Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-01-26

Sammanträde 2017-01-26

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 c § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

4 Lex Sarah-information

5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

7 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2016 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

8 Insatser för personer med funktionsnedsättning

Skrivelse av Burhan Yildiz (L) om trygghet och deltagande
Dnr 1.6.-564-2016

9 Trygga miljöer vid stadsdelsområdets förskolor

Skrivelse av Burhan Yildiz (L) och Aleks Sakala m.fl. (M)
Dnr 1.6.-629-2016

10 Om trygghet och deltagande i stadsdelsområdet

Skrivelse av Burhan Yildiz (L)
Dnr 1.6.-563-2016

11 Föreningslokaler i Husby

Skrivelse av Amela de la Cruz (L)
Dnr 1.6.-280-2016

Remissärenden

12 Översiktsplan för Stockholm - samrådsförslag

13 Motion om ett jobbtorg för validering

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L)
(KS dnr 106-1590/2016)
Dnr 1.5.1.-618-2016

15 Alkoholservering gällande Restaurang Food by Coor

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 1.5.2.-669-2016

Anmälningsärenden

16 Samverkansöverenskommelse mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Lokalpolisområde Rinkeby

17 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

19 Konferenser och utbildningar

20 Protokoll från pensionärsrådet

22 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

23 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 c § föräldrabalken (FB)

§4 Lex Sarah-information

§5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2016 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§8 Insatser för personer med funktionsnedsättning

§9 Trygga miljöer vid stadsdelsområdets förskolor

§10 Om trygghet och deltagande i stadsdelsområdet

§13 Motion om ett jobbtorg för validering

§15 Alkoholservering gällande Restaurang Food by Coor

§16 Samverkansöverenskommelse mellan Rinkeby-Kista stadsdels-förvaltning och Lokalpolisområde Rinkeby

§17 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§19 Konferenser och utbildningar

§20 Protokoll från pensionärsrådet

§21 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§22 Anmälan av delegationsbeslut

§23 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.