Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-10-22

Sammanträde 2009-10-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Husby Träff

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

4 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

6 Uppföljningsrapport för oktober 2009

7 Fyllnadsval till sociala delegationen år 2009

7 A Delegation i fråga om avrop från ramavtal av tjänster som inte är av rutinmässig karaktär

8 Översyn av förebyggande ungdomsverksamheter

9 Barnfamiljer som saknar stadigvarande bostad

Svar på skrivelse (s)
Dnr 328-2009-599

10 Inköp av danskt kött i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Svar på skrivelse (mp)
Dnr 329-2009-699
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Start av förskoleavdelning med engelsk profil

12 Temporär stängning av två förskoleavdelningar inom Akallaenheten

13 Verksamhetschefer för kommunens hälso- och sjukvård inom stadsdelsområdet Rinkeby-Kista

Remissärenden

14 Relationsvåldscentrums framtida verksamhet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 469-2009-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Rökfria arbetsplatser inom staden

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 450-2009-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Förbifart Stockholm - plansamråd

Remiss från stadsbyggnadskontoret/kommunstyrelsen
Dnr 513-2009-006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

17 Balanslista per den 30 september 2009

18 Rapport från studieresa till New York 3-7 maj 2009

20 Kollorapport sommaren 2009

23 Pensionärsrådets protokoll

24 Brottförebyggande rådet - protokoll

25 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

26 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

27 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

28 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

30 Anmälan av sociala delegationens beslut

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu (s) och t.f. alliansledare Bo Sundin (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 28 oktober 2009.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 16 september 2009 justerades den 23 september 2009.

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldabalken (FB)

§4 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Sakir Demirel lämnar svar på fråga från Gunilla Bhur (v) – nämndens sammanträde 16 september 2009 – angående HVB-hemmet Ungdoms Stegen AB. Stadens centrala upphandlingsenhet följer utvecklingen i ärendet och Kammarrätten i Stockholms län har ännu ej avkunnat dom i ärendet. Efter kammarrättens beslut kommer staden att göra en förnyad bedömning i ärendet.

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius informerade nämnden om ett säsongsavslutningsmöte angående ”Föreningsstäd” som äger rum i Tensta träff måndagen den 26 oktober 2009 kl. 18.00.

Fråga 1

Jakob Dencker (mp) ställde fråga om uppföljningsrapporten som behandlas av nämnden vid dagens sammanträde. Nämndens äldreomsorg uppvisar underskott medan övriga verksamheter uppvisar överskott. Hur uppstår överskotten? Vilka direktiv har förvaltningen?

Olle Johnselius svarar att budgeten som helhet går till nämnden inga direktiv finns till enskilda verksamhetsområden. Inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd följer dock staden och förvaltningen utvecklingen.

Fråga 2

Moissis Nikolaidis ställde fråga om Rinkeby äldrecentrum. Varför har nämnden inte fått ta del av MBL-protokoll från förhandlingen?

Olle Johnselius svarar att nämnden framöver kommer att få ta del av MBL-protokoll i de ärenden som föreläggs nämnden för beslut.

Fråga 3

Mia Päärni (s) ställde fråga kring namn på parker, gång- och cykelvägar i Rinkeby, ärende som nämnden behandlat 2008. Vad har hänt?

Håkan Serdén svarar att förvaltningen skall kontakta stadsbyggnadskontorets namnberedning. Återkommer med svar vid nämndens sammanträde i november månad.

Fråga 4

Aleksandar-Pal Sakala ställde fråga om tobaksaffär inom stadsdelsområdet som säljer tobak till minderåriga. Vad kan förvaltningen göra?

Susanne Tengberg svarar att hon ber att få återkomma till nämnden med svar efter kontakt med förvaltningens drogförebyggande samordnare.

Fråga 5

Jakob Dencker (mp), Gunilla Bhur (v) och Mia Päärni(s) ställde frågor kring översynen av ungdomsgårdar och träffpunkter.

Olle Johnselius och Susanne Tengberg svarar att en omorganisation kommer att ske och att detta kommer att tas upp med personalföreträdarna inom ramen för samverkansavtalet. Nämnden kommer att få ta del av förhandlingsprotokoll. En fortsatt diskussion kring ungdomsgårdsverksamheten kommer att ske vid nämndens och förvaltningsledningens gemensamma konferensdag den 2 november 2009.

Fråga 6

Nima Djohari (s) ställde fråga kring handlingsplan för träffpunkten Ungdomens Hus. Vad har hänt?

Susanne Tengberg svarar att verksamheten vid Ungdomens hus startade i september månad med befintliga medel. Den utvecklas i långsam skala.

§6 Uppföljningsrapport för oktober 2009

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 1,3 mnkr. Inom äldreomsorgen beräknas ett underskott om 24,5 mnkr efter åtgärder. Efter åtgärder och resultatöverföring prognostiseras sammantaget en budget i balans.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2009. Dnr 101-512-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag. Ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fatt att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Attavslå förvaltningens förslag till beslut

Attnämnden begär 31,2 mkr hos kommunstyrelsen för att täcka underskottet inom äldre omsorgen och omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning

Attdärutöver anföra följande

Det finns inte någon stadsdel i Stockholm stad som har förlorat lika stort på den borgerliga majoritetens skattesänkning och passiva arbetsmarknadspolitik i stadshuset som Rinkeby-Kista.

Moderaterna och deras allierade har i rask takt nedmonterat den svenska välfärdsmodellen. Konsekvenserna av den ser man tydligt på Järva området i allmänhet och i Rinkeby-Kista stadsdel i synnerhet. Det finns inte någon verksamhet som har undgått försämringen av servicen.

Skolorna i området var tvungna att skära ned personalstyrkan drastiskt för att de har fått mindre resurser tre år i rad sedan budgeten 2007. Samma gäller för förskolan, social omsorg, omsorg med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, äldreomsorg och barn & ungdom m.m.

Alla kommunala, statliga och landstingsdrivna arbetsplatser har flyttat från området alternativt har personalstyrkan halverats vilket i sin tur drabbar de boende samtidigt som personalen har en ohållbar arbetssituation.

Det enda arbetsmarknadspolitik som moderaterna och deras allierade lyckades genomföra de senaste tre åren på Järva område i allmänhet och i Rinkeby-Kista stadsdel i synnerhet är ”VÅRDNADSBIDRAGET”. Bidrag som betalas ut för att kvinnor i utsatta område ska sitta hemma på obestämd tid.

Moderaterna vinner på ”vårdnadsbidrag” för att ett 30 tal kvinnor på Järva stadsdelar stryks varje månad ur arbetsmarknadsåtgärder som kostar pengar och inte nämns i arbetslöshetsstatistiken. De här kvinnorna får varken utbildning idag eller pension när de blir gamla.

”Vårdnadsbidraget” som är kvinnofientlig politik permanentar utanförskapet. Kvinnor med lägre utbildning och som är långt ifrån den svenska arbetsmarknaden är förlorare medan antalet människorsom lever lyx men med skattefinansierade medel ökar i välbärgade område.

Folkpartiet som kräver att barnen ska få betyg innan de tappar mjölktänderna röstar för ”vårdnadsbidrag” både i riksdagen och i kommunerna. Barn i vår stadsdel som behöver både den pedagogiska guiden och svenska språket som är livsviktigt för deras framtid är största förlorare.

Ca 100000 kr om året som skulle gå till förskolebarnets pedagogiska utbildning delas mellan mammorna som får en tredje del av summan i form av ”Vårdnadsbidrag ” medan två tredje delen av förskolbarnets pengar går till välbärgade familjer i form av hushållstjänst m.m. självklart med folkpartiets välsignelse.

Allt det här händer medan underskottet inom alla verksamhetsområde ökar år efter år i vår stadsdel medan de äldres livskvalitet minskar, likaså för dem människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning

Läget i stadsdelen kan karaktäriseras som

· Privatiseringar

· Underskott i viktiga verksamheter

· Restriktiva bedömningar

· Vakanser kombinerat med övertalighet

· Otrygghet bland brukare och personal i alla Verksamhetsområde

§7 A Delegation i fråga om avrop från ramavtal av tjänster som inte är av rutinmässig karaktär

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören delegation att när det gäller IT-upphandling från Volvo-IT göra ett eller flera avrop från ramavtal av tjänster som inte är av rutinmässig karaktär inom den totala beloppsgränsen 10 mnkr per år.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Enligt nuvarande delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har stadsdelsdirektören uppdragits att fatta beslut om avrop från ramavtal av tjänster som inte är av rutinmässig karaktär inom beloppsgränsen 0,5 mnkr och vid flerårsavtal 1,5 mnkr.

Kommunfullmäktige har beslutat upphandla driften av IT inom staden. Upphandlingen av densamma har lett till att staden tecknat avtal med Volvo-IT från halvårsskiftet 2009 till och med år 2014. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning är en av de första förvaltningarna som ska avropa tjänster enligt det ramavtal med Volvo- IT som staden tecknat. De avrop som förvaltningen nu måste föra från stadens ramavtal med Volvo-IT inför driftstart den 1 januari 2010 överstiger beloppsmässigt den delegation som medgivits stadsdelsdirektören för avrop från ramavtal av tjänster som inte är av rutinmässig karaktär. Detta avrop som nu görs för första gången anses inte vara av rutinmässig karaktär.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören rätt att från ramavtal med Volvo-IT göra ett eller flera avrop av tjänster inom den totala beloppsgränsen 10mnkr per år.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 oktober 2009. Dnr 104-538-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Fyllnadsval till sociala delegationen år 2009

Beslut

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd utser Sven Påfvels (kd) till ordinarie ledamot i sociala delegationen.

Nämndens beslut justeras omedelbart.

Ärendet

I sociala delegationen är en ordinarie plats vakant.

Förslag till beslut

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslår att nämnden utser Sven Påfvels (kd) till ledamot i sociala delegationen år 2009.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2009. Dnr 000-525-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förslaget.

§8 Översyn av förebyggande ungdomsverksamheter

Beslut

Nämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört en översyn av verksamheten hos nämndens fyra ungdomsgårdar, en i varje stadsdel, och två träffpunkter, Reactor och Ungdomens Hus. Förvaltningen bedömer att verksamheterna på Kista ungdomsgård och på Reactor tillgodoser ungdomarnas önskemål och behov. Antalet besökare har minskat på ungdomsgårdarna i Akalla och Husby. Husby ungdomsgård är inrymd i Husbygårdsskolan. Förvaltningen avser att undersöka möjligheten att förlägga verksamheten i fristående lokaler. Svenska Bostäder genomför en utredning av de lokaler där Akalla ungdomsgård är inrymd. Förvaltningen avvaktar utredningens resultat, vilket kan medföra att andra ungdomsgårdslokaler behöver anskaffas.

En stor del av besökarna på Rinkeby ungdomsgård har varit äldre ungdomar och nästan uteslutande pojkar. Från och med höstterminen år 2009 är inriktningen att Rinkeby ungdomsgård ska ha en verksamhet som riktar sig till både flickor och pojkar i åldern 13 – 15 år. I september 2009 utökades verksamheten i Ungdomens Hus i Rinkeby till tre kvällar i veckan för målgruppen 16-20 år. En dialog pågår med de äldre ungdomarna om verksamhetens innehåll.

Ungdomarna i stadsdelsområdet ska uppmuntras att bilda gårdsråd eller liknande forum för att stärka sina möjligheter till delaktighet. Förvaltningen ska tillsammans med Ungdomsstyrelsen och Rinkeby Folkets Hus utreda förutsättningarna för att gemensamt fördjupa dialogen med ungdomar i stadsdelsområdet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 oktober 2009. Dnr 006-336-2008

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), ledamot Jakob Dencker (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Attdelvis godkänna rapporten.

Attdärutöver anföra följande:

Att ungdomen är framtiden, får man höra ofta. Frågan är bara vilken bild det är som samhället -i detta fall den borgerliga majoriteten - sänder ut. Hur ser ungdomarna själv på det faktum, att "deras" verksamheter blir lidande av den borgerliga politiken på andra områden, som äldreomsorgen? Hur ser ungdomarna själva på att det utlovade "detaljerade förslaget till utveckling av verksamheterna" på Rinkeby Ungdomsgård och Ungdomens Hus, lyser med sin frånvaro, trotts löftet i det på förra sammanträdet (§11, 2009-09-16) genomklubbade tjänsteutlåtandet? Vi socialdemokrater är djupt kritiska till den syn på ungdomar, som vi anser att majoriteten har. En syn där ungdomar sägs vara "framtiden", men i själva verket behandlas som en besvärlig budgetpost - eller än värre, som tickande "bomber", som måste "desarmeras" innan de smäller.

Träffpunkten Ungdomens Hus

I ärendet står att det pågår en dialog med de äldre ungdomarna om verksamhet och ombyggnad i Ungdomens Hus. Stadsdelsnämnden har vid flera tillfällen uppvaktats av de äldre ungdomarna vid nämndmöten med frågan om varför det tar så lång tid att något ska hända i Ungdomens Hus.

Vid Rinkeby-dialogen 3-7 oktober var Ungdomens Hus redan från första dagen tydligt rödmarkerad – d.v.s. något dåligt – på prickkartan. Det var ett av de tre rödaste ställena i Rinkeby när dialogen var avslutad.

Med tanke på det stora antalet ungdomar i stadsdelen och den stora arbetslösheten bland dem är det extra angeläget att ungdomarna har tillgång till bra fritidsaktiviteter i stadsdelen och att vi vuxna visar att vi tar dem och deras frågor på största allvar.

Enligt uppföljningsrapporten som behandlas som ärende 6 beräknas det uppstå ett överskott inom området förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande på 1,5 mnkr. Vi anser att dessa medel bör användas för att utveckla ungdomsverksamheten i stadsdelen istället.

Men frågan är även vad som har hänt med det utlovade detaljerade förslaget till utvecklingen av Ungdomens Hus?

Gårdarna i Akalla, Husby och Kista

Det är angeläget att gårdsverksamheten för högstadieungdomarna är fungerande, välbesökt och uppskattad. Vi ställer oss dock tveksamma till den bild av situationen som målas upp i rapporten. Det gäller framförallt gårdarnas fysiska närvaro i själva skolbyggnaderna.

Enligt vad vi har fått erfara, i regelbunden kontakt med elever på framförallt Ärvingeskolan, så är ungdomsgårdarnas rent fysiska närvaro i skolbyggnaden en positiv punkt i tillvaron. Kista Ungdomsgårds "flytt" till KFUM-gården har inte setts som något positivt, snarare som att man har lagt ner gården, och att inte kunna gå till "gården" på rasten är en källa till frustration bland många elever på Ärvingeskolan. Frågan vi ställer den borgerliga majoriteten är: Vilken gård var det som lades ner - Kista Ungdomsgård eller KFUM-gården?

För det är ju så att det har blivit ett "nollsummespel" för Kista's ungdomar. Den förut mer genuint "10-12"-inriktade KFUM-gården, har nu blivit en gård även för högstadieungdomar - och den förut rent "13-15"-inriktade gården i Ärvingeskolan har försvunnit.

Därför är vi oroade över hur utvecklingen i Husby kan komma att se ut. På vilket sätt skulle en lokal som inte är belägen i någon skola göra besökantalet större? Om inte ungdomarna som själva inte går i skolan besöker ungdomsgården idag, varför skulle de göra det då? Och skulle Husbyskolans ungdomar sluta gå dit då? Vi måste fråga oss varför besökarantalet blir mindre, vilka orsaker som faktiskt ligger bakom och om det betyder att ungdomarna inte behöver verksamheten?

Vi ser nämligen att det finns ett samband mellan att "10-12"-inriktade och "13-15"-inriktade verksamheter, som tidigare har varit åtskilda, nu ska flytta in under samma tak å en sidan - och en vikande besöksfrekvens å andra sidan. Kan orsaken till det vikande besöksfrekvensen bero på att de mellanstadiebarn som förut tillbringade sin fritid på Gula Gården, nu istället tvingas dela gård med högstadieungdomar?

Vår slutsats är att det snarare skulle behövas åtminstone två gårdar i varje stadsdel - en för 10-12 åringar och en för 13-15 åringar. Framförallt de yngre barnen, i åldrarna 10-12, behöver en egen fristad där de kan vara sig själva, fria från storasyskons närvaro och påverkan. Det handlar om trygghet.

En annan stor och viktig fråga som tas upp är en gemensam personalgrupp som kan sättas in efter behov vid de olika ungdomsgårdarna. Det kan vara ett bra komplement, men inte på bekostnad av att ungdomarna inte får samma möjlighet att bygga relationer med de anställda på ungdomsgårdarna som de har idag. Den kanske viktigaste faktorn för att lyckas med det arbete som personalen har att utföra, dvs arbeta förebyggande.

Vad innebär "delaktighet"?

"Ungdomar ska uppmuntras att bilda gårdsråd eller liknande forum för att stärka sina möjligheter till delaktighet. Förvaltningen ska tillsammans med Ungdomsstyrelsen och Rinkeby Folkets Hus utreda förutsättningarna för att gemensamt fördjupa dialogen med ungdomar i stadsdelen" heter det i ärendet. Men vad innebär detta i realiteten? Flyttas någon reell makt till ungdomarna, eller bildar man bara remissinstanser?

Vi anser inte att "uppmuntran" till "möjligheter" innebär delaktighet. Dock är vi positiva till att de tankar kring självförvaltning och "demokratislag" som vi lämnade i vår reservation under förra sammanträdet (§11, 2009-09-26), nu verkar ha anammats i förvaltningens förslag till beslut, även om det inte når riktigt ända fram.

Vi vill inte se några ungdomsråd med tvivelaktig representativitet och svaga mandat. Därför borde man istället fortsätta att tänka i banorna kring det demokratislag som har genomförts i Skärholmen. I slutändan handlar det trotts allt om att överföra makt, från tjänstemän till brukare - och att göra detta på ett sätt som är utvecklande och ger ungdomarna verktyg för ett genuint nyttjande av demokratin.

Sammanfattningsvis

Högeralliansens styre har varit en negativ period för Rinkeby-Kista's ungdomar. Gårdar läggs ner, öppethållandet och öppentiderna skärs det ner på, behovet av mer personal ignoreras, de röda trådarna mellan skolor och fritidsgårdar har slitis sönder. Detta förklaras med "krisen", som om den vore en naturkatastrof, samtidigt som verksamheterna pressas till att gå med onödiga överskott - istället för att man satsar och investerar i dem. Hur kan detta inte tolkas som annat, än att samhället vänder ungdomarna ryggen? Lägg därtill skenande ungdomsarbetslöshet och allmän ignorans från vuxenhetens sida - varför tror de i den borgerliga majoriteten att "förorten brinner"?

Ge ungdomar klara besked, istället för att dribbla bort dem. Låt ungdomar vara delaktiga på riktigt, istället för att utlova "möjligheter" till "delaktighet". Om ungdomen är framtiden, behandla framtiden bättre! Dags för en ny, generös och trovärdig ungdomspolitik!

§9 Barnfamiljer som saknar stadigvarande bostad

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelse från Abebe Hailu m.fl. (s) efterfrågas en redovisning av hur många barnfamiljer i Rinkeby-Kista stadsdelsområde som saknar stadigvarande bostad, vilka orsakerna är till detta, på vilket sätt förvaltningen arbetar förebyggande samt hur vräkningar av barnfamiljer motverkas. Under 2009 har totalt 33 barnfamiljer beviljats bistånd i form av hotellboende. Det finns flera orsaker till bostadslösheten men vräkning är särskilt allvarligt då det ofta får långvariga konsekvenser för familjens framtida möjligheter på bostadsmarknaden. Förvaltningen arbetar förebyggande bl.a. genom att aktivt ge råd i boendefrågor samt genom de vräkningsrutiner som används när det inkommer en anmälan om hyresskuld eller störning. För familjer som redan är bostadslösa erbjuds olika typer av insatser beroende på den bakomliggande orsaken. Förvaltningen har även påbörjat ett verksamhetsområdesövergripande arbete för att se över om det finns behov av att avsätta gemensamma resurser samt hur dessa i så fall bör användas.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2009. Dnr 328-2009-599

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Inköp av danskt kött i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelse till nämnden framhåller Jakob Dencker (mp) och Levent Özkan (mp) att Sveriges import av griskött från Danmark har fyrfaldigats sedan mitten av 1990-talet.

Via Sveriges Radios Ekoredaktion har framkommit att allt fler djur blir misshandlade på väg till slakt. Med anledning av bristen på efterlevnad av djurskyddet i Danmark önskar brevskrivarna få svar på hur mycket griskött från Danmark som Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning köper till äldreboenden och förskolor och vilka krav förvaltningen ställer vid upphandling av kött.

Förvaltningen kan konstatera att till boende inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden levereras lunch- och middagsmålen av extern leverantör. Vidare kan konstateras att det vid upphandlingar som omfattat kost hittills inte varit aktuellt att ställa krav om att kött från vissa länder inte får förekomma. Någon upphandling av kött i övrigt sker inte inom verksamhetsområdet. Inom förskolan levereras livsmedlen av de leverantörer inom dagligvarubranschen som ingår i upphandlingsavtalet. Maten värms av köksutbildad personal i förskolornas kök. Så långt förvaltningen kunnat kontrollera har inte det griskött eller de livsmedel som innehåller griskött och som inhandlas och serveras vid stadsdelsområdets förskolor Danmark som ursprungsland.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2009. Dnr 699-329-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Start av förskoleavdelning med engelsk profil inom Akallaenheten

Beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att starta en avdelning med engelsk profil inom Akallaenheten vid förskolan Barnkullen under våren 2010.

Ärendet

Några föräldrar med barn inskrivna inom förskoleverksamhetens Akallaenhet har till enhetschefen framfört önskemål om att starta en avdelning med engelsk profil vid en av enhetens förskolor. Den berörda enhetschefen har med tillstyrkan vidarebefordrat önskemålet till förvaltningen. I flera av de berörda familjerna är engelska språket och kulturen ett naturligt och levande inslag i hemmet.

Sedan början av 2000-talet har ett par förskolor i Rinkeby ingått i ett nära samarbete med en intilliggande grundskola. Både förskolan och förskoleklassen har särskilt uppmärksammat engelskan. I övergången från förskolan till skolan har engelskan använts som överbryggning. Verksamheten, som liknar den som nu föreslås vid Akallaenheten, har av samtliga berörda parter bedömts som lyckosam.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att Akallaenheten startar en förskoleavdelning med engelsk profil vid förskolan Barnkullen under våren 2010.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2009. Dnr 400-500-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Temporär stängning av två förskoleavdelningar inom Akallaenheten

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att två förskoleavdelningar inom Akallaenheten stängs temporärt.

Ärendet

De två-tre senaste åren har antalet placerade barn vid stadsdelsområdets kommunala förskolor minskat. Vid sammanslagningen den 1 juli 2007 av de tidigare stadsdelsförvaltningarna i Rinkeby och Kista fanns cirka 2100 barn placerade vid stadsdelsområdets kommunala förskolor. Den 1 september 2009 uppgick motsvarande antal till 1765. Orsaken härtill är bland annat en avknoppning samt införandet av vårdnadsbidrag. Det senare ger föräldrar rätt att med visst ekonomiskt bidrag stanna hemma med sina barn när de är i åldern 1-3 år.

Förskolecheferna har fortlöpande anpassat personalen efter det minskade barnantalet genom att inte tillsätta vikariat eller inte ersätta vakanser. Under våren 2009 har ett par förskolor även aktualiserat övertalighet och några förskolor har efter sommaren påbörjat förhandlingar härom.

Ett minskat barnantal har fått till följd att antalet förskolegrupper blivit färre. Den kommunala förskoleverksamheten inom stadsdelsområdet kräver därmed mindre lokalytor. En möjlig temporär stängning av ett par förskoleavdelningar skulle medföra en mer rationell disponering av kvarvarande personal samt att drift och underhållskostnaderna för lokalerna kan begränsas.

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av det ovan framförda att nämnden beslutar att temporärt stänga två avdelningar inom Akallaenheten.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14 september 2009. Dnr 400-475-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att avslå förslaget om stängning av två förskoleavdelningar

att förvaltningen bättre marknadsför den kommunala förskolan

I Vänsterpartiets vision om ett modernt och människovänligt samhälle finns kvinnors rätt till delaktighet och inflytande i samhället samt den egna försörjningen som en del. Där ingår också männens rätt att kunna dela sin tid med barnen och vara delaktiga i deras utveckling. I visionen finns också barns rätt till utveckling; dels i samklang med andra barn, men också i möten med andra vuxna än familj och släkt. Vi tror att barn mår bra av att lära och leka tillsammans med barn från andra kulturer, samhällsgrupper och av olika kön. Många andra delar denna vision. Därför har Sverige idag en mycket välutvecklad barnomsorg där fokus inte är förvaring utan en pedagogisk förskola FÖR barnen tillsammans med välutbildad personal. Detta är den kommunala förskolan som vi vill att den ska fungera förutom att den ska nå så många barn som möjligt.

Denna förskola vill nu Alliansen slå sönder. Den s k aktivitetsplanen är en avveckling av det som mödosamt byggts upp av förskollärare, föräldrar och samhällsbyggare. Istället blir det vårdnadsbidrag – för att smörja konservativa grupper - och avknoppning eller utförsäljning till förskolebolag som erbjuds.

Vi förstår inte varför förvaltningen inte marknadsför och slåss för den kommunala förskolan! Var finns stoltheten över den goda verksamhet som erbjuds, som har en engagerad och kunnig personal och som ger föräldrar möjlighet att försörja sig själva och inte vara bidragsberoende. Men framför allt – en verksamhet som ger de mindre barnen en bra start inför skolåren.

§13 Verksamhetschefer för kommunens hälso- och sjukvård inom stadsdelsområdet Rinkeby-Kista

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser enhetschefen för Rinkeby vård- och omsorgsboende samt servicehus, Hossein Ahmadian, till verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård inom verksamhetsområdet äldreomsorg i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista från och med den 1 november 2009.

2. Stadsdelsnämnden utser enhetschefen för Akalla gruppboende inom socialpsykiatrin, Eva Pauli, till verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista från och med den 1 november 2009.

Ärendet

I enlighet med § 29 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL, ska det inom hälso- och sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten, en verksam­hets­­chef. Verksam­hets­chefens ansvarsområden framgår av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12). Med anledning av förändringar inom stadsdelsförvaltningens organisation, föreslås ansvaret för kom­munens hälso­- och sjukvård inom äldreomsorgen i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista, övergå till enhetschefen för Rinkeby vård- och omsorgsboende samt servicehus, Hossein Ahmadian, från och med den 1 november 2009. Vidare föreslås att ansvaret för kommunens hälso- och sjukvård inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning övergår till enhetschefen för Akalla gruppboende inom socialpsykiatrin, Eva Pauli, från och med den 1 november 2009.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2009. Dnr 600-498-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Relationsvåldscentrums framtida verksamhet

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

En skrivelse till kommunstyrelsen från oppositionsborgarrådet Ann-Margarethe Livh (v) om att rädda Relationsvåldscentrum (RVC) har remitterats till stadsdelsnämnden för yttrande. Av skrivelsen framgår att RVC enligt projektplanen ska permanentas 2010 men att inga beslut har fattats om detta. Enligt skrivelsen finns det mot bakgrund av det aktuella budgetläget oro för att socialtjänsten ska tvingas prioritera myndighetsutövning framför rådgivnings- och stödverksamhet. Ann-Margarethe Livh föreslår att staden ska tydliggöra att kvinnofridsarbetet är prioriterat och att tillräckliga resurser ska satsas på utveckling av detta arbete.

Förvaltningen var en av initiativtagarna till projektet och ingår i styrgruppen för detsamma. Projektet finansieras med medel från dels Länsstyrelsen i Stockholms län, dels de stadsdelar och kommuner som ingår i västerortspolisens bevakningsområde. Förvaltningen bedömer att RVC utför ett mycket viktigt arbete för att ge stöd till de personer som utsätts för hot och våld i en nära relation. Förvaltningen är därför positiv till att RVC:s verksamhet permanentas under 2010. Det föreligger dock osäkerhet om erforderliga resurser kan avsättas för detta ändamål i framtiden. Förvaltningen skulle därför välkomna om staden kunde bidra till en mer långsiktig finansieringslösning för den viktiga verksamhet som RVC bedriver.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2009. Dnr 006-469-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Bo Sundin m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle anta förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), ledamot Jakob Dencker (mp) och ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd åtar sig att komplettera med de 100 tkr som behövs för 2010.

Det arbete som Relationsvåldscentrum gör är mycket viktigt och en fortsatt finansiering bör lösas omedelbart. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bör också ta ställning till finansieringen för 2010 och åta sig att komplettera med de ca 100 tkr som det handlar om förutsatt att de andra stadsdelarna/kommunerna gör samma sak. Vi anser också att socialtjänstförvaltningen bör kunna finansiera delar av denna viktiga verksamhet för att säkerställa att den blir permanent.

§15 Rökfria arbetsplatser inom staden

Beslut

Som svar på remissen överlämnas stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förslaget är att rökfri arbetstid införs i stadens alla verksamheter senast den 1 maj 2010. Rökfri arbetstid ska ses som en kvalitetsfråga i stadens verksamhet och en arbetsmiljöfråga som hanteras inom ramen för samverkanssystemet. Förslaget innebär att rökning inte är tillåten på arbetstid, lunchrasten ingår inte i arbetstiden och omfattas därför inte av beslutet om rökfrihet. Varje nämnd ansvarar för att förbereda och förankra införandet genom en genomförandeplan med tidpunkt för införandet samt vilket stöd som ska erbjudas medarbetare och chefer som vill sluta röka eller begränsa sitt rökande.

Stadsdelsförvaltningen avser att inom ramen för samverkan tillsammans med de fackliga organisationerna utarbeta en genomförandeplan som anger när rökstoppet ska börja gälla och vilket stöd och hjälp som ska erbjudas medarbetarna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2009. Dnr 006-450-2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Förbifart Stockholm - plansamråd

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har inbjudit till programsamråd kring den av kontoret upprättade samrådshandlingen ”Program Förbifart Stockholm”. Förbifart Stockholm är en cirka 21 kilometer lång motorled, varav 17 kilometer kommer att gå i tunnlar. Trafikleden går från E4/E20 vid Kungens kurva och passerar via trafikplatserna Edeby på Ekerö, Vinsta, Hjulsta och Hansta till E4 vid Häggvik. Större delen av sträckan kommer att gå genom Stockholms stad.

Förvaltningen har i allt väsentligt inget att anföra mot de i programsamrådet redovisade planerna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 13 oktober 2009. Dnr 006-513-2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag

Ledamot Jakob Dencker (mp) föreslog att nämnden skulle anta miljöpartiets förslag.

Ledamot Gunilla Bhur (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Ledamot Jakob Dencker (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

- att avslå förvaltningens förslag till remissvar

- att som Miljöpartiets i Rinkeby-Kista remissvar till Stadsbyggnadsnämnden lämna in nedanstående yttrande

- att tydligt säga nej till Förbifart Stockholm och därutöver anföra

Nej till Förbifarten! Utökad kollektivtrafik, inte fortsatt ökad bilism!

När vi planerar Stockholmsregionen ska vi planera för utökad kollektivtrafik, inte för fortsatt ökad bilism!

Förbifarten Stockholm ökar miljöbelastningen i regionen och leder till att det blir ännu svårare att nå klimatmålen. Trängsel och trafikproblem löses inte med flera motorvägar. Istället måste biltrafiken och den trängsel den medför, minska genom bättre kollektivtrafik, mer gods på järnväg, sjötransporter, bil- och persontransporter på vattnet och ett utbyggt trängselavgiftssystem.

Förbifart Stockholm kommer att leda till en utglesad stadsstruktur och motverka stadens arbete att bygga en tät stad. Leden gynnar glesa bostadsområden längre från regioncentrum där bilpendling varje dag är det vanliga transportsättet. Detta skapar resmönster som motverkar såväl Sveriges internationella klimatåtaganden som de lokala och regionala miljömålen. Förbifart Stockholm är därför inte förenlig med ett långsiktigt hållbart transportsystem. De allra flesta resenärerna i Stockholmsregionen ska till eller från stadens kärna. Väldigt få har för avsikt att passera från norr till syd och tvärtom. Förbifart Stockholm är alltså inte egentligen en förbifart.

”Förbifarten” katastrof för dem som bor i Akalla och Hjulsta!

Utanför Hjulsta planeras en trafikplats i tre plan med den mest trafikerade motorvägen högst upp. Har inga bullerstudier gjorts med en sådan lösning? Varför passerar ”Förbifarten” Hjulsta och Akalla i öppen dager som klart kommer att påverkas mycket negativt av trafikmiljöns störningar? När vägen planeras passera Hjulsta och Akalla tänker sig Vägverket att den ska gå ovan jord, trots att man anser sig ha råd och möjlighet att lägga vägen i tunnel i andra områden, som t ex Ekerö. Detta liknar diskriminering, och påminner om diskussionen kring breddningen av E18 förbi Rinkeby och Tensta, där man inte ansåg sig ”ha råd” att skydda Järvaborna mot buller och avgaser genom att lägga vägen i tunnel.

Det som är viktigast för medborgarna är miljökonsekvenserna av ett sådant motorvägsbygge. Varför utreds inte miljöfrågorna mer i detta skede? Kring många storstäder runt om i världen har det byggts motorvägsringar. Samtliga har genererat mer bilism, mer avgaser, mer buller och andra miljöstörningar? Varför gör man då om samma misstag i Stockholm när vi vet allt om de negativa konsekvenserna?


Den förväntade höga befolkningsökningen i Stockholms län ställer stora krav på infrastrukturen. Det ställer även ökade krav på att skydda de oexploaterade grönområden som finns kvar i regionen.

Beräkningar visar att minst 140 000 bilar kommer att använda Förbifarten varje dag, vilken naturligtvis är en enorm mängd bilar. Ca 140 000 bilar kommer ocksåatt passera våra stadsdelar i och med att vägen ska passera Hjulsta och Akalla, dessutom i ytläge vid dessa stadsdelar.

Förbifart Stockholm är inte en väg för kollektivtrafik!


Vägverket säger att de inte planerar för bussfiler på Förbifart Stockholm, samtidigt som ansvariga politiker på den borgerliga kanten säger att Förbifart Stockholm är en "miljövänlig" motorväg, byggd för kollektivtrafik och elbilar. Dessa uttalanden har mycket liten trovärdighet, eftersom samma politiker inte satsar tillräckligt påkollektivtrafik eller på utvecklandet av mindre miljöskadliga bilar. Vi frågar oss också hur man ska lösaanläggningen avbusshållplatser på Förbifart Stockholm i de långa avsnitt som ska gå i tunnel, speciellt kanske under Lovön där tunneln enligt Vägverket ska gå ca 60 meter under markytan. Om bussen ska åka upp ur den djupa tunneln varje gång man ska släppa av passagerare kommer bussresorna med största sannolikhet att ta orimligt lång tid. En uppgift gör gällande att det enligt SL:s beräkningar skulle kunna ta ca 1 timme och 15 minuter att ta sig med buss t ex från Skärholmen till Häggvik. Detta är väl alldeles för lång tid för att man ska kunna se Förbifart Stockholm som en led för kollektivtrafiken?

Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) har lämnat ett bra och kritiskt remissvar i frågan om Förbifart Stockholm. Tyvärr verkar inte Vägverket ha tagit intryck av denna expertmyndighets bedömningar.

När Vägverket utredde Förbifart Stockholm hade man i början med flera alternativ – det s k Kombinationsalternativet, Diagonal Ulvsunda och ”noll-alternativet”. Flera av dessa alternativ måste ha varit bättre än den nu föreslagna vägen över Lovön och med massiv trafik förbi Hjulsta och Akalla. Av olika anledningar valde sedan Vägverket denna destruktiva lösning.

En sak man borde göra i stället för att bygga Förbifart Stockholm är att satsa i stället på att rusta upp väg 55, Norrköping -Strängnäs-Enköping-Uppsala för transittrafiken.


Vilka konsekvenser får ”Förbifarten” för Sveriges och Stockholms åtaganden på miljö- och klimatområdena? När Vägverket talar om att Förbifart Stockholm skulle ha marginella konsekvenser för klimatet är det inte trovärdigt. Nya vägar brukar leda till kraftigt ökad trafik. Är Förbifart Stockholm samhällsekonomiskt försvarbar? Varför finns kritik på även denna viktiga punkt? Har alla relevanta fakta vägts in i den samhällsekonomiska kalkylen? Hansta är naturreservat och ingår i Järvakilen som ett viktigt tätortsnära naturområde. Dessa områden behöver mindre buller och andra miljöstörningar för att behålla sina upplevelsekvaliteter, inte tvärt om. Motorcrossbanan skulle vara borta för länge sedan och vid Hägerstalund skulle den nya begravningsplatsen vara lokaliserad. Nu är motorcrossbanan kvar, begravningsplatsen planeras på Granholmstoppen med utsikt mot en jättestor ”trafikspagetti” mellan Hjulsta och Barkarby. Stadsplanering kan knappast bli sämre än så som nu sker. Miljöpartiet tycker att Förbifart Stockholm ej ska byggas. I stället ska trängselavgifterna höjas och även Essingeleden avgiftsbeläggas. Pengarna ska satsas på effektiv och bra kollektivtrafik, gärna spårbunden sådan som folk gillar att färdas i. Trafiken måste minska åtminstone 25-35% så att nödvändig trafik kommer fram i staden. Lyckas vi med detta så behövs inte ”Förbifarten”. Satsa i stället på att rusta upp väg 55, Norrköping-Strängnäs-Enköping-Uppsala för transittrafiken, och möjligen förbättra några befintliga vägar.

Reservation 2

Ledamot Gunilla Bhur (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

att avslå förvaltningens svar

att i första hand fortsatt avstyrka tillkomsten av Förbifart Stockholm

att i andra hand – om förslaget genomförs – kräva att passagen förbi Akalla i sin helhet byggs som tunnel

att därutöver anföra

Stockholmare och andra resenärer har p g a bristande satsningar på kollektivtrafiken få möjligheter att förflytta sig över det s k Saltsjö-Mälaravsnittet. Detta gör att flera partier förespråkar förbifart Stockholm. Förbifarten blir ytterligare en tillfart för bilismen till och från Stockholm och leder enligt samtliga miljöorganisationer och framstående forskare till ett ökat bilåkande och därmed ökade utsläpp av växthusgaser.

Förbifarten är INTE förenlig med vare sig lokala, nationella eller internationella miljömål.

Kostnaden är beräknad på ca 30 miljarder men om kostnaderna följer samma princip som andra stora infrastrukturinvesteringar är det sannolikt att slutsumman blir 40 miljarder.

De samhällsekonomiska beräkningarna tar inte hänsyn till miljöskadorna och bygger dessutom på ett bensinpris på 12 kronor litern, medan ett rimligare pris är 16-25 kr/l, vilket

då minskar samhällsnyttan väsentligt. Vänsterpartiet förordar att väg 55 istället bör bli föremål för en upprustning.

Förespråkarna för förbifarten vill även bygga Österleden för att få en ringled för gods och persontransporter med bilism runt hela Stockholm. Vi vill istället satsa på kollektivtrafiken.

Satsningarna på förbifarten och Österleden skulle hellre komma kollektivtrafiksatsningar tillgodo. Södra länken som är det senaste vägprojektet beräknades för 60.000 bilar per dygn, idag kör ca 100.000 bilar per dygn på länken och den får ofta stängas p g a luftföroreningar.

Beräkningar som gjorts visar att de planerade utbyggda vägarna på ca 90 miljarder totalt kommer att resultera i samma trafikhastigheter som idag – alltså går det inte att bygga bort bilköerna.

Som ett alternativ till förbifarten för tunga transporter och bilister som ska åka från södra Sverige till norra Sverige är väg 55. Den behöver dock förstärkas. Vägförbättringar i nord-sydaxeln, exempelvis Klarastrandsleden, kan ges tillräcklig kapacitet när länets befolkning växer. Detta kombinerat med vägavgifter på Essingeleden ger mindre trängsel i Stockholm.

Vänsterpartiet vill även se ett levande län – inte bara tätortsområdena. Därför vill vi också bygga ut vattenvägarna. Läs vårt program för Vattenvägar.

SLUTLIGEN – om förbifarten blir verklighet måste den del som passerar bostadsområden i Akalla läggas i tunnel, inte ytläge. Detta gäller även nära bostadsområden i Skärholmen och Hjulsta. Hjulstaområdet kommer att bli hårt belastat med den snart utbyggda E18 som blir sexfilig och med överdäckningar på vissa ställen.

Vänsterpartiet vill inte att E18 byggs ut, men eftersom det nu genomförs kräver vi att vägen förbi bostadsområden ska gå i tunnel.

Vi vill ha tydliga svar från projektansvariga varför hela Lovön och Ekeröavsnitten går i tunnel men inte hela avsnittet i Akalla. Vi vill att en omprövning görs för detta avsnitt.

Särskilt uttalande

Bo Sundin m.fl. (m), Burhan Yildiz (fp) och Sven Påfvels (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Klimatarbetet innebär en utmaning oavsett om Förbifart Stockholm byggs eller inte. Eftersom Stockholmsregionen växer kommer behovet av resor och transporter att öka. Befolkningen i Stockholmsregionen beräknas öka med över 25 procent på 25 år. Samtidigt visar Vägverkets beräkningar att utsläppen från vägtrafiken minska med en fjärdedel tack vare minskad köbildning . Förbifart Stockholm och andra smarta trafiklösningar tillåter med andra ord Stockholm att växa samtidigt som utsläppen minskar.

Med den snabbt växande befolkningen i Stockholm är det mycket angeläget att regionens trafiksystem blir mer miljöanpassat och effektivt. Det gäller alla trafikslag. Det bästa miljö- och klimatalternativet för Stockholmsområdet är en storsatsning på spårvägar och bussar, en E4:a förbi staden och framtidens miljövänliga bilar som drivs på el och miljöbränslen.

Stockholm har goda förutsättningar för en välutvecklad kollektivtrafik. Vägverket samarbetar med SL för att Förbifart Stockholm ska fungera även för kollektivtrafik med snabbussar mellan Järvaområdet och de södra delarna av Stockholm. Det beräknas att cirka 10 % av resorna på förbifarten utgörs av kollektivtrafik.

I Stockholm storsatsas det samtidigt på kollektivtrafik och flera kollektivtrafiksatsningar är planerade. Några exempel är: Citybanan, Mälarbanan Kallhäll-Barkarby-Tomteboda, Tvärspårväg till Solna och Kista, Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan, Roslagsbanans dubbelspår,
Stockholms C – Sörentorp, Ny bussterminal Slussen, Förberedelser för Spårväg Syd.

§17 Balanslista per den 30 september 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Ärendet

En balanslista med aktuella uppdrag från kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden redovisas i bilaga till denna anmälan. I listan redovisas uppdrag givna till och med september månad 2009 med en aktuell lägesredovisning för varje uppdrag.

Dnr 000-507-2009

§18 Rapport från studieresa till New York 3-7 maj 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslöt den 14 maj 2009 att medge förvaltningens säkerhets- och brottsförebyggande strateg Per Granhällen att i tjänsten delta i en studieresa till New York den 3-7 maj 2009. Studieresans syfte var att studera erfarenheter av trygghets- och brottsförebyggande arbete i storstaden New York. I resan deltog sammanlagt 20 personer som representerade stadsdelsnämnder/-förvaltningar och fastighetsbolag inom Stockholms stad.

I bifogade rapport lämnas en redogörelse över den genomförda studieresan samt de värdefulla erfarenheter som därvid kom deltagarna till del.

Dnr 007-267-2009

§19 Sommarjobb 2009, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning - slutrapport

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning förmedlade sommaren 2009 sommarjobb till 459 skolungdomar födda 1991, 1992 och 1993. Sommarjobben förlades till tre olika perioder och ungdomarna arbetade sex timmar om dagen i tre veckor per person.

I slutrapporten redovisas planering, genomförande, utfall och utvärdering av sommarjobb för ungdomar i stadsdelen.

Dnr 007-501-2009

§20 Kollorapport sommaren 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Sommaren 2009 hade barn i Stockholms stad 26 olika gårdar med sommarkoloniverksamhet att söka till. Vistelsetiderna varierade mellan 7 - 14 dagar. Från Rinkeby-Kista stadsdelsområde ansökte 139 barn om plats och alla ansökningar beviljades. Av olika skäl avbokade 31 barn sina platser så att det slutligen blev 108 barn, varav 54 flickor och 54 pojkar, som deltog i sommarens kolloverksamhet.

Samtliga gårdar har erbjudit traditionella sommaraktiviteter som till exempel bad, idrott, spel och lek. Ett fåtal har dessutom erbjudit specialaktiviteter. Samtliga kollogårdar har under verksamhetsperioden haft besök av inspektörer som representerat stadsdelsnämnderna/-förvaltningarna. Rapporterna är dokumenterade och sammanställda i en gemensam rapport för hela staden.

Inga klagomål från vare sig barn, föräldrar eller arrangörer har kommit till förvaltningens kännedom.

Dnr 400-490-2009

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en muntlig rapport till nämnden om hur ansökningsförfarandet – antal barn m.m. - ser ut i stadens övriga förvaltningar.

§21 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 4 september till och med den 8 oktober 2009.

§22 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 2 september 2009.

§23 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 2 september 2009.

§24 Brottsförebyggande rådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådets protokoll från den 27 augusti 2009.

§25 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2009-10-15

Lista nyanställda september 2009

Britt-Marie Andersson

Personalsekreterare

2009-09-30

Enskilt ärende

Bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen

Abebe Hailu, vice ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

2009-10-13

Enskilt ärende

Beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

Abebe Hailu, vice ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

2009-09-25

Enskilt personalärende

Överenskommelse om att anställning upphör

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektör Olle Johnselius

2009-09-29

Enskilt personalärende

Överenskommelse om att anställning upphör

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektör Olle Johnselius

§26 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

A

Skrivelse som är inkommen eller upprättad inom stadsdelsförvaltningen

1.

2. Cirkulär 9:52 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2009-/2010

3. Cirkulär 9:57 Nya regler om planering och prövning av vindkraft

4. Cirkulär 9:61 värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

5. Cirkulär 9:60 Räddningsnämnden

6. Cirkulär 9:59 procentsatser år 2010 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL

7. Cirkulär 9:58 Budgetförutsättningar för åren 2009-2013

8. Cirkulär 9:54 Timbelopp för LASS 2010

9. Cirkulär 9:62 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 45 avslag av kursansökan i anslutning till föräldraledighet var könsdiskriminering eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen

10. Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommuns kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 28 september 2009 kl. 16.00 § 19

11. Utdrag ur protokoll fört vid Stockholms kommuns kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 28 september 2009 kl. 16.00 § 20

12. Socialtjänst och Arbetsmarknadsnämnden Tillståndsutskottets protokoll nr 8/2009 sammanträdesdag 2009-09-10

13. Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd Pensionärsrådets protokoll sammanträdesdag 2009-10-07

§27 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§28 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse angående ” Bjud in somalier i Rinkeby-Kista till möte om autistiska somaliska barn!”, Jakob Dencker (mp).

Dnr 099-599-2009

Skrivelse om behovet av offentlig toalett i Kista torg och offentlig toalett i Akalla centrum, Bo Sundin m.fl. (m).

Dnr 099-560-2009

Skrivelse angående privatiseringen, Gunilla Bhur (v).

Dnr 099-561-2009

Beslut

Nämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara skrivelsen.

§29 Konferenser, utbildningar

Tjänstgörande ordförande Abebe Hailu (s) informerade nämnden om följande konferenser/seminarium/kurs:

· ”Leva livet levande till Sista dansen” den 22 oktober 2009, heldag, Äldrenämnden, Stockholms stad

· Projektet Samsol inbjuder till seminarium – halvdag – den 5 november 2009, handikappföreningarna HSO Stockholms stad, ABF Stockholm/Västerort och Stockholms stad

· Länskonferens om tillgänglighet av alkohol och narkotika den 26 november 2009, halvdag, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad och Karolinska institutet

· Kurs, ”Den nya offentlighets- och sekretesslagen” den 7 december 2009, heldag, KommunLex AB.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkände att ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår vid deltagande vid samtliga uppräknade konferenser/seminarium och kurs.

Till Länskonferensen den 26 november 2009 anmäls 2+2.

Till kursen ”Den nya offentlighets- och sekretesslagen” anmäls 2+2.

§31 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 7 oktober 2009.