Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-01-22

4 Medborgarförslag: Samverkansråd för 2:a Hemmet, dnr 002/023-2009.

5 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2008, dnr 101/77-2008.

6 Verksamhetsberättelse och Bokslut 2008 för enheterna i Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 101/026-2009.

7 Upprustning av Vårbergs Idrottsplats, dnr 004/038-2009.

8 Underlag för planering av parkinvestering 2010-2012, dnr 300/035-2009.

10 Remissvar till KS: Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms Stad, dnr 006/786-2008.

11 Yttrande om stadsrevisionens rapport nr. 2008:12, Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning - steg 2, dnr 603/808-2008.

12 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsnämnd och Servicenämnden vid inrättandet av Kontaktcenter Stockholm, dnr 499/796-2008.

13 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsnämnd och Servicenämnden i samband med inrättandet av Kontaktcenter Stockholm, dnr 699/795-2008.

14 Delegation till serviceförvaltningens förvaltningschef, dnr 199/011-2009.

15 Tillsyn av Syrenens gruppboende för personer med psykiska funktionshinder, dnr 505/721-2007.

16 Inriktningsärende: Ny förskola i Bredäng, dnr 499/058-2009.

17 Inriktningsärende: Ny förskola i Vårberg, dnr 499/059-2009

19 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm/postafck.

20 Balanslista uppdrag SDN 3/2009-01-12.

21 Inkomna skrivelser/beslut

A. Protokoll stadsdelsnämnden presidium/gruppledare 2009-01-15.
B. Protokoll pensionärsrådet 2009-01-15.
C. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, tillstånd att bedriva verksamhet, dnr 699/032-2009.
D. Tackbrev från Communities and Local Government Committee, dnr 000/051-2009.
E. Tackbrev/redovisning från Verdandi gällande stöd till alternativ helg, dnr 004/800-2008.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§13 Val av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med vice ordföranden Margareta Johansson (v)

§14 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden beslöt

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut

§15 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-01-22

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjustering av sammanträdesprotokoll 2009-01-22

------------------------------------------------------------------------

§16 Medborgarförslag: Samverkansråd för 2:a Hemmet

Förelåg ett medborgarförslag om att bilda ett samverksanråd för 2:a hemmet, dnr 002/023-2009, förslagsställare Yvonne Strandin- Håkansson.

Yrkande Ersättaren Mikael Nordstedt (kd) yrkar för majoriteten (m), (fp), (kd) att medborgarförslaget hänskjuts till förvaltningens för beredning enligt förslag till beslut i bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) tar detta ersättaryttrande som sitt förslag till beslut. Vice ordföranden Margareta Johansson (v) yrkar bifall till detta förslag till beslut, tillika gör ledamoten Liliane Svensson (s) samt tjänstgörande ersättaren Anne Marie Grave (mp). Ordföranden finner ett förslag till beslut, majoritetens enligt bilaga ett och hör enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att medborgarförslaget hänskjuts till förvaltningen för beredning enligt förslag till beslut i bilaga ett.

Jäv Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler jäv och ersätts av tjänstgörande ersättaren Anne Marie Grave (mp) på denna punkt på dagordningen.

------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Majoriteten (m), (fp), (kd) med stöd av (s), (v), samt (mp)

Mikael Nordstedt (kd)

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Andrea Femrell (m) m.fl.

Medborgarförslag: Samverkansråd för 2:a Hemmet dnr 002/023-2009

Vi föreslår att medborgarförslaget går till beredning och att förvaltningen inom ramen för dennaser över möjligheterna att på ett effektivt sätt hyra ut 2:a hemmets lokalertill andra föreningar under förutsättningatt det inte på något sätt påverkar 2:ahemmets kärnverksamhet, utvecklingsmöjligheter och tillgänglighet för de ungdomar som det är avsett för. I beredningsuppdraget ska ingå att redovisa uthyrningsstatistiken för 2:a hemmet.

§17 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2008

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 101/777-2008 med förslag till beslut att

1. Förslag till verksamhetsberättelse med bokslut för år 2008 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

2. Resultatenheternas budgetar 2009 minskas eller ökas med under- respektive överskott från 2008, totalt + 3,9 mkr

3. Ombudgetering av 0,2 mkr avseende investeringsbudget.

4. Omedelbart justera protokollet och genast skicka detta till kommunstyrelsen, till kommunfullmäktiges kansli, samt till stadsledningskontorets ekonomiavdelning.

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) anmäler för (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för (s) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) hänvisar till det särskilda uttalande miljöpartiet lagt i kommunfullmäktige i budgeten 2008.

Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

1. Godkänna förslag till verksamhetsberättelse med bokslut för år 2008 och överlämna det till kommunstyrelsen

2. Resultatenheternas budgetar 2009 minskas eller ökas med under- respektive överskott från 2008, totalt + 3,9 mkr

3. Ombudgetera 0,2 mkr avseende investeringsbudget.

4. Omedelbart justera protokollet och genast skicka detta till kommunstyrelsen, till kommunfullmäktiges kansli, samt till stadsledningskontorets ekonomiavdelning.

Särskilda uttalanden Vice ordföranden Margareta Johansson (v) anmäler för (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för (s) ett särskilt uttalande enligt bilaga två

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett (v) Särskilt uttalande

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Margareta Johansson (v)

Ärende 17 2009-02-12 Dnr 101/77-2008

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2008

Särskilt uttalande

Under 2008 drevs flera av verksamheterna som startades under vår majoritet på som vanligt. Åtstramningar har dock skett på flera verksamhetsområden speciellt vad gäller administration. Försämringar som många gånger inte märks på en gång men på sikt drabbas både medborgare och personal.

Stadsdelen har för första gången, sedan den borgerliga majoriteten styrde förra gången, ett underskott i budgeten för 2008 där äldreomsorgen står för en stor del.

Det överskott som man fick med sig från vår majoritet och som utgjort en buffert för att kunna säkerställa fortsatt verksamhet till stor del är nu borta.

Det är med stor oro som vi nu går in i 2009 med de förutsättningar som vi kan se med en sviktande arbetsmarknad som sannolikt innebär ökade kostnader för stadsdelen.

Vilka konsekvenser kommer det att i slutändan innebära för verksamheterna i Skärholmen?!

Med vänsterpartiets budget för 2009 som skulle ha gett 60,1 mnkr mer till vår stadsdel hade de här problemen inte uppstått. En budget som har barnen i fokus, en grupp som riskerar åtstramningar när pengarna inte räcker och som garanterar att verksamheterna får fortsätta att utvecklas inom kommunen och inte bli konkurrensutsatta.


Bilaga två Särskilt uttalande (s)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ärende 17

Dnr.101/777-2008

2009-02-10

Särskilt uttalande

Ang Verksamhetsberättelse och bokslut 2008

Det finns mycket att säga om hur den borgerliga majoriteten i Stockholms stad sköter sitt demokratiska uppdrag. Framhetsade utförsäljningar av såväl välfärdsverksamheter som allmännyttans bostäder, nedläggning av fungerande enheter med verksamhet för unga arbetslösa och försämringar på Kulturskolan är bara några exempel.

När det gäller bokslutet för Skärholmens stadsdelsnämnd kan vi konstatera att vår stadsdel nu för första gången på fem år går med ett underskott. Det är också oroande, att det är äldreomsorgen som går med ett stort underskott, som balanseras av överskott i budgeten främst inom förskoleverksamheten.

Vi är bekymrade över att socialbidragskostnaderna ökar i staden. Färska siffror visar att arbetslösheten ökar mest för ensamstående män i åldersgruppen 20-24 år.

I Skärholmen har man dragit ner kraftigt på sommarjobb för ungdomar, vilket skulle kunna vara en introduktion till vuxenlivet och underlätta för att söka jobb senare i livet.

För att möta framtiden i konkurrens med andra, så behövs det goda kunskaper i inte minst svenska språket. Dessvärre så vet vi inte hur resultatet i svenska språket eller andra kärnämnen i skolan har utfallit, eftersom skolan numera ligger under Utbildningsnämnden. När det gäller förskolan, så innebär det, att det bara inom de kommunala alternativen det erbjuds språksatsning, särskild satsning på de små barnen, matematik och satsning för sund kost och god kondition.

Det är oroande, att alliansen satsar på privatisering, som kan äventyra barns möjligheter att klara framtida skolkrav.

En sak är dock säker. Om socialdemokraternas budgetförslag hade fått majoritet i kommunfullmäktige hade vi haft mer resurser till vårt förfogande. Både för att möta lågkonjunkturen och kunna satsa på framtiden. Nu blev det inte så. Ansvaret vilar därför tungt på den borgerliga majoriteten.

Vi socialdemokrater tänker dock, i sann och sedvanlig Skärholmsanda, fortsätta att göra vad vi kan för att bidra konstruktivt till vår stadsdels utveckling även i opposition.

§18 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2008 för enheterna i Skärholmens stadsdelsförvaltning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 101/026-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av enheternas verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör enhälligt bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna anmälan av enheternas verksamhetsberättelse och bokslut för 2008.

------------------------------------------------------------------------

§19 Upprustning av Vårbergs Idrottsplats

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 004/038-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.

 2. Ärendet sänds till Kultur- och Idrottsnämnden och Kommunstyrelsen.

 3. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta. Han yrkar om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. Ärendet sänds till Kultur- och Idrottsnämnden och Kommunstyrelsen.

 3. Omedelbar justera paragrafen

Särskilt Uttalande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp) särskilt uttalande

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Liliane Svensson m.fl. (s)

Margareta Johansson m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 19

Dnr.004/038-2009

2008-02-12

Särskilt uttalande

Ang. Upprustning av Vårbergs Idrottsplats

Oppositionen (s)+(v)+(mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, och vill därutöver anföra följande:

__________________________________________

Detta är som framgår av handlingarna inte någon ny fråga, tvärtom så har frågan om en hall för inomhusfotboll och andra idrottsliga aktiviteter redan för många år sedan, och i många sammanhang varit på agendan.

Sätt mot den bakgrunden att barn och ungdomsgrupperna hela tiden ökar i antal, så ser vi det som mycket angeläget med byggandet av en fotbollshall, men också av en allmän upprustning av hela Vårbergs Idrottsplats.

Vi tror att det har stor betydelse för att uppnå ett mer integrerat Skärholmen.

För 2009 finns det reserverade medel för byggandet av en hall på Vårbergs IP i (s) – budgeten i kommunfullmäktige.

§20 Underlag för planering av parkinvestering 2010-2012

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 300/035-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om att ansöka om medel för nedan redovisade parkinvesteringar under perioden 2010-2012.

 2. Ärendet skickas till Trafikkontoret, annelie.ahlander@tk.stockholm.se

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör enhälligt bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. ansöka om medel för nedan redovisade parkinvesteringar under perioden 2010-2012.

 2. ärendet skickas till Trafikkontoret, annelie.ahlander@tk.stockholm.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Uppföljning av Skärholmens servicehus, öppen hemtjänst, Sätra vård och omsorgsboende samt Skärholmens servicehus

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 602/003-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna uppföljningarna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 Remissvar till KS: Projekt Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms Stad

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/786-2008 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar.

 2. Remissvaret sänds senast 28 februari 2009 i digital form till Finansroteln,
  RI-remissvar. KS:s diarienummer ska anges som namn på ärende­rubrik. Remissvaren ska även skickas till KF/KS kansli i pappers­form.

 3. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens förslag till remissvar.

 2. Remissvaret sänds senast 28 februari 2009 i digital form till Finansroteln,
  RI-remissvar. KS:s diarienummer ska anges som namn på ärende­rubrik. Remissvaren ska även skickas till KF/KS kansli i pappers­form.

 3. Omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp) Särskilt uttalande

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Liliane Svensson m.fl. (s)

Margareta Johansson m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 22

Dnr.006/786-2008

2009-02-12

Särskilt uttalande

Ang. Svar på remiss från Kommunstyrelsen:

Projekt Navet –effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad.

Oppositionen (s) +(v)+(mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och vill därutöver anföra följande:

_______________________________________________

Samhällets utveckling inom datakommunikationsområdet går rasande fort, det är därför bra att projekt Navet lagt förslag på en rad områden som förenklar för de allra flesta att komma åt information om stadens verksamheter.

Vad vi i oppositionen däremot inte kan förstå är varför politiskt förtroendevalda i stadens 14 stadsdelsnämnder inte ska ha tillgång till samma information som förvaltningens anställda.

Vi är valda av kommunfullmäktige för att i olika frågor/ sammanhang fatta beslut som i högsta grad berör de anställda, men vi är inte betrodda att ha tillgång till stadens Intranät.

Ett utestängande som gör det väsentligt besvärligare för de politiskt förtroendevalda att tränga in i frågeställningar som rör de anställdas i deras vardag. Det gör det också svårare att ge service till medborgare (väljare).

Vi kräver därför att kommunstyrelse/ kommunfullmäktige fattar beslut som innebär att man öppnar upp för möjligheter enligt ovan.

§23 Yttrande om stadsrevisionens rapport nr. 2008:12, Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning – steg 2

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 603/808-2008 med förslag till beslut att stadsdelsnämnden godkänner yttrandet och sänder det till stadsrevisionen

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna yttrandet och sända det till stadsrevisionen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsnämnd och Servicenämnden vid inrättandet av Kontaktcenter Stockholm

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/796-2008 med förslag till beslut att

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att enligt 6 kap 33 § kommunallagen, delegera till handläggare som är anställda för att besvara barnomsorgsfrågor inom Servicenämnden vid Kontaktcenter Stockholm, att i enskilda ärenden biträda med handläggning avseende frågor och lämna upplysningar inom förskoleverksamheten samt därför i erforderlig omfattning få tillgång till Boskosystemet, i den del som avser förskolan, Agresso webb och i övrigt ge enskilda personer rådgivning och information.

 2. Skärholmens stadsdelsnämnd träffar överenskommelse med Servicenämnden om behandling av personuppgifter, som krävs med anledning av punkt 1 ovan, i enlighet med bilagan och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnsson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. enligt 6 kap 33 § kommunallagen, delegera till handläggare som är anställda för att besvara barnomsorgsfrågor inom Servicenämnden vid Kontaktcenter Stockholm, att i enskilda ärenden biträda med handläggning avseende frågor och lämna upplysningar inom förskoleverksamheten samt därför i erforderlig omfattning få tillgång till Boskosystemet, i den del som avser förskolan, Agresso webb och i övrigt ge enskilda personer rådgivning och information.

 2. träffa överenskommelse med Servicenämnden om behandling av personuppgifter, som krävs med anledning av punkt 1 ovan, i enlighet med bilagan och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§25 Överenskommelse mellan Skärholmens stadsdelsnämnd och Servicenämnden i samband med inrättandet av Kontaktcenter Stockholm

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 699/795-2008 med förslag till beslut att

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till handläggarna, som är anställda för att besvara äldreomsorgsfrågor, inom servicenämnden vid Kontaktcenter Stockholm att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde, och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till Paraplysystemet, i den del det avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

 2. Skärholmens stadsdelsnämnd träffar överenskommelse med servicenämnden om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1 ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. delegera enligt 6 kap 33 § kommunallagen till handläggarna, som är anställda för att besvara äldreomsorgsfrågor, inom servicenämnden vid Kontaktcenter Stockholm att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde, och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till Paraplysystemet, i den del det avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

 2. träffa överenskommelse med servicenämnden om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1 ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§26 Delegation till serviceförvaltningens förvaltningschef

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 199/011-2009 med förslag till beslut att

 1. Nämnden delegerar till serviceförvaltningens förvaltningschef
  Teenie Bennerholt att beordra utbetalning av pengar.

 2. Nämnden ger serviceförvaltningens förvaltningschef rätt att utse namngivna ställföreträdare att beordra utbetalning av pengar.

 3. Nämnden ger serviceförvaltningens förvaltningschef rätt att tilldela medarbetare behörigheter i ekonomisystemet som är nödvändiga för uppdragets fullgörande.

 4. Omedelbar justering av beslutet.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta. Han yrkar om omedelbar justering av protokollet och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

 1. delegera till serviceförvaltningens förvaltningschef
  Teenie Bennerholt att beordra utbetalning av pengar.

 2. ge serviceförvaltningens förvaltningschef rätt att utse namngivna ställföreträdare att beordra utbetalning av pengar.

 3. ge serviceförvaltningens förvaltningschef rätt att tilldela medarbetare behörigheter i ekonomisystemet som är nödvändiga för uppdragets fullgörande.

 4. omedelbart justera paragrafen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§27 Tillsyn av Syrenens gruppboende för personer med psykiska funktionshinder

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 505/721-2007 med förslag till beslut att

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner tillsynsrapporten.

 2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta. Han yrkar om omedelbar justering av protokollet och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna tillsynsrapporten.

 2. rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 3. omedelbart justera paragrafen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§28 Inriktningsärende: Ny förskola i Bredäng

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/058-2009 med förslag till beslut att

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till beslut.

 2. Beslutet skickas till SISAB för åtgärd.

 3. Beslutet skickas till kommunstyrelsen ekonomiutskott för kännedom.

 4. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Bosse Ekvall (s) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör enhälligt bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av protokollet och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. beslutet skickas till SISAB för åtgärd.

 3. beslutet skickas till kommunstyrelsen ekonomiutskott för kännedom.

 4. omedelbart justera protokollet

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§29 Inriktningsärende: Ny förskola i Vårberg

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 499/059-2009 med förslag till beslut att

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till beslut.

 2. Beslutet skickas till SISAB för åtgärd.

 3. Beslutet skickas till kommunstyrelsen ekonomiutskott för kännedom.

 4. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör enhälligt bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av protokollet och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens förslag till beslut.

 2. beslutet skickas till SISAB för åtgärd.

 3. beslutet skickas till kommunstyrelsen ekonomiutskott för kännedom.

 4. omedelbart justera paragrafen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§30 Upprustning av Skärholmens servicehus under våren 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/063-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av upprustningsåtgärder vid Skärholmens servicehus.

 2. Ärendet översänds till KS ekonomiutskott för kännedom.

 3. Omedelbar justering.

Yrkande Vice ordföranden Margareta Johansson (v) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) om bifall till ett eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för majoriteten (m), (fp), (kd) om bifall till förvaltningens förslag till beslut samt har för majoriteten (m), (fp), (kd) ett tilläggsförslag till förvaltningens förslag till beslut enligt bilaga två. Vice ordföranden Margareta Johansson (v) yrkar för minoriteten (s), (v), (mp) om bifall till majoritetens tilläggsförslag. Ordföranden finner två förslag till beslut samt ett tilläggsförslag och ställer först förvaltningens förslag till beslut mot minoritetens förslag till beslut. Han hör bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till minoritetens. Han hör därefter enhälligt bifall till majoritetens tilläggsförslag enligt bilaga två. Han yrkar även om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta Mot beslutet att bifalla förvaltningens förslag till beslut reserverar sig minoriteten (s), (v), (mp) genom vice ordföranden Margareta Johansson (v) till förmån för eget förslag till beslut.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens redovisning av upprustningsåtgärder vid Skärholmens servicehus.

 2. Ärendet översänds till KS ekonomiutskott för kännedom.

 3. Omedelbart justera protokollet.

 4. Att representanter för pensionärsrådet, anhöriga och boende ges plats i projektgruppen och att pensionärsrådet inhämtar boendes synpunkter.

Reservationer Mot beslutet att bifalla förvaltningens förslag till beslut reserverar sig minoriteten (s), (v), (mp) genom vice ordföranden Margareta Johansson (v) till förmån för eget förslag till beslut enligt bilaga ett.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Margareta Johansson (v) m.fl

Liliane Svensson (s) m.fl

Rebwar Hassan (mp) m.fl

Ärende 30 2009-02-12 Dnr 399/063-2009

Upprustning av Skärholmens servicehus under våren 2009-02-10

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens redovisning av upprustningsåtgärder vid Skärholmens servicehus.

2. Ärendet översänds till KS ekonomiutskott för kännedom

3. Omedelbar justering

Därutöver anföra

På stadsdelsnämnd 20071218 ville vi i s, v och mp att följande beslut skulle tas

1. Att Skärholmens stadsdelsnämnd väntar med att ta ställning till att avveckla lokalytorna i huskroppen närmast centrum, Ekholmsvägen 52-54, tills en helhetsbild finns av hela stadens behov av servicehus. Som då kan ligga som underlag för storleken på den tänkta om- och nybyggnationen.

2. Att Skärholmens stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektören i uppdrag att tillsammans med Micasa AB se hur möteslokal och matsal kan säkerställas vid en om- och nybyggnad.

3. Att Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om ersättning för tomgångshyror hos kommunstyrelsens ekonomiutskott, med hänvisning till punkt 1.

Det är mycket olyckligt att flera av de äldre nu hamnar i den situation som gör att man måste flytta en gång till inom en ett år med tanke på restaureringen. Kanske kan det till och med bli tillbaka till sin gamla lägenhet. Här har den styrande majoriteten inte tagit sitt ansvar.

Den kommande upprustningen är dock nödvändig. Det är glädjande att de Dövas Förening planerar att starta ett seniorboende i Skärholmens servicehus.

Med anledning av kommande reparation av fastigheten och att det tillkommer fler hyresgäster, yrkar vi att förvaltningen tillsammans med Micasa undersöker möjligheten att inrätta ett tillagningskök på Servicehuset. Restaurangen har tidigare haft matlagning men är nu ett mottagningskök.

Restaurang är en viktig del av ett servicehus inte bara för de som bor där utan även för befolkningen i stort och de äldre i synnerhet. Måltidens betydelse för det allmänna hälsotillståndet är mycket viktigt. Närproducerad mat är enligt undersökningar som gjorts en viktig kvalitetsfaktor.

Vi yrkar därför att nämnden inte genomför upphandling av måltidsservice till servicehuset, eller begränsar avtalet så att det möjliggör ovanstående.

Underlaget för antalet matgäster borde öka med tanke på att antal boende blir fler. En restaurang kan bli en naturlig samlingspunkt för de som bor i huset och en källa för samvaro.

De som bor eller kommer att bo i huset bör involveras i planerna.


Bilaga två Majoriteten (m), (fp), (kd)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Andrea Femrell (m) m.fl.

Mikael Nordstedt (kd) m.fl

Tilläggsförslag till ärende 30 2009-02-12 Dnr 399/063-2009

Upprustning av Skärholmens servicehus under våren 2009-02-10

Att representanter för pensionärsrådet, anhöriga och boende ges plats i projektgruppen och att pensionärsrådet inhämtar boendes synpunkter.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§31 Anmälan av skrivelser i Nämndens skrivelsepärm

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna till handlingarna

§32 Balanslista uppdrag SDN 3/2009-02-12

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga anmälan av balanslista uppdrag SDN 3/2009-02-12 till handlingarna

§33 Inkomna skrivelser/beslut

A. Protokoll stadsdelsnämnden presidium/gruppledare 2009-01-15.

B. Protokoll pensionärsrådet 2009-01-15.

C. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms Län, tillstånd att bedriva verksamhet, dnr 699/032-2009.

D. Tackbrev från Communities and Local Government Committee, dnr 000/051-2009.

E. Tackbrev/redovisning från Verdandi gällande stöd till alternativ helg, dnr 004/800-2008.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna A-E till handlingarna

§34 Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns tackade ordföranden Jan Jönsson (fp) för visat intresse och avslutade sammanträdet kl. 20.45