Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-06-17

Sammanträde 2014-06-17

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18:00-18:45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st. föräldrabalken (FB)

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st. föräldrabalken (FB)

4 Yttrande i enskilt ärende till Inspektionen för vård och omsorg

Slutet sammanträde - anmälningsärende

5 Ordförandebeslut - Överklagande av dom i mål nr 2987-14, meddelad av förvaltningsrätten i Stockholm

6 Dom från förvaltningsrätten i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej) Dnr 621-2013-1.4.

7 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej) Dnr 729-2013-1.2.2.

8 Information om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah inom enskild verksamhet, STIL-Stiftarna av Independent Living i Sverige

8:A Information om anmälan enligt lex Sarah i enskilt ärende

(muntlig redovisning - utsändes ej)
Dnr 307.2014.-1.2.2

9 Information om Socialtjänst - barn och ungdom

(muntlig redovisning - utsändes ej)

Allmänhetens frågestund

Öppet sammanträde

10 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Ulrika Axelsson, verksamhetsområdeschef för Socialtjänst - vuxna, informerar om biståndsbeslut och ekonomiska förutsättningar inom beställarenheten för personer med funktionsnedsättning.

Beslutsärenden

11 Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2014

12 Delgivningsmottagare för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

13 Matlagning inom äldreomsorgen

Svar på skrivelse från (S) Dnr 159-2014.-1.6.

14 Städning i stadsdelsområdet

Svar på skrivelse från (S) Dnr 211-2014-1.6.

15 Parkvägarna i Rinkeby

Svar på skrivelse från (S) Dnr 213-2014-1.6.

16 Förskola och barn i behov av särskilt stöd

Svar på skrivelse från (S) Dnr 158-2014-1.6.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Upprustning av öppna mötesplatsen i Rinkeby

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 244-2014-1.6.

Remissärenden

18 Yttrande över revisorernas årsrapport 2013 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

19 Alkoholservering; Mama Africa restaurang & bar AB

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 303-2014-1.5.2.

Anmälningsärenden

20 Förskoleenheternas sommarplanering 2014

21 Information om lokal överenskommelse för samverkan om barn i behov av särskilt stöd (BUS) 2014

21:A Markanvisningar i Kista och Rinkeby

Information från exploateringskontoret
Dnr 351-2014-1.6.
Dnr 353-2014-1.6.

22 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

23 Konferenser och utbildningar

25 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll från den 15 maj 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

27 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

28 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (178 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

§2 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st. föräldrabalken (FB)

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 2 st. föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande i enskilt ärende till Inspektionen för vård och omsorg

§5 Ordförandebeslut - Överklagande av dom i mål nr 2987-14, meddelad av Förvaltningsrätten i Stockholm

§6 Dom från förvaltningsrätten i enskilt ärende

§7 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§8 Information om allvarligt missförhållande enligt lex Sarah inom enskild verksamhet, STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

§8:a Information om anmälan enligt lex Sarah i enskilt ärende

§9 Information om Socialtjänst - barn och ungdom

§10 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§11 Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2014

§12 Delgivningsmottagare för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§13 Matlagning inom äldreomsorgen

§14 Städning i stadsdelsområdet

§16 Förskola och barn i behov av särskilt stöd

§17 Upprustning av öppna mötesplatsen i Rinkeby

§18 Yttrande över revisorernas årsrapport 2013 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§19 Alkoholservering; Mama Africa Restaurang & Bar

§20 Förskoleenheternas sommarplanering 2014

§21 Lokal överenskommelse för samverkan om barn i behov av särskilt stöd (BUS) 2014

§22 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§23 Konferenser och utbildningar

§25 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§26 Anmälan av delegationsbeslut

§27 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§28 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

§29 Anmälan av sociala delegationens protokoll