällighetsförening om ändrad sträckning av Vattenfalls ledning vid Akalladalen, dnr 399-183-2007

- Skrivelse från enskild angående stadens luftpartikelförorening och begäran om hjälp av regeringen, dnr 301-196-2007.

- Skrivelse från ungdomar från ”gamla” ungdomsrådet om ungdomsfestival, dnr 013-214-2007.

§22 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

”Angående nytt organisationsförslag gällande avdelningen Unga Vuxna i Kista”, skrivelse från Gunilla Bhur m fl (v), dnr 012-213-2007.

Beslut

Skrivelsen lämnas till förvaltningen för beredning.

§23 Konferenser, utbildningar

Länsstyrelsen inbjuder till information om fortsatta satsningar för kvinnojoursverksamhet

Tid: torsdagen den 24 maj 2007 13.00- 16-30, Piperska muren,

Scheelegatan 14, Stockholm

Beslut

2 + 2 får delta med arvode

§24 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av former för missbruksvård

Tjänsteutlåtande från den 12 april 2007.

§25 Upphandling av lokalvård i Kvarnbyskolan

Tjänsteutlåtande från den 12 april 2007.

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldarbalken (FB)

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§28 Yttrande till skolverket

Tjänsteutlåtande från den 4 april 2007.


Bilaga

Anmälan av delegationsbeslut

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2007-04-20

Upphandling av IT-kringutrustning

Dnr 105-166-2007

Vidaredelegation av beslutanderätt till stadsdirektören.

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör

2007-04-11

Beslut om skadestånd enligt förhandlingsprotokoll

2007-02-21 Svenska kommunförbundet och SKTF.

Utbetalning till anställd enligt delegationsbeslut 5.22.

Olle Johnselius, stadsdelsdirektör