Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Folkets Husby (före detta Husby Träff), Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

Allmänhetens frågestund klockan 18.00-18.45

Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.
Frågestunden inleds med information från Kulturskolan Stockholm om deras verksamhet i Rinkeby-Kista

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Upphandling av leverans av matlådor till vård- och omsorgsboenden och brukare inom den öppna hemtjänsten

Senare utsändning
Dnr 2.2.2.-367-2017

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

5 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

6 Anmälan om kränkande behandling i förskolan

Senare utsändning
Dnr 4.6.- 419-2017

6:a Anmälan om kränkande behandling i förskola

7 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Öppet sammanträde, Allmänhetens frågestund

8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

9 Inkomna medborgarförslag

10 Tertialrapport 2 för år 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

11 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

12 Sommarjobb som leder till riktiga jobb

Svar på skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 1.6.-168-2017

Remissärenden

13 Motion (2017:30) om att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Andrea Ström (M) och Eva Solberg (M)
Dnr 1.5.1.-253-2017

14 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-299-2017

15 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-326-2017

16 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-328-2017

17 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-329-2017

18 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-341-2017

19 Utställning av översiktsplan för Stockholms stad

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 1.5.3.-334-2017

Anmälningsärenden

20 Lokal överenskommelse för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS)

21 Förlängning av tunnelbanan från Akalla till Barkarby. Granskning av järnvägsplan

22 Markanvisning för datahall i Akalla till Crownridge Data Center AB

23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

25 Konferenser och utbildningar

26 Protokoll från pensionärsrådet

27:a Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

27:b Protokoll från funktionhinderrådets sammanträde

28 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

29 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Upphandling av leverans av matlådor till vård- och omsorgsboenden och brukare inom den öppna hemtjänsten

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§5 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§6 Anmälan till stadsdelsnämnden om kränkande behandling på förskola

§6:a Anmälan till stadsdelsnämnden om kränkande behandling på förskola

§7 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§8 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§9 Inkomna medborgarförslag

§11 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

§12 Sommarjobb som leder till riktiga jobb Svar på skrivelse från Benjamin Dousa m.fl.

§13 Motion om att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck Remiss från kommunstyrelsen av motion av Andrea Ström (M) och Eva Solberg (M)

§14 Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

§16 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022

§18 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Utställning av översiktsplan för Stockholms stad Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

§20 Lokal överenskommelse för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS)

§21 Förlängning av tunnelbanan från Akalla till Barkarby. Granskning av järnvägsplan

§22 Markanvisning för datahall i Akalla till Crownridge Data Center AB

§23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§25 Konferenser och utbildningar

§26 Protokoll från pensionärsrådet

§27:a Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde 2017-06-07

§27:b Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde 2017-08-17

§28 Anmälan av delegationsbeslut

§29 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.