Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-10-25

Sammanträde 2012-10-25

Datum
Klockan
18.00
Plats
Husbygårdsskolan, Edward Griegsgången 26

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 27 september 2012

Slutet sammanträde

3 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

4 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden - slutet sammanträde

6 Beslut från Justitieombudsmannen (JO) - enskilt ärende

Dnr 344-2011-6. (utsändes ej - muntlig redovisning)

7 Beslut från Justitieombudsmannen (JO) - enskilt ärende

Dnr 393-2011-6. (utsändes ej - muntlig redovisning)
Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Information om ansökan av projektmedel från Europeiska flyktingfonden avseende förväntad anhöriginvandring. Gemensamt projekt mellan Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby SDF - Susanne Tengberg

Beslutsärenden

9 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2012

10 Förlängning av avtal avseende driften av Akalla vård och omsorgsboende

11 Sänd stadsdelsnämndens sammanträden på webben!

Svar på skrivelse från (V)
Dnr 246-2012-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

12 Gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 432-2012-1.5.1.

14 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

15 Konferenser och utbildningar

17 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Protokoll från den 20 september 2012

18 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 12 september 2012

19 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

20 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

21 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och ledamoten Kerstin Aggefors (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 31 oktober 2012.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 27 september 2012 justerades den 2 oktober 2012.

§3 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

§4 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 stycket tobakslagen

§5 Beslut från Justitieombudsmannen (JO) – enskilt ärende

§6 Beslut från Justitieombudsmannen (JO) – enskilt ärende

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Fråga 1

Jakob Dencker (MP) ställde fråga angående Bredbyskolans nedläggning, enligt uppgift läggs den ned om ett år. Vad händer?

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius svarade att skolan har sina sista elever vårterminen 2013. De byggnader som är av annexkaraktär ska tas bort övriga byggnader ska eventuellt göras om till studentbostäder. Förvaltningen återkommer till nämnden med närmare besked vid senare tillfälle.

Fråga 2

Jakob Dencker (MP) ställde vidare fråga om det uppdrag nämnden gett förvaltningen angående samarbete med Kista Science City. Hur ser samarbetet ut?

Olle Johnselius svarade att han träffat Anette Scheibe Lorentzi, chef för Kista Science City. Det ingår inte i deras uppdrag att vara en ”arbetsförmedling” utan de arbetar endast med ITC utveckling, men företaget ser gärna synergieffekter så Olle Johnselius ska träffa Anette Scheibe Lorentzi på nytt för vidare samtal.

Fråga 3

Beate Lindberg (MP) ställde fråga om ungdomsgården i Akalla. Kommer den vara kvar?

Susanne Tengberg svarade att Akalla skolans elever flyttar till gamla Stenhagsskolan. Ungdomsgården blir kvar men man ser över lokalen.

Bo Sundin (M) informerade att Akalla skolans lokaler ska hyras ut när Akalla skolans elever flyttar till Stenhagsskolan 2013. Fastighetsägare för Akalla skolan är Svenska Bostäder.

Fråga 4

Leo Ahmed (V) ställde fråga vad som ska hända med Akalla bibliotek.

Bo Sundin (M) svarade att han ska träffa representanter för Svenska Bostäder på måndag, 30 oktober, för att diskutera frågan.

§8 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2012

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr, vilket är en förbättring med 0,6 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden. Den största förändringen är att underskottet hos ekonomiskt bistånd minskat med 2,5 mnkr.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2012. Dnr 1.2.1.-664-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

Det är med särskild oro som vi socialdemokrater läser uppföljningsrapporten. Helheten t.o.m. september ser vid första anblicken relativt bra ut. Men bakom helheten finns en helt annan verklighet inom flera verksamhetsområden.

För omsorgen om personer med såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning redovisar beställarenheterna stora underskott. Det betyder att de tilldelade resurserna inte räcker för att möta de behov som finns och som de berörda personerna har rätt till. Verksamhetsområdena måste således få större resurser.

Inom social omsorg finns ett stort underskott som är mycket alarmerande. Detta trots att det förebyggande arbetet fått stå tillbaka och nästan inte alls kunnat genomföras. Bristen på resurser för att möta behoven här riskerar att leda till större resursbehov framöver. Mer allvarligt än att förvaltningens kostnader riskerar att stiga är att barn och ungdomar inte får den hjälp och det stöd de behöver för att få en bra uppväxt och en bra start för sitt fortsatta liv.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Förlängning av avtal avseende driften av Akalla vård och omsorgsboende

Beslut

Stadsdelsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att verka för en förlängning av det nu gällande avtalet avseende driften av Akalla vård och omsorgsboende.

Ärendet

Staden har, genom kommunstyrelsen, tecknat avtal om driften av ett antal vård- och omsorgsboenden, däribland Akalla vård- och omsorgsboende.

Kommunstyrelsen tecknade år 2008 ett avtal om driften av Akalla äldreboende med Attendo Care, org nr. 556148-5169, med KS dnr: 125-1790-2008 och R-K dnr: 104-387-2008. Avtalet har tidigare förlängts med två år. Stadsledningskontoret har nu efterfrågat stadsdelsnämndens synpunkter på att förlänga detta entreprenadavtal med två år till, från och med den 1 oktober år 2013 till och med den 30 september 2015. (Som längst kan avtalet förlängas med ytterligare två år till den 30 september 2017.)

Då entreprenören Attendo uppfyllt sina delar av avtalet avseende driften, och det enligt förvaltningen inte finns skäl för något annat ställningstagande, föreslår förvaltningen att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd rekommenderar kommunstyrelsen att verka för en förlängning av avtalet på i huvudsak oförändrade villkor.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2012. Dnr 2.2.2.-659-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) och ledamot Anki Erdmann m.fl. (V) anslöt sig till uttalandet.

I verksamhetsuppföljningen av egenregiverksamheter och entreprenader inom äldreomsorgen uppfyller Attendo Care verkligen varje avprickningsbar punkt, till och med punkter som de kommunala alternativen ännu inte lyckats pricka av såsom att ha ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9 (SoL) och registrering i Palliativa registret. Det är bra.

Man skulle dock kunna fundera över om man inte skulle lägga till någon sorts frågeformulär till de anställda och även ett uttalande från facket när man gör nya upphandlingar.

Kvalitet är kanske inte i alla stycken avprickningsbar utan också en upplevd känsla som kan vara svår att mäta. Har t ex 12,22 vårdbiträden/undersköterskor tid att vädra, övertala gamla att ta sig ut och få sol och frisk luft på sig när de kanske inte vill vid första frågan eller tid att hjälpa till med mat i en behaglig takt? Luktar det gott i boendet eller blir det en instängd luft av urin och sopor så som det ofta är i äldreboenden och servicehus? Har de anställda en bra arbetsmiljö och hyfsad arbetsglädje?

Är det stor omsättning på personal? Hur ser sommarmånaderna ut när man ofta tvingas ta in relativt outbildad personal?

Vissa delar av verkligheten går att pricka av som uppfyllda krav. Vardagen är svårare att få grepp om.

Vi ifrågasätter inte bedömningen av Attendo Care utan mera grunden för bedömning. Svårigheten att få fram ett rättvisande underlag. Vi har ju flera exempel i Stockholms stad där det har gått snett och ska vara extra noggranna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Sänd stadsdelsnämndens sammanträden på webben!

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Anki Erdmann och Leo Ahmed, båda (V), föreslår i en skrivelse att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds sammanträden ska webbsändas.

Förvaltningen har tagit del av erfarenheter från Norrmalms stadsdelsnämnd som t.o.m. september 2012 sänt sex nämndsammanträden på webben. De senaste två sändningarna har vardera följts av ca 20 personer.

Även Farsta stadsdelsnämnd har under hösten börjat webbsända sina sammanträden. Hittills har två sammanträden sänts. Inför år 2013 ska en utvärdering göras.

I början av 2000-talet hade f.d. Kista stadsdelsförvaltning webbsända nämndsammanträden. Efter ett par år slutade dock Kista stadsdelsnämnd med sändningarna. Antalet tittare – ca 20 - ansågs inte motivera kostnaderna.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning anser att stadsdelsnämndens sammanträden för närvarande inte bör webbsändas. När stadens erfarenheter finns i större omfattning kan ett nytt ställningstagande göras.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2012. Dnr 1.6.-246-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Anki Erdmann m.fl. (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi inser det rimliga i att invänta utvärderingar från de stadsdelar som för närvarande sänder sina nämndsammanträden på webben. Vi hoppas att webbsändningar på sikt åter blir möjliga i vår stadsdel.

Vi har förstått att man vid tidigare försök med webbsändningar har marknadsfört dem dåligt, t.ex. på Norrmalm. Men efterfrågan på webbsändningar torde vara större i våra områden. Detta märks inte minst på det stora engagemang som finns bland medborgarna vilket har visat sig under den öppna frågestunden då många kommer. Om stadsdelsnämnden framledes gör ett nytt försök med webbsändningar förutsätter vi att dessa marknadsförs så att medborgarna känner till att de finns. På så vis kommer vi att få många tittare.

Möjligheten att följa stadsdelsnämndens möten via internet är bra, inte minst för personer med funktionsnedsättning vilka har svårt att komma ut och ta sig till nämndmötena.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning instämmer i stadsledningskontorets förslag att samtliga förskolor, kommunala som enskilt drivna, ska omfattas av samma köregler. En gemensam kö ger föräldrar ökad möjlighet att informera sig om köläget till de förskolor som de önskar plats på till sitt barn.

Förvaltningen delar också uppfattningen att en större flexibilitet bör tillämpas för föräldralediga att förlägga de 30 timmarna som barn som fått syskon har rätt att vara på förskolan. Stadsledningskontoret föreslår att barnens tider ska fastställas terminsvis. Förvaltningen anser att flexibiliteten blir större om förskolechefen och föräldrarna löpande träffar överenskommelse om schemaläggningen av de 30 tim- marna, som ska förläggas fyra till fem dagar per vecka.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2012. Dnr 1.5.1.-432-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Anki Erdmann m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

För oss är det självklart att alla fristående förskolor som finansieras av skattepengar ska följa stadens köregler och vara med i den gemensamma kön. Vi konstaterar att förvaltningen tycker att en sådan lösning vore att föredra. Nu ska de fristående förskolorna visserligen vara med i samma söksystem som staden har, men får fortsätta att ha egna köregler och urvalsgrunder, vilka kan stå i motsättning till stadens köregler. Vi anser inte att detta är acceptabelt.

Enligt stadsledningskontoret tillåter inte lagen inte tvångsanslutning av fristående förskolor till en gemensam kö med enhetliga köregler. Samtidigt redovisas i ärendet att flera kranskommuner har gemensam kö och politiska beslut om att alla förskolor måste följa kommunens köregler. Kan Solna, Nacka och Sollentuna så borde Stockholms stad kunna införa en gemensam kö med gemensamma köregler för alla förskolor.

Alla förskolebarn borde ha rätt till 35 timmars förskola, i likhet med vad Botkyrka kommun erbjuder. Det är ett bättre förslag än att bara göra dagens system med 30 timmars förskola mer flexibelt. Barnens behov av en pedagogisk verksamhet måste sättas i första rummet. Bara för att ett förskolebarn får ett syskon minskar inte behovet av pedagogisk stimulans.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi tycker att förvaltningens svar är ganska bra.

Möjligen kunde MP förorda ännu större flexibilitet när det gäller hur föräldralediga vill fördela sina 30 timmar för syskon i förskolan. T ex mellan 8 och 17 de dagar familjerna har behov och så att det blir bäst för barnen.

Det bästa vore om alla förskolor var anslutna till kösystemet, men det verkar inte gå juridiskt och då är det väl bra att respektive kösystem ska göras transparent och tydligt såsom det uppges.

§12 Verksamhetsuppföljning av äldreboenden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har under våren 2012 genomfört verksamhetsuppföljningar av äldreomsorgsverksamheter både i egen- och i entreprenadregi. Uppföljningarna genomförs årligen av äldreomsorgens beställarenhet och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) som är ansvarig för uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser. Uppföljningarna har sammanställts och genomförts med stöd av den webb-baserade mall som används för all uppföljning av äldreomsorgsverksamhet i staden.

Dnr 1.2.1.-289-2012

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Uppföljningen visar att de flesta kriterier som redovisas för god omsorg är uppfyllda.

Det finns som förvaltningen säger ett område där man inte har lyckats få till stånd genomförandeplaner, utbildning i kost och nutrition och personalmöten och där språkkunskaperna i svenska är bristfälliga. Det gäller 33 personer av 233 inom hemtjänsten som utför insatser till egen anhörig.

De privata utförarna ligger före vad gäller ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 (SoL) och registrering i Palliativa registret. Dit har ännu inte egenregiverksamheterna kommit.

Däremot har fortfarande de privata en fjärdedel av personalen som inte är tillsvidare anställda. Där har egenregiverksamheterna kommit längre med 100% tillsvidareanställning. Det finns personal som inte har gått igenom utbildning i nutrition men utbildningarna kommer att genomföras under hösten.

I övrigt har man kommit så långt att i stort sätt alla punkter i mallen är genomförda.

Vad innebär det? När alla rutor är avbockade och genomförda betyder det då att man anser att hela äldrevården har den kvalitet som man vill att den ska ha? Är vi färdiga med det som ska genomföras?

Det är mycket bra att man kan se till att det man tycker är viktigt genomförs. Självklart.

Men kvalitet är ju så mycket mera än så och kanske inte lika lätt att bocka av.

Vi menar att man kanske skulle gå vidare och lägga till redovisning av personalens upplevda möjlighet att göra ett bra jobb. Personalens arbetsglädje. Ledningens lyhördhet. Om tiden räcker till för att övertala brukare att vistas utomhus vilket inte alltid är så lätt men nödvändigt. Om tiden räcker för att hjälpa till vid måltider i den utsträckning som behövs. Om tiden räcker till för empati och vänlighet. Om lägenheter och gemensamhetsutrymmen är fräscha och vädrade och luktar gott. Om personalen trivs. Om sommarmånaderna kan genomföras med utbildad personal. Om all personal som vill får arbeta heltid. Om de fackliga företrädarna har invändningar mot något i verksamheten.

Och det får gärna finnas rutor där man får fylla i om man erbjuder mat gjord av ekologiskt odlade råvaror och om man lagar den i eget kök.

Kvalitet är ett svårt begrepp och man kanske måste hitta många infallsvinklar för att kunna garantera en bra verksamhet för äldre.

§13 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Skrivelse, angående ” Hjärtstartare till Järva”, Bo Sundin m.fl. (M), Burhan Yildiz m.fl. (FP) och Mia Päärni m.fl. (S).

Skrivelse, angående ”Utvärdering av verksamheten med personliga ombud till psykiskt funktionsnedsatta”, Jakob Dencker m.fl. (MP).

Skrivelse, angående ”Anhöriganställningar”, Mia Päärni m.fl. (S).

Skrivelse, angående ”Socialsekreterarnas akuta situation i Rinkeby-Kista, Mia Päärni m.fl. (S).

Beslut

Skrivelserna överlämnades till förvaltningen för beredning.

§14 Konferenser och utbildningar

Ordföranden Bo Sundin (M) informerade om inbjudan till av Socialstyrelsen anordnad konferens om äldres vård och omsorg den 10-11 april 2013. Närmare program om konferensen kommer i november månad.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att 2+2 deltagare anmäls till konferensen. Ersättning för förlorad arbetsinkomst och dagarvode utgår vid deltagandet. Anmälan till konferensen sker till nämndens sekreterare.

§15 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 13 september till och med den 10 oktober 2012.

§16 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll från den 20 september 2012.

§17 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 12 september 2012.

§18 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2012-10-12

Studieresa till Madrid

28-30 november 2012

Dnr: 1.2.1.-148-2012

Beviljas

Olle Johnselius

stadsdelsdirektör

§19 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan tillhandlingarna.

1. Cirkulär 12:45 Preliminära utfall av 2013 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning

2. Protokoll nr 9/2012 från socialnämnden, tillståndsutskottet

3. Cirkulär 12:50 Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – Teckalundantagen – och ändringar i kommunallagen (19991:900) m.m.

§20 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 9 oktober 2012 och 10 oktober 2012.