Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2013-06-18

Sammanträde 2013-06-18

Datum
Klockan
08.30
Plats
Edvard Griegsgången 9, Husby

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Årsrapport 2012 för servicenämnden Remisstiden sträcker

4 Remiss om innovationer och krav på samhällsansvar i stadens OJ. Remisstiden sträcker upphandlingar (upphandlingspolicy) sig till den 19 juni

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Servicenämnden utser vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) att tillsammans med ordföranden Daniel Somos (M) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 25 juni 2013.

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Servicenämndens protokoll 5/2013 från den 21 maj 2013.

§3 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2012 för servicenämnden

Dnr 1.3.2-074/2013

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden åberopar och överlämnar serviceförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisionskontorets årsrapport.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 31 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§4 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy). Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.3.2-100/2013

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

1 Servicenämnden åberopar och överlämnar serviceförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Servicenämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande från den 31 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Somos (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Daniel Somos m.fl. (M), vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP), Evy Kjellberg (C) och Karin Hanqvist (S) enligt följande:

Upphandlade varor och tjänster står för en betydande del av stadens utgifter, varför det är viktigt att stadens upphandlingspolicy ständigt utvecklas. Det är därför glädjande att policyn nu föreslås revideras, och vi välkomnar de tillägg som underlättar för staden att främja innovationer och ställa sociala krav i upphandlingar.

Det är dock med viss oro vi ser en trend mot att göra allt större upphandlingar, eftersom detta riskerar att stänga ute mindre leverantörer och göra staden alltför beroende av enskilda leverantörer. På flera områden har Stockholm stad genomfört de största upphandlingarna i landet. Ibland är det självfallet befogat och gynnsamt för såväl kostnader som kvalitet att ackumulera behov till en stor upphandling. När man väljer att upphandla mycket stora volymer finns dock risken att endast ett begränsat antal leverantörer har kapacitet att lägga anbud. Detta kan i slutändan leda till ett sämre resultat av upphandlingen och att staden dessutom hamnar i en ogynnsam beroendeställning.Därtill försvårar det kraftigt för mindre företag att delta i upphandlingen.

Ett gott exempel på hur man istället kan göra är Norrbottens landsting som 2011 delade upp sin livsmedelsupphandling i 27 varukorgar, och en leverantör antogs per varukorg. Detta gör det svårare för en leverantör att vinna upphandlingen genom att pressa priserna i vissa kategorier, samtidigt som de i andra kategorier är allt annat än konkurrenskraftiga. Enligt uppgift ledde den aktuella upphandlingen till en kostnadssänkning med 20%. Samtidigt blev det möjligt för många fler leverantörer, framför allt lokala småföretag, att vara med i upphandlingen.

Staden bör i enlighet med detta resonemang se över möjligheten att utforma sina större upphandlingar på ett sätt som underlättar för fler och mindre leverantörer att delta. Detta perspektiv är viktigt också vid genomförande av de nya reglerna om sociala krav och innovationsupphandlingar.

Staden bör också överväga en fortsatt samordning av upphandlingskompetensen. Efterfrågan på stöd från den centrala upphandlingsfunktionen inom serviceförvaltningen har vuxit stadigt under lång tid och möjligheterna att erbjuda sådant stöd skulle öka om mer av stadens upphandlingskompetens kunde samlas inom funktionen. I förlängningen bör det övervägas om inte samtliga upphandlingar av större volym bör genomföras av en central upphandlingsenhet.

Särskilt uttalande lämnas av Karin Hanqvist (S) enligt följande:

Socialdemokraterna vill ha kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling.

§5 Ekonomisk uppföljning per den sista maj

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

1 Servicenämnden godkänner anmälan av ekonomisk uppföljning per den sista maj 2013.

Handlingar i ärendet

Serviceförvaltningens förteckning från den 10 juni 2013.

§6 Förvaltningschefens information

Teenie Bennerholt välkomnar nämnden till de nya och fina lokalerna i Husby.

Teenie Bennerholt lämnar även en rapport om serviceförvaltningens verksamhet inför sommaren. Förvaltningen kommer att ta emot 10 feriearbetare. Dessutom har förvaltningen anställt 17 sommarvikarier som kommer att arbeta inom ekonomi och löneverksamheterna.

§7 Frågor från nämnden

Vice ordföranden Jon Karlfeldt (MP) frågar hur lätt det är för medborgarna att få information och service på andra språk av serviceförvaltningen.

Anne-Sofie Ohlsson svarar att serviceförvaltningen har goda möjligheter att erbjuda service på flera olika språk. Vid behov ordnas även trepartssamtal med tolk. Information finns tillgänglig på flera språk via stadens hemsida.