Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-10-27

Sammanträde 2016-10-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum


Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågo Läs mer...r och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17:30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare. Allmänheten är välkommen från klockan 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

4 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

6 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2016

7 Alla ska känna sig trygga i Rinkeby-Kista - även äldre

Svar på skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 1.6.-349-2016

8 Flytt av enheten för arbetsmarknadsinsatser

Inriktningsärende
Dnr 2.6.-503-2016

9 Revidering av delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

9:b Finansiering av trygghetsåtgärder med demokrati-och utvecklingsmedel

Remissärenden

10 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2017-2020

Remiss från StockholmVatten (dnr 15NM4)
Dnr 1.5.3.-500-2016

11 Reviderat program för kvalitetsutveckling

Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 174-742-2016)
Dnr 1.5.1.-383-2016

Anmälningsärenden

12 Rutin för avvikelsehantering

13 Revidering av lokal rutin för lex Sarah

14 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan kring personer med missbruk/beroende

Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 154-1131-/2016)
Dnr 1.5.1.-508-2016

15 Markanvisning för idrottshall i Husby

Information från exploateringskontoret/exploaterings-nämnden
Dnr 1.6.-495-2016

16 Markanvisning för bostäder och handel i Husby

Information från exploateringskontoret/exploaterings-nämnden
Dnr 1.6.-496-2016

17 Deltagande i gemensam upphandling av trygghetslarm för boende i servicehus och särskilda boendeformer

18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

20 Konferenser och utbildningar

21 Protokoll från pensionärsrådet

22 Protokoll från funktionshinderrådet

23 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö - lokala Brå

24 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

25 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av ordförande, justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

§4 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§6 Uppföljningsrapport till nämnden i oktober 2016

§7 Alla ska känna sig trygga i Rinkeby-Kista - även äldre

§8 Flytt av enheten för arbetsmarknadsinsatser

§9 Revidering av delegationsordning för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§9:B Finansiering av trygghetsåtgärder med demokrati- och utvecklingsmedel

§10 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2017-2020

§13 Revidering av lokal rutin för lex Sarah

§14 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting om samverkan kring personer med missbruk/beroende

§15 Markanvisning för idrottshall i Husby

§16 Markanvisning för bostäder och handel i Husby

§17 Deltagande i gemensam upphandling av trygghetslarm för boende inom servicehus och särskilda boendeformer

§18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§20 Konferenser och utbildningar

§21 Protokoll från pensionärsrådet

§22 Protokoll från funktionshinderrådet

§23 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

§24 Anmälan av delegationsbeslut

§25 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.