Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-06-20

Sammanträde 2017-06-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Folkets Husby (före detta Husby Träff), Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

Allmänhetens frågestund klockan 18.00-19:00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden. Frågestunden inleds
med information från stadsbyggnadskontoret om planarbetet i Husby.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan
17:30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

3:a Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

4 Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 2 p. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

11 Information om lex Sarah-utredning

12 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund
Frågestunden inleds med information från stadsbyggnadskontoret om planarbetet i Husby.

Öppet sammanträde

13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

14 Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2017

16 Mer resurser till förebyggande arbete för ungdomar

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V) Dnr 1.6.-211-2017

17 Ny parklek i Husby

Inriktningsärende Dnr 3.1.-546-2016

18 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak

19 Förordnande att begära handräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

19:a Fyllnadsval till sociala delegationen 2017

Remissärenden

20 Yttrande över revisorernas årsrapport 2016 för Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd

Svar på remiss från Stadsrevisionen, rapport nr 5, 2017
Dnr 1.2.1.-140-2017

21 Kvalitet i välfärden

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-276-2017

22 Kommunikationsprogram för Stockholms Stad 2017 - 2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-142-2017

23 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms Stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5.1.-229-2017

24 Förslag till detaljplan för Hekla m.m. i Kista

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 1.5.3.-231-2017

25 Motion om satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Yvonne Fernell-Ingelström (M) Dnr 1.5.1.-206-2017

26 Motion om att utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Dennis
Wedin (M)
Dnr 1.5.1.-198-2017

Anmälningsärenden

27 Markanvisning för bostäder i Kista till Memory Hotel Aktiebolag

Information från exploateringskontoret/exploateringsnämnden
Dnr 1.5.3.-226-2017

28 Markanvisning för förskoleändamål i Rinkeby till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Information från exploateringskontoret/exploateringsnämnden
Dnr 1.5.3.-266-2017

29 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2017

30 Temporär stängning av Förskolan Klippan inom Kvarnlyckans förskoleenhet

31 Förskoleenheternas sommarplanering 2017

32 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

33 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

35 Konferenser och utbildningar

36 Protokoll från pensionärsrådet

37 Protokoll från funktionshinderrådet

38 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

39 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§1:a Ändring av föredragningslistan

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§3:a Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§4 Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 2 p. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§11 Information om lex Sarah-utredning

§12 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§13 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§14 Uppföljningsrapport till nämnden i april 2017

§16 Mer resurser till förebyggande arbete för ungdomar

§18 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak

§19 Förordnande att begära handräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§20 Yttrande över revisorernas årsrapport 2016 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§22 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022

§23 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

§24 Förslag till detaljplan för Hekla m.m. i Kista

§25 Motion om satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända

§26 Motion om att utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten

§27 Markanvisning för bostäder i Kista till Memory Hotel Aktiebolag

§28 Markanvisning för förskoleändamål i Rinkeby till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

§29 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2017

§30 Temporär stängning av förskolan Klippan inom Kvarnlyckans förskoleenhet

§31 Förkoleenheternas sommarplanering 2017

§32 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

§33 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§35 Konferenser och utbildningar

§36 Protokoll från pensionärsrådet

§37 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§38 Anmälan av delegationsbeslut

§39 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.