Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2012-12-11

Sammanträde 2012-12-11

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

5 Servicenämndens sammanträdestider 2013

8 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser Ingbritt Söderlind Lindblad (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker torsdagen 20 december 2012.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 7/2012 från den 23 oktober 2012.

§3 Verksamhetsplan och budget för servicenämnden 2013

Dnr 1.3.1-256/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner verksamhetsplanen inklusive föreslagna omslutningsförändringar och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 26 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Nytt IT-program för Stockholms stad. Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr 1.1.5-224/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 november 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§5 Servicenämndens sammanträdestider 2013

Dnr 1.1.1-240/2012

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner föreslagna sammanträdestider för 2013 enligt nedan:

22 januari

5 februari

19 mars

16 april

21 maj

18 juni

27 augusti

24 september

29 oktober

26 november

17 december

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande i från den 22 oktober 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2012

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2012.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens förteckning från den 13 november 2012.

§8 Inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

1 Servicenämnden godkänner anmälan av inkomna skrivelser, rapporter och protokoll.

Handlingar i ärendet

- Serviceförvaltningens förteckning över inkomna skrivelser, rapporter och protokoll från den 12 oktober 2012.

§9 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Teenie Bennerholt informerar om att rekrytering pågår av en ny chef till verksamhetsområdet upphandling då Stefan Nordin går vidare till ett av stadens bolag.

Förvaltningen håller även på att rekrytera en avtalsförvaltare till verksamhetsområdet. Härutöver pågår rekryteringar inom verksamhetsområdet löner och inom verksamhetsområdet ekonomi.

Serviceförvaltningen erbjuder i dag en tjänst som avser redovisning av stadens EU projekt. För att klargöra gränserna mellan slk och serviceförvaltningen pågår ett arbete med att ta fram ett gränssnitt. Härutöver kommer serviceförvaltningen att ta fram förslag på gränssnitt mellan serviceförvaltningen och stadens förvaltningar. Det har i samband med detta arbete framkommit vissa problem gällande fakturering mellan serviceförvaltningen och stadens förvaltningar. Detta pågrund av att staden är en och samma juridiska person, EU godkänner inte gällande sätt som serviceförvaltningen debiterar på.

§10 Frågor från nämnden

Ingbritt Söderlind Lindblad (MP) hälsar god jul och gott nytt år till nämnden och förvaltningen från vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP).

Ingbritt Söderlind Lindblad (MP) framför önskemål om att en kontaktperson och telefonnummer skrivs in i kallelsen så att det blir enkelt att komma i kontakt med förvaltningen om man till exempel blir sen till ett sammanträde.

Göran Wrene (S) framför önskemål om att servicenämndens handlingar görs tillgängliga via appen Insyn Stockholm.

***

Ordföranden Daniel Somos (M) avslutar sammanträdet med att tacka nämnden och förvaltningen för året som gått och önska alla en god jul och ett gott nytt år.

***