Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-03-26

Sammanträde 2009-03-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18. 45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

4 Återta ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

5 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

6 a) Upphandling - drift av verksamhet med personliga ombud

Dnr 083-2009-103

b) Upphandling av hemtjänst i ordinärt boende nattetid inklusive larmutryckningar inom Rinkeby-Kistas och HässelbyVällingbys stadsdelsnämnder
Dnr 119-2009-103

Öppet sammanträde

7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

8 Uppföljningsrapport för februari 2009

9 Revidering av delegationsförteckning

10 Redovisning av interna kontroller år 2008

Dnr 139-2009-101 (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Bidrag för verksamheter inom öppna mötesplatser för äldre i stadsdelarna Kista, Husby och Akalla år 2009

12 Slutrapport/avstämningsrapport till länsstyrelsen avseende stimulansbidrag för ökat stöd till anhörigvårdare 2007

13 Yttrande över rapport från funktionshinderinspektörernas granskning i Rinkeby-Kista 2008-03-03 - 2008-05-31

14 Tillsynsplan 2009 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj

16 Förändringar i sjukförsäkringen

Svar på skrivelse (s)
Dnr 091-2009-299

17 Biogas av matrester från förskolor, äldreboenden och andra verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi

Dnr 488-2008-399
Svar på skrivelse (mp)

Remissärenden

18 Motion om säkra cykelparkeringar

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 066-2009-006

19 Motion om buller

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 067-2009-006

20 Förslag med anledning av inventering av kulturstöd, föreningsstöd och lokalstöd inom Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 039-2009-006 (utsändes senare)

21 Hantering av allmänna handlingar - redovisning till Stockholms stadsarkiv

Anmälningsärenden

22 Handikapprådets protokoll

23 Pensionärsrådets protokoll

25 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättas inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

27 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

28 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

30 Anmälan av sociala delegationens beslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu (s) och ledamot Bo Sundin (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 1 april 2009.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 12 februari 2009 justerades den 18 februari 2009.

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

§4 Återta ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

§6 Upphandling - drift av verksamhet med personliga ombud

§7 Upphandling av hemtjänst i ordinärt boende nattetid inklusive larmutryckningar inom Rinkeby-Kistas och Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnder

§8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Sakir Demirel och Susanne Tengberg informerade om lokal samverkan mellan socialtjänst, fritid, polis och skola. I början av året hölls en 2-dagars konferens mellan parterna där diskussioner fördes om att skapa struktur, roll- och ansvarsfördelning. Konferensen utmynnade i ett uppdrag mellan parterna som bygger på att öka framtidstron och minska utanförskapet genom fokusering på att finna gemensamma värderingsgrunder.

Fråga 1

Ledamot Jakob Dencker (mp) ställde fråga om EU-valet. Vad vet förvaltningen och kommer det att anordnas några aktiviteter?

Susanne Tengberg svarade att Europa Direkt har sitt kontor i Husby Centrum och via kontoret anordnas bl.a. seminarier och övriga aktiviteter. Förvaltningen återkommer med ytterligare information i frågan.

Fråga 2

Martin Ängeby, ersättare för (fp), ställde fråga kring den broschyr som förvaltningen delar ut angående sommarjobb till ungdomar. Måste sommarjobben anordnas inom kommunal förvaltning?

Ulrika Axelsson svarar att sommarjobb för ungdomar måste erbjudas inom offentlig förvaltning eller inom ideella föreningar för att inte en konkurrensproblematik skall uppstå i och med att förvaltningen betalar ungdomarnas lön.

§9 Uppföljningsrapport för februari 2009

Beslut

 1. Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

 2. Nämnden godkänner föreslagna omdispositioner i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

Ärendet

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 7,5 mnkr. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras en budget i balans.

Förvaltningen föreslår att sammanlagt 15 mnkr omdisponeras till beställarenheten inom omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning. De medel som föreslås omdisponeras utgörs i huvudsak av medel som är budgeterade inom den förvaltningsövergripande administrationen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2009. Dnr 101-127-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas, miljöpartiets och vänterpartiets gemensamma förslag till beslut.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att delvis godkänna uppföljningsrapporten

att uppdra åt förvaltningen att i kommande uppföljningsrapporter särskilt redovisa konsultkostnader

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med konsekvensbeskrivningar på grund av besparingar inom

- Social omsorg

- Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

- Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

- Äldreomsorgen

I uppföljningsrapporten framkommer med all tydlighet att förvaltningen kommer vara tvungen att dra ned på verksamhet och personal för att klara budget. Inom verksamheten ”omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning” beräknas underskottet bli så stort som 15 mnkr. Detta underskott ska enligt förvaltningens förslag täckas i huvudsak av pengar från ”förvaltningsövergripande administration m. m”. 13,3 mnkr ska tas från det verksamhetsområdet, där 5,2 mnkr av pengarna kommer från minskade kostnader för IT-licenser och uppskjutning av start för projektet Järvaandan. Om en uppskjutning av Järvaandan är en besparing eller en miss i planeringen kan inte vi svara på. Vi tycker dock att det är olyckligt att det inte kommer igång som planerat.

Ett problem är att man måste ta hela bufferten på 8 mnkr i anspråk. Den är budgeterad för att täcka eventuella underskott inom ekonomisk bistånd och flyktingmottagandet under året, och lämnar också Rinkeby-Kista utan några som helst möjligheter att täcka underskott i andra verksamheter.

Verksamhetsområdet Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder är en enhet som vi tror kommer få svårt att klara sin budget. Att man nu har förbrukat bufferten är allvarligt. Förutom att arbetslösheten beräknas stiga kraftigt genomför man förändringar i sjukförsäkringen med tidsbegränsade sjukskrivningar vilket kan innebär att vår stadsdel får flera personer som behöver ekonomiskt bistånd.

Flera enheter kommer att få ändrade förutsättningar i och med underskotten som ska täckas. Vi vill därför ha utförliga konsekvensbeskrivningar av verksamhetsområdena nedan.

Förskola

Vad beror de minskade intäkterna inom förskolan på? Hur stor del räknas förvaltningen med beror på föräldrar som utnyttjar vårdnadsbidraget? Och vilka andra faktorer handlar det om? Vad menar man med mindre externa köp?

Social omsorg

Vi ställer oss frågande till det beräknade överskottet. Vi vet att anslagen för denna verksamhet har minskat från år till år, hur kommer det sig att man räknar med ett överskott? Vi vill ha en konsekvensbeskrivning som visar hur de nya ekonomiska ramarna påverkar verksamheten inom social omsorg. Vad måste förändras för att man ska klara sin nya budget?

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Här har man budgeterat ett överskott på 1,2 mnkr. Vad beror detta överskott på? Är det personal som slutar? Varför ersätter man dem inte? Ungdomsgårdarna kämpar med att få ihop rimliga scheman för sin personal och att få tid till verksamhetsplanering, säkert andra verksamheter likaså. Att då prognostisera ett överskott låter tämligen märkligt.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Redan förra året hade man ett underskott. I år prognostiseras det till 15 mnkr och man ska använda medel från andra verksamheter. Vi undrar hur man ska klara av denna verksamhet i framtiden? Hur ska man minska kostnaderna för att de ska motsvara intäkterna?

Äldreomsorg

Vi vill ha en konsekvensbeskrivning av det faktum att man nu är restriktiv med att använda timanställd personal. Vad betyder det? Att man inte tar in vikarier när någon är sjuk? Att samma arbetsuppgifter ska utföras med mindre personal? Eller drar man ned på arbetsuppgifter?

Om man inte använder timanställd personal vid korttidsfrånvaro så ökar belastningen på personalen. Följden är givetvis försämrad arbetsmiljö och arbetsrelaterade sjukskrivningar.

Vi kan se tydligt att den politik som förs av majoriteten slår ut både verksamheter men även människor i vårt område. Spåren av lågkonjunkturen blir allt tydligare. Majoriteten använder till och med bufferten för att dölja tillkortakommanden av sin politik. Men majoriteten har visat tydligt att det är viktigare att sänka skatterna i Stockholm än att satsa på verksamheterna.

I skuggan av höstens finnanskris så uppvisar detta en tydlig skillnad mellan de två blocken. Å ena sidan högeralliansens naiva övertro på de fria marknadskrafternas förmåga, å andra sidan en opposition, med ett tydligt ställningstagande för den offentliga sektorn och de gemensamma lösningarna. Om det är något vi har lärt oss av händelserna under hösten 2008 - starten på den lågkonjunktur vi nu befinner oss i - så är det väl ändå att det inte går att luta sig tillbaka och låta marknaden få fritt spelrum. Det krävs en aktiv politik.

Den förda politiken i Stockholm är märklig. Det finns en majoritet som slår sig för bröstet och vill påskina att de är räddningen för Stockholm och Sverige. Men sanningen är att i den borgerliga politiken är det de som har minst som drabbas hårdast.

§10 Revidering av delegationsförteckning

Beslut

 1. Förteckning över beslut delegerade till tjänsteman ändras och kompletteras på det sätt som framgår av tjänsteutlåtandet.

 2. Beslutet gäller från beslutsdatum 26 mars 2009.

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Den nuvarande delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fastställdes den 18 juni 2008 med en mindre justering den 7 januari 2009 i anledning av förändrad organisatorisk tillhörighet för enheten för stöd åt personer med socialpsykiatrisk diagnos. I samråd med företrädare för samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen samt för administrationen har nu föreliggande ärende beretts inom kansliavdelningen. Behovet av översynen har föranletts av förändringar inom lagstiftningsområdet socialtjänst samt behov av partiella revideringar ur ett verksamhetsperspektiv. Revidering har skett inom delegationsordningens samtliga ärendegrupper.

Alla ändringar är markerade med fet stil och med grå färgöverstrykning i delegationsförteckningens rutsystem.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2009. Dnr 000-020-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Redovisning av interna kontroller år 2008

Beslut

Nämnden godkänner denna rapportering av genomförda interna kontroller år 2008.

Ärendet

Nämndens interna kontrollplan för år 2008 har omfattat sammanlagt fyra kontrollområden. I detta ärende redovisas resultatet av de interna kontroller som genomförts i enlighet med denna plan. Kontrollerna har avsett 1) Fakturahantering via ekonomisystemet Agresso, 2) Hantering av egna medel, 3) Nedskrivning av osäkra fordringar och 4) Handläggning av ekonomiskt bistånd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 17 mars 2009. Dnr 101-139-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Bidrag för verksamheter inom öppna mötesplatser för äldre i stadsdelarna Kista, Husby och Akalla år 2009

Beslut

För år 2009 beviljar Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bidrag om totalt 180 tkr för drift av verksamheten inom de öppna mötesplatserna för äldre samt för upp­sökande verksamhet i stadsdelarna Kista, Husby och Akalla. Bidraget fördelas i enlighet med vad som föreslås i detta tjänste­utlåtande.

Ärendet

Vid sammanträde den 23 april 2008 beslöt Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om Riktlinjer för bidrags­­givning till ideella föreningar. Enligt riktlinjerna ska bidrag till verk­samhet med före­nings­medverkan inom äldreom­sorgens område utgå till driften av verk­sam­het inom öppna mötes­platser för äldre och till uppsökande verk­sam­het i syfte att erbjuda fler äldre personer i stadsdels­området att delta i verksamheten. Verk­sam­heten inom de öppna mötes­platserna ska vända sig till alla äldre oavsett etnisk bakgrund eller religiös till­hörighet. Syftet med de öppna mötesplatserna är att mot­verka segregation och social isolering samt öka integra­tionen bland de äldre i stadsdelsområdet. Ansökan om bidrag för år 2009 har inkommit till stadsdelsnämnden från Allianserna/de öppna mötesplatserna i stadsdelarna Husby, Kista, Akalla och från förening inom Äldrecentrum i Rinkeby. Den öppna verksamhet för äldre som finns i Rinkeby, har under år 2008 drivits inom ramen för nämndens egen-regi-verksamhet. Då uppbyggnaden av en Allians/öppen mötesplats för de äldre inom Äldrecentrum i Rinkeby fortfarande befinner sig i ett tidigt inledningsskede, föreslår förvaltningen att utbetalning av bidraget senareläggs i avvaktan på att en struktur och organisation för verksamheten utformats. Nämnden föreslås i detta ärende bevilja bidrag om totalt 180 tkr för drift av verksamheterna inom Allianserna/de öppna mötesplatser för äldre och för uppsökande verksamhet i stadsdelarna Kista, Husby och Akalla. Fördelningen av bidraget föreslås ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2009. Dnr 605-645-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Slutrapport/avstämningsrapport till länsstyrelsen avseende stimulansbidrag för ökat stöd till anhörigvårdare 2007

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens slutrapport/avstämningsrapport avseende stimulansbidrag för ökat stöd till anhörigvårdare 2007.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande med bilagor till länsstyrelsen.

Ärendet

Under år 2007 beviljades stads­delsnämnden stimulans­medel om 0,6 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med anhö­rigstödet, vilket möjliggjorde att den utbildning för informatörer som planerats kunde ge­nom­föras under år 2008. Utbild­ningen har genomförts i samarbete med ABF och skett i cirkel­form. I utbild­nings­­grup­­pen har ingått repre­sen­tan­ter från förvalt­ningen, ABF, stadsdelens pensio­närs­råd och ett antal invandrarföre­ningar. För den fortsatta utvecklingen av anhörig­stödet i stadsdelsområdet an­sökte stadsdels­nämnden i juni 2008 om ytterligare sti­mu­­lans­medel med totalt 0,6 miljoner kronor för år 2008-2009. Efter det att den första informatörsutbildningen slutförts 2008, anlitades under hösten sam­ma år ett externt konsultföretag för utvärdering av de insatser som genomförts. Med konsulternas utvärdering som grund, lämnar förvaltningen här sin slutrapport/­av­­stäm­nings­rapport avseende projektet ”Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2007”. Förvaltningen bedömer att det är av stor vikt att inriktningen ändras vad avser nyttjandet av beviljade stimulansmedel för 2008-2009. Under 2009 bör arbetet främst inriktas på att ge utbildade informatörer fortsatt stöd och hjälp.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2009. Dnr 605-133-2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Yttrande över rapport från funktionshinderinspektörernas granskning i Rinkeby-Kista 2008-03-03 – 2008-05-31

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Funktionshinderinspektörerna för Stockholms stad har genomfört en pilotgranskning av daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning inom socialpsykiatrin enligt SoL vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 2008-03-03 – 2008-05-31. Nämnden har getts möjlighet att yttra sig över rapporten. Granskningen har genomförts med ett generellt brukarperspektiv med fokus på de centrala begreppen; bemötande, delaktighet och självbestämmande. Några utvecklingsområden har noterats och goda exempel har lyfts fram.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2009. Dnr 600-111-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Tillsynsplan 2009 för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj

Beslut

 1. Godkänna tillsynsplanen.

 2. Överlämna tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 3. Uppdra till social- och arbetsmarknadsförvaltningen att utföra tillsynen och återkomma till stadsdelsnämnden med rapport för godkännande.

 4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för beslut om tillstånd att driva hem för vård eller boende. Länsstyrelsen har i remiss begärt en tillsynsplan för de enskilda verksamheter som finns inom stadsdelen. Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen enligt bestämmelserna i 13 kap 5 § socialtjänstlagen. Inom stadsdelen finns Ungdoms Stegen AB:s verksamheter, HVB för barn och ungdomar (dagverksamhet) samt stödboende. Resursteamen barn och ungdom vid Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har åtagit sig att mot en mindre ersättning från stadsdelsförvaltningarna i fortsättningen genomföra tillsynen av de enskilda verksamheterna för barn och ungdom. Av detta tjänsteutlåtande framgår den plan Resursteamen barn och ungdom har gjort för hur och när tillsynen ska ske.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2009. Dnr 006-711-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Slutrapport - projektet Gungan

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd överlämnar slutrapporten till länsstyrelsen.

Ärendet

Projektet Gungan startade inom dåvarande Kista stadsdelsförvaltning och har syftat till metodutveckling i socialtjänstens arbete med familjevåldsärenden. Projektet avslutades hösten 2008. Detta ärende avser främst resultatet av det sista projektåret och en slutrapportering till länsstyrelsen – se bilagorna. De två olika modeller som tillämpats i familjevåldsärenden i de tidigare två förvaltningarna i Kista och Rinkeby behövde efter sammanslagningen anpassas till varandra och integreras i det ordinarie arbetet. Målen med projektet har mot den bakgrunden endast delvis uppnåtts. Gungan-projektet har bidragit till en ökad kompetens i frågor som rör våldet och främst hur barn påverkas av våld och hur man som socialsekreterare kan föra samtal med barn om det våld de upplevt. Gungans rapport kommer att användas i det fortsatta kompetenshöjande arbetet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2009. Dnr 500-126-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Förändringar i sjukförsäkringen - svar på skrivelse (s)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har berett rubricerad skrivelse angående förändringar i sjukförsäkringen. I skrivelsen föreslås att förvaltningen redovisar till nämnden om vilken prognos det finns för hur mycket det kommer att kosta förvaltningen att betala ut sjuklön till anställda som får sin sjukpenning/sjuk-ersättning indragen. Skrivelsen bifogas (bilaga).

Förvaltningen kan konstatera att förändringarna i försäkringskassans hantering av långtidssjukskrivna slår igenom på olika sätt beroende på om den anställde har haft sjukersättning eller om den anställde haft sjukpenning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2009. Dnr 299-091-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Biogas av matrester från förskolor, äldreboenden och andra verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi – svar på skrivelse (mp)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen har berett rubricerad skrivelse angående biogas av matrester. I skrivelsen (bilaga) föreslås att alla verksamheter i stadsdelsförvaltningens regi där man tillhandahåller mat, såsom t.ex. förskolor och äldreboenden, kontaktar Trafikkontoret för ett inledande möte i syfte att sortera ut matavfall till biogasproduktion.

Förvaltningen har under de senaste åren haft löpande kontakter med företrädare för Trafikkontorets avdelning för avfall i de frågor som aktualiseras i skrivelsen. Trafikkontoret har inom stadsdelsområdet uppmärksammats på att matavfall från restauranger i Kista Galleria med omnejd bör vara ett prioriterat område att arbeta med. Som framgår av skrivelsen erbjuder Trafikkontoret varje storkök som är intresserat en diskussion om förutsättningarna för separat matavfallshantering.

Kommunfullmäktige har uttryckt ett mål beträffande sortering av matavfall. Målet är att minst 20 procent av matavfallet under år 2009 ska sorteras för ”återvinning”.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2009. Dnr 399-488-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) lämnade ett särskilt uttalande.

Att ersätta fossilbränslen med biogas är mycket värdefullt för klimatet. Det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt, i och med att matavfall är en mer eller mindre gratis råvara.

Det är uppmuntrande att stadsdelsförvaltningen påbörjat en försöksverksamhet med insamling av matavfall för att omvandla till biogas.

Vi förväntar oss att denna verksamhet blir lyckad, och att man därigenom kan utvidga den till att omfatta de flesta förskolor eller alla, och att det även kommer att omfatta äldreboendena.

Vi uppmuntrar också ansträngningarna för att få till insamling av matavfall i Kista Galleria. I gallerian slängs förstås stora mängder mat, som kan bli biogas.

Målet att samla in 20 % av matavfallet år 2009 är inte tillräckligt. Miljöpartiet vill gå snabbare fram.

§19 Motion om säkra cykelparkeringar

Beslut

 1. Tjänsteutlåtande utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande senast den 1 april 2009 remitterat motion 2008:82 av Ann-Mari Engel (v) om säkra cykelparkeringar till stadsdelsnämnderna i Rinkeby - Kista, Älvsjö och Skärholmen samt till Trafik- och renhållningsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden.

Rinkeby – Kista stadsdelsområde har i hög utsträckning cykel- och gångbanor som är skilda från biltrafikerade gator. Stadsdelarna är således konsekvent byggda med en tydlig separation mellan gång- och cykeltrafik å ena sidan samt motortrafik å andra sidan. Gång- och cykeltrafikanter passerar antingen över eller under de större trafikerade vägarna via broar respektive tunnlar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2009. Dnr 006-066-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämndens skulle anta miljöpartiets förslag. Ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

I samband med att nämnden behandlade ärendet ställdes fråga till förvaltningen om skyltning av färdväg in till Stockholms centrum. Förvaltningen svarade att kontakt kommer att tas med stadens trafikkontor och förvaltningen återkommer med muntlig redovisning i ärendet till nämnden.

Reservation

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- att delvis godkänna förvaltningens förslag

- att stödja motionen

- att därutöver anföra

Det är mycket viktigt att Stockholms stad gör det lätt, säkert och bekvämt för människor att välja cykeln som transportmedel. De åtgärder som motionären tar upp är angelägna. Som motionären framhåller: att parkera säkert ska inte vara något förbehållet bilister. Att ta cykeln ska för de flesta stockholmare framstå som ett bättre alternativ än att ta bilen.

Vi stödjer alltså förslagen:

- att staden snabbar på genomförandet Cykelplan 2006

- att staden garanterar säkra cykelbanor skilda från gång- och biltrafik

- att staden ordnar säkra och välordnade cykelställ runt om i hela staden

- att staden ordnar säkra och överbyggda cykelställ vid kollektivtrafikknutpunkter

- att staden ordnar cykelgarage vid större fjärrtågs- och pendeltågsstationer

Även i Rinkeby-Kista behövs det fler och bättre cykelparkeringar.

§20 Motion om buller

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat motion 2008:92 av Teres Lindberg (s) om buller till stadsdelsnämnderna i Rinkeby-Kista, Älvsjö och Skärholmen samt till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Trafik- och renhållningsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och stadsledningskontoret.

Motionären föreslår att staden låter ”genomföra en förutsättningslös utredning tillsammans med kommunala förvaltningar och myndigheter för att söka utforma förslag till mer kreativa bullerlösningar.

Förvaltningen kan konstatera att motionären aktualiserar miljöstörningar på grund av buller från vägtrafik. Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns för närvarande fyra stadsdelar uppförda under 1960- och 1970-talet, samtliga med en konsekvent separering mellan bilvägar å ena sidan samt gång- och cykelvägar å andra sidan. Bostadskvarteren är sammanlänkade med varandra och med närliggande centrum via gång- och cykelvägar samt genomkorsas inte av bilvägar

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2009. Dnr 006-067-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag till beslut.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att stödja motionens förslag att en bullerutredning genomförs.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- Att stödja motionen

- Att tillstyrka att en förutsättningslös utredning genomförs av berörda kommunala förvaltningar och myndigheter för att utforma förslag till mer kreativa bullerlösningar

- Att utredningen ska innehålla kostnadsbedömningar.

Det är nödvändigt att hitta nya mer kreativa bullerlösningar för att förbättra miljön och bidra till stadens skönhet.

Bullret måste minska på sikt med tanke på hälsoaspekten. Vi tycker inte att buller är ett begränsat problem i Rinkeby-Kista, särskilt om vi uppmärksammar E18 där bilar åker förbi de närliggande bostäderna i Rinkeby och Norgegatan som passerar närliggande bostäder i Husby.

I detta sammanhang får man naturligtvis inte glömma bort att den viktigaste åtgärden för att få bukt med buller är att minska bilismen och begränsa hastigheterna. Detta kan ske bl a genom att utveckla kollektivtrafiken i Stockholm. Att begränsa hastigheterna är speciellt viktigt på vägar kring bostadsområdena.

E18 som nu byggsut med bland annat avsnittet vid Rinkeby-Hjulsta, kommer att vara en bullrig sexfilig motorväg med några få överdäckningar. Om man tog hänsyn till de boende, till natur och yttermiljö som man gjort i Sollentuna med Törnskogstunneln, i Täby med Löttingetunneln,skulle man lägga E18 inämnda avsnitt i tunnel. Vägverket och politikerna hänvisar just att man av hänsyn till dessa värden lagtvägavsnitten kring Törnskogstunneln och Löttingetunnelnunder marken. Man kan konstatera att de boende på Järva tycks vara mindre värda än sollentunabor och täbybor i makthavarnas ögon.

§21 Inventering av kulturstöd, inom Stockholms stad

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Kulturnämnden har, på uppdrag av kommunfullmäktige, lämnat förslag till riktlinjer för stadens kulturstöd. Som underlag för förslaget har kulturförvaltningen genomfört en inventering av olika stödformer.

Kulturförvaltningen uppger i sitt tjänsteutlåtande att denna förvaltning även fortsättningsvis bör bära huvudansvaret för stödet till det fria professionella kulturlivet. Stadsdelsförvaltningen anser att det primärt inte ingår i stadsdelsnämndernas ansvar att lämna stöd till kulturlivet. Dessa nämnders primära ansvar är att tillse att invånarna i stadsdelsområdena, främst barn och ungdom, ges möjlighet till kulturupplever. I stadens budget för år 2009 tydliggörs detta ansvar genom att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att se till att ”Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur”. Stadsdelsnämnden genomför i huvudsak detta uppdrag genom att köpa in olika kulturprogram. I stort sett alla kulturprogram som köps in har fått ett produktionsstöd (verksamhetsstöd) från kulturförvaltningen, som härigenom får anses ha gjort en konstnärlig bedömning av programmen. Mot bl.a. denna bakgrund ser stadsdelsförvaltningen inte något behov av de föreslagna gemensamma riktlinjerna för kulturstöd. Om emellertid stadsgemensamma riktlinjer och villkor ska införas är det väsentligt att tydliggöra såväl kulturnämndens som stadsdelsnämndernas ansvar. Kulturnämndens förslag avser endast stadsdelsnämnderna och inte kulturnämndens eget kulturstöd.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2009. Dnr 006-039-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§22 Hantering av allmänna handlingar – redovisning till Stockholms stadsarkiv

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsarkivet har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att granska att stadens förvaltningar och bolag hanterar sina allmänna handlingar enligt arkivregelverket. Stadsarkivet utfärdar förelägganden om förvaltningens hantering av allmänna handlingar inte följer arkivlagen. Stockholms stadsarkiv genomförde den 3 september 2008 en inspektion av hur Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hanterar allmänna handlingar. Förskolan Akalla Hill 2 inspekterades separat men ingår i förvaltningens gemensamma svar till Stockholms stadsarkiv. Stadsarkivet lyfter fram att hanteringen av allmänna handlingar hos stadsdelsförvaltningen generellt är god. Det finns dock en förbättringspotential inom vissa områden. Sammanslagningen av stadsdelsförvaltningarna i Rinkeby respektive Kista har bl.a. lett till en omfördelning av arbetsuppgifter. Förvaltningen är medveten om var i organisationen kunskaperna behöver förbättras. Stadsarkivet har utfärdat ett antal rekommendationer och förelägganden. Dessa redovisas i ärendet tillsammans med förvaltningens åtgärder.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 mars 2009. Dnr 005-692-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§23 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 8 januari 2009 och 29 januari 2009.

§24 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 4 februari 2009.

§25 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 30 januari 2009 till och med 12 mars 2009.

§26 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2009-02-09

Skriftlig varning på grund av misskötsamhet och olämpligt uppträdande

Dnr: 205-094-2009

Beslutet är expedierat

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

2009-02-11

Nätverksresa till Bryssel. ”Att öka kunskapen om EU:s institutioner”

Dnr: 203-095-2009

Beviljat

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

2009-02-11

Utlämnande av personuppgifter med förbehåll enligt 14 kap 9§ sekretesslagen

Dnr: 005-100-2009

Beviljat, beslutet är expedierat

Sakir Demirel

verksamhetsområdes

chef

2009-03-11

Upphörande av anställning i staden

Beslutet expedierat

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

2009-03-02

Beslut enligt skollagen 2a kap. 3§, 2009-01-01 – 2009-06-30

Annika Björklund

enhetschef

2009-02-27

Nyanställda

Britt-Marie Andersson

personalsekreterare

§27 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som inkommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

 1. Rapport om socialtjänstens kontakter med personer med missbruksproblem under oktober 2008

 2. Cirkulär 09:10 Budgetförutsättningar för åren 2009 2012.

 3. Cirkulär 09:11 Ny lag om vissa kommunala befogenheter m.m.

 4. Cirkulär 09:12 Ändringar i kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss m.m.

 5. Cirkulär 09:14 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser.

 6. Cirkulär 09:16 Bestämmelser om nystartsjobb med ändringar från och med 1 mars 2009

 7. Cirkulär 09:17 Överenskommelse om ändringar i TFA-KL samt de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL

 8. Cirkulär 09:18 Sotningsindex 2009

 9. Svar på brev om eventuell förflyttning och privatisering av Öppna förskolan i Rinkeby

§28 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§29 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse om inrättande av ungdomsråd i stadsdelen, Jakob Dencker (mp och Levent Özkan (mp). Dnr 000-163-2009

Skrivelse om kommunala sommarjobb för ungdomar, Abebe Hailu m.fl. (s) och Gunilla Bhur m.fl. (v). Dnr 300-172-2009

Skrivelse angående ny kommunal eller kommersiell verksamhet i Rinkeby, Abebe Hailu m.fl. (s), Gunilla Bhur m.fl. (v), Jakob Dencker m.fl. (mp), Bo Sundin m.fl. (m) och Burhan Yildiz m.fl. (fp).

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelserna.

§30 Konferenser, utbildningar

Beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu (s) informerade om inbjudan till halvdagsseminarium, ”Är det dags för en kommunalisering av hemsjukvården i länet?” för förtroendevalda från kommunförbundet i Stockholms län – KSL. Seminariet äger rum den 16 april 2009 kl. 12.00 – 15.00.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dagarvode utgår vid deltagande i konferensen den 16 april 2009. Till konferensen anmäls 2+2 deltagare.

§31 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 11 februari 2009, 25 februari 2009, 2 mars 2009, 11 mars 2009 och den 19 mars 2009.